Isa ka Bala sa mga Ginahigugma sang Dios?

“Sia nga nagahupot sang akon mga sugo kag nagatuman sini, sia amo ang nagahigugma sa akon. Sia man nga nagahigugma sa akon higugmaon sang akon Amay.”​—JUAN 14:21.

1, 2. (a) Paano ginpakita ni Jehova ang iya gugma para sa katawhan? (b) Ano ang ginsugdan ni Jesus sang gab-i sang Nisan 14, 33 C.E.?

GINAHIGUGMA ni Jehova ang iya tawhanon nga tinuga. Sa katunayan, ginahigugma gid niya ang kalibutan sang katawhan “sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod nga ang bisan sin-o nga magtuo sa iya indi malaglag kundi may kabuhi nga walay katapusan.” (Juan 3:16) Samtang nagahilapit ang tion sa pagsaulog sa Memoryal sang kamatayon ni Cristo, dapat labi pa nga nahantop sang matuod nga mga Cristiano nga “ginhigugma kita [ni Jehova] kag ginpadala ang iya Anak subong nagatumbas nga halad para sa aton mga sala.”​—1 Juan 4:​10.

2 Sang gab-i sang Nisan 14, 33 C.E., si Jesus kag ang iya 12 ka apostoles nagtipon sa isa ka hulot sa ibabaw sa Jerusalem agod saulugon ang Paskwa, nga nagapahanumdom sa pagluwas sa mga Israelinhon gikan sa Egipto. (Mateo 26:17-20) Sa tapos masaulog ining Judiyo nga kapiestahan, ginpalakat ni Jesus si Judas Iscariote kag ginsugdan ang isa ka handumanan nga panihapon nga nangin ang Cristianong Memoryal sang kamatayon ni Cristo. * Nagagamit sing tinapay nga walay tapay kag mapula nga alak subong mga emblema, ukon mga simbulo, sang iya pisikal nga lawas kag dugo, si Jesus kag ang nabilin nga 11 ka apostoles nagsaluhay sa sining panihapon. Ang mga detalye kon paano niya ini ginhimo ginhatag sang mga manunulat sang nahaunang tatlo ka Ebanghelyo nga sanday Mateo, Marcos, kag Lucas kag ni apostol Pablo, nga nagtawag sini nga “ang panihapon sang Ginuo.”​—1 Corinto 11:20; Mateo 26:​26-​28; Marcos 14:​22-​25; Lucas 22:​19, 20.

3. Sa anong importante nga mga paagi nga ang rekord ni apostol Juan tuhoy sa katapusan nga mga oras ni Jesus upod sa iya mga disipulo sa hulot sa ibabaw tuhay sa iban?

3 Sing talalupangdon, wala ginsambit ni apostol Juan ang pagpasa sa tinapay kag alak, ayhan bangod sadtong ginsulat niya ang iya Ebanghelyo (sang mga 98 C.E.), kinaandan na ini nga ginahimo sa tunga sang unang mga Cristiano. (1 Corinto 11:23-26) Apang, subong inspirado, si Juan lamang ang naghatag sa aton sing pila ka importante nga impormasyon tuhoy sa kon ano ang ginsiling kag ginhimo ni Jesus antes kag sa tapos gid lang Niya ginsugdan ang Memoryal sang Iya kamatayon. Ining makakulunyag nga mga detalye ginabinagbinag sa lima ka kapitulo sang Ebanghelyo ni Juan. Ginapakita sini sing maathag kon ano nga sahi sang mga indibiduwal ang ginahigugma sang Dios. Usisaon naton ang Juan kapitulo 13 tubtob 17.

Magtuon Gikan sa Huwaran nga Gugma ni Jesus

4. (a) Paano ginpadaku ni Juan ang talalupangdon gid nga tema sang pagpakigsapol ni Jesus sa iya mga disipulo sang ginsugdan niya ang Memoryal? (b) Ano ang isa ka importante nga rason kon ngaa ginahigugma ni Jehova si Jesus?

