Sin-o “Ang Matuod nga Dios kag ang Kabuhi nga Walay katapusan”?

SI Jehova, ang Amay sang aton Ginuong Jesucristo, amo ang matuod nga Dios. Sia ang Manunuga, ang isa nga nagahatag sing kabuhi nga dayon sa mga nagahigugma sa iya. Amo sina ang sabat sang madamo nga nagabasa kag nagapati sa Biblia sa pamangkot sa tig-ulo sini nga artikulo. Sa pagkamatuod, si Jesus mismo nagsiling: “Ini nagakahulugan sing kabuhi nga walay katapusan, ang pagkuha nila sing ihibalo tuhoy sa imo, ang lamang matuod nga Dios, kag tuhoy sa isa nga imo ginpadala, si Jesucristo.”​​—⁠⁠Juan 17:3.

Apang, tuhay ang paghangop sang madamo nga nagasimba sa sini nga pinamulong. Ang pinamulong sa tig-ulo naghalin sa 1 Juan 5:​20, nga nagasiling, sa bahin: “Nahiusa kita sa isa nga matuod, paagi sa iya Anak nga si Jesucristo. Amo ini ang matuod nga Dios kag ang kabuhi nga walay katapusan.”

Ang mga nagapati sa doktrina sang Trinidad nagasiling nga ang pronombre nga “ini” (houʹtos) nagapatuhoy sa persona nga ginsundan gilayon sini nga pronombre, si Jesucristo. Ginasiling nila nga si Jesus amo “ang matuod nga Dios kag ang kabuhi nga walay katapusan.” Apang, ini nga paghangop nagasumpakil sa iban nga bahin sang Kasulatan. Kag madamong may awtoridad nga iskolar ang wala nagabaton sining Trinidad nga ideya. Ang iskolar sa Cambridge University nga si B. F. Westcott nagsulat: “Ang pinakalohiko nga ginapatuhuyan [sang pronombre nga houʹtos] indi ang persona nga ginasundan sini gilayon kundi ang nagapangibabaw sa hunahuna sang apostol.” Sa amo, ginahunahuna ni apostol Juan ang Amay ni Jesus. Ang Aleman nga teologo nga si Erich Haupt nagsulat: “Dapat hibaluon kon bala ang [houʹtos] nga gingamit sa masunod nga dinalan nagapatuhoy sa malapit ukon ginasundan gilayon nga persona . . . ukon sa mas antad nga una nga ginsambit nga Dios. . . . Ang paghangop sa teksto subong testimonya sa isa nga matuod nga Dios daw mas nagahisanto sa katapusan nga paandam batok sa mga diosdios sangsa pagpamatuod nga si Cristo amo ang Dios.”

Bisan ang A Grammatical Analysis of the Greek New Testament, nga ginbalhag sang Pontifical Biblical Institute sa Roma, nagsiling: “[Houʹtos]: subong talalupangdon nga ideya sa [mga bersikulo] 18-20 halos nagapatuhoy gid sa tunay kag matuod nga Dios, nga kabaliskaran sa paganismo (b. 21).”

Sa masami ang houʹtos, nga kinaandan nga ginabadbad “ini” ukon “ining isa,” wala nagapatuhoy sa isa nga ginasundan sini gilayon sa isa ka prase. Ginapakita sang iban nga mga kasulatan ini nga punto. Sa 2 Juan 7, ang apostol nga nagsulat man sang nahauna nga sulat nagsiling: “Madamong madaya ang naglakat sa kalibutan, mga tawo nga wala nagapahayag nga si Jesucristo nagaabot sa unod. Amo ini [houʹtosʹ] ang madaya kag anticristo.” Ang pronombre diri indi mahimo nga magpatuhoy sa ginasundan gilayon ukon pinakamalapit nga persona​​—⁠⁠nga si Jesus. Maathag nga ang “ini” nagapatuhoy sa mga nagpanghiwala kay Jesus. Sing tingob, sila “ang madaya kag anticristo.”

Sa iya Ebanghelyo, si apostol Juan nagsulat: “Si Andres nga utod ni Simon Pedro ang isa sa duha nga nakabati sa ginsiling ni Juan kag nagsunod kay Jesus. Una nakita sining isa [houʹtos] ang iya utod nga si Simon.” (Juan 1:​40, 41) Maathag nga ‘ining isa’ nagapatuhoy, indi sa katapusan nga ginsambit nga tawo, kundi kay Andres. Sa 1 Juan 2:​22, gingamit sang apostol ang amo man nga pronombre sa kaanggid nga paagi.

