Paano ang Paghidait ni Cristo Magagahom sa Aton Tagipusuon?

“Tuguti ang paghidait ni Cristo nga maggahom sa inyo tagipusuon, kay kamo, sa katunayan, gintawag sa sini sa isa ka lawas.”​—⁠COLOSAS 3:15.

1, 2. Sa anong paagi nga “ang paghidait ni Cristo” nagagahom sa tagipusuon sang isa ka Cristiano?

ANG Ingles nga tinaga nga control (nga ginbadbad nga gahom sa Hiligaynon) isa ka wala maluyagi nga tinaga para sa madamo, kay nagapahunahuna ini sa aton sang pagpilit kag pagmaniobra. Busa, ang laygay ni Pablo sa iya mga masigka-Cristiano sa Colosas, “Tuguti ang paghidait ni Cristo nga maggahom sa inyo tagipusuon,” mahimo tamdon sang iban nga mga tawo subong dimakatarunganon. (Colosas 3:15) Indi bala nga hilway kita sa pagdesisyon? Ngaa tugutan naton ang bisan ano nga butang ukon bisan sin-o nga maggahom sa aton tagipusuon?

2 Wala ginsugo ni Pablo ang mga taga-Colosas nga iampo ang ila hilway nga pagdesisyon. Ang Griegong tinaga nga ginbadbad nga ‘gahom’ sa Colosas 3:15 may yara kaangtanan sa tinaga para sa reperi nga nagahatag sing premyo sa mga sambuwa sa hampang sadto anay. Ang mga humalampang may yara pila ka kahilwayan sa sulod sang mga pagsulundan sang hampang, apang sa katapusan, ang reperi nagapamat-od kon sin-o ang nagsunod sa mga pagsulundan kag busa nagdaug sa sambuwa. Sing kaanggid, may yara kita kahilwayan sa paghimo sing madamo nga desisyon sa kabuhi, apang samtang ginahimo naton ini, ang paghidait ni Cristo amo dapat pirme ang “reperi”​—⁠ukon, subong sang pagbadbad sa sini sang manugbadbad nga si Edgar J. Goodspeed, “ang nagagahom nga prinsipio” sa aton tagipusuon.

3. Ano “ang paghidait ni Cristo”?

3 Ano “ang paghidait ni Cristo”? Ini amo ang kalinong, nasulod nga kalinungan, nga natigayon naton sang nangin mga disipulo kita ni Jesus kag nahibaluan nga ginahigugma kita kag ginakahamut-an ni Jehova nga Dios kag sang iya Anak. Sang buot na bayaan ni Jesus ang iya mga disipulo, nagsiling sia sa ila: “Ginahatag ko sa inyo ang akon paghidait. . . . Indi malisang ang inyo mga tagipusuon ukon magkupos ini sa kahadlok.” (Juan 14:27) Sa halos 2,000 ka tuig, ini nga paghidait ginaagom sang matutom nga hinaplas nga mga katapo sang lawas ni Cristo, kag karon ang ila mga kaupod, ang “iban nga mga karnero,” nagaagom man sini. (Juan 10:16) Ini nga paghidait dapat mangin ang nagakontrol nga impluwensia sa aton tagipusuon. Kon mapaidalom kita sa daku nga pagtilaw, makabulig ini sa aton nga indi magkupos sa kahadlok ukon malisang sing tuman. Tan-awon naton kon paano ini matuod kon nagaatubang kita sing inhustisya, kon ginatublag kita sang kabalaka, kag kon nagabatyag kita nga ditakus.

Kon Nagaatubang Kita Sing Inhustisya

4. (a) Paano nahibaluan ni Jesus ang inhustisya? (b) Ano ang reaksion sang mga Cristiano nga nangin mga biktima sang inhustisya?

4 Si Hari Solomon nagsiling: “Gingamhan sang tawo ang tawo sa iya kasamaran.” (Manugwali 8:9) Nahibaluan ni Jesus ang kamatuoran sini nga mga pulong. Samtang sa langit, nakita niya ang daku nga mga inhustisya nga ginahimo sang mga tawo sa isa kag isa. Sa duta, naagom niya mismo ang pinakadaku nga inhustisya sang sia, nga isa ka walay sala nga tawo, ginsumbong sing pasipala kag ginpatay nga isa ka kriminal. (Mateo 26:63-66; Marcos 15:27) Karon, ang inhustisya lapnag gihapon, kag ang matuod nga mga Cristiano nagaantos sing tuman, nga nangin ‘sentro sang pagdumot sang tanan nga pungsod.’ (Mateo 24:9) Apang, walay sapayan sang makasiligni nga mga inagihan sa mga  kampo konsentrasyon diin sistematiko nga ginapatay sang mga Nazi ang mga bilanggo kag sa Gulag (isa ka sahi sang bilangguan) sang mga Sobyet, walay sapayan nga nangin mga biktima sila sang kasingki sang guban, butig nga mga sumbong, kag kabutigan, ginhuptan sila nga malig-on sang paghidait ni Cristo. Gin-ilog nila si Jesus, nga tuhoy sa iya aton mabasa: “Sang ginpasipalahan sia, wala sia magbalos sing pasipala. Sang nag-antos sia, wala sia magpamahog, kundi gintugyan niya ang iya kaugalingon sa isa nga nagahukom sing matarong.”​—⁠1 Pedro 2:23.