4 Ang gugma amo ang talalupangdon gid nga tema sa sining mga kapitulo nga nagaunod sang nagapaalam nga laygay ni Jesus sa iya mga sumulunod. Sa katunayan, ang lainlain nga porma sang tinaga nga “gugma” mabasa didto sing 31 ka beses. Ang tudok nga gugma ni Jesus sa iya Amay, nga si Jehova, kag sa iya mga disipulo mas talalupangdon nga ginpakita sa sining mga kapitulo  sangsa iban. Ang gugma ni Jesus kay Jehova sarang mahangpan sa tanan nga rekord sang Ebanghelyo tuhoy sa iya kabuhi, apang si Juan lamang ang nagsulat nga si Jesus maathag nga nagsiling: “Ginahigugma ko ang Amay.” (Juan 14:31) Nagsiling man si Jesus nga ginahigugma sia ni Jehova kag ginpaathag niya kon ngaa. Sia nagsiling: “Subong nga ang Amay naghigugma sa akon kag ako naghigugma sa inyo, pabilin kamo sa akon gugma. Kon ginasunod ninyo ang akon mga sugo, magapabilin kamo sa akon gugma, subong nga ginsunod ko ang mga sugo sang Amay kag nagpabilin sa iya gugma.” (Juan 15:9, 10) Huo, ginahigugma ni Jehova ang iya Anak bangod sang iya bug-os nga pagkamatinumanon. Isa ka maayo gid nga leksion para sa tanan nga sumulunod ni Jesucristo!

5. Paano ginpakita ni Jesus ang iya gugma sa iya mga disipulo?

5 Ang daku nga gugma ni Jesus sa iya mga sumulunod ginapadaku sa pamuno gid sang rekord ni Juan tuhoy sa katapusan nga pagpakigsapol ni Jesus sa mga apostoles. Si Juan nagsaysay: “Karon, bangod nakahibalo sia antes sang piesta sang paskwa nga nag-abot na ang iya takna nga magtaliwan sa sining kalibutan pakadto sa Amay, si Jesus, nga naghigugma sang mga iya nga yari sa kalibutan, naghigugma sa ila tubtob sa katapusan.” (Juan 13:1) Sadtong halandumon nga gab-i, ginhatagan niya sila sing isa ka di-malipatan nga leksion tuhoy sa mahigugmaon nga pag-alagad sa iban. Ginhinawan niya ang ila mga tiil. Ang tagsatagsa sa ila dapat handa nga himuon ini kay Jesus kag sa ila mga utod, apang wala nila ginhimo. Ginhimo ni Jesus ining kubos nga hilikuton kag nian nagsiling sa iya mga disipulo: “Kon ako, bisan pa Ginuo kag Manunudlo, naghinaw sang inyo mga tiil, kamo man dapat maghinaway sang inyo mga tiil. Kay nagahatag ako sa inyo sing sulundan, nga, subong sang ginahimo ko sa inyo, himuon man ninyo.” (Juan 13:14, 15) Ang matuod nga mga Cristiano dapat handa kag malipayon nga mag-alagad sa ila mga utod.​—Mateo 20:​26, 27, footnote; Juan 13:17.

Sunda ang Bag-ong Sugo

6, 7. (a) Anong importante nga detalye ang ginhatag ni Juan kon paano nagsugod ang Memoryal? (b) Anong bag-ong sugo ang ginhatag ni Jesus sa iya mga disipulo, kag ano ang bag-o sa sini?

6 Ang rekord ni Juan tuhoy sa kon ano ang natabo sa hulot sa ibabaw sang gab-i sang Nisan 14 amo lamang ang espesipiko nga nagasambit sang paglakat ni Judas Iscariote. (Juan 13:21-30) Ang paghisantuanay sa rekord sang mga Ebanghelyo nagapakita nga pagkatapos lamang nga makalakat ining maluib nga ginsugdan ni Jesus ang Memoryal sang Iya kamatayon. Nian madugay niya nga ginsugilanon ang iya matutom nga mga apostoles, ginhatagan sila sing nagapaalam nga mga laygay kag mga instruksion. Samtang nagahanda kita sa pagtambong sa Memoryal, dapat mangin interesado gid kita sa kon ano ang ginsiling ni Jesus sadto nga okasyon, kag ilabi na bangod luyag gid naton nga malakip sa mga ginahigugma sang Dios.

