Sin-o ang Magapahamulag sa Aton Gikan sa Gugma sang Dios?

“Tuhoy sa aton, nagahigugma kita, bangod sia ang naghigugma sa aton sing una.”​—⁠1 JUAN 4:19.

1, 2. (a) Ngaa importante para sa aton nga mahibaluan nga ginahigugma kita? (b) Kay sin-o gugma ang kinahanglan gid naton?

DAW ano bala ka importante para sa imo nga mahibaluan nga ginahigugma ka? Kutob sa pagkalapsag tubtob sa pagkahamtong, ang mga tawo nagakabuhi sa gugma. Napanilagan mo bala ang isa ka lapsag nga ginakugos sing mahigugmaon sang iya iloy? Sing masami, bisan ano man ang nagakatabo sa palibot, samtang ginahimutaran sang lapsag ang nagayuhum nga mga mata sang iya iloy, nagabatyag sia sing kasulhayan kag kalinungan sa butkon sang isa ka iloy nga nagahigugma sa iya. Ukon nadumduman mo bala kon kamusta ka sadtong magamo anay kon kaisa nga mga tinuig sang paghinupang? (1 Tesalonica 2:7) Kon kaisa, mahimo indi mo mahibaluan kon ano ang imo luyag ukon kon ano pa gani ang imo ginabatyag, apang daw ano gid ka importante mahibaluan nga ginahigugma ka sang imo mga ginikanan! Indi bala mabuligon nga mahibaluan nga mapalapitan mo sila sa bisan ano nga problema ukon pamangkot? Sa pagkamatuod, sa bug-os nga kabuhi, ang isa sang aton pinakadaku nga mga kinahanglanon amo ang higugmaon. Ini nga gugma nagapasalig nga hamili kita.

2 Ang dayon nga gugma sang mga ginikanan sang isa nagaamot gid sa nagakaigo nga pagtubo kag pagkatimbang. Apang, ang pagsalig nga ginahigugma kita sang aton langitnon nga Amay, nga si Jehova, importante gid sa aton espirituwal kag emosyonal nga kaayuhan. Ang pila ka bumalasa sining magasin mahimo nga wala sing mga ginikanan nga nag-ulikid gid sa ila. Kon matuod ini sa imo bahin, magmalig-on. Bisan pa wala sing mga ginikanan nga nagahigugma sa imo ukon nagkulang sila sa imo, pun-an ini sang mainunungon nga gugma ni Jehova.

3. Paano ginpasalig ni Jehova sa iya katawhan ang iya gugma para sa ila?

3 Paagi sa iya manalagna nga si Isaias, ginpatalupangod ni Jehova nga mahimo “malimtan” sang isa ka iloy ang iya ginabatiti nga lapsag, apang indi niya pagkalimtan ang iya katawhan. (Isaias 49:15) Sing kaanggid, si David masinaligon nga nagsiling: “Kon magbiya sa akon ang akon amay kag akon iloy, nian si Jehova magasapopo sa akon.” (Salmo 27:10) Daw ano gid ka makapasalig! Ano man ang imo kahimtangan, kon ikaw may dedikado nga kaangtanan kay Jehova nga Dios, dapat mo pirme dumdumon nga ang iya gugma sa imo labaw gid sa gugma sang bisan sin-o nga tawo!

Hupti ang Imo Kaugalingon sa Gugma Sang Dios

4. Paano ginpasalig sa unang-siglo nga mga Cristiano ang gugma sang Dios?

4 San-o nimo una nga nahibaluan ang gugma ni Jehova? Ayhan ang imo eksperiensia daw kaanggid sa eksperiensia sang mga Cristiano sang unang siglo. Matahom nga ginalaragway sang ika-5 nga kapitulo sang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma kon paano ang mga makasasala, nga nahamulag anay sa Dios, nakahibalo sang gugma ni Jehova. Sa bersikulo 5, aton mabasa: “Ang gugma sang Dios ginpasagahay sa aton tagipusuon paagi sa balaan nga espiritu, nga ginhatag sa aton.” Sa bersikulo 8, si Pablo nagdugang: “Ginarekomendar sang Dios ang iya mismo nga gugma sa aton amo nga, samtang mga makasasala pa kita, si Cristo napatay tungod sa aton.”

