Paano Ka Makadesisyon Suno sa Kabubut-on sang Dios?

ANG isa ka tawo sa Estados Unidos nagpabangko dala ang tseke nga $25,000. Luyag niya nga ipa-time deposit ini. Apang, ginsilingan sia sang banker nga mas maayo kon ipuhunan niya ini nga kuarta sa stock market, kay sa pagligad sang panahon, ang stock market wala kuno nagakapierde. Ang tawo nagdesisyon nga sundon ini nga laygay. Wala gani madugayi, napierde ang iya puhunan.

Ginapakita sini nga eksperiensia nga mabudlay ang paghimo sing maalamon nga desisyon. Kamusta naman ang nanuhaytuhay nga mga desisyon nga dapat naton himuon sa aton kabuhi? Madamo nga mga desisyon ang magaresulta sa kadalag-an ukon kapaslawan​—⁠kag sa palaabuton, sa kabuhi ukon kamatayon. Nian, paano naton mapat-od nga maalamon ang aton mga desisyon?

“Amo Ini ang Dalan”

Kada adlaw, nagadesisyon kita kon ano ang aton kaunon, kon ano ang aton isuksok, kon diin kita makadto, kag madamo pa. Ang pila ka mga desisyon daw indi gid man importante, apang mahimo nga may serioso ini nga resulta. Halimbawa, ang desisyon nga magsindi sing isa ka sigarilyo sa una nga tion makadul-ong sa bug-os kabuhi nga bisyo nga pagpanigarilyo. Indi gid naton dapat pagpakadiutayon ang importansia sang daw magagmay lang nga mga desisyon.

Sa diin kita makakuha sing panuytoy sa pagdesisyon, bisan sa daw indi importante nga mga butang? Daw ano kaayo kon may yara kita masaligan nga mapalapitan agod maglaygay sa aton kon kinahanglan naton maghimo sing isa ka mabudlay nga desisyon! Sarang mo masapwan ini nga sahi sang manuglaygay. Ang isa ka dumaan nga libro nga may mensahe nga mapuslanon gihapon karon nagasiling: “Ang imo mga dulunggan makabati sing pulong sa likod nimo, nga nagasiling: ‘Amo ini ang dalan. Lakat sa sini, kamo nga katawhan,’ pananglit kamo nga katawhan magliso sa tuo ukon magliso kamo sa wala.” (Isaias 30:21) Kay sin-o ini mga pulong? Kag paano mo mapat-od nga masaligan ang iya mga panuytoy?

Ang pasalig sa ibabaw mabasa sa Biblia, nga gintun-an sang minilyon kag narealisar nila nga inspirado ini ni Jehova nga Dios, nga amo ang Manunuga. (2 Timoteo 3:​16, 17) Nahibaluan ni Jehova ang pagkahuman sa aton, gani sia ang pinakamaayo nga kuluhaan sang panuytoy. Nahibaluan man niya ang palaabuton, sanglit sia “ang Isa nga nagapahayag sang katapusan kutob sa ginsuguran, kag sang mga butang nga wala pa mahimo kutob sang madugay na nga tion; ang Isa nga nagasiling, ‘Ang akon tinutuyo magapadayon.’” (Isaias 46:10) Gani, ang isa ka salmista nagpahayag sang iya pagsalig sa Pulong ni Jehova: “Ang imo pulong suga sa akon tiil, kag kapawa sa akon banas.”  (Salmo 119:105) Apang, paano kita ginabuligan ni Jehova nga makapanakayon sing madinalag-on sa sining maunos nga kalibutan karon? Paano kita makadesisyon suno sa kabubut-on sang Dios?

Iaplikar ang mga Prinsipio sa Biblia

Ang mga Cristiano ginhatagan ni Jehova nga Dios sing diosnon nga mga prinsipio agod nga makadesisyon sila sing maalamon. Ang pagtuon kag pag-aplikar sa mga prinsipio sa Biblia kaangay sa pagtuon sing isa ka lenguahe kag paggamit sini. Kon batid ka na sa sini nga lenguahe, masami nga mahibaluan mo kon may sayop sa gramatika sa paghambal sang isa bangod ang iya ginasiling daw indi husto. Mahimo nga indi mo matudlo kon ano ang espesipiko nga sayop sa gramatika sa iya ginsiling, apang nahibaluan mo nga sayop ini. Kon matun-an mo na ang mga prinsipio sa Biblia kag ginaaplikar mo na ini sa imo kabuhi, sa masami mahibaluan mo kon ang isa ka desisyon di-nagakaigo kag indi nahisuno sa diosnon nga mga prinsipio.

