Ano ang Katuyuan sang Dios Para sa Duta?

NGAA nanamian ka sa pagdayandayan sa parke ukon sa wayang nga may mahumot nga kabulakan? Ngaa nalipay ka kon makakita ka sing matahom nga linaw ukon matag-as nga kabukiran nga ang mga putukputukan sini natabunan sang mga panganod? Ngaa nagadulog ka sa pagpamati sa masinadyahon nga huni sang mga pispis sa mataas nga mga sanga sang kahoy? Kag ngaa nalingaw ka sa pagtan-aw sa elegante nga usa nga nagaluksolukso ukon sa panong sang mga karnero nga nagahalab sa halalban?

Isa lang ang sabat sa sining tanan nga pamangkot. Gintuga kita agod magpuyo sa Paraiso! Didto una nga nagpuyo ang aton una nga mga ginikanan nga sanday Adan kag Eva. Naangkon naton ang handum nga magpuyo sa Paraiso gikan sa ila, kag naangkon naman nila ini gikan sa ila Manunuga, si Jehova nga Dios. Nahibaluan niya nga mangin malipayon kita nga mga tawo sa Paraiso bangod gintuga niya kita nga may mga kinaiya sa pagkalipay sa amo katahom nga puluy-an sa duta.

Ngaa gintuga ni Jehova ang duta? Ginhimo niya ini “agod puy-an” sang katawhan. (Isaias 45:18) Ginhatag sang “Magbubuhat sang duta” kanday Adan kag Eva ang isa ka matahom nga paraiso nga puluy-an, ang hardin sang Eden. (Jeremias 10:12; Genesis 2:7-9, 15, 21, 22) Sigurado gid nga nalipay sila sing daku sa mga kasubaan, mga kabulakan, kag mga kakahuyan sini! Makita sa kalangitan ang matahom nga mga pispis, kag nagalagawlagaw sa duta ang lainlain nga sahi sang mga kasapatan—wala sing isa sa ila ang nagapanakit sa mga tawo. Ang mga isda kag iban pa nga mga tinuga nagalangoy sa matin-aw kag matinlo nga mga tubig. Ang pinakaimportante sa tanan amo nga sanday Adan kag Eva mag-asawahay. Makapanganak sila kag mapasangkad nila sing malipayon ang ila Paraiso nga puluy-an upod sang ila nagadaku nga pamilya.

Walay sapayan nga ang duta indi na karon isa ka paraiso, mapaanggid ini sa matahom nga puluy-an sang isa ka malipayon nga pamilya. Ang aton hatag-Dios nga puluy-an nga duta may yara sang tanan nga kinahanglanon naton—kapawa, init, tubig, kag pagkaon. Daw ano gid ang aton kalipay sa kapawa kag kainit sang adlaw kag sa mahugmay nga kasanag sang bulan sa kagab-ihon! (Genesis 1:14-18) Ang idalom-duta may deposito nga mga gatong, subong sang karbon kag langis, nga magamit naton para pangpainit.  May tubig kita bangod sang siklo sang tubig kag sang madamo nga suba, linaw, kag dagat diri sa duta. Kag ang berde nga hilamon sang duta daw kaangay sang alpombra.

Subong nga ang pagkaon mahimo taguon sa isa ka puluy-an, may bugana man nga suplay sang pagkaon sa talaguan-pagkaon sang duta. Bangod may patubas ang mga uma kag may bunga ang mga hamungang-kahoy, si Jehova ‘nagahatag sa aton sing mapatubason nga mga panag-on kag nagapuno sang aton tagipusuon sing kasadya.’ (Binuhatan 14:16, 17) Sanglit ang duta amo na sini katahom nga puluy-an, handurawa lamang kon mangin ano pa ini katahom kon himuon na ini sang “malipayon nga Dios,” nga si Jehova, nga isa ka paraiso!—1 Timoteo 1:11.

 [Credit Lines sang retrato sa pahina 2]

COVER: Earth: NASA photo; Stars: NASA, ESA and AURA/​Caltech