Mahimo Ka Mabuhi sing Dayon

ANG kalabanan nga tumuluo sang mga relihion sa bug-os nga kalibutan nagahandum sang pila ka sahi sang kabuhi nga dayon. Ang mga detalye mahimo nga lainlain sa tagsa ka relihion, apang ang paglaum halos palareho lang—ang magkabuhi sing malipayon sa pinakamaayo nga mga kahimtangan nga wala sing kahadlok nga mapatay. Indi bala amo man sina ang imo handum? Ngaa lapnag kaayo ini nga pagpati? Kag matigayon gid bala ang kabuhi nga dayon?

Ginapakita sang Kasulatan nga ang handum nga mabuhi sing walay katapusan gintanom sang Manunuga sa hunahuna sang tawo kutob sa ginsuguran, kutob sang gintuga niya ang nahauna nga mag-asawa. “Ang tion nga wala sing latid ginbutang [sang Dios] sa ila tagipusuon,” siling sang Biblia.—Manugwali 3:11.

Apang, agod mabuhi sing dayon, dapat batunon sang nahauna nga mag-asawa ang awtoridad sang Dios sa pagpamat-od kon ano ang husto kag kon ano ang sayop. Kon ginbaton nila ini, ginhukman kuntani sila ni Jehova nga takus magkabuhi sa “tion nga wala sing latid” sa puluy-an nga ginhanda niya para sa ila, sa hardin sang Eden.—Genesis 2:8; 3:22.

Ang Kabuhi nga Walay Katapusan Nadula

Ginapakita sang rekord sang Biblia nga ang Dios nagtanom sing “kahoy sa pagkilala sang maayo kag malain” sa hardin, kag gindumili niya kanday Adan kag Eva ang pagkaon sang bunga sini, kay kon kaunon nila ini, mapatay sila. (Genesis 2:9, 17) Ang indi pagkaon nanday Adan kag Eva sa bunga magapakita nga ginkilala nila ang awtoridad sang Dios. Sa pihak nga bahin, ang pagkaon nila gikan sa kahoy magapakita nga wala nila ginkilala ang awtoridad sang Dios. Ginlapas nanday Adan kag Eva ang sugo ni Jehova kag nagdampig sila kay Satanas, ang espiritu nga tinuga nga nagrebelde batok sa awtoridad sang Dios. Subong resulta, ang Dios makatarunganon nga nagdesisyon nga sanday Adan kag Eva indi nagakabagay nga mabuhi sing dayon.—Genesis 3:1-6.

Ang gintanyag sang Dios amo ang kabuhi ukon kamatayon, ang pagluntad ukon indi pagluntad. Ang resulta sang paglapas amo ang kamatayon kag ang katapusan sang ila pagluntad. Indi posible nga mabuhi sing dayon si Adan kag si Eva ukon ang bisan sin-o sa ila mga anak paagi sa isa ka bulong nga may birtud ukon sa isa ka di-mamalatyon nga kalag. *

Ang tanan nga kaanakan ni Adan nag-antos bangod sang iya pagrebelde. Ginpaathag ni apostol Pablo ang mga resulta. Nagsulat sia: “Paagi sa isa ka tawo nagsulod ang sala sa kalibutan kag ang kamatayon paagi sa sala, kag gani ang kamatayon naglapnag sa tanan nga tawo bangod sila tanan nakasala.”—Roma 5:12.