Gingamit ni Lucas ang pronombre sa amo man nga paagi, nga mabasa sa Binuhatan 4:​10, 11: “Sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon, nga ginlansang ninyo apang ginbanhaw sang Dios gikan sa mga patay, paagi sa sining isa ini nga tawo nagatindog  diri sa atubangan ninyo nga maayo. Ini [houʹtosʹ] amo ‘ang bato nga ginpakig-angutan ninyo nga mga manunukod subong wala sing pulos nga nangin ulo sang pamag-ang.’” Ang pronombre nga “ini” maathag nga wala nagapatuhoy sa tawo nga gin-ayo, bisan pa sia ang isa nga ginsambit antes lang gid sang houʹtos. Pat-od gid nga ang “ini” sa bersikulo 11 nagapatuhoy kay Jesucristo nga Nazaretnon, nga amo ang “bato nga pamag-ang” diin ginpasad ang Cristianong kongregasyon.​​—⁠⁠Efeso 2:​20; 1 Pedro 2:​4-8.

Ginapakita man sang Binuhatan 7:​18, 19 ang punto: “Nagtindog sa Egipto ang isa pa ka hari, nga wala makakilala kay Jose. Ining isa [houʹtos] naggamit sing limbong batok sa aton rasa.” “Ining isa” nga nagpigos sa mga Judiyo, indi si Jose, kundi si Paraon nga hari sang Egipto.

Ini nga mga teksto nagapamatuod sa komento sang Griegong iskolar nga si Daniel Wallace, nga nagsiling nga kon nagagamit sing Griegong mga pronombre, “ang pinakamalapit nga persona nga ginasundan sang pronombre sa konteksto mahimo nga indi amo ang ginapatuhuyan sang awtor.”

Ang “Isa nga Matuod”

Subong sang ginsulat ni apostol Juan, ang “Isa nga matuod” amo si Jehova, ang Amay ni Jesucristo. Sia ang lamang matuod nga Dios, ang Manunuga. Si apostol Pablo nagbaton: “Sa pagkamatuod sa aton may isa ka Dios nga Amay, nga gikan sa iya ang tanan nga butang.” (1 Corinto 8:⁠6; Isaias 42:8) Ang isa pa ka rason nga si Jehova amo ang “isa nga matuod” nga ginapatuhuyan sa 1 Juan 5:​20 amo nga sia ang Tuburan sang kamatuoran. Gintawag sang salmista si Jehova nga “Dios sang kamatuoran” bangod matutom Sia sa tanan Niya nga ginahimo kag indi makabutig. (Salmo 31:⁠5; Exodo 34:⁠6; Tito 1:2) Ginapatuhuyan ang iya langitnon nga Amay, ang Anak nagsiling: “Ang imo pulong kamatuoran.” Kag tuhoy sa iya panudlo, si Jesus nagsiling: “Ang akon ginatudlo indi akon, kundi iya sang nagpadala sa akon.”​​—⁠⁠Juan 7:16; 17:17.

Si Jehova amo man ang “kabuhi nga walay katapusan.” Sia ang Tuburan sang kabuhi, ang Isa nga nagahatag sini subong di-bagay nga dulot paagi kay Cristo. (Salmo 36:⁠9; Roma 6:23) Talalupangdon nga si apostol Pablo nagsiling nga ang Dios amo ang “manugpadya sadtong hanuot nga nagapangita sa iya.” (Hebreo 11:6) Ginpadyaan sang Dios ang iya Anak paagi sa pagbanhaw sa iya, kag ang Amay magahatag sing padya nga kabuhi nga walay katapusan sa mga nagaalagad sa Iya sing bug-os tagipusuon.​​—⁠⁠Binuhatan 26:23; 2 Corinto 1:9.

Kon amo, ano ang aton mahinakop? Nga si Jehova, kag wala na sing iban pa, amo “ang matuod nga Dios kag ang kabuhi nga walay katapusan.” Sia lamang ang takus nga magbaton sing eksklusibo nga pagsimba gikan sa iya mga tinuga.​​—⁠⁠Bugna 4:11.