Nagapati Ka Gid Bala nga May Yawa?

GINALARAGWAY sang Kasulatan ang Yawa subong isa ka matuod nga persona. Kaangay sang Dios, indi man sia makita sang mga tawo. “Ang Dios Espiritu,” siling sang Biblia. (Juan 4:24) Ang Yawa isa ka espiritu nga persona. Apang, indi kaangay sang Manunuga, ang Yawa may ginsuguran.

Antes pa gintuga ni Jehova nga Dios ang mga tawo, naghimo sia sing isa ka kadam-an sang espiritu nga mga tinuga. (Job 38:4, 7) Ini nga mga espiritu ginatawag sa Biblia nga mga anghel. (Hebreo 1:13, 14) Gintuga sila tanan sang Dios nga himpit—wala bisan isa ang malaut ukon may malaut nga kinaiya. Paano, nian, nagluntad ang Yawa? Ang tinaga nga “yawa” nagakahulugan sing “manugpasipala” kag sa amo nagapatuhoy sa isa nga nagasugid sing malaut nga kabutigan tuhoy sa iban. Ang “Satanas” nagakahulugan sing “Manugpamatok,” ukon manugsumpong. Kaangay sang isa anay ka bunayag nga tawo nga nangin makawat sang nagpangawat sia, ang isa sa himpit nga espiritu nga mga anak sang Dios nangin si Satanas nga Yawa sang ginhimo niya ang iya di-nagakaigo nga kailigbon. Amo sini ang paathag sang Biblia tuhoy sa kon paano ang isa nangin malain: “Ang kada isa ginatilawan kon ginabuyok kag ginahaylo sia sang iya kaugalingon nga kailigbon. Nian ang kailigbon, kon nakapanamkon na, nagapanganak sing sala; ang sala naman, kon nahimo na, nagaresulta sa kamatayon.”—Santiago 1:14, 15.

Amo gid sini ang maathag nga natabo. Sang gintuga ni Jehova nga Dios ang unang mag-asawa, nga sanday Adan kag Eva, nakita ini sang anghel nga buot magrebelde batok sa Dios. Nahibaluan niya nga ginsugo ni Jehova sanday Adan kag Eva nga tugbon ang duta sing matarong nga mga tawo, nga magasimba sa Manunuga. (Genesis 1:28) Nakita sining anghel ang posibilidad nga makatigayon sia sing kadungganan kag kagamhanan. Ginpahulag sang kakagod, naibog sia sa kon ano ang nagakaigo nga para lang gid sa Manunuga—ang pagsimba sang mga tawo. Sa baylo nga sikwayon ining di-nagakaigo nga kailigbon, ginpatubo niya ini tubtob nga nagresulta ini sa iya pagbinutig kag nian sa pagrebelde. Binagbinaga ang ginhimo niya.

Gingamit sang rebelyuso nga anghel ang man-ug agod masugilanon ang nahauna nga babayi,  nga si Eva. “Nagsiling gid bala ang Dios nga indi kamo magkaon gikan sa tanan nga kahoy sa hardin?” pamangkot sang man-ug kay Eva. Sang ginsambit ni Eva ang sugo sang Dios kag ang silot kon lapason ini, ang man-ug nagsiling: “Indi gid kamo mapatay. Kay nakahibalo ang Dios nga sa adlaw nga magkaon kamo gikan [sa kahoy nga yara sa tunga sang hardin] magamuklat ang inyo mga mata kag mangin kaangay kamo sang Dios, nga nakahibalo sang maayo kag malain.” (Genesis 3:1-5) Ang alegasyon amo nga wala kuno ginsugid sang Dios ang kamatuoran kanday Adan kag Eva. Paagi sa pagkaon sa bunga sadto nga kahoy, mangin kaangay kuno si Eva sa Dios, nga may kinamatarong sa pagpamat-od kon ano ang maayo kag kon ano ang malain. Amo yadto ang una nga pagbutig. Bangod sini nga pagbinutig, ang anghel nangin isa ka manugpasipala. Nangin manugpamatok man sia sang Dios. Gani, ginapakilala sang Biblia ining kaaway sang Dios subong “ang orihinal nga man-ug, ang ginatawag nga Yawa kag Satanas.”—Bugna 12:9.