5. Paano mo nahangpan kag naapresyar ang kadakuon sang gugma sang Dios?

5 Sa kaanggid nga paagi, sang ang kamatuoran gikan sa Pulong sang Dios ginsugid sa imo kag nagsugod ka sa pagpakita sing pagtuo, ang balaan nga espiritu ni Jehova nagpanghikot sa imo tagipusuon. Sa sining paagi nahangpan kag naapresyar mo ang kadakuon sang ginhimo ni Jehova sa pagpadala sa iya hinigugma nga Anak agod mapatay para sa imo. Busa ginbuligan ka ni Jehova nga mahibaluan kon daw ano gid ka daku ang iya gugma sa katawhan. Sang mahibaluan mo nga, bisan pa natawo ka nga isa ka makasasala nga nahamulag sa iya, ginbuksan ni Jehova ang dalan agod ang mga tawo mapahayag  nga matarong upod ang paglaum nga mabuhi sa walay katapusan, wala bala matandog ang imo tagipusuon? Wala ka bala magbatyag sing gugma kay Jehova?​—⁠Roma 5:10.

6. Ngaa kon kaisa nagabatyag kita nga daw malayo kay Jehova?

6 Bangod nabuyok ka sa gugma sang imo langitnon nga Amay kag bangod ginpasibu mo ang imo kabuhi nga mangin kalahamut-an sa iya, gindedikar mo ang imo kabuhi sa Dios. Nagaagom ka karon sing paghidait upod sa Dios. Apang, nagabatyag ka bala kon kaisa nga daw malayo kay Jehova? Mahimo ini matabo kay bisan sin-o sa aton. Apang dumduma pirme nga ang Dios wala nagabag-o. Ang iya gugma tayuyon kag dalayon subong sang adlaw, nga wala gid nagauntat sa pagpasilak sing mainit nga silak sang kapawa sa duta. (Malaquias 3:⁠6; Santiago 1:17) Sa pihak nga bahin, mahimo kita magbag-o​—⁠bisan sing umalagi lamang. Sa pagliso sang adlaw, ang katunga sang planeta ginatabunan sang kadulom. Subong man, kon magtalikod kita sa Dios, bisan sing diutay lamang, magabatyag kita sing pagbugnaw sang aton kaangtanan sa iya. Ano ang himuon naton agod matadlong ini nga kahimtangan?

7. Paano ang pag-usisa sa kaugalingon makabulig sa aton agod magpabilin sa gugma sang Dios?

7 Kon mamutikan naton nga nagapahilayo kita sa gugma sang Dios, dapat naton pamangkuton ang aton kaugalingon: ‘Ginapasapayanan ko bala ang gugma sang Dios? Daw amat-amat bala ako nga nagatalikod sa buhi kag mahigugmaon nga Dios, ginapakita sa nagkalainlain nga mga paagi ang pagluya sang pagtuo? Ginpahamtang ko bala ang akon hunahuna sa “mga butang sang unod,” sa baylo nga sa “mga butang sang espiritu”?’ (Roma 8:5-8; Hebreo 3:12) Kon ginpahilayo naton ang aton kaugalingon kay Jehova, makahimo kita sing mga tikang agod matadlong ang kahimtangan, agod makabalik sa isa ka suod kag mainit nga kaangtanan sa iya. Si Santiago nagapalig-on sa aton: “Magpalapit kamo sa Dios, kag magapalapit sia sa inyo.” (Santiago 4:8) Pamatii ang mga pulong ni Judas: “Mga hinigugma, paagi sa pagpalig-on sang inyo mga kaugalingon sa inyo labing balaan nga pagtuo, kag pangamuyo nga may balaan nga espiritu, hupti ang inyo kaugalingon sa gugma sang Dios.”​—⁠Judas 20, 21.