Binagbinaga, halimbawa, ang pagdesisyon sang isa ka pamatan-on nga lalaki sa pagpili sang estilo sang iya buhok. Wala sing sugo sa Biblia nga espesipiko nga nagapakamalaut sa isa ka sahi sang estilo sang buhok. Apang, binagbinaga ang isa ka prinsipio sa Biblia. Si apostol Pablo nagsulat: “Luyag ko nga ang mga babayi magpamuni sing panapton nga nagakaigo, nga may kaugdang kag kaligdong, indi nga may sinalapid nga buhok kag bulawan ukon mga perlas ukon malahalon nga mga panapton, kundi sa paagi nga nagakabagay sa mga babayi nga matinahaon sa Dios, kon sayuron, paagi sa maayong mga buhat.” (1 Timoteo 2:​9, 10) Mga babayi ang ginapatuhuyan diri ni Pablo, apang ang prinsipio naaplikar sa mga lalaki kag mga babayi. Ano ang prinsipio? Ang aton panagway dapat magpakita sing kaugdang kag kaligdong. Gani, mahimo pamangkuton sang isa ka pamatan-on nga lalaki ang iya kaugalingon, ‘Ang estilo bala sang akon buhok nagapakita sing kaugdang nga nagakaigo sa isa ka Cristiano?’

Kag anong makabulig nga prinsipio ang matun-an sang isa ka pamatan-on gikan sa masunod nga mga pinamulong ni disipulo Santiago? “Mga makihilahion, wala bala kamo makahibalo nga ang pagpakig-abyan sa kalibutan pagpakig-away sa Dios? Busa, ang bisan sin-o nga luyag mangin abyan sang kalibutan nagahimo sang iya kaugalingon nga kaaway sang Dios.” (Santiago 4:4) Ginakangil-aran sang mga Cristiano ang paghunahuna nga abyan sila sang kalibutan, nga isa ka pagpakig-away sa Dios. Ang estilo bala sang buhok nga naluyagan sang iya mga kaupdanan magahimo sa iya nga abyan sang Dios ukon abyan sang kalibutan? Ang isa ka pamatan-on nga lalaki nga nagabinagbinag sining pamangkot tuhoy sa estilo sang buhok mabuligan sang pasad sa Biblia nga mga prinsipio sa paghimo sing isa ka maalamon nga desisyon. Matuod gid nga ang diosnon nga mga prinsipio nagabulig sa aton sa pagdesisyon. Kag kon maanad na kita sa pagdesisyon pasad sa diosnon nga mga prinsipio, mangin mahapos na ang paghimo sing isa ka desisyon nga wala sing makahalalit nga mga resulta.

Madamo nga mga prinsipio ang masapwan naton sa Pulong sang Dios. Siempre pa, mahimo nga indi kita makakita sing isa ka teksto nga espesipiko nga naaplikar sa aton kahimtangan. Walay sapayan  sini, mabasa naton kon paano ang iban nga tawo nagtuman sa panuytoy sang Dios kag kon paano ang iban wala nagpamati sa mga paandam sang Dios. (Genesis 4:​6, 7, 13-16; Deuteronomio 30:15-20; 1 Corinto 10:11) Kon basahon naton ini nga mga kasaysayan kag usisaon ang mga resulta sang ila pagtuman kag di-pagsapak sa mga panuytoy sang Dios, mahantop naton ang diosnon nga mga prinsipio nga makabulig sa aton sa paghimo sing desisyon nga nagapahamuot sa Dios.

Binagbinaga subong halimbawa ang malip-ot nga paghambalanay ni Jesucristo kag sang iya apostol nga si Pedro. Ginpamangkot sang mga tawo nga nagasukot sang duha ka drakma nga buhis si Pedro: “Nagabayad bala ang inyo manunudlo sing duha ka drakma nga buhis?” Si Pedro nagsabat: “Huo.” Wala magdugay, ginpamangkot ni Jesus si Pedro: “Gikan kay sin-o ang mga hari sang duta nagabaton sing mga balayran ukon buhis? Sa ila mga anak ukon sa mga dumuluong?” Sang si Pedro nagsiling: “Sa mga dumuluong,” ginsilingan sia ni Jesus: “Sa pagkamatuod, ang mga anak libre sa buhis. Apang agod indi kita makapasandad sa ila, magkadto ka sa dagat kag magpamunit. Kuhaa ang una nga isda nga imo mahulik kag buksi ang baba sini, kag makakita ka sing isa ka sensilyo nga pilak. Kuhaa ini kag ibayad sa ila para sa akon kag sa imo.” (Mateo 17:24-27) Anong diosnon nga mga prinsipio ang makita naton sa sini nga kasaysayan?