“Magmabinantayon”

Nagmadinalag-on ang pagbutig sang Yawa kay Eva suno gid sa plano niya. Ang Biblia nagasiling: “Gani nakita sang babayi nga ang kahoy maayo nga kalan-on kag makagalanyat ini sa mga mata, huo, ang kahoy manamit tan-awon. Gani nagkuha sia sang bunga sini kag ginkaon ini. Pagkatapos ginhatagan man niya ang iya bana sang kaupod na niya sia kag ginkaon niya ini.” (Genesis 3:6) Nagpati si Eva kay Satanas kag ginlapas niya ang Dios. Nahaylo man niya si Adan nga lapason ang kasuguan sang Dios. Gani nagmadinalag-on ang Yawa nga palakton ang unang mag-asawa sa dalanon sang pagrebelde batok sa Dios. Sugod sadto, di-makita nga ginaimpluwensiahan ni Satanas ang ginahimo sang mga tawo. Ang iya tulumuron? Agod patalikdon ang mga tawo gikan sa pagsimba sa matuod nga Dios kag kuhaon ang ila pagsimba. (Mateo 4:8, 9) Kon amo, may nagakaigo gid nga rason kon ngaa ang Kasulatan nagapaandam: “Hupti ang inyo kaligdong, magmabinantayon. Ang inyo kaaway, ang Yawa, nagaluyong subong sang isa ka nagangurob nga leon, nga nagapangita sing matukob.”—1 Pedro 5:8.

Tuman gid kaathag nga ginalaragway sang Biblia ang Yawa subong isa ka matuod nga espiritu nga persona—isa ka anghel nga nangin malaut kag makatalagam! Ang una nga tikang agod padayon kita nga magmabinantayon amo ang pagbaton nga nagaluntad gid sia. Apang kapin pa ang kinahanglan agod mahuptan naton ang aton kaligdong kag magpabilin nga mabinantayon. Importante man nga indi kita mangin ignorante sa “mga pahito” ni Satanas kag sa iya mga pamaagi sa pagpatalang sa mga tawo. (2 Corinto 2:11) Ano ang iya mga pahito? Kag paano naton ini mabatuan?

Ginahingalitan sang Yawa ang Duna nga Kinahanglanon sang Tawo

Naobserbahan sang Yawa ang tawo sugod sang gintuga sila. Nahibaluan niya ang kinaugali sang tawo—ang iya mga kinahanglanon, ang iya mga luyag, kag ang iya mga handum. Nahibaluan gid ni Satanas nga gintuga ang tawo nga may espirituwal nga kinahanglanon, kag tuso nga ginhingalitan sang Yawa ini nga kinahanglanon. Paano? Paagi sa pagsugid sa mga tawo sing butig nga mga panudlo sang relihion. (Juan 8:44) Madamo nga panudlo sang relihion tuhoy sa Dios ang nagasumpakilay kag makagulumon. Sin-o, sa banta mo, ang magabenepisyo sa sini? Ang nagasumpakilay nga mga panudlo indi mahimo nga mangin matuod tanan. Kon amo, indi ayhan nga ang madamo nga panudlo sang relihion espesipiko nga ginapahito kag ginagamit ni Satanas agod patalangon ang mga tawo? Ang matuod, ginapatuhuyan sia sang Biblia subong ang “dios sining sistema sang mga butang,” nga nagabulag sa painuino sang mga tawo.—2 Corinto 4:4.

Ang kamatuoran sang Dios nagaamlig sa isa batok sa mga limbong sang relihion. Ginapaanggid sang Biblia ang kamatuoran sang Pulong sang Dios  sa wagkus nga ginasuksok sang isa ka soldado sadto anay agod amligan ang iya balikawang. (Efeso 6:14) Kon magkuha ka sing ihibalo sa Biblia kag magkabuhi nahisanto sa sini, subong nga daw nawagkusan ka sini, ang Pulong sang Dios magaamlig sa imo agod indi ka malimbungan sang mga kabutigan kag mga kasaypanan sang relihion.

