Ang Isa Bala ka Alalangay nga Katilingban Posible Gid?

SI John Adams, nga nangin ikaduha nga presidente sang Estados Unidos, amo ang isa nga naglagda sang maragtason nga Deklarasyon sang Kahilwayan, nga nagalakip sining halangdon nga mga pinamulong: “Ginabaton namon ining mga kamatuoran nga tuman gid kaathag, nga ang tanan nga tawo gintuga nga alalangay.” Apang, maathag nga bisan si John Adams nagapangduhaduha nga ang mga tawo alalangay gid, kay sia nagsulat: “Ang indi pag-alalangay sang Hunahuna kag Lawas malig-on nga ginbutang sang Labing Gamhanan nga Dios sa iya Konstitusyon sang Tawhanon nga Kinaugali amo kon ngaa nga wala sing lantip nga plano ukon pagsulundan ang makahimo sini nga alalangay.” Sa kabaliskaran, ang Britanikong istoryador nga si H. G. Wells nakahunahuna sang isa ka katilingban nga alalangay ang tanan nga tawo pasad sa tatlo ka butang: isa ka putli kag walay dagta nga relihion sa bug-os nga kalibutan, pareho nga edukasyon sa tanan, kag wala sing militar.

Tubtob karon, wala gihapon makahimo ang maragtas sing isa ka katilingban nga alalangay  ang tanan nga tawo subong sang ginpanan-aw ni Wells. Ang mga tawo indi gid alalangay, kag ang indi palareho nga kahimtangan nagapanguna gihapon nga bahin sang katilingban. Sa kabug-usan, may kaayuhan bala sa katilingban ining indi pag-alalangay? Wala. Ang indi pag-alalangay sa katilingban nga mga sistema nagabahinbahin sa mga tawo, nagaresulta sa kaimon, dumot, kasubo, kag grabe nga pagpaagay sang dugo. Ang mentalidad anay sa Aminhan nga Amerika, Aprika, kag Australia, nga supremo ang puti nagdul-ong sing kasubo sa indi mga puti​—⁠lakip ang pagpapas sing bug-os sa mga Aborigine sa Van Diemen’s Land (Tasmania karon). Sa Europa, ang pagpakanubo sa mga Judiyo amo ang pamuno sang Holocaust. Ang daku nga manggad sang aristokrasya kag ang indi pagkanaayawan sa tunga sang imol kag may sarang nga mga grupo amo ang mga rason nga nagdul-ong sa Pranses nga Rebolusyon sang ika-18 nga siglo kag sa Bolshevik nga Rebolusyon sang ika-20 nga siglo sa Rusya.

Ang isa ka maalam nga tawo sang una nagsulat: “Gingamhan sang tawo ang tawo sa iya kasamaran.” (Manugwali 8:9) Matuod ang iya mga pinamulong indibiduwal man ukon mga grupo ang nagagahom. Kon ang isa ka grupo sang tawo magpakataas sang kaugalingon sini sa iban pa nga grupo sang tawo, ang kasubo kag pag-antos amo gid ang nagaresulta.

Ang Tanan Alalangay sa Atubangan sang Dios

Ang pila bala ka grupo sang mga tawo duna nga mas mataas sa iban nga mga grupo? Indi sa mga mata sang Dios. Ang Biblia nagasiling: “Ginhimo [sang Dios] gikan sa isa ka tawo ang tagsa ka pungsod sang mga tawo, sa pagpuyo sa bug-os nga nawong sang duta.” (Binuhatan 17:26) Dugang pa, ang Manunuga “wala nagapakita sing pagkamaynadampigan sa mga prinsipe kag wala nagahatag sing labaw nga konsiderasyon sa halangdon sangsa kubos, kay tanan sila binuhatan sang iya mga kamot.” (Job 34:19) Ang tanan nga tawo isa sing ginhalinan, kag sa atubangan sang Dios ang tanan natawo nga alalangay.

Dumduma man nga kon ang isa ka tawo mapatay, ang tanan nga pangangkon nga mas mataas sia sa iban nagakadula. Ang dumaan nga mga Egiptohanon wala nagapati sina. Kon mapatay ang isa ka Paraon, ginabutangan nila sing mga butang nga malahalon gid ang iya lulubngan agod magamit niya ini samtang nagapadayon sia sa iya mataas nga posisyon sa pihak nga kinabuhi. Apang amo gid bala? Indi. Ang kalabanan sining manggad nagtupa sa mga kamot sang mga nagapangawat sa mga lulubngan, kag ang madamo nga butang nga wala makawat sarang makita karon sa mga museo.

