Sin-o si Jesucristo?

HANDURAWA lamang ang kakunyag sang Judiyo nga pamatan-on nga si Andres sang una niya nga mabatian ang ginpamulong ni Jesus nga taga-Nasaret! Suno sa Biblia, si Andres dalidali nga nagkadto sa iya utod kag nagsiling: “Nakita namon ang Mesias [ukon, Cristo].” (Juan 1:41) Sa Hebreo kag Griego nga hambal, ang tinaga nga masami ginabadbad nga “Mesias” kag “Cristo” nagakahulugan sing “Hinaplas.” Si Jesus amo ang Hinaplas, ukon ang Pinili sang Dios​​—⁠ang ginsaad nga Lider. (Isaias 55:4) Ang Kasulatan nagaunod sing mga tagna tuhoy sa iya, kag ang mga Judiyo sadto nagahulat sa iya pag-abot.​—⁠Lucas 3:15.

Paano naton nahibaluan nga si Jesus amo gid ang Pinili sang Dios? Ti, binagbinaga ang natabo sang tuig 29 C.⁠E. sang si Jesus 30 anyos. Nagkadto sia kay Juan Bautista agod magpabawtismo sa iya sa Suba Jordan. Ang Biblia nagasiling: “Pagkatapos nga mabawtismuhan gilayon nga nagbutwa si Jesus sa tubig; kag, yari karon! ang mga langit nabuksan, kag nakita niya nga nagapanaug ang subong sa salampati nga espiritu sang Dios nga nagkunsad sa iya. Yari karon! May tingog man gikan sa mga langit nga nagsiling: ‘Ini ang akon Anak, ang hinigugma, nga ginakahamut-an ko.’” (Mateo 3:​16, 17) Sang mabatian ni Juan ining mga pulong sang kahamuot, nagduhaduha bala sia nga si Jesus amo ang Pinili sang Dios? Paagi sa pagpasagahay sang Iya balaan nga espiritu kay Jesus, ginhaplasan sia, ukon gintangduan sia, ni Jehova nga Dios nga mangin Hari sang Iya nagapakari nga Ginharian. Gani, si Jesus nangin ang Cristo, kon sayuron, ang Hinaplas. Apang, ngaa gintawag si Jesus nga Anak sang Dios? Diin sia naghalin?

Naghalin Sia “Kutob Pa sa Dumaan nga mga Tion”

Ang kabuhi ni Jesus mahimo bahinon sa tatlo ka hugna. Ang una nga hugna nagsugod antes pa sang iya tawhanon nga pagkabun-ag. Naghalin sia “kutob pa sa dumaan nga mga tion, kutob sa mga adlaw sang panahon nga wala sing latid,” siling sang Miqueas 5:2. Si Jesus mismo nagsiling: “Ako gikan sa mga duog sa hitaas”​—⁠kon sayuron, gikan sa langit. (Juan 8:23) Madugay na sia sa langit subong isa ka gamhanan nga espiritu nga persona.

Sanglit ang tanan nga tinuga may ginsuguran, may tion anay nga ang Dios nagaisahanon lamang. Apang, madamo na nga dag-on nga nagligad, ang Dios nagsugod sa pagpanuga. Sin-o ang iya una nga gintuga? Ang katapusan nga tulun-an sang Biblia nagapakilala kay Jesus subong “ang pamuno sang pagpanuga sang Dios.” (Bugna 3:14) Si Jesus amo “ang panganay sa tanan nga tinuga.” Amo sini “kay paagi sa iya gintuga ang tanan iban pa nga mga butang sa mga langit kag sa duta, ang mga butang nga makita kag ang mga butang nga di-makita.” (Colosas 1:​15, 16) Huo, si Jesus amo lamang ang direkta nga gintuga sang Dios. Gani, gintawag sia nga “bugtong nga Anak” sang Dios. (Juan 3:16) Ang panganay nga Anak may titulo man nga “ang Pulong.” (Juan 1:14) Ngaa? Bangod antes sia nangin tawo, nag-alagad sia sa langit subong humalambal sang Dios.

“Ang Pulong” kaupod ni Jehova nga Dios “sa ginsuguran,” sang gintuga “ang mga langit kag ang duta.” Sia ang ginsilingan sang Dios: “Himuon naton ang tawo sa dagway naton.” (Juan 1:⁠1; Genesis 1:​1, 26) Ang panganay nga Anak ni Jehova yara sa tupad sang iya Amay, nga nagapangabudlay sing makugi upod sa iya. Sa Hulubaton 8:22-31, ginarepresentar sia nga nagsiling: “Yara ako sa tupad [sang Manunuga] subong batid nga manugpangabudlay, kag ako ang labi nga ginakahamut-an niya sa adlaw-adlaw, nagakalipay ako sa atubangan niya sa tanan nga tion.”