Paagi sa paggamit sing paagisod nga mga pamangkot, ginbuligan ni Jesus si Pedro nga mahangpan nga: Subong Anak sang Dios, si Jesus indi kinahanglan magbayad sing buhis. Bisan pa nga sang primero wala ini mahantop ni Pedro, mainayuhon nga ginbuligan sia ni Jesus nga mahangpan ini. Kon ang iban makasayop, mahimo man kita makadesisyon, bilang pag-ilog kay Jesus, nga tratahon sila sing mainawaon sa baylo nga matigdas nga ipakita sa ila ang ila sayop ukon kondenahon sila.

Nian mahangpan na ni Pedro ang rason sa pagbayad sing buhis​—⁠agod indi mapasandad ang iban. May isa pa ka prinsipio nga matun-an naton sa sini nga kasaysayan. Mas importante ang pagbinagbinag sa konsiensia sang iban sa baylo nga ipilit ang aton mga kinamatarong.

Ano ang nagatiklod sa aton nga maghimo sing mga desisyon nga magapakita nga ginatahod naton ang konsiensia sang iban? Ang gugma sa aton isigkatawo. Gintudlo ni Jesucristo nga ang paghigugma sa aton isigkatawo subong sang aton kaugalingon amo ang sugo nga ikaduha gid sa paghigugma sa Dios sa aton bug-os nga tagipusuon. (Mateo 22:39) Apang, nagakabuhi kita sa maiyaiyahon nga kalibutan, kag bangod makasasala nahuyog kita nga mangin maiyaiyahon. Gani, kon higugmaon sang isa ka tawo ang iya isigkatawo subong sang iya kaugalingon, dapat niya bag-uhon ang iya panghunahuna.​—⁠Roma 12:2.

Madamo ang naghimo sini nga pagbag-o, kag ginabinagbinag nila ang konsiensia sang iban kon nagadesisyon, sa dalagku man ukon magagmay nga mga butang. Si Pablo nagsulat: “Sa pagkamatuod, gintawag kamo sa kahilwayan, mga kauturan; pero indi ninyo paggamiton ini nga kahilwayan subong panghaylo sa unod, apang paagi sa gugma, magpaulipon sa isa kag isa.” (Galacia 5:13) Paano naton mahimo ini? Binagbinaga ang isa ka lamharon nga babayi nga nagsaylo sa isa ka banwa sa kaumhan agod buligan ang mga tawo didto nga makatuon tuhoy sa Pulong sang Dios. Sa iya pagpakighambal sa mga tawo, narealisar niya nga ang iya mga bayo, bisan pa nga maugdang sa talaksan  sang mga taga-siudad, nangin topiko sang negatibo nga mga sugilanon sa komunidad. Maugdang ang iya pamayo kag pamustura, apang nagdesisyon sia nga magsuksok sing malus-aw nga mga panapton “agod ang pulong sang Dios indi mapasipalahan.”​—⁠Tito 2:5.

Kon ikaw ang sa lugar niya, ano ang himuon mo kon kinahanglan ka magdesisyon tuhoy sa imo pamustura ukon sa lain nga butang nga nasandig sa imo personal nga luyag? Mapat-od mo nga mahamuot si Jehova kon ang imo mga desisyon nagapakita sang imo pag-ulikid sa konsiensia sang iban.

Paglantaw sa Palaabuton

Magluwas sa mga prinsipio sang Biblia kag sa konsiensia sang iban, ano pa ang mahimo naton binagbinagon kon nagadesisyon? Walay sapayan nga ang banas sang mga Cristiano mabudlay kag makitid, ang Dios nagahatag sa ila sing makatarunganon nga kahilwayan sa sulod sang mga limitasyon nga iya ginhatag. (Mateo 7:​13, 14) Dapat naton binagbinagon kon ano ang mangin epekto sang aton mga desisyon sa aton espirituwal, mental, emosyonal kag pisikal nga pagkatawo sa palaabuton.