Ang Nagbag-o nga mga Kahimtangan Wala Nagabalhin Sang Gugma Sang Dios

8. Ano nga mga pagbag-o ang mahimo mahanabo sing hinali sa aton kabuhi?

8 Ang aton kabuhi sa sining sistema sang mga butang napaidalom sa madamo nga pagbag-o. Natalupangdan ni Hari Solomon nga “ang wala ginapaabot nga hitabo nagakahanabo sa [aton] tanan.” (Manugwali 9:11) Sa hinali, ang aton kabuhi mahimo magbag-o sing bug-os. Isa ka adlaw ang aton lawas maayo, pagkadason nga adlaw mahimo kita magmasakit  sing malubha. Isa ka adlaw ang aton sekular nga palamugnan daw malig-on, pagkadason nga adlaw wala na kita sing palamugnan. Sing walay pahibalo, ang isa ka hinigugma mahimo mapatay. Ang mga Cristiano sa isa ka pungsod mahimo nagaagom sing mahidaiton nga kahimtangan sa pila ka tion, apang nian, sa hinali lamang, ang masingki nga paghingabot nagakahanabo. Ayhan ginsumbong kita sing butig, kag bangod sini, nag-antos kita sing inhustisya. Huo, ang kabuhi indi malig-on ukon indi gid pat-od.​—⁠Santiago 4:13-15.

9. Ngaa nagakaigo nga binagbinagon ang isa ka bahin sang Roma kapitulo 8?

9 Kon ang makapasubo nga mga butang mahanabo sa aton, mahimo kita magbatyag nga ginpabay-an, nagahunahuna pa gani nga ang gugma sang Dios sa aton nag-ugdaw. Sanglit kita tanan napaidalom sa sining mga hitabo, nagakaigo nga binagbinagon naton sing maayo ang tuman ka makalulugpay nga mga pulong ni apostol Pablo nga narekord sa Roma kapitulo 8. Ining mga pulong ginpatuhoy sa hinaplas-sang-espiritu nga mga Cristiano. Apang, sa prinsipio maaplikar man ini sa iban nga mga karnero, nga ginpahayag nga matarong subong mga abyan sang Dios, kaangay ni Abraham sang antes-Cristiano nga mga panahon.​—⁠Roma 4:20-22; Santiago 2:21-23.

10, 11. (a) Ano ang mga panumbungon kon kaisa sang mga kaaway batok sa katawhan sang Dios? (b) Ngaa ini nga mga panumbungon walay kabilinggan sa mga Cristiano?

10 Basaha ang Roma 8:31-34. Si Pablo namangkot: “Kon ang Dios para sa aton, sin-o ang mangin batok sa aton?” Matuod, si Satanas kag ang iya malauton nga kalibutan batok sa aton. Ang mga kaaway mahimo magsumbong sing butig sa aton, bisan sa mga korte sang pungsod. Ang pila ka Cristianong mga ginikanan ginsumbong nga nagadumot sa ila mga anak bangod sang indi pagtugot nga makabaton sila sing mga pagbulong nga nagalapas sang kasuguan sang Dios ukon sang indi pagtugot nga makigbahin sila sa pagano nga mga selebrasyon. (Binuhatan 15:​28, 29; 2 Corinto 6:14-16) Ang iban pa nga matutom nga mga Cristiano sayop nga ginsumbong sing sedisyon bangod indi nila pagpatyon ang ila isigkatawo sa inaway ukon indi sila makigbahin sa politika. (Juan 17:16) Ang iban nga mga nagapamatok nagpalapnag sing mapasipalahon nga mga kabutigan sa media, ginasumbong pa gani sing butig ang mga Saksi ni Jehova subong isa ka makatalagam nga kulto.

11 Apang indi pagkalimti nga sang panahon sang mga apostoles, ginsiling anay: “Nahanungod sini nga sekta nahibaluan gid namon nga bisan diin ginapakalain ini.” (Binuhatan 28:22) May kabilinggan gid bala ang sayop nga mga panumbungon? Ang Dios amo ang nagapahayag nga matarong sa matuod nga mga Cristiano, pasad sa ila pagtuo sa halad ni Cristo. Ngaa abi magauntat si Jehova sa paghigugma sa iya mga sumilimba sa tapos niya sila hatagan sing labing hamili nga dulot nga masarangan niya​—⁠ang iya mismo hinigugma nga Anak? (1 Juan 4:10) Karon nga si Cristo ginbanhaw na gikan sa minatay kag ginpalingkod sa tuuhan sang Dios, aktibo niya nga ginapangapinan ang mga Cristiano. Sin-o ang makatarunganon nga makahimutig sang pagpangapin ni Cristo sa iya mga sumulunod ukon madinalag-on nga makahangkat sa paborable nga paghukom sang Dios sa mga matutom sa iya? Wala!​—⁠Isaias 50:​8, 9; Hebreo 4:​15, 16.