Nakilala gid sing suod ni Jehova nga Dios kag sang iya bugtong nga Anak ang isa kag  isa samtang nagapangabudlay sila nga magkaupod! Yadtong suod nga pagpakig-upod kay Jehova sa sulod sang madamo nga dag-on may daku gid nga epekto sa Anak sang Dios. Ining matinumanon nga Anak nangin kaangay gid sang iya Amay, nga si Jehova. Sa katunayan, ang Colosas 1:15 nagatawag kay Jesus nga “larawan sang di-makita nga Dios.” Amo ini ang isa ka rason kon ngaa ang ihibalo tuhoy kay Jesus importante gid sa pagpaayaw sa aton espirituwal nga kinahanglanon kag sa aton kinaugali nga handum nga makilala ang Dios. Ang tanan nga ginhimo ni Jesus sang yari sia sa duta amo gid ang ginpaabot ni Jehova nga himuon niya. Gani, nagadugang man ang aton ihibalo tuhoy kay Jehova kon makilala naton si Jesus. (Juan 8:​28; 14:​8-​10) Apang, paano si Jesus nagkari sa duta?

Ang Iya Kabuhi Subong Tawo

Ang ikaduha nga hugna sa kabuhi ni Jesus nagsugod sang ginpadala sang Dios ang iya Anak sa duta. Ginhimo ini ni Jehova paagi sa milagruso nga pagliton sang kabuhi ni Jesus gikan sa langit pakadto sa taguangkan sang isa ka matutom nga Judiyo nga ulay nga ni Maria. Wala makapanubli si Jesus sing mga di-kahimpitan bangod wala sia sing tawhanon nga amay. Ang balaan nga espiritu, ukon aktibo nga puersa, ni Jehova nagkunsad kay Maria, kag ang Iya gahom ‘naglandong’ sa iya, nga bangod sini milagruso sia nga nagmabdos. (Lucas 1:​34, 35) Busa, nagbun-ag si Maria sing isa ka himpit nga bata. Bangod si Jose, nga amay-amay ni Jesus, isa ka panday, nagdaku sia sa isa ka kubos nga puluy-an kag amo ang panganay sa pila ka anak sang pamilya.​​—⁠Isaias 7:​14; Mateo1:​22, 23; Marcos 6:3.

Diutay lang ang ginasugid tuhoy sa pagkabata ni Jesus, apang isa ka hitabo ang talalupangdon gid. Sang si Jesus 12 anyos, gin-upod sia sang iya mga ginikanan sa ila tuigan nga pagduaw sa Jerusalem para sa Paskwa. Samtang didto sila, naghinguyang sia sing madamo nga tion sa templo, “nga nagalingkod sa tunga sang mga manunudlo kag nagapamati sa ila kag nagapamangkot sa ila.” Dugang pa, “ang tanan nga nagapamati sa iya padayon nga natingala sa iya paghangop kag sa iya mga sabat.” Huo, ang bata nga si Jesus wala lamang nagpakiana sing nagapahunahuna nga mga pamangkot tuhoy sa espirituwal nga mga butang kundi naghatag man sia sing intelihente nga mga sabat nga nagpatingala sa iban. (Lucas 2:​41-​50) Samtang nagadaku sia sa siudad sang Nasaret, nakatuon sia nga mangin panday, sing walay duhaduha gikan sa iya amay-amay, nga si Jose.​​—⁠Mateo 13:55.

Si Jesus nagpuyo sa Nasaret tubtob sang mag-30 anyos sia. Nian nagkadto sia kay Juan agod magpabawtismo. Pagkatapos sia mabawtismuhan, ginsugdan ni Jesus ang iya makugi nga pagministeryo. Sa sulod sang tatlo ka tuig kag tunga, ginlibot niya ang iya dutang natawhan kag ginbantala ang maayong balita sang Ginharian sang Dios. Ginpamatud-an niya nga ginpadala sia sang Dios. Paano? Paagi sa paghimo sing madamong milagro​​—⁠gamhanan nga mga buhat nga labaw sa masarangan sang tawo.​​—⁠Mateo 4:​17; Lucas 19:​37, 38.

Si Jesus isa man ka tawo nga mapinalanggaon kag maluluy-on. Ang iya pagkamapinalanggaon makita ilabi na sa kon paano niya gintamod kag ginpakig-angutan ang iban. Bangod si Jesus  madali palapitan kag mainayuhon, ang mga tawo nabuyok sa iya. Bisan ang mga kabataan komportable sa iya. (Marcos 10:13-16) Matinahuron nga ginpakig-angutan ni Jesus ang mga babayi, bisan pa ginapakanubo sila sang iban sang panahon niya. (Juan 4:​9, 27) Ginbuligan niya ang mga imol kag ang mga ginpigos nga ‘makakita sing kaumpawan ang ila kalag.’ (Mateo 11:28-30) Ang iya pamaagi sa pagtudlo maathag, simple, kag praktikal. Kag mabanaag sa iya panudlo ang iya tinagipusuon nga handum nga makilala sang iya tagpalamati ang matuod nga Dios, nga si Jehova.​​—⁠Juan 17:​6-8.