7 Ang una-una nga instruksion nga ginhatag ni Jesus sa iya mga disipulo sa tapos masugdan ang Memoryal sang iya kamatayon isa ka butang nga bag-o. Nagsiling sia: “Nagahatag ako sa inyo sing isa ka bag-o nga sugo, nga higugmaon ninyo ang isa kag isa; subong nga ako naghigugma sa inyo, nga higugmaon man ninyo ang isa kag isa. Sa sini ang tanan makahibalo nga kamo mga disipulo ko, kon maghigugmaanay kamo.” (Juan 13:34, 35) Ano ang bag-o sa sining sugo? Sang ulihi sina nga gab-i, gin-athag ini ni Jesus, nga nagasiling: “Ini amo ang akon sugo, nga maghigugmaanay kamo subong nga ako naghigugma sa inyo. Wala sing bisan sin-o nga may gugma nga daku pa sa sini, nga ihatag sang isa ang iya kalag tungod sa iya mga abyan.” (Juan 15:12, 13) Ang Mosaikong Kasuguan nagsugo sa mga Israelinhon nga ‘higugmaon ang ila isigkatawo subong sang ila kaugalingon.’ (Levitico 19:18) Apang labaw pa sa sini ang ginsugo ni Jesus. Dapat higugmaon sang mga Cristiano ang isa kag isa subong sang paghigugma ni Cristo sa ila, nga handa isakripisyo ang ila kabuhi para sa ila mga utod.

8. (a) Ano ang nalakip sa nagasakripisyo-sa-kaugalingon nga gugma? (b) Paano karon ginapakita sang mga Saksi ni Jehova ang nagasakripisyo-sa-kaugalingon nga gugma?

 8 Ang panahon sang Memoryal isa ka nagakaigo nga tion agod usisaon ang aton kaugalingon, sing indibiduwal man ukon subong isa ka kongregasyon, agod tan-awon kon may yara gid kita sining nagapakilala nga tanda sang matuod nga Cristianismo—ang tulad-Cristo nga gugma. Ining nagasakripisyo-sa-kaugalingon nga gugma mahimo magkahulugan, kag kon kaisa nagkahulugan, nga ibutang sa katalagman sang isa ka Cristiano ang iya kabuhi sa baylo nga luiban ang iya mga utod. Apang, sa masami, nagakinahanglan ini sang aton kahanda nga isakripisyo ang aton personal nga mga luyag agod buligan kag alagaran ang aton mga utod kag ang iban. Si apostol Pablo isa ka maayo nga halimbawa sa sini nga bahin. (2 Corinto 12:15; Filipos 2:17) Ang mga Saksi ni Jehova kilala sa bug-os nga kalibutan bangod sang ila nagasakripisyo-sa-kaugalingon nga panimuot, nagabulig sa ila mga kauturan kag sa ila mga isigkatawo kag nagapaalinton sang kamatuoran sang Biblia sa ila isigkatawo. *​—Galacia 6:​10.

Mga Kaangtanan nga Dapat Pakabahandion

9. Agod mahuptan ang aton hamili nga kaangtanan sa Dios kag sa iya Anak, ano ang malipayon naton nga himuon?

9 Hamili gid para sa aton nga higugmaon kita ni Jehova kag sang iya Anak, si Cristo Jesus. Apang, agod maagom kag mabatyagan ini nga gugma, dapat may himuon kita. Sadtong katapusan nga gab-i upod sa iya mga disipulo, si Jesus nagsiling: “Sia nga nagahupot sang akon mga sugo kag nagatuman sini, sia amo ang nagahigugma sa akon. Sia man nga nagahigugma sa akon higugmaon sang akon Amay, kag higugmaon ko sia kag maathag nga ipakita sa iya ang akon kaugalingon.” (Juan 14:21) Sanglit ginapabakahandi naton ang aton kaangtanan sa Dios kag sa iya Anak, malipayon naton nga ginatuman ang ila mga sugo. Nagalakip ini sa bag-ong sugo nga magpakita sing nagasakripisyo-sa-kaugalingon nga gugma kag sa sugo man nga ginhatag ni Cristo sa tapos sia mabanhaw nga ‘magbantala sa mga tawo kag maghatag sing maid-id nga panaksi,’ nagapanikasog nga ‘himuon nga mga disipulo’ ang mga nagabaton sing maayong balita.—Binuhatan 10:42; Mateo 28:19, 20.