Ang Kabuhi nga Walay Katapusan Naangkon Uli

Ginpaanggid ni apostol Pablo ang kahimtangan sang mga anak ni Adan sa kahimtangan sang isa ka ulipon sang nahaunang siglo.  Bangod nakapanubli sing sala, ang mga anak nanday Adan kag Eva natawo nga “mga ulipon sang sala,” nga natalana nga mapatay. (Roma 5:12; 6:16, 17) Kon si Jehova wala maghimo sing legal nga paagi agod baklon ang kahilwayan sini nga mga ulipon, ang mga anak nanday Adan kag Eva natalana gid nga mapatay. Si Pablo nagpaathag: “Subong nga ang isa ka paglapas [ni Adan] nagresulta sa pagpakamalaut sa tanan nga sahi sang tawo, subong man ang isa ka buhat sang pagpakamatarong nagresulta sa pagpahayag nga matarong sa tanan nga sahi sang tawo para sa kabuhi.” Yadto nga “buhat sang pagpakamatarong” nagresulta sa paghalad ni Jesus sang iya himpit nga tawhanon nga kabuhi subong “katumbas nga gawad para sa tanan.” Ginkilala ni Jehova ang legal nga balor sang gawad sa paghilway sa katawhan gikan sa “paghukom” nga “pagpakamalaut.”—Roma 5:16, 18, 19; 1 Timoteo 2:5, 6.

Amo kon ngaa indi gid makita sang mga sientipiko sa genetic code sang tawo ang solusyon agod matigayon ang kabuhi nga walay katapusan. Wala sa sini ang solusyon. Suno sa Biblia, ang kabangdanan kon ngaa nagakapatay ang tawo isa ka moral kag legal nga hulusayon, indi biolohiko. Ang paagi agod mapasag-uli ang kabuhi nga walay katapusan—ang halad gawad ni Jesus—legal man. Ang gawad isa man ka pagpakita sang pagkamatarong kag mahigugmaon nga kaayo sang Dios. Kon amo, sin-o ang makabenepisyo gikan sa gawad kag makabaton sing kabuhi nga walay katapusan?

Ang Dulot nga Pagkadimamalatyon

Si Jehova nga Dios “kutob sa tion nga walay latid tubtob sa tion nga walay latid.” Indi sia mamalatyon. (Salmo 90:2) Ang una nga ginhatagan ni Jehova sing dulot nga pagkadimamalatyon amo si Jesucristo. Si apostol Pablo nagpaathag: “Si Cristo indi na mapatay karon nga nabanhaw na sia gikan sa mga patay; ang kamatayon wala na nagapakaagalon sa iya.” (Roma 6:9) Sa pagkamatuod, sang ginkomparar ni Pablo ang ginbanhaw nga si Jesus kag ang mga manuggahom sa duta, ginlaragway ni Pablo si Jesus subong ang lamang nga di-mamalatyon sa tunga nila. Si Jesus magapabilin nga “buhi sing dayon.” Ang iya kabuhi “di-malaglag.”—Hebreo 7:15-17, 23-25; 1 Timoteo 6:15, 16.

Indi lamang si Jesus ang magabaton sang amo nga dulot. Ang ginhaplas sang espiritu nga mga Cristiano nga ginpili nga maggahom subong mga hari sa langitnon nga himaya magabaton sing pagkabanhaw nga pareho sang ginbaton ni Jesus. (Roma 6:5) Ginpakita ni apostol Juan nga ini nga  dulot ginhatag sa 144,000 ka indibiduwal. (Bugna 14:1) Magabaton man sila sing pagkadimamalatyon. Tuhoy sa ila pagkabanhaw, si Pablo nagsiling: “Ang unod kag dugo indi makapanubli sing ginharian sang Dios . . . Ang trumpeta magatunog, kag ang mga patay banhawon nga di-madinulunton, kag pagabayluhan kita. Kay ini nga madinulunton dapat magsuklob sing pagkadimadinulunton, kag ini nga mamalatyon dapat magsuklob sing pagkadimamalatyon.” Indi mapunggan sang kamatayon ang mga magabaton sing amo nga pagkabanhaw.—1 Corinto 15:50-53; Bugna 20:6.