12, 13. (a) Ano nga mga kahimtangan ukon mga sirkunstansia ang indi makapahamulag sa aton sa gugma sang Dios? (b) Ano ang katuyuan sang Yawa sa paghatag sing mga kabudlayan sa aton? (c) Ngaa ang mga Cristiano nangin bug-os nga madinalag-on?

12 Basaha ang Roma 8:35-37. Luwas sa aton, may tawo ukon butang bala nga makapahamulag sa aton sa gugma ni Jehova kag sang iya Anak, si Cristo Jesus? Mahimo gamiton ni Satanas ang iya dutan-on nga mga ahente agod gamuhon ang mga Cristiano. Sang nagligad nga siglo, madamo sang aton Cristianong mga kauturan ang ginhingabot sing masingki sa madamo nga kadutaan. Sa pila ka duog karon, ang aton mga kauturan adlaw-adlaw nga nagaatubang sing kapigaduhon. Ang iban nagaantos sing kasakit sang gutom ukon kakulang sing bastante nga panapton. Ano ang katuyuan sang Yawa sa pagpahanabo sining mabudlay nga mga kahimtangan? Sing bahin, ang iya katuyuan amo ang pagpalas-ay sang matuod nga pagsimba kay Jehova. Luyag ni Satanas nga magpati kita nga ang gugma sang Dios nagbugnaw. Apang, matuod bala ini?

13 Kaangay ni Pablo, nga nagbalikwat sang Salmo 44:​22, gintun-an naton ang nasulat nga Pulong sang Dios. Nahangpan naton nga tungod sa ngalan sang Dios nga ining mga butang nagakatabo sa aton, ang iya “mga karnero.” Ang pagpakabalaan sa ngalan sang Dios kag ang pagbindikar sa iya bug-os uniberso nga pagkasoberano nadalahig. Bangod sining dalagku nga mga hulusayon nga ginpahanugutan sang Dios ang mga pagtilaw, indi bangod wala na niya kita ginahigugma. Bisan daw ano man kalisod ang  kahimtangan, ginapasalig kita nga ang gugma sang Dios para sa iya katawhan, pati na sa kada isa sa aton, wala magbag-o. Ang bisan ano man nga daw kalutusan nga agumon naton mangin kadalag-an kon huptan naton ang aton integridad. Ang pasalig tuhoy sa di-mabugto nga gugma sang Dios nagapabakod kag nagasakdag sa aton.

14. Ngaa kumbinsido si Pablo sa gugma sang Dios walay sapayan sang mga kabudlayan nga mahimo ginaantos sang mga Cristiano?

14 Basaha ang Roma 8:​38, 39. Ano ang nagkumbinsi kay Pablo nga wala sing butang nga makapahamulag sa mga Cristiano sa gugma sang Dios? Pat-od gid nga ang mga eksperiensia mismo ni Pablo samtang sa ministeryo nagpabakod sang iya pagtuo nga ang mga kabudlayan indi makaapektar sang gugma sang Dios sa aton. (2 Corinto 11:23-27; Filipos 4:13) Subong man, nakahibalo si Pablo sang dayon nga katuyuan kag nagligad nga mga pagpakig-angot ni Jehova sa Iya katawhan. Madaug bala mismo sang kamatayon ang gugma sang Dios para sa mga nagaalagad sa iya sing matutom? Indi gid! Ining mga matutom nga napatay magakabuhi sa himpit nga memorya sang Dios, kag banhawon niya sila sa nagakaigo nga tion.​—⁠Lucas 20:​37, 38; 1 Corinto 15:22-26.

15, 16. Isaysay ang pila ka butang nga indi gid makapauntat sang gugma sang Dios sa iya matutom nga mga alagad.