10. Anong hamili nga kaangtanan ang bukas sa mga hinaplas kag sa “iban nga mga karnero”?

10 Sang ulihi sadto nga gab-i, bilang sabat sa pamangkot sa iya sang matutom nga si apostol Judas (Tadeo), si Jesus nagsiling: “Kon ang bisan sin-o nagahigugma sa akon, tumanon niya ang akon pulong, kag higugmaon sia sang akon Amay, kag magakadto kami sa iya kag magapuyo kaupod niya.” (Juan 14:22, 23) Bisan sang yari pa sa duta, ang hinaplas nga mga Cristiano, nga gin-agda sa paggahom kaupod ni Cristo sa langit, may yara suod gid nga kaangtanan kay Jehova kag sa iya Anak. (Juan 15:15; 16:27; 17:22; Hebreo 3:1; 1 Juan 3:​2, 24) Apang ang ila kaupod nga “iban nga mga karnero,” nga ang ila paglaum amo ang mabuhi sing dayon sa duta, may yara man hamili nga kaangtanan sa ila “isa ka manugbantay,” si Jesucristo, kag sa ila Dios, si Jehova, kon mapamatud-an sila nga matinumanon.—Juan 10:16; Salmo 15:1-5; 25:14.

“Kamo Indi Bahin sang Kalibutan”

11. Anong serioso nga paandam ang ginhatag ni Jesus sa iya mga disipulo?

11 Sa sining katapusan nga pagpakigsapol sa iya matutom nga mga disipulo antes sia mapatay, si Jesus naghatag sing isa ka serioso nga paandam:  Kon ang isa ka tawo ginahigugma sang Dios, dumtan sia sang kalibutan. Nagsiling sia: “Kon ang kalibutan nagadumot sa inyo, nahibaluan ninyo nga nagdumot ini sa akon sing una sa inyo. Kon kamo bahin sang kalibutan, kahamut-an sang kalibutan ang sa iya kaugalingon. Karon bangod kamo indi bahin sang kalibutan, kundi ginpili ko kamo gikan sa kalibutan, sa sining kabangdanan ang kalibutan nagadumot sa inyo. Dumduma ang pulong nga ginsiling ko sa inyo, Ang ulipon indi daku pa sa iya agalon. Kon ginhingabot nila ako, hingabuton man nila kamo; kon gintuman nila ang akon pulong, tumanon nila ang inyo man.”—Juan 15:18-20.

12. (a) Ngaa ginpaandaman ni Jesus ang iya mga disipulo nga dumtan sila sang kalibutan? (b) Ano ang dapat binagbinagon sang tanan samtang nagahilapit ang Memoryal?

12 Ginhatag ni Jesus ini nga paandam agod ining 11 ka apostoles kag ang tanan nga matuod nga mga Cristiano nga masunod sa ila indi maluyahan kag mag-untat bangod sang pagdumot sang kalibutan. Nagsiling pa sia: “Ginpamulong ko sa inyo ini nga mga butang agod indi kamo masandad. Sikwayon kamo sang mga tawo gikan sa sinagoga. Sa katunayan, ang oras nagaabot nga ang tagsatagsa nga nagapatay sa inyo magahunahuna nga nagahimo sia sing sagrado nga pag-alagad sa Dios. Apang himuon nila ining mga butang bangod wala sila makakilala sa Amay ukon sa akon.” (Juan 16:1-3) Ginapaathag sang isa ka diksionaryo sa Biblia nga ang isa ka porma sang berbo nga ginbadbad diri nga “masandad” nagakahulugan sing “indi na pagsalig sang isa ka tawo kag pagsikway sa isa nga dapat kuntani ginasaligan niya kag ginatuman; pagpahilayo.” Samtang nagahilapit ang tion sa pagsaulog sa Memoryal, dapat binagbinagon sang tanan ang kabuhi sang mga matutom, sadto kag karon, kag ilugon ang ila halimbawa nga di-mationg sa idalom sang pagtilaw. Indi pagtuguti nga bangod sang pagpamatok ukon paghingabot, sikwayon mo si Jehova kag si Jesus, kundi mangin determinado nga saligan kag tumanon sila.