Ang huyog sang tawo sa pagsimba nagpahulag sa iya nga tukibon ang wala mahibalui nga mga butang. Bangod sini, nadayag sia sa isa pa ka limbong ni Satanas. Agod hingalitan ang interes sang tawo sa kalatingalahan kag katanhagaan, ginagamit ni Satanas ang espiritismo agod kontrolon ang madamo. Kaangay sang isa ka manugpangayam nga nagagamit sing paon, nagagamit si Satanas sing mga pamaagi subong sang pagpamakot, astrolohiya, hipnotismo, pangaswang, paghimalad, kag madyik agod ganyaton kag siuron ang mga tawo sa bug-os nga kalibutan.—Levitico 19:31; Salmo 119:110.

Paano mo amligan ang imo kaugalingon nga indi masiod sang espiritismo? Ang Deuteronomio 18:10-12 nagasiling: “Indi dapat masapwan sa imo ang bisan sin-o nga nagapaagi sang iya anak nga lalaki ukon sang iya anak nga babayi paagi sa kalayo, ang bisan sin-o nga nagagamit sing pagpamakot, ang nagahimo sing madyik ukon ang bisan sin-o nga nagapangita sing tanda ukon ang manugbabaylan, ukon ang isa nga manugtiwtiw ukon ang bisan sin-o nga nagakonsulta sa espiritista ukon ang manugpakot sang mga hitabo ukon ang bisan sin-o nga nagakonsulta sa mga patay. Kay ang tanan nga nagahimo sining mga butang kalangil-aran kay Jehova, kag bangod sining makangilil-ad nga mga butang ginatabog sila ni Jehova nga inyo Dios gikan sa atubangan mo.”

Maathag ang laygay sang Kasulatan: Magpalayo sa espiritismo. Ano abi kon madugay ka na nga nagahimo sing espiritismo kag luyag mo na karon nga untatan ini? Mailog mo ang halimbawa sang unang mga Cristiano sa siudad sang Efeso. Sang ginbaton nila ang “pulong ni Jehova,” siling sang Biblia, “gintipon sang madamo sa mga naghimo sing salamangka ang ila mga libro kag ginpanutdan ini sa atubangan sang tanan.” Yadto nga mga libro mahal kaayo. Nagabili ini sing 50,000 ka bilog nga pilak. (Binuhatan 19:19, 20) Apang, ang mga Cristiano sa Efeso wala magpangalag-ag sa pagtutod sa sini.

Ginahingalitan ni Satanas ang mga Kaluyahon sang Tawo

Bangod sang iya handum nga pakataason ang iya kaugalingon, ang isa ka himpit nga anghel nangin si Satanas nga Yawa. Ginpukaw man niya kay Eva ang bugalon kag makagod nga handum nga mangin kaangay sang Dios. Sa karon, ginakontrol ni Satanas ang madamo paagi sa pagpukaw sang ila bugal. Halimbawa, nagapati ang iban nga ang ila rasa, etniko nga grupo, ukon pungsod mas maayo sangsa iban. Kabaliskaran gid ini sa ginatudlo sang Biblia! (Binuhatan 10:34, 35) Ang Biblia maathag nga nagasiling: “Ginhimo [sang Dios] gikan sa isa ka tawo ang tagsa ka pungsod sang mga tawo.”—Binuhatan 17:26.

Ang isa ka epektibo nga depensa batok sa pagpukaw ni Satanas sa bugal amo ang pagkamapainubuson. Ginalaygayan kita sang Biblia nga “indi maghunahuna sing labaw sa dapat [naton] hunahunaon [sa aton] kaugalingon.” (Roma 12:3) “Ginasumpong  sang Dios ang mga matinaastaason,” siling sini, “apang nagahatag sia sing di-bagay nga kaayo sa mga mapainubuson.” (Santiago 4:6) Ang isa ka epektibo nga paagi agod mapamatukan ang mga panikasog ni Satanas amo ang pagpakita sing pagkamapainubuson kag sing iban pa nga mga kinaiya nga ginakahamut-an sang Dios.