Ini nga pagpahayag gikan sa Dios tumalagsahon gid. Bisan pa nga ang mga anghel espiritu nga mga tinuga, wala sila gintuga nga di-mamalatyon. Ang pamatuod sa sini amo nga ang espiritu nga mga tinuga nga nagbuylog kay Satanas sa pagrebelde pagalaglagon. (Mateo 25:41) Sa pihak nga bahin, ang kaupod nga mga manuggahom ni Jesus magabaton sing dulot nga pagkadimamalatyon, ang pamatuod nga si Jehova may kompiansa gid sa ila katutom.

Nagakahulugan bala ini nga 144,000 lamang ka indibiduwal, isa ka diutay nga kadamuon kon ipaanggid sa binilyon ka katawhan nga nagkabuhi, ang magakabuhi sing dayon? Indi. Tan-awon naton kon ngaa.

Kabuhi nga Walay Katapusan sa Paraiso nga Duta

Matahom nga ginalaragway sang tulun-an sang Bugna sa Biblia ang tuhoy sa di-maisip nga kadam-an sang mga tawo nga ginhatagan sing kabuhi nga walay katapusan sa paraiso nga duta. Kaupod nila ang mga tawo nga napatay apang ginbanhaw kag ginpasag-uli sa kapagros kag kapagsik sang pagkapamatan-on. (Bugna 7:9; 20:12, 13; 21:3, 4) Gintuytuyan sila padulong sa “suba sang tubig sang kabuhi, nga matin-aw subong sang kristal, nga nagailig gikan sa trono sang Dios.” Sa mga pangpang sini “may mga kahoy sang kabuhi . . . , kag ang mga dahon sang mga kahoy bulong sa mga pungsod.” Ang mainayuhon nga imbitasyon ni Jehova nga Dios amo: “Ang bisan sin-o nga ginauhaw magkari; ang bisan sin-o nga [maluyag sini] magkuha sing tubig sang kabuhi nga wala sing bayad.”—Bugna 22:1, 2, 17.

Ini nga mga kahoy kag tubig indi ang bulong nga may birtud ukon tuburan sang pagkapamatan-on, kaangay sang ginpangita sang mga alkemista kag mga manuglagulad sang nagligad nga mga siglo. Sa baylo, nagarepresentar ini sa mga aman sang Dios paagi kay Jesucristo para mapasag-uli ang katawhan sa orihinal nga himpit nga kahimtangan.

Ang katuyuan sang Dios nga hatagan ang matinumanon nga katawhan sing kabuhi nga dayon sa duta wala magbag-o. Matuman gid ina nga katuyuan, kay si Jehova mainunungon. Ang Salmo 37:29 nagasiling: “Ang mga matarong magapanag-iya sang duta, kag magapuyo sila sing dayon sa sini.” Ini nga saad nagapahulag sa aton, kag sa mga tawo man nga ginahatagan sing di-mamalatyon nga kabuhi sa langit, nga magsiling: “Daku kag makatilingala ang imo mga binuhatan, Jehova nga Dios, ang Labing Gamhanan. Matarong kag matuod ang imo mga dalanon, Hari nga dayon. Sin-o gid ang indi magkahadlok sa imo, Jehova, kag indi maghimaya sa imo ngalan, bangod ikaw lamang ang mainunungon?”—Bugna 15:3, 4.

Handum mo gid bala nga matigayon ang hamili nga dulot nga kabuhi nga dayon? Kon amo, dapat mo pamatud-an nga mainunungon kag matinumanon ka sa “Hari nga dayon.” Dapat mo tun-an ang tuhoy kay Jehova kag kay Jesucristo, nga paagi sa iya ini nga kabuhi posible nga matigayon. Ang tanan nga kinabubut-on nga magabaton sang talaksan sang Dios sa kon ano ang husto kag sayop pagahatagan sing dulot nga ‘kabuhi nga walay katapusan.’—Juan 17:3.