Nagagamit sang balaan nga espiritu sang Dios sa paghimo sing mga milagro, mainawaon nga gin-ayo ni Jesus ang mga masakiton kag ang mga napiutan. (Mateo 15:​30, 31) Halimbawa, isa ka aruon ang nagpalapit sa iya kag nagsiling: “Kon luyag mo lang, matinluan mo ako.” Ano ang ginhimo ni Jesus? Gin-untay niya ang iya kamot kag gintandog ang tawo, kag nagsiling sa iya: “Luyag ko. Magmatinlo ka.” Kag ang aruon nag-ayo!​​—⁠Mateo 8:​2-4.

Binagbinaga man ang isa ka hitabo sang ang kadam-an nga nagkari kay Jesus nagpabilin upod sa iya sa sulod sang tatlo ka adlaw nga wala sing pagkaon. Naluoy sia sa mga tawo kag milagruso nga ginpakaon niya ang “apat ka libo ka lalaki, magluwas sa mga babayi kag mga kabataan.” (Mateo 15:32-38) Sa isa pa ka hitabo, ginpakalma ni Jesus ang unos nga nagbutang sa katalagman sa iya mga abyan. (Marcos 4:37-39) Ginbanhaw niya ang mga patay.⁠ * (Lucas 7:​22; Juan 11:​43, 44) Kinabubut-on pa gani nga ginhatag ni Jesus ang iya himpit nga tawhanon nga kabuhi agod ang di-himpit nga katawhan may paglaum sa palaabuton. Daw ano gid ka daku ang gugma ni Jesus sa mga tawo!

Diin Na si Jesus Karon?

Si Jesus napatay sa usok sang pag-antos sang 33 1/2 anyos sia.⁠ * Apang ang iya kabuhi wala matapos sang napatay sia. Ang ikatlo nga hugna sang iya kabuhi nagsugod mga tatlo ka adlaw sang ulihi sang ginbanhaw ni Jehova nga Dios ang iya Anak subong espiritu nga persona. Pagkatapos sang iya pagkabanhaw, si Jesus nagpakita sa ginatos ka tawo nga nagakabuhi sang nahaunang siglo C.⁠E. (1 Corinto 15:3-8) Pagkatapos sini, “naglingkod [sia] sa tuo nga kamot sang Dios” kag naghulat sa paghari. (Hebreo 10:​12, 13) Sang mag-abot ini nga tion, si Jesus nagsugod sa paggahom subong Hari. Gani paano naton dapat hunahunaon si Jesus karon? Dapat bala naton sia hunahunaon subong isa ka nagaantos nga tawo nga ginpatay? Ukon dapat bala naton sia tamdon subong isa nga dapat simbahon? Si Jesus karon indi tawo kag indi man sia Dios nga Labing Gamhanan. Sa baylo, isa sia ka gamhanan nga espiritu nga tinuga, isa ka nagagahom nga Hari. Sa dili na lang madugay, ipadayag niya ang iya paggahom sa aton magamo nga duta.

Malaragwayon nga ginlaragway sang Bugna 19:11-16 si Jesucristo subong isa ka hari nga nagasakay sa kabayo nga maputi kag nagakari sa paghukom kag sa pagpakig-away sa pagkamatarong. May yara sia “malaba nga espada nga matalom, agod sakiton niya ang mga pungsod.” Huo, gamiton ni Jesus ang iya daku nga gahom sa paglaglag sa mga malauton. Kag ano ang mahanabo sa mga nagapanikasog sa pag-ilog sa iya halimbawa sang yari sia sa duta? (1 Pedro 2:21) Sia kag ang iya Amay magaamlig sa ila sa nagapakari nga “inaway sang dakung adlaw sang Dios nga Labing Gamhanan”​​—⁠masunson ginatawag nga Armagedon​​—⁠agod magkabuhi sila sing dayon subong dutan-on nga mga sakop sang langitnon nga Ginharian sang Dios.​—⁠Bugna 7:​9, 14; 16:​14, 16; 21:​3, 4.

