Mga Anghel​—Kon Paano Sila Nagaapektar sa mga Tawo

“Sa tapos sini nakita ko ang isa pa ka anghel nga nagapanaug halin sa langit, nga may daku nga awtoridad . . . Kag nagsinggit sia sa mabaskog nga tingog, nga nagasiling: ‘Napukan na sia! Napukan na ang Babilonia nga Daku!’”—BUGNA 18:1, 2.

1, 2. Ano ang nagapakita nga ginagamit ni Jehova ang mga anghel sa pagtuman sang iya kabubut-on?

SAMTANG tinapok sa isla sang Patmos, ang tigulang nga si apostol Juan ginhatagan sing matagnaon nga mga palanan-awon. “Paagi sa inspirasyon,” nakita niya ang makalilipay nga mga hitabo sa “adlaw sang Ginuo.” Ina nga adlaw nagsugod sang naglingkod sa trono si Jesucristo sang 1914 kag magapadayon tubtob sa katapusan sang iya Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom.—Bugna 1:10.

2 Indi direkta nga ginhatag ni Jehova nga Dios ining bugna kay Juan. Gingamit niya ang isa ka palaagyan. Ang Bugna 1:1 nagasiling: “Ang bugna ni Jesucristo, nga ginhatag sang Dios sa iya, agod ipakita sa iya mga ulipon ang mga butang nga dapat mahanabo sa indi madugay. Kag ginpadala niya ang iya anghel nga nagpakita sini paagi sa mga tanda kay Juan nga iya ulipon.” Gingamit ni Jehova, paagi kay Jesus, ang anghel agod ipahibalo kay Juan ang makalilipay nga mga butang may kaangtanan sa “adlaw sang Ginuo.” Sa isa ka higayon, “nakita [ni Juan] ang isa pa ka anghel nga nagapanaug halin sa langit, nga may daku nga awtoridad.” Ano ang asaynment sini nga anghel? “Nagsinggit sia sa mabaskog nga tingog, nga nagasiling: ‘Napukan na sia! Napukan na ang Babilonia nga Daku!’” (Bugna 18:1, 2) Pribilehiyo sining gamhanan nga anghel nga ipahibalo ang pagkapukan sang Babilonia nga Daku, ang bug-os kalibutan nga imperyo sang butig nga relihion. Gani, pat-od gid nga ginagamit ni Jehova ang mga anghel sa isa ka importante nga paagi sa pagtuman sang iya kabubut-on. Antes naton binagbinagon sing detalyado ang papel sang mga anghel sa katuyuan sang Dios kag kon paano sila nagaapektar sa aton, binagbinagon anay naton ang ginhalinan sining espiritu nga mga tinuga.

Paano Nagluntad ang mga Anghel?

3. Ano ang indi husto nga pagpati sang madamo nga tawo tuhoy sa mga anghel?

3 Minilyon ka tawo karon ang nagapati nga may mga anghel. Apang indi husto ang pagpati sang madamo tuhoy sa ila kag sa ila ginhalinan. Halimbawa, nagapati ang iban nga relihioso nga mga tawo nga kon ang isa ka hinigugma mapatay, ginapakadto sia sa langit agod buylugan ang Dios kag mangin anghel. Amo bala sini ang ginatudlo sang Pulong sang Dios tuhoy sa pagtuga, pagluntad, kag hilikuton sang mga anghel?

4. Ano ang ginasiling sa aton sang Kasulatan tuhoy sa ginhalinan sang mga anghel?

4 Ang anghel nga may pinakadaku nga gahom kag awtoridad—ang pangulo nga anghel—amo si Miguel nga arkanghel. (Judas 9) Sia wala sing liwan kundi si Jesucristo. (1 Tesalonica 4:16) Madamo nga dag-on na ang nagligad, sang namat-od si Jehova nga mangin Manunuga, ang una niya nga gintuga amo ining iya Anak nga anghel. (Bugna 3:14) Sang ulihi, paagi sa sining panganay nga Anak, gintuga ni Jehova ang iban pa nga espiritu nga mga tinuga. (Colosas 1:15-17) Tuhoy sining tinuga nga mga anghel subong iya mga anak, ginpamangkot ni Jehova ang patriarka nga si Job: “Diin ka bala sang ginpasad ko ang duta? Sugiri ako, kon nahibaluan mo ang paghangop. . . . Sin-o ang nagpasad sang batong pamag-ang sini, sang ang mga kabugwason nagdungan sa paghugyaw sa kalipay, kag ang tanan nga anak sang Dios nagsinggit sa pagdayaw?” (Job 38:4, 6, 7) Maathag gid nga ang mga anghel gintuga sang  Dios, kag madugay na sila nga nagaluntad antes gintuga ang tawo.