Pananglitan ginahunahuna mo nga batunon ang isa ka trabaho. Ayhan wala sing imoral ukon di-nagakaigo sa sini nga sahi sang trabaho. Makatambong ka sa Cristianong mga miting kag sa mga kombension. Ang sueldo labaw pa sangsa imo ginapaabot. Ginapabaloran gid sang imo amo ang imo kalantip kag luyag niya nga gamiton ini tubtob sa labing masarangan mo. Isa pa, naluyagan mo ini nga sahi sang trabaho. May nagapugong bala sa imo nga batunon ini nga tanyag? Nian, ano kon makita mo ang posibilidad nga mawili ka sa sini nga trabaho. Ginhambalan ka nga indi ka pagpiliton nga mag-overtime. Apang, agod matapos ang isa ka proyekto, handa ka bala nga magpangabudlay sing labaw sangsa nagakaigo? Mangin masunson bala ini nga mga pag-overtime? Mapahilayo ka bala sini sa imo pamilya kag sa ulihi sa imo espirituwal nga mga hilikuton nga dapat amo tani ang una sa imo kabuhi?

Binagbinaga kon paano si Jim naghimo sing isa ka daku nga desisyon tuhoy sa iya trabaho. Nagpangabudlay gid sia sing lakas kag nalab-ot niya ang isa ka mataas nga posisyon. Sang ulihi, sia ang nangin nagadumala nga direktor sa iya kompanya sa bug-os nga Sidlangan, nangin chief executive officer sang kasosyo sini sa Estados Unidos, kag nangin miembro sang board of directors sang mga negosyo sini sa Europa. Apang, sang nagnubo ang ekonomiya sa Japan, narealisar niya kon daw ano ka walay pulos ang paghingamo sa kuarta kag gahom. Ang kuarta nga iya ginpangabudlayan gid madasig nga naubos. Nabatyagan niya nga halos wala sing katuyuan ang iya kabuhi. ‘Ano ayhan ang ginahimo ko napulo ka tuig sugod karon?’ pamangkot niya sa iya kaugalingon. Nian narealisar niya nga ang iya asawa kag kabataan nagasentro sang ila kabuhi sa mas mapuslanon nga mga tulumuron. Tinuig na nga nagapakig-angot sila sa mga Saksi ni Jehova. Luyag ni Jim nga mabatyagan man ang kalipay kag pagkakontento nga yara sa iya pamilya. Gani, nagtuon sia sa Biblia.

Wala magdugay nakita ni Jim nga ang iya paagi sa pagkabuhi nagapugong sa iya nga magkabuhi sing may katuyuan subong isa ka Cristiano. Bangod masami sia nga nagabiyahe sa Asia, sa Estados Unidos, kag Europa, wala sia sing bastante nga tion sa pagtuon sa Biblia kag sa pagpakig-upod sa mga masigkatumuluo. Kinahanglan sia magdesisyon: ‘Padayunon ko bala ining akon pagkabuhi sa nagligad nga 50 ka tuig, ukon panikasugan ko ang bag-o nga dalanon sang kabuhi?’ Mapangamuyuon nga ginbinagbinag niya ang mangin epekto sang iya desisyon sa palaabuton kag nagdesisyon nga untatan ang iban niya nga trabaho kag isa na lang ang iya batunon agod nga may tion sia para sa espirituwal nga mga hilikuton. (1 Timoteo 6:6-8) Mas malipayon sia sa iya desisyon bangod naghatag ini sa iya sing kahigayunan nga mangin masako sa Cristianong mga hilikuton.

Ang aton mga desisyon tuman ka importante, dalagku man ini ukon indi. Ang imo desisyon karon mahimo magresulta sa kadalag-an kag kapaslawan, bisan pa gani sa kabuhi kag kamatayon sa palaabuton. Mangin maalamon ang imo mga desisyon kon binagbinagon mo ang mga prinsipio sa Biblia, ang konsiensia sang iban, kag ang epekto sa palaabuton sang imo himuon. Magdesisyon suno sa kabubut-on sang Dios.

[Retrato sa pahina 13]

Ang daw indi importante nga mga desisyon mahimo may malain nga mga resulta

[Retrato sa pahina 14]

Paano sia mabuligan sang mga prinsipio sang Biblia nga magdesisyon sing maalamon?

[Retrato sa pahina 15]

Si Jesus nakighambal kay Pedro sing mainayuhon