Bangod patay na sia, indi gid magamit sang Paraon yadtong malahalon nga mga butang. Sa kamatayon, wala sing mataas kag manubo nga klase, wala sing kahamungayaan kag wala sing kaimulon. Ang Biblia nagasiling: “Ang maalam nga mga tawo nagakapatay; buangbuang nga mga tawo, masingki nga mga tawo, ang tanan madula. Kay ang mga tawo kaangay sang mga baka nga ang kabuhi indi magpadayon, kaangay sila sang mga baka nga ang tion malip-ot.” (Salmo 49:​10, 12, The New English Bible) Kon bala mga hari man kita ukon mga ulipon, ining inspirado nga mga tinaga nangin matuod sa aton tanan: “Nahanungod sa mga patay, wala sila makahibalo sing bisan ano, ukon may padya pa sila . . . Sa Sheol nga imo ginakadtuan walay buluhaton ukon pahito ukon ihibalo ukon kaalam.”​—⁠Manugwali 9:​5, 10.

Natawo kita tanan nga alalangay sa mga mata sang Dios, kag sa ulihi alalangay kita tanan sa kamatayon. Busa, daw ano ka walay pulos nian nga bayawon naton ang isa ka grupo sang mga tawo sangsa iban sa tion sang aton malip-ot nga pagkabuhi!

Isa ka Alalangay nga Katilingban​—⁠Paano?

Apang, may paglaum bala nga sa pila ka adlaw may isa ka katilingban sa tunga sang mga buhi diin indi na importante ang kahimtangan sa kabuhi? Huo, may paglaum. Mga 2,000 ka tuig sang una sang si Jesus yari sa duta, ginpasad ang sadsaran para sa sina nga katilingban. Ginhatag ni Jesus ang iya kabuhi subong gawad sa tanan nga matinuuhon nga katawhan agod ang “bisan sin-o nga magtuo sa iya indi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan.”​—⁠Juan 3:16.

Agod ipakita nga dapat wala sang iya mga sumulunod ang magpakataas sang ila kaugalingon sa ila mga masigkatumuluo, si Jesus nagsiling: “Kamo,  indi kamo magpatawag nga Rabbi, kay isa lamang ang inyo manunudlo, samtang kamo tanan mag-ulutod. Dugang pa, indi kamo magtawag nga amay kay bisan sin-o nga tawo sa duta, kay isa lamang ang inyo Amay, ang Isa nga langitnon. Ni magpatawag kamo nga ‘mga lider,’ kay isa lamang ang inyo Lider, ang Cristo. Apang ang labing daku sa inyo mangin alagad ninyo. Ang bisan sin-o nga nagapakataas sang ila kaugalingon paubson.” (Mateo 23:8-12) Sa mga mata sang Dios, ang tanan nga matuod nga mga disipulo ni Jesus alalangay sa pagtuo.

Ginatamod bala sang una nga mga Cristiano ang ila kaugalingon nga alalangay? Amo sini ang pagtamod sang mga nakahangop sang panudlo ni Jesus. Gintamod nila ang isa kag isa subong tupong sa pagtuo kag ginpakita ini paagi sa pagtawag sa isa kag isa nga “utod.” (Filemon 1, 7, 20) Wala sing isa ang ginpalig-on nga tamdon ang iya kaugalingon nga mas maayo sa iban. Halimbawa, binagbinaga ang mapainubuson nga paglaragway ni Pedro sa iya kaugalingon sa iya ikaduha nga sulat: “Si Simon Pedro, isa ka ulipon kag apostol ni Jesucristo, sa mga nakatigayon sing pagtuo, nga natigayon subong pribilehiyo kaangay sa aton.” (2 Pedro 1:1) Personal nga ginsugo ni Jesus si Pedro, kag subong isa ka apostol, may importante sia nga responsabilidad. Apang, ginkabig niya ang iya kaugalingon nga isa ka ulipon kag nakahibalo nga ang iban nga Cristiano may kaanggid nga pribilehiyo kaangay niya kon tuhoy sa kamatuoran.

Ang pila nagasiling nga ang prinsipio sa pag-alalangay ginasupak sang katunayan nga sang antes Cristiano nga mga tion ang Dios naghimo sang Israel subong iya pinasahi nga pungsod. (Exodo 19:​5, 6) Mahimo mangangkon sila nga isa ini ka halimbawa sang pagkasuperyor sang isa ka rasa, apang indi amo sini. Matuod nga ang mga Israelinhon, subong mga kaliwat ni Abraham, nakatigayon sing pinasahi nga kaangtanan sa Dios kag gingamit subong palaagyan sang mga pagpahayag sang Dios. (Roma 3:​1, 2) Apang ang katuyuan sini indi ang pagbutang sa ila sa mataas nga posisyon. Sa baylo, ini agod ‘ang tanan nga pungsod pakamaayuhon.’​—⁠Genesis 22:18; Galacia 3:8.

Apang ang natabo amo nga ang kalabanan sang mga Israelinhon wala mag-ilog sa pagtuo sang ila katigulangan nga si Abraham. Nangin di-matutom sila kag ginsikway nila si Jesus subong ang Mesias. Bangod sini, ginsikway sila sang Dios. (Mateo 21:43) Apang, ang mga mapainubuson sa tunga sang katawhan makabaton gihapon sang ginsaad nga maayong mga butang. Sang Pentecostes 33 C.⁠E., nabun-ag ang Cristianong kongregasyon. Ining organisasyon sang mga Cristiano nga ginhaplas sang balaan nga espiritu gintawag nga “Israel sang Dios,” kag nangin palaagyan ini sang mga pagpakamaayo nga magaabot.​—⁠Galacia 6:16.