5. Paano gin-organisar ang mga anghel?

5 “Ang Dios isa ka Dios, indi sang kagamo, kundi sang paghidait,” siling sang 1 Corinto 14:33. Gani, gin-organisar ni Jehova ang iya espiritu nga mga anak sa tatlo ka grupo: (1) mga serafin, ang mga alagad sa trono sang Dios, nga nagapahayag sang iya pagkabalaan, kag nagatipig sang espirituwal nga katinlo sang iya katawhan; (2) mga kerubin, nga nagasakdag sang pagkasoberano ni Jehova; kag (3) iban pa nga mga anghel nga nagatuman sang iya kabubut-on. (Salmo 103:20; Isaias 6:1-3; Ezequiel 10:3-5; Daniel 7:10) Ano ang pila ka paagi nga ining espiritu nga mga tinuga nagaapektar sa mga tawo?—Bugna 5:11.

Ano ang Papel sang mga Anghel?

6. Paano gingamit ni Jehova ang mga kerubin sa hardin sang Eden?

6 Ang una nga pagsambit sa sining espiritu nga mga tinuga mabasa naton sa Genesis 3:24, nga nagasiling: “Gintabog [ni Jehova] ang tawo kag ginbutang sa sidlangan sang hardin sang Eden ang mga kerubin kag ang nagaidlab nga espada nga nagabalabad sa pagbantay sang dalan padulong sa kahoy sang kabuhi.” Ginpat-od sining mga kerubin nga indi na liwat makasulod sanday Adan kag Eva sa ila orihinal nga hardin nga puluy-an. Natabo ini sadtong maaga nga bahin sang maragtas sang tawo. Ano ang papel sang mga anghel sugod sadto?

7. Paano ginapakita sang kahulugan sang mga tinaga sang orihinal nga lenguahe para sa “anghel” ang isa sang mga papel sang mga anghel?

7 Ginhinambitan ang mga anghel sing halos 400 ka beses sa Biblia. Ang Hebreo kag Griego nga tinaga para sa “anghel” mahimo badbaron nga “mensahero.” Busa ang mga anghel amo ang ginagamit sang Dios sa pagpakigkomunikar sa mga tawo. Subong sang nakita naton sa nahauna nga duha ka parapo sini nga artikulo, gingamit ni Jehova ang isa ka anghel sa pagpaalinton sang iya mensahe kay apostol Juan.

8, 9. (a) Ano ang epekto sang pagduaw sang isa ka anghel kanday Manoa kag sa iya asawa? (b) Ano ang matun-an sang mga ginikanan gikan sa pagduaw sang anghel kanday Manoa?

8 Ginagamit man ang mga anghel agod sakdagon kag palig-unon ang mga alagad sang Dios sa duta. Halimbawa, sadtong panahon sang mga Hukom sa Israel, handum gid nanday Manoa kag sang iya baw-as nga asawa nga makaangkon sing anak. Ginpadala ni Jehova ang iya anghel agod pahibaluon ang asawa ni Manoa nga magaanak sia sing lalaki. Ang rekord nagasiling: “Yari karon! magamabdos ka, kag magaanak sing lalaki, kag wala sing labaha nga magaagi sa iya ulo, kay ang bata mangin Nazareo sang Dios sa iya pagkabun-ag; kag sia ang magapanguna sa pagluwas sa Israel gikan sa mga Filistinhon.”—Hukom 13:1-5.