13. Ano ang ginpangabay ni Jesus tungod sa iya mga sumulunod sa pangamuyo sa iya Amay?

13 Sa iya katapusan nga pangamuyo antes magbiya sa sadtong hulot sa ibabaw sa Jerusalem, si Jesus nagsiling sa iya Amay: “Ginhatag ko sa ila ang imo pulong, apang ang kalibutan nagdumot sa ila, bangod indi sila bahin sang kalibutan, subong nga ako indi bahin sang kalibutan. Nagapangabay ako sa imo, indi agod kuhaon sila gikan sa kalibutan, kundi agod bantayan sila bangod sa isa nga malaut. Indi sila bahin sang kalibutan, subong nga ako indi bahin sang kalibutan.” (Juan 17:14-16) Makasiguro kita nga ginabantayan ni Jehova ang mga ginahigugma niya, ginapabakod sila samtang nagapabilin sila nga nahamulag sa kalibutan.—Isaias 40:29-31.

Magpabilin sa Gugma sang Amay kag sa Gugma sang Anak

14, 15. (a) Sa ano ginpaanggid ni Jesus ang iya kaugalingon, nga tuhay gid sa anong ‘di-maayo nga puno sang ubas’? (b) Sin-o ang “mga sanga” sang “matuod nga puno sang ubas”?

14 Sa iya suod nga pagpakighambal sa iya matutom nga mga disipulo sang gab-i sang Nisan 14, ginpaanggid ni Jesus ang iya kaugalingon sa “matuod nga puno sang ubas,” nga tuhay gid sa ‘di-maayo nga puno sang ubas’ sang di-matutom nga Israel. Nagsiling sia: “Ako ang matuod nga puno sang ubas, kag ang akon Amay amo ang mangunguma.” (Juan 15:1) Mga siglo antes, ginsulat ni manalagna Jeremias ining mga pulong ni Jehova sa iya batinggilan nga katawhan: “Gintanom ko ikaw subong isa ka pinili nga pula nga ubas . . .  Gani paano nga nagbag-o ka sa akon kag nangin di-maayo nga mga sanga sang dumuluong nga puno nga ubas?” (Jeremias 2:21) Kag si manalagna Oseas nagsulat: “Ang Israel isa ka nagakadunot nga puno nga ubas. Padayon sia nga nagapamunga para sa iya kaugalingon. . . . Ang ila tagipusuon nangin salimpapaw.”—Oseas 10:1, 2.

15 Sa baylo nga magpamunga sing bunga sang matuod nga pagsimba, ang Israel nahulog sa apostasya kag nagpamunga para sa iya kaugalingon. Tatlo ka adlaw antes sang iya katapusan nga pagpakigsapol sa iya matutom nga mga disipulo, si Jesus nagsiling sa salimpapaw nga Judiyong mga lider: “Ako nagasiling sa inyo, Ang ginharian sang Dios kuhaon gikan sa inyo kag ihatag sa pungsod nga magapatubas sang mga bunga sini.” (Mateo 21:43) Yadtong bag-ong pungsod amo ang “Israel sang Dios,” nga ginahuman sang 144,000 ka hinaplas nga mga Cristiano, nga ginapaanggid sa “mga sanga” sang “matuod nga puno sang ubas,” si Cristo Jesus.—Galacia 6:16; Juan 15:5; Bugna 14:1, 3.

16. Ano ang ginlaygay ni Jesus nga himuon sang 11 ka matutom nga mga apostoles, kag ano ang masiling tuhoy sa matutom nga nagkalabilin sa sining tion sang katapusan?

16 Si Jesus nagsiling sa kaupod niya nga 11 ka apostoles sa sadtong hulot sa ibabaw: “Ang tagsa ka sanga sa akon nga wala nagapamunga ginakuha niya, kag ang tagsa nga nagapamunga ginatinluan niya, agod nga magpamunga ina sing dugang pa. Magpabilin kamo nga nahiusa sa akon, kag ako nahiusa sa inyo. Subong nga ang sanga indi makapamunga sa iya kaugalingon kon wala nagaangot sa puno sang ubas, amo man kamo, kon indi kamo magpabilin nga nahiusa sa akon.” (Juan 15:2, 4) Ginapakita sang moderno nga maragtas sang katawhan ni Jehova nga ang matutom nga nagkalabilin sang hinaplas nga mga Cristiano nagpabilin nga nahiusa sa ila Ulo, si Cristo Jesus. (Efeso 5:23) Ginbaton nila ang pag-ulay kag pagtapas. (Malaquias 3:2, 3) Sugod sang 1919, nagpamunga sila sing bugana nga bunga sa Ginharian, ang una amo ang iban pa nga hinaplas nga mga Cristiano kag, sugod sang 1935, ang nagadamo pa nga “dakung kadam-an” nga mga kaupod.—Bugna 7:9; Isaias 60:​4, 8-​11.