[Nota]

^ par. 7 Para sa bug-os nga pagbinagbinag sa panudlo tuhoy sa pagkadimamalatyon sang kalag, tan-awa palihug ang brosyur nga Ano ang Nagakatabo sa Aton Kon Mapatay Kita? nga ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

[Kahon/Retrato sa pahina 5]

Isa ka Di-mationg nga Handum

Ginasaysay sang Epiko ni Gilgamesh, isa ka malawig nga sugilanon sa Mesopotamia nga ginhunahuna nga natabo sadtong ikaduha nga milenyo B.C.E., ang pagpangita sang isa ka baganihan sing isa ka butang nga magabulig sa iya nga mangin pamatan-on sa walay katubtuban. Gin-embalsamar sang dumaan nga mga Egiptohanon ang mga patay bangod nagpati sila nga ang mga lawas sini magamit liwat sang mga kalag, nga ginhunahuna nga di-mamalatyon. Gani, ang pila ka lulubngan sa Egipto puno sang tanan nga butang nga mahimo nga kinahanglan sang mga patay sa ginatawag nga pihak nga kabuhi.

Sa tunga sang mga Intsik nga mga alkemista, ang pagpati sa pagkadimamalatyon sang lawas nagsugod sadto pa sang ikawalo nga siglo B.C.E., kag ang posibilidad nga matigayon ini paagi sa mga bulong nga may birtud, nagsugod sadto pa sang ikap-at nga siglo B.C.E. Ang Europeanhon kag Arabe nga mga alkemista sang Edad Media nagpangita kag nagtilaw sa paghimo sang ila kaugalingon nga bulong nga may birtud. Ang pila sang ila mga bulong may lakot nga asin sang arseniko, merkuryo, kag asupre. Wala mahibaluan kon daw ano kadamo ang nahiluan bangod sang pag-inom sini nga mga bulong!

Lapnag man sang una ang mga leyenda tuhoy sa ginatawag nga Tuburan sang Pagkapamatan-on—isa ka tuburan nga ginasiling nga nagapasag-uli sang kapagsik sang tanan nga nakainom sa sini.

 [Kahon/Retrato sa pahina 7]

Kabuhi nga Walay Katapusan​—Makatalaka Bala?

Nagapangatarungan ang iban nga ang kabuhi nga walay katapusan makatalaka, kay isa lamang ini ka amat-amat nga pag-uyang sang walay katubtuban paagi sa walay pulos nga pagpaligad sing oras nga ginasulitsulit sing walay katapusan. Ayhan ang walay katubtuban nga ginahunahuna nila amo ang walay katapusan nga pagpalawig sang karon nga mga estilo sang kabuhi kag mga kahimtangan nga para sa madamo nga tawo daw makatalaka kag walay pulos. Apang, sa Paraiso nga ipasag-uli sang Dios, ginasaaran niya ang tawo sing “daku nga kalipay sa kabuganaan sang paghidait.” (Salmo 37:11) Ini nga kabuhi magahatag sa katawhan sing kahigayunan sa pagkuha sing ihibalo tuhoy sa mga tinuga ni Jehova kag sa paghugod sang tion sa pagpalambo sang bisan ano ukon tanan nga makawiwili nga mga ikasarang, pagtuon, kag hilikuton nga ginahandum lamang naton karon nga matigayon.

Si Dr. Aubrey de Grey, isa ka geneticist sa Cambridge University nga nagpanalawsaw sa kon paano magkabuhi ang tawo sing mas malawig, nagsiling: “Ang mga tawo nga may mataas nga tinun-an kag may tion sa paggamit sini wala gid nagakatak-an karon kag wala gid nagahunahuna nga maubusan sila sing bag-o nga mga butang nga luyag nila himuon.” Walay sapayan sini, ang inspirado nga Pulong sang Dios nagasiling nga “indi gid matukiban sang katawhan ang binuhatan nga ginhimo sang matuod nga Dios kutob sa ginsuguran tubtob sa katapusan.”—Manugwali 3:11.