9 Sang ulihi nagbun-ag ang asawa ni Manoa sing anak nga lalaki, si Samson, nga nangin kilala gid sa sugilanon sang Biblia. (Hukom 13:24) Antes nabun-ag ang bata, nagpangabay si Manoa nga kuntani magbalik ang anghel sa ila agod tudluan sila sang ila dapat himuon sa pagpadaku sa bata. Nagpamangkot si Manoa: “Ano ang mangin pagkabuhi sang bata kag ang iya hilikuton?” Ginsulit sang anghel ni Jehova ang ginsiling niya anay sa asawa ni Manoa. (Hukom 13:6-14) Napalig-on gid si Manoa! Wala na karon nagaduaw ang mga anghel sa mga indibiduwal sa kaanggid nga paagi, apang kaangay ni Manoa, ang mga ginikanan sarang makapangayo sing panuytoy gikan kay Jehova kon nagahanas sa ila kabataan.—Efeso 6:4.

10, 11. (a) Ano ang reaksion ni Eliseo kag sang iya alagad sa pagsalakay sang mga hangaway sang Siria? (b) Paano kita makabenepisyo gikan sa pagbinagbinag sini nga hitabo?

 10 May tumalagsahon nga halimbawa sang pagsakdag sang mga anghel sang adlaw ni manalagna Eliseo. Nagatener si Eliseo sa Dotan, isa ka siudad sa Israel. Isa ka adlaw, sang aga pa nga nagbangon ang alagad ni Eliseo kag naglaaw sa gua, nakita niya nga ang siudad ginapalibutan sang mga kabayo kag mga kangga sa inaway. Ang hari sang Siria nagpadala sing madamo gid nga hangaway agod dakpon si Eliseo. Ano ang reaksion sang alagad ni Eliseo? Sa kahadlok kag ayhan sa pagsalangisag, nagsinggit sia: “Abaw, agalon! Ano bala ang himuon ta?” Para sa iya, daw wala na gid sila sing mahimo. Apang si Eliseo nagsabat: “Indi ka magkahadlok, kay ang nagaupod sa aton mas madamo pa sa mga nagaupod sa ila.” Ano ang iya buot silingon?—2 Hari 6:11-16.

11 Nakahibalo si Eliseo nga yara ang mga anghel nga magabulig sa iya. Apang, ang iya alagad wala sing nakita nga anghel. Gani “nagpangamuyo si Eliseo kag nagsiling: ‘O Jehova, buksi ang iya mga mata, palihug, agod makakita sia.’ Sa gilayon ginbuksan ni Jehova ang mga mata sang alagad, agod makakita sia; kag yari karon! ang bukid hil-ob sang mga kabayo kag sang mga kangga nga kalayo sa bug-os nga palibot ni Eliseo.” (2 Hari 6:17) Nian nakita na sang alagad ang mga anghel. Paagi sa espirituwal nga paghantop, makita man naton nga ang mga anghel, ang tanan sa idalom sang panuytoy ni Jehova kag ni Cristo, nagabulig kag nagaamlig sa katawhan ni Jehova.

Pagsakdag sang mga Anghel sang Panahon ni Cristo

12. Ano nga pagsakdag ang nabaton ni Maria gikan sa anghel nga si Gabriel?

12 Binagbinaga ang pagsakdag nga nabaton sang ulay nga Judiyong si Maria sang nabatian niya ang mensahe: “Magapanamkon ka kag magabun-ag sang anak nga lalaki, kag pagahingalanan mo sia nga Jesus.” Antes ginhatag ining makapakibot nga mensahe, ang anghel nga si Gabriel, nga ginpadala sang Dios, nagsiling sa iya: “Indi magkahadlok, Maria, kay nahamut-an ka sang Dios.” (Lucas 1:26, 27, 30, 31) Pat-od gid nga napalig-on kag napabakod si Maria sa sining mga pulong nga nagapasalig nga nahamut-an sia sang Dios!

13. Paano ginsakdag sang mga anghel si Jesus?

13 Ang isa pa ka halimbawa sang pagsakdag sang mga anghel natabo pagkatapos nga ginpamatukan ni Jesus ang tatlo ka pagtilaw ni Satanas sa Iya sa kahanayakan. Ang rekord nagasugid sa aton nga sa katapusan nga pagtilaw, “ginbayaan sia sang Yawa, kag, yari karon! nag-abot ang mga anghel kag nag-alagad sa iya.” (Mateo 4:1-11) Kaanggid man sini ang natabo sang gab-i antes mapatay si Jesus. Bangod sa daku nga kalisang, nagluhod si Jesus kag nagpangamuyo, nga  nagasiling: “‘Amay, kon luyag mo, kuhaa sa akon ini nga kopa. Apang, indi ang akon kabubut-on, kundi ang imo kabubut-on ang matuman.’ Nian nagpakita sa iya ang isa ka anghel gikan sa langit kag ginpabakod sia.” (Lucas 22:42, 43) Apang ano nga sahi sang pagsakdag sang mga anghel ang aton matigayon karon?

