Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

Si Jesus bala wala sing pagtahod sa kon paano niya gintawag kag kon paano sia nakighambal sa iya iloy sa punsion sa kasal sa Cana?—Juan 2:4.

Wala madugay pagkatapos nga mabawtismuhan sia, gin-agda si Jesus kag ang iya mga disipulo sa isa ka punsion sa kasal sa Cana. Ang iya iloy didto man. Sang naubos ang alak, ginsilingan ni Maria si Jesus: “Wala na sila sing alak.” Ginsabat ni Jesus ang iya iloy nga nagasiling: “Ano ang labot ko sa imo, babayi? Ang akon tion wala pa mag-abot.”—Juan 2:1-4.

Sa karon, ginakabig nga di-matinahuron kag insulto pa gani kon tawgon mo ang imo iloy nga “babayi” kag kon hambalan mo sia sing “ano ang labot ko sa imo?” Apang kon binagbinagon naton ang kultura kag ang paagi sa paghambal nila sadto, indi kita maghinakop nga si Jesus di-matinahuron ukon masakit maghambal sa iya iloy. Ang paghangop sa kon paano ginagamit ini nga mga ekspresyon sa panahon sang Biblia makabulig.

Kon tuhoy sa termino nga “babayi,” ang Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words nagsiling: “Gingamit sa pagtawag sa babayi, ini isa ka termino indi sang pagsabdong ukon di-pagtahod kundi isa ka pag-angga ukon pagrespeto.” Ang iban nga mga reperensia nagaugyon sa sini. Halimbawa, ang The Anchor Bible nagsiling: “Indi ini pagmulay, ukon di-matinahuron nga tinaga, ukon pagpakita sing indi pagpalangga . . . Amo ini ang kinaandan kag matinahuron nga paagi ni Jesus sa pagtawag sa mga babayi.” Ang The New International Dictionary of New Testament Theology nagpaathag nga ini nga “tinaga wala nagakahulugan sing di-pagtahod.” Kag ang Theological Dictionary of the New Testament ni Gerhard Kittel nagsiling nga ang paggamit sa sini nga tinaga “indi gid di-pagtahod ukon pagpakanubo.” Gani, indi kita dapat maghinakop nga si Jesus wala sing pagtahod ukon masakit maghambal sa iya iloy sang gintawag niya sia nga “babayi.”—Mateo 15:28; Lucas 13:12; Juan 4:21; 19:26; 20:13, 15.

Ano naman ang ekspresyon nga “ano ang labot ko sa imo?” Mahimo nga isa ini ka kinaandan nga ekspresyon sang mga Judiyo nga mabasa sing pila ka beses sa Biblia. Halimbawa, sa 2 Samuel 16:10, mabasa naton nga ginpunggan ni David si Abisai nga patyon si Simei paagi sa pagsiling: “Ano bala ang labot ko sa inyo, kamo nga mga anak ni Zeruias? Pabay-i sia nga magpakamalaut , bangod si Jehova mismo nagsiling sa iya, ‘Pakamalauta si David!’” Mabasa man naton sa 1 Hari 17:18 nga sang nakita sang babayi nga balo sa Zarepta nga ang iya bata nga lalaki napatay, ginsilingan niya si Elias: “Ano ang labot ko sa imo, O tawo sang matuod nga Dios? Nagkari ka sa akon sa pagpahanumdom sang akon kasaypanan kag sa pagpatay sa akon anak.”

Gikan sa sining mga halimbawa sa Biblia, makita naton nga ang ekspresyon nga “ano ang labot ko sa imo?” masami nga ginagamit, indi sa pagtamay ukon pagpabugal, kundi sa pagpamalibad sa pangabay ukon panugyan ukon sa pagpakita sing tuhay nga pagtamod ukon opinyon. Ano, nian, ang mahinakop naton tuhoy sa mga pulong ni Jesus kay Maria?

Sang ginsilingan ni Maria si Jesus nga “Wala na sila sing alak,” maathag nga wala lamang niya ginapahibalo si Jesus kundi ginapangabay niya sia nga maghimo sing paagi. Gingamit ni Jesus ang kinaandan nga ekspresyon agod balibaran ang di-direkta nga pangabay ni Maria, kag ang iya masunod nga ginsiling, “Ang akon tion wala pa mag-abot,” nagabulig sa aton nga mahangpan ang rason kon ngaa nasiling niya ini.

Sang ginbawtismuhan kag ginhaplasan si Jesus sang 29 C.E., nakahibalo gid sia nga ang kabubut-on ni Jehova sa iya, subong ang ginsaad nga Mesias, amo nga huptan niya ang iya integridad tubtob sa iya kamatayon, pagkabanhaw, kag paghimaya. “Ang Anak sang tawo nagkari, indi agod alagdon, kundi agod mag-alagad kag ihatag ang iya kalag subong gawad nga kabaylo sang madamo,” siling niya. (Mateo 20:28) Sang malapit na lang sia mapatay, gin-athag ini ni Jesus nga nagasiling: “Nag-abot na ang tion.” (Juan 12:1, 23; 13:1) Gani, sa iya pangamuyo sang gab-i antes sia mapatay, si Jesus nagsiling: “Amay, nag-abot na ang tion;  himayaa ang imo anak, agod ang imo anak magahimaya sa imo.” (Juan 17:1) Kag, sang ulihi, sang nag-abot na ang guban nga magadakop sa iya sa Getsemane, ginpukaw ni Jesus ang nagatulog nga mga apostoles kag nagsiling: “Nag-abot na ang oras! Yari karon! Ang Anak sang tawo itugyan sa mga kamot sang mga makasasala.”—Marcos 14:41.

Apang, sa kasal sa Cana, bag-o lang si Jesus nagsugod sang iya pagministeryo subong Mesias, kag ang iya “oras” wala pa mag-abot. Ang iya panguna nga katuyuan amo ang paghimo sang kabubut-on sang iya Amay sa paagi kag sa tion nga ginsiling sang iya Amay, kag wala sing bisan sin-o nga makaupang sa iya sa pagtuman sini. Ginpaalinton ini ni Jesus sa iya iloy sing malig-on apang pat-od gid nga indi sing di-matinahuron ukon sing insulto. Si Maria naman wala magbatyag nga ginpakahuy-an ukon gin-insultuhan sang iya anak. Sa pagkamatuod, bangod nahangpan niya ang luyag ipahangop ni Jesus, ginsilingan ni Maria ang mga nagaalagad sa kasal: “Ang bisan ano nga isiling niya sa inyo, himua ninyo.” Sa baylo nga balewalaon ang iya iloy, naghimo si Jesus sang iya nahauna nga milagro subong Mesias—ang paghimo sang tubig nga de-kalidad nga alak—sa amo ginpakita niya ang indi pagkompromiso sa paghimo sang kabubut-on sang iya Amay kag sa paghatag sing igtalupangod sa ginakabalak-an sang iya iloy—Juan 2:5-11.

[Retrato sa pahina 31]

Si Jesus matinahuron apang malig-on sa pagpakighambal sa iya iloy