17, 18. (a) Anong mga pulong ni Jesus ang nagabulig sa mga hinaplas kag sa iban nga mga karnero nga magpabilin sa gugma ni Jehova? (b) Ano ang mabulig sa aton sang pagtambong sa Memoryal?

17 Para sa tanan nga hinaplas nga mga Cristiano kag sa ila mga kaupod, ang dugang nga pinamulong ni Jesus naaplikar: “Ang akon Amay mahimaya sa sini, nga padayon kamo nga nagapamunga sing madamo kag ginapamatud-an ninyo nga kamo mga disipulo ko. Subong nga ang Amay naghigugma sa akon kag ako naghigugma sa inyo, pabilin kamo sa akon gugma. Kon ginasunod ninyo ang akon mga sugo, magapabilin kamo sa akon gugma, subong nga ginsunod ko ang mga sugo sang Amay kag nagpabilin sa iya gugma.”—Juan 15:8-10.

18 Luyag naton tanan nga magpabilin sa gugma sang Dios, kag nagapahulag ini sa aton nga mangin mabungahon nga mga Cristiano. Ginahimo naton ini paagi sa paghimulos sa tanan nga higayon nga ibantala ang “maayong balita sang ginharian.” (Mateo 24:14) Ginahimo man naton ang aton bug-os nga masarangan nga ipadayag ang “bunga sang espiritu” sa aton personal nga kabuhi. (Galacia 5:22, 23) Ang pagtambong sa Memoryal sang kamatayon ni Cristo magapabakod sa aton sa determinasyon naton nga himuon ini, kay magapahanumdom ini sang daku nga gugma sang Dios kag ni Cristo para sa aton.—2 Corinto 5:14, 15.

19. Ano pa nga bulig ang binagbinagon sa masunod nga artikulo?

19 Sa tapos sugdan ang Memoryal, si Jesus nagsaad nga ang iya Amay magapadala sa iya matutom nga mga sumulunod sing “mananabang, ang balaan nga espiritu.” (Juan 14:26) Usisaon sa masunod nga artikulo kon paano ginabuligan sining espiritu ang mga hinaplas kag ang iban nga mga karnero nga magpabilin sa gugma ni Jehova.

[Mga nota]

^ par. 2 Para sa 2002, subong nga ginbanabana suno sa Biblia, ang Nisan 14 nagasugod sa pagtunod sang adlaw, sa Huebes, Marso 28. Sa sina nga gab-i, ang mga Saksi ni Jehova sa bug-os nga kalibutan magatipon sa pagsaulog sa kamatayon sang Ginuo, si Jesucristo.

^ par. 8 Tan-awa ang libro nga Jehovah’s Witnesses​—Proclaimers of God’s Kingdom, nga ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova, kapitulo 19 kag 32.

Mga Pamangkot sa Repaso

• Anong praktikal nga leksion tuhoy sa mahigugmaon nga pag-alagad ang ginhatag ni Jesus sa iya mga disipulo?

• Sa ano nga bahin nga ang panahon sang Memoryal isa ka nagakaigo nga tion para usisaon ang kaugalingon?

• Ngaa indi kita dapat masandad sa paandam ni Jesus tuhoy sa pagdumot kag paghingabot sang kalibutan?

• Sin-o ang “matuod nga puno sang ubas”? Sin-o ang “mga sanga,” kag ano ang ginapaabot sa ila?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 15]

Ginhatagan ni Jesus ang iya mga apostoles sing di-malipatan nga leksion tuhoy sa mahigugmaon nga pag-alagad

[Mga retrato sa pahina 16, 17]

Ginatuman sang mga disipulo ni Cristo ang iya sugo nga ipakita ang nagasakripisyo-sa-kaugalingon nga gugma