Pagsakdag sang mga Anghel sa Moderno nga Panahon

14. Ano nga paghingabot ang ginbatas sang mga Saksi ni Jehova sa moderno nga panahon, kag ano ang resulta?

14 Kon hunahunaon naton ang modernong adlaw nga maragtas sang pagbantala nga hilikuton sang mga Saksi ni Jehova, may pamatuod bala sang pagsakdag sang mga anghel? Halimbawa, nabatas sang katawhan ni Jehova ang kapintas sang Nazi sa Alemanya kag Sidlangan nga Europa antes kag sa tion sang Bug-os Kalibutan nga Inaway II (1939-45). Sa paggahom sang Katoliko nga Pasista sa Italya, Espanya, kag Portugal, nagbatas sila sing mas malawig nga paghingabot. Kag sa sulod sang mga dekada, ginhingabot sila sang anay Unyon Sobyet kag sang sakop sini nga mga pungsod. Ang isa pa ka halimbawa amo ang paghingabot sa mga Saksi ni Jehova sa pila ka pungsod sa Aprika. * Sining karon lang, ang mga Saksi ni Jehova mapintas nga ginhingabot sa pungsod sang Georgia. Ginahimo ni Satanas ang bug-os niya nga masarangan agod pauntaton ang hilikuton sang mga Saksi ni Jehova. Apang, subong isa ka organisasyon, nalampuwasan nila ining pagpamatok kag nagdamo sila. Sing bahin, natabo ini bangod gin-amligan sila sang mga anghel.—Salmo 34:7; Daniel 3:28; 6:22.

15, 16. Ano nga pagsakdag sang mga anghel ang nabaton sang mga Saksi ni Jehova sa ila bug-os kalibutan nga ministeryo?

15 Ginatuman gid sang mga Saksi ni Jehova ang ila tulumanon nga magbantala sing maayong balita sang Ginharian sang Dios sa bug-os nga duta kag maghimo sing mga disipulo paagi sa pagtudlo sang kamatuoran sa Biblia sa mga interesado bisan diin. (Mateo 28:19, 20) Apang, nakahibalo  gid sila nga indi nila matuman ini nga sugo kon wala sing pagsakdag sang mga anghel. Busa, ang ginsiling sang Bugna 14:6, 7 padayon nga nagapalig-on sa ila. Ini ang aton mabasa: “Nakita ko [ni apostol Juan] ang isa pa ka anghel nga nagalupad sa tunga sang kalangitan, kag may yara sia wala katapusan nga maayong balita nga ipahayag subong makalilipay nga balita sa mga nagapuyo sa duta, kag sa tagsa ka pungsod kag tribo kag hambal kag katawhan, nga nagasiling sa mabaskog nga tingog: ‘Kahadluki ninyo ang Dios kag hatagi sia sang himaya, bangod nag-abot na ang oras sang iya paghukom, gani simbaha ninyo ang Isa nga naghimo sang langit kag sang duta kag dagat kag mga tuburan sang tubig.’”

16 Maathag nga ginapakita sining pinamulong nga ang pagbantala nga hilikuton sang mga Saksi ni Jehova sa bug-os nga kalibutan ginasakdag kag ginatuytuyan sang mga anghel. Ginagamit ni Jehova ang iya mga anghel agod tuytuyan ang sinsero nga mga tawo sa iya mga Saksi. Ginagiyahan man sang mga anghel ang mga Saksi padulong sa mga takus. Amo kon ngaa pirme gid nagakatabo—sa masami indi masiling nga natabuan lamang—nga may masugilanon ang isa ka Saksi ni Jehova nga isa ka tawo nga sa amo mismo nga tion may problema ukon nagakinahanglan sing espirituwal nga bulig.