Ginahingalitan man sang Yawa ang kaluyahon sang tawo nga paayawan ang di-nagakaigo nga seksuwal nga mga handum. Katuyuan ni Jehova nga Dios nga magkalipay ang mga tawo. Kon ang mga handum ginapaayawan nahisanto sa kabubut-on sang Dios, nagaresulta ini sa matuod nga kalipay. Apang ginasulay ni Satanas ang mga tawo nga paayawan ang ila handum sa imoral nga mga paagi. (1 Corinto 6:9, 10) Mas maayo nga ituon pirme ang hunahuna sa putli kag halangdon nga mga butang. (Filipos 4:8) Magabulig ini sa imo agod makontrol mo ang imo hunahuna kag emosyon.

Padayon nga Pamatuki ang Yawa

Mapamatukan mo bala ang Yawa? Huo. Ang Biblia nagapasalig sa aton: “Pamatuki ang Yawa, kag magapalagyo sia sa inyo.” (Santiago 4:7) Bisan pa nga mapamatukan mo si Satanas, indi sia gilayon magapangampo kag magauntat sa paghatag sa imo sing dugang pa nga kabudlayan samtang nagakuha ka sing ihibalo tuhoy sa Dios. Huo, magatinguha liwat ang Yawa sa “iban pa nga kombeniente nga tion.” (Lucas 4:13) Apang, indi ka dapat mahadlok sa Yawa. Kon padayon mo sia nga pamatukan, indi ka niya mapatalikod sa matuod nga Dios.

Apang, agod mapamatukan mo ang Yawa, dapat mo mahibaluan kon sin-o sia kag kon paano niya ginapatalang ang mga tawo kag dapat mo man mahibaluan kon paano mo mabatuan ang iya mga pahito. Isa lamang ang sibu nga kuluhaan sina nga ihibalo—ang Pulong sang Dios, ang Biblia. Gani mangin determinado gid nga tun-an ang inspirado nga Kasulatan, kag iaplikar sa imo kabuhi ang imo natun-an gikan sa sini. Malipay ang mga Saksi ni Jehova sa inyo lugar sa pagbulig sa imo, nga wala sing bayad, sa amo sini nga pagtuon sa imo kombeniente nga tion. Palihug kontaka sila gilayon ukon sulati ang mga manugbalhag sini nga magasin.

Samtang nagatuon ka sa Biblia, dapat mo mahangpan nga mahimo gamiton ni Satanas ang pagpamatok ukon paghingabot agod pauntaton ka sa pagtuon sang kamatuoran gikan sa Pulong sang Dios. Mahimo maakig sa imo ang imo pila ka pinalangga bangod nagatuon ka sa Biblia. Mahimo ini matabo bangod wala sila makahibalo sang makalilipay nga mga kamatuoran nga makita sa sini. Mahimo yagutaon ka sang iban. Apang mahamuot gid bala ang Dios kon mag-untat ka bangod sini nga mga pag-ipit? Luyag sang Yawa nga palas-ayon ka agod mag-untat ka sa pagtuon tuhoy sa matuod nga Dios. Ngaa abi padaugon mo si Satanas? (Mateo 10:34-39) Wala ka sing utang sa iya. Utang mo kay Jehova ang imo mismo kabuhi. Gani, nian, pamatuki gid ang Yawa kag ‘pahalipaya ang tagipusuon ni Jehova.’—Hulubaton 27:11.

[Retrato sa pahina 6]

Gintutdan sang mga nangin Cristiano ang ila libro tuhoy sa espiritismo

[Retrato sa pahina 7]

Magpamat-od sing malig-on nga tun-an ang Biblia