Ang pila ka katapo sina nga kongregasyon nagakinahanglan nga edukahon tuhoy sa pag-alalangay. Halimbawa, si disipulo Santiago naglaygay sa sadtong nagapadungog sing labi sa manggaranon nga mga Cristiano sangsa mga imol. (Santiago 2:1-4) Indi ini nagakaigo. Ginpakita ni apostol Pablo nga ang Gentil nga mga Cristiano indi gid manubo sa Judiyong mga Cristiano, kag ang babayi nga mga Cristiano indi gid manubo sa mga lalaki. Sia nagsulat: “Kay kamo tanan, sa pagkamatuod, mga anak sang Dios paagi sa inyo pagtuo kay Cristo Jesus. Kay tanan kamo nga ginbawtismuhan kay Cristo nagsuklob kay Cristo. Walay Judiyo ukon Griego, walay ulipon ukon hilway, walay lalaki ukon babayi; kay kamo tanan isa ka tawo nga nahiusa kay Cristo Jesus.”​—⁠Galacia 3:26-28.

Isa ka Alalangay nga Katawhan Karon

Ginatinguhaan sang mga Saksi ni Jehova karon nga magkabuhi suno sa mga prinsipio sang Kasulatan. Nahibaluan nila nga ang indi pag-alalangay sa katilingban wala sing pulos sa mga mata sang Dios. Sa amo, wala sila sing klero/lego nga dibisyon, kag  wala sila nabahinbahin suno sa duag sang panit ukon manggad. Bisan pa nga ang pila sa ila mahimo nga manggaranon, wala sila nagahatag sing igtalupangod sa “pagpadayawdayaw sang palangabuhian sang isa,” kay nahibaluan nila nga ina nga mga butang umalagi lamang. (1 Juan 2:15-17) Sa baylo, nahiusa sila tanan sa ila pagsimba sa Soberano sang Uniberso, si Jehova nga Dios.

Ang kada isa sa ila nagabaton sang responsabilidad nga makigbahin sa hilikuton nga pagbantala sang maayong balita sang Ginharian sa iya isigkatawo. Kaangay ni Jesus, ginapadunggan nila ang mga ginapigos kag ginasikway paagi sa pagduaw sa ila sa ila mga puluy-an, nagatanyag sa ila nga tudluan sang Pulong sang Dios. Yadtong mga imol nagapangabudlay sing suod sa sadtong ginatamod nga yara sa mataas nga kahimtangan sa katilingban. Ang espirituwal nga mga kinaiya ang importante, indi ang kahimtangan sa katilingban. Kaangay sang nahauna nga siglo, ang tanan mag-ululutod sa pagtuo.

Ang Pag-alalangay Nagatugot sang Pagkananuhaytuhay

Sa pagkamatuod, ang pag-alalangay wala nagakahulugan sing pagkapareho gid. Ang mga lalaki kag babayi, tigulang kag lamharon, makita tanan sa sining Cristianong organisasyon nga nagalakip sang mga tawo gikan sa madamo gid nga rasa, lenguahe, pungsod, kag mga kahimtangan sa ekonomiya. Subong mga indibiduwal, may nanuhaytuhay sila nga mga ikasarang sa panghunahuna kag sa pisikal. Apang yadtong mga kinatuhayan wala nagahimo sa pila nga superyor ukon sa iban nga kubos. Sa baylo, ina nga mga kinatuhayan nagaresulta sa makalilipay nga pagkananuhaytuhay. Ginakilala sini nga mga Cristiano nga ang bisan ano nga mga talento nga ila natigayon mga dulot halin sa Dios kag indi rason sa pagbatyag nga superyor.

Ang indi pag-alalangay resulta sang pagtinguha sang tawo nga gamhan ang iya kaugalingon sa baylo nga sundon ang panuytoy sang Dios. Sa dili madugay, buslan sang Ginharian sang Dios ang nagagahom karon sa duta, kag ang resulta amo ang pagdula sang hinimo sang tawo nga indi pag-alalangay, upod sang iban pa nga mga butang nga gintunaan sang pag-antos sa bug-os nga maragtas. Nian, sa matuod nga kahulugan, ‘ang mga mapainubuson magapanubli sang duta.’ (Salmo 37:11) Ang tanan nga rason sa pagpabugal tuhoy sa ginkabig sang isa nga pagkasuperyor madula. Indi na gid pagtugutan nga ang indi pag-alalangay magabahinbahin sa bug-os kalibutan nga paghiliutod sang tawo.

[Blurb on page 5]

Ang Manunuga “wala maghatag sing labaw nga konsiderasyon sa halangdon sangsa kubos, kay tanan sila binuhatan sang iya mga kamot.”​—⁠Job 34:19.

[Retrato sa pahina 6]

Ang mga Saksi ni Jehova nagapadungog sa ila mga isigkatawo

[Retrato sa pahina 7]

Ang espirituwal nga mga kinaiya amo ang importante sa matuod nga mga Cristiano