Ang Talalupangdon nga Papel sang mga Anghel sa Malapit nga Palaabuton

17. Ano ang natabo sa mga Asirianhon sang ginsalakay sila sang isa lang ka anghel?

17 Magluwas nga mga mensahero kag mga manugpalig-on sang mga sumilimba ni Jehova, may dugang pa nga katungdanan ang mga anghel. Sang nagligad, ginpadapat nila ang mga paghukom sang Dios. Halimbawa, sang ikawalo nga siglo B.C.E., ang Jerusalem malapit na nga sulungon sang madamo gid nga mga soldado sang Asiria. Ano ang ginhimo ni Jehova? Sia nagsiling: “Pangapinan ko gid ini nga siudad agod luwason ini tungod sa akon kaugalingon kag tungod sa akon alagad nga si David.” Ang rekord sang Biblia nagasugid sa aton kon ano ang natabo: “Sa sinang gab-i naggua ang anghel ni Jehova kag ginpatay ang isa ka gatos kag kawaluan kag lima ka libo sa kampo sang mga Asirianhon. Kag sang pagbangon sang mga tawo sing aga pa, yari karon, sila tanan mga bangkay na.” (2 Hari 19:34, 35) Mapigaw gid ang soldado nga mga tawo kon ipaanggid sa ikasarang sang isa lang ka anghel!

18, 19. Ano ang talalupangdon nga papel sang mga anghel sa malapit nga palaabuton, kag ano ang epekto sini sa mga tawo?

18 Sa malapit nga palaabuton gamiton sang Dios ang mga anghel sa pagpanglaglag. Sa dili madugay, magakari si Jesus “kaupod sang iya gamhanan nga mga anghel sa nagadabdab nga kalayo.” Ang ila misyon amo ang ‘pagtimalos sa mga wala nagakilala sa Dios kag sa mga wala nagatuman sa maayong balita tuhoy sa aton Ginuong Jesus.’ (2 Tesalonica 1:7, 8) Makaapektar gid sa mga tawo ang ila himuon! Ang indi magtuman sa maayong balita sang Ginharian sang Dios nga ginabantala karon sa bug-os nga duta pagalaglagon. Yadto lamang ang mga nagapangita kay Jehova, sang pagkamatarong, kag sang pagkahagop “ang malipdan sa adlaw sang kaakig ni Jehova” kag makalampuwas.—Sofonias 2:3.

19 Dapat gid kita magpasalamat nga ginagamit ni Jehova ang iya gamhanan nga mga anghel agod sakdagon kag palig-unon ang iya mga sumilimba sa duta. Makalilipay gid kon mahangpan naton ang papel sang mga anghel sa katuyuan sang Dios, kay may mga anghel nga nagrebelde kay Jehova kag nagpasakop kay Satanas. Binagbinagon sang masunod nga artikulo kon ano nga mga tikang ang mahimo sang matuod nga mga Cristiano agod maamligan ang ila kaugalingon gikan sa mabaskog nga impluwensia ni Satanas nga Yawa kag sang iya mga demonyo.

[Footnote]

^ par. 14 Para sa detalyado nga mga rekord sining mga paghingabot, tan-awa ang Yearbook of Jehovah’s Witnesses sang 1974 kag 1999 (Alemanya), 1983 (Angola), 1972 (Czechoslovakia), 2000 (Czech Republic), 1978 (Espanya), 1992 (Etiopia), 1982 (Italya), 1999 (Malawi), 2004 (Moldova), 1996 (Mozambique), 1994 (Poland), 1983 (Portugal), 2002 (Ukraine), kag 2006 (Zambia).

Ano ang Imo Natun-an?

• Paano nagluntad ang mga anghel?

• Paano anay gingamit ang mga anghel sang panahon sang Biblia?

• Ano ang ginapakita sang Bugna 14:6, 7 tuhoy sa hilikuton sang mga anghel karon?

• Ano ang talalupangdon nga papel sang mga anghel sa malapit nga palaabuton?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Piktyur sa pahina 22]

Si Manoa kag ang iya asawa ginpalig-on sang isa ka anghel

[Piktyur sa pahina 23]

“Ang nagaupod sa aton mas madamo pa sa mga nagaupod sa ila”