Sa tion sang iya mahidaiton nga paggahom, daw ano gid kadamo nga makatilingala nga mga milagro ang himuon ni Jesus para sa tanan nga katawhan! (Isaias 9:​6, 7; 11:1-10) Ayuhon niya ang balatian kag dulaon ang kamatayon. Gamiton sang Dios si Jesus sa pagbanhaw sa binilyon, sa amo ginahatagan sila sing kahigayunan nga mabuhi sing dayon sa duta. (Juan 5:​28, 29) Indi gani naton mahanduraw kon daw ano ka malipayon ang aton kabuhi sa idalom sang paggahom sang Ginharian. Busa, importante nga padayon kita nga magkuha sing ihibalo sa Biblia kag kilalahon sing labi pa si Jesucristo.

[Mga nota]

^ par. 15 Madamo ang nakahibalo sang mga milagro nga ginhimo ni Jesus. Bisan gani ang mga kaaway ni Jesus nagbaton nga ‘naghimo sia sing madamong tanda.’​—⁠Juan 11:​47, 48.

^ par. 17 Para sa paathag kon bala napatay si Cristo sa usok ukon sa krus, tan-awa ang pahina 89-90 sang libro nga Reasoning From the Scriptures, nga ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

 [Kahon sa pahina 7]

SI JESUS BALA DIOS NGA LABING GAMHANAN?

Madamong relihioso nga mga tawo ang nagasiling nga si Jesus Dios. Ang iban nagasiling nga ang Dios Trinidad. Suno sa sini nga panudlo, “ang Amay Dios, ang Anak Dios, kag ang Balaan nga Espiritu Dios, apang indi tatlo ka Dios kundi isa ka Dios.” Ginapatihan nga ang tatlo “wala sing katapusan kag magkatupong.” (The Catholic Encyclopedia) Husto bala ini nga pagpati?

Si Jehova nga Dios amo ang Manunuga. (Bugna 4:11) Wala sia sing ginsuguran ukon katapusan, kag labing gamhanan sia. (Salmo 90:2) Sa pihak nga bahin, si Jesus may ginsuguran. (Colosas 1:​15, 16) Nagapatuhoy sa Dios subong iya Amay, si Jesus nagsiling: “Ang Amay daku pa sa akon.” (Juan 14:28) Si Jesus nagpaathag man nga may mga butang nga wala niya mahibaluan ukon sang mga anghel kundi sang Amay lamang.​—⁠Marcos 13:32.

Dugang pa, si Jesus nagpangamuyo sa iya Amay: “Matuman kuntani, indi ang akon kabubut-on, kundi ang imo.” (Lucas 22:42) Kon indi sa isa ka superyor nga Persona nangamuyo si Jesus, kay sin-o sia nangamuyo? Isa pa, ang Dios amo ang nagbanhaw kay Jesus gikan sa minatay, indi si Jesus mismo. (Binuhatan 2:32) Maathag gid nga ang Amay kag ang Anak indi magkatupong antes si Jesus magkari sa duta ukon sang nagkabuhi sia sa duta. Kamusta naman sang nabanhaw na si Jesus sa langit? Ang 1 Corinto 11:3 nagasiling: ‘Ang ulo ni Cristo amo ang Dios.’ Sa katunayan, ang Anak pirme magapasakop sa Dios. (1 Corinto 15:28) Busa, ginapakita sang Kasulatan nga si Jesus indi Dios nga Labing Gamhanan. Sa baylo, Anak sia sang Dios.

Ang ginatawag nga ikatlo nga persona sang Trinidad​—⁠ang balaan nga espiritu​—⁠indi persona. Ang salmista nagsiling sa iya pangamuyo sa Dios: “Kon ipadala mo ang imo espiritu, matuga sila.” (Salmo 104:30) Ining espiritu indi mismo ang Dios; aktibo nga kusog ini nga ginapadala ukon ginagamit niya sa pagtuman sang luyag niya. Paagi sa sini, gintuga sang Dios ang pisikal nga mga langit, ang duta, kag ang tanan buhi nga butang. (Genesis 1:⁠2; Salmo 33:6) Gingamit sang Dios ang iya balaan nga espiritu sa pag-inspirar sa mga tawo nga nagsulat sang Biblia. (2 Pedro 1:​20, 21) Kon amo, ang Trinidad wala ginatudlo sang Kasulatan.⁠ * “Si Jehova nga aton Dios isa lamang nga Jehova,” siling sang Biblia.​—⁠Deuteronomio 6:4.

[Nota]

^ par. 28 Para sa dugang nga impormasyon, tan-awa ang brosyur nga Dapat Ka Bala Magpati sa Trinidad? nga ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

[Retrato sa pahina 5]

Si Jesus nangin Hinaplas sang Dios sang ginbawtismuhan sia

[Retrato sa pahina 7]

Si Jesus naghinguyang sang iya kusog sa hilikuton nga gintangdo sa iya sang Dios

[Retrato sa pahina 7]

Sa karon, si Jesus isa ka gamhanan nga Hari