15 Ano man ang mahimo nga resulta sa aton sang masubo nga mga hitabo sa kabuhi​—⁠ini man makapaluya nga aksidente, balatian nga ilisipon na lang ang kabuhi, ukon kapurauton⁠​—⁠wala sing butang nga makaguba sang gugma sang Dios sa iya katawhan. Ang gamhanan nga mga anghel, subong sang di-matinumanon nga anghel nga nangin Satanas, indi makaimpluwensia kay Jehova nga indi na paghigugmaon ang iya debotado nga mga alagad. (Job 2:3) Mahimo dumilian, bilangguon, kag pintasan sang mga panguluhan ang mga alagad sang Dios kag mahimo tawgon sila nga “persona non grata” ukon isa nga indi kalahamut-an ukon wala ginaabiabi. (1 Corinto 4:13) Ining di-makatarunganon nga pagdumot sang mga pungsod mahimo mag-impluwensia sa mga tawo nga pamatukan kita, apang indi ini makabuyok sa Soberano sang uniberso nga pabay-an kita.

16 Subong mga Cristiano, indi kita dapat mahadlok nga ang bisan ano nga ginatawag ni Pablo nga “mga butang karon”​—⁠ang mga hitabo, mga kahimtangan, kag mga sitwasyon sining karon nga sistema sang mga butang⁠​—⁠ukon ang “mga butang nga magaabot” sa palaabuton makaguba sang pagpalangga sang Dios sa iya katawhan. Bisan makig-away batok sa aton ang dutan-on kag langitnon nga kagamhanan, ang mainunungon nga gugma sang Dios magasakdag sa aton. Wala sing “kataason ukon kadalumon” ang makaupang sang gugma sang Dios, subong sang ginpadaku ni Pablo. Huo, wala sing butang nga mahimo magpalas-ay sa aton, ni bisan ano nga butang nga mahimo mag-impluwensia gid sa aton, ang makapahamulag sa aton sa gugma sang Dios; ni maguba man sang bisan ano nga tinuga ang kaangtanan sang Manunuga sa iya matutom nga mga alagad. Ang gugma sang Dios wala gid nagakapaslawi; ini walay katapusan.​—⁠1 Corinto 13:8.

Pakabahandia ang Mahigugmaon nga Kaayo sang Dios sing Dayon

17. (a) Ngaa ang pag-agom sang gugma sang Dios “mas maayo sangsa kabuhi”? (b) Paano naton mapakita nga ginapakabahandi naton ang mahigugmaon nga kaayo sang Dios?

17 Daw ano gid bala ka importante sa imo ang gugma sang Dios? Nagabatyag ka bala kaangay ni David, nga nagsulat: “Bangod ang imo mahigugmaon nga kaayo mas maayo sangsa kabuhi, ang akon mga bibig magadayaw sa imo. Busa pakamaayuhon ko ikaw sa akon bug-os nga kabuhi; sa imo ngalan bayawon ko ang akon mga palad”? (Salmo 63:​3, 4) Sa pagkamatuod,  may mahatag bala ang kabuhi sa sining kalibutan nga mas maayo pa sangsa pag-agom sang gugma kag mainunungon nga pagpakig-abyan sang Dios? Halimbawa, ang paghingamo bala sing isa ka sekular nga karera nga may daku nga kita mas maayo sangsa kalinungan sa hunahuna kag kalipay nga mahatag sang suod nga kaangtanan sa Dios? (Lucas 12:15) Ang iban nga mga Cristiano ginpapili nga sikwayon si Jehova ukon patyon sila. Natabo ini sa madamo sang mga Saksi ni Jehova sa mga kampo konsentrasyon sang mga Nazi sadtong Bug-os Kalibutan nga Inaway II. Luwas sa pila lamang, ginpili sang aton Cristianong mga kauturan nga magpabilin sa gugma sang Dios, nga handa mapatay kon kinahanglanon. Ang mga nagapabilin nga matutom sa iya gugma makasalig nga makabaton gikan sa Dios sing walay katapusan nga palaabuton, isa ka butang nga indi mahatag sa aton sang kalibutan. (Marcos 8:34-36) Apang labi pa sa kabuhi nga walay katapusan ang nadalahig.

18. Ngaa ang kabuhi nga walay katapusan halandumon gid?

18 Bisan pa indi posible nga magkabuhi sing dayon nga wala si Jehova, hunahunaa kon daw mangin subong sang ano ang tuman kalawig nga kabuhi kon wala ang aton Manunuga. Mangin wala ini sing pulos, wala sing matuod nga katuyuan. Ginhatagan ni Jehova ang iya katawhan sing makaalayaw nga hilikuton sa sining katapusan nga mga adlaw. Gani makasalig kita nga kon si Jehova, ang Isa nga Daku nga nagatuman sang iya katuyuan, magahatag sing kabuhi nga walay katapusan, mapuno ini sing makawiwili kag mapuslanon nga mga butang para aton tun-an kag himuon. (Manugwali 3:11) Bisan kon daw ano man kadamo ang aton matun-an sa mga milenyo sa unhan, indi gid naton bug-os nga mahangpan ang ‘kadalumon sang manggad kag kaalam kag ihibalo sang Dios.’​—⁠Roma 11:33.

Ang Amay Nagahigugma sa Imo

19. Anong nagapaalam nga pasalig ang ginhatag ni Jesucristo sa iya mga disipulo?

19 Sang Nisan 14, 33 C.⁠E., sa iya katapusan nga gab-i upod sa iya 11 ka matutom nga apostoles, ginhatag ni Jesus ang madamo nga butang nga makapabakod sa ila sa kon ano ang yara sa unhan. Sila tanan nag-unong kay Jesus sa iya mga pagtilaw, kag personal nila nga nabatyagan ang iya gugma sa ila. (Lucas 22:​28, 30; Juan 1:16; 13:1) Nian ginpasalig sila ni Jesus: “Ang Amay mismo nagahigugma sa inyo.” (Juan 16:27) Daku gid ang nabulig sining mga pulong agod mahangpan sang mga disipulo ang mapinalanggaon nga balatyagon sang ila langitnon nga Amay sa ila!

20. Ano ang imo determinado nga himuon, kag sa ano ikaw makasalig?

20 Madamo nga nagakabuhi karon ang nagaalagad kay Jehova sing matutom sa sulod sang mga dekada. Sa walay duhaduha, antes matapos ining malauton nga sistema sang mga butang, magaatubang kita sing madamo pa nga pagtilaw. Indi gid pagtuguti nga bangod sining mga pagtilaw ukon mga kasisit-an, duhaduhaan mo ang mainunungon nga gugma sang Dios sa imo. Indi pagpasobra nga sulitsuliton ining kamatuoran: Si Jehova nagahigugma sa imo. (Santiago 5:11) Kabay nga padayon nga himuon sang kada isa sa aton ang aton bahin, mainunungon nga ginatuman ang mga sugo sang Dios. (Juan 15:8-10) Kabay nga gamiton naton ang tanan nga kahigayunan nga dayawon ang iya ngalan. Dapat naton pabakuron ang aton pamat-od nga padayon nga magsuod kay Jehova paagi sa pangamuyo kag sa pagtuon sa iya Pulong. Ano man ang matabo buwas, kon ginahimo naton ang aton bug-os nga masarangan sa pagpahamuot kay Jehova, magapabilin kita nga may kalinungan, nagasalig sing bug-os sa iya wala nagakapaslawan nga gugma.​—⁠2 Pedro 3:14.

Paano Mo Sabton?

• Agod huptan ang aton espirituwal kag emosyonal nga pagkatimbang, kay sin-o gugma ang ilabi na nga kinahanglan naton?

• Ano nga mga butang ang indi gid makapauntat kay Jehova nga higugmaon ang iya mga alagad?

• Ngaa ang pag-agom sang gugma ni Jehova “mas maayo sangsa kabuhi”?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Mga retrato sa pahina 13]

Kon nagabatyag kita nga nahamulag sa gugma sang Dios, mahimo naton matadlong ang kahimtangan

[Retrato sa pahina 15]

Nahangpan ni Pablo kon ngaa ginhingabot sia