5. Kon makabati kita sing daw inhustisya sa kongregasyon, ano ang una nga dapat naton binagbinagon?

5 Sa mas diutay nga kasangkaron, ayhan magahunahuna kita nga ang isa ginpakig-angutan sing dimakatarunganon sa sulod sang Cristianong kongregasyon. Sa sini nga hitabo, mahimo magbatyag kita kaangay sang ginbatyag ni Pablo, nga nagsiling: “Sin-o ang nasandad, kag wala ako naakig?” (2 Corinto 11:29) Ano ang himuon naton? Dapat naton pamangkuton ang aton kaugalingon, ‘Inhustisya gid bala ini?’ Sa masami, wala naton mahibaluan ang tanan nga katunayan. Mahimo nga ang reaksion naton pasad lamang sa pagpamati sa isa nga nagapangangkon nga nakahibalo sang tanan. May nagakaigo nga rason nga ang Biblia nagsiling: “Ang bisan sin-o nga di-eksperiensiado nagatuo sa tagsa ka pulong.” (Hulubaton 14:15) Gani dapat kita maghalong.

6. Ano ang mahimo nga reaksion naton sa ginahunahuna nga mga inhustisya sa sulod sang kongregasyon?

6 Apang, pananglitan, kita mismo ang nangin biktima sang ginahunahuna nga inhustisya. Ano ang mangin reaksion sang isa ka tawo nga may paghidait ni Cristo sa iya tagipusuon? Ayhan nakita naton ang kinahanglanon nga hambalon ang indibiduwal nga sa banta naton nakasala sa aton. Pagkatapos sini, sa baylo nga isugid ini kay bisan sin-o nga magapamati, ngaa indi naton itugyan sa pangamuyo ini nga butang kay Jehova kag magsalig sa iya nga pat-uron niya nga ginapatuman ang hustisya? (Salmo 9:10; Hulubaton 3:5) Ayhan nagakaigo nga sa tapos ini himuon, mangin kontento kita nga lubaron ini nga butang sa aton tagipusuon kag “maghipos.” (Salmo 4:4) Sa kalabanan nga hitabo, ang laygay ni Pablo naaplikar: “Padayon kamo nga magpinaumuray sa isa kag isa kag hilway nga magpinatawaray sa isa kag isa kon ang isa may inugsumbong batok sa isa. Subong nga si Jehova hilway nga nagapatawad sa inyo, amo man ang himuon ninyo.”​—⁠Colosas 3:13.

7. Ano ang dapat naton pirme dumdumon sa aton pagpakig-angot sa aton mga kauturan?

7 Apang, bisan ano man ang aton ginahimo, dapat naton dumdumon nga samtang indi naton mapunggan ang natabo, mahimo naton mapunggan ang aton reaksion. Kon ang reaksion naton sa ginahunahuna nga inhustisya indi timbang, mahimo may yara ini mas makahalalit nga epekto sa aton paghidait sangsa inhustisya mismo. (Hulubaton 18:14) Mahimo pa gani kita masandad kag mag-untat sa pagpakig-upod sa kongregasyon tubtob maghunahuna kita nga ginapatuman na ang hustisya. Ang salmista nagsulat nga para sa mga nagahigugma sang mga kasuguan ni Jehova “wala sing kasandaran.” (Salmo 119:165) Ang matuod, ang tanan nagaeksperiensia sing inhustisya sa pulupanag-on. Indi pagtuguti ining dimaayo nga mga inagihan nga magtublag sang imo pag-alagad kay Jehova. Sa baylo, tuguti ang paghidait ni Cristo nga maggahom sa imo tagipusuon.

Kon Ginatublag Kita Sang mga Kabalaka

8. Ano ang pila ka butang nga nagatuga sing kabalaka, kag sa ano mahimo magresulta ang kabalaka?

8 Ang kabalaka isa gid ka matuod nga bahin sang  kabuhi sa sining “katapusan nga mga adlaw.” (2 Timoteo 3:1) Matuod, si Jesus nagsiling: “Mag-untat na kamo sa pagkabalaka tuhoy sa inyo kalag kon ano ang inyo kaunon ukon tuhoy sa inyo lawas kon ano ang inyo ipanapot.” (Lucas 12:22) Apang indi tanan nga kabalaka nagagikan sa paghimud-os sa materyal nga mga butang. Si Lot “natublag sing daku” bangod sang kalainan sang Sodoma. (2 Pedro 2:7) Si Pablo natublag sang “kabalaka para sa tanan nga kongregasyon.” (2 Corinto 11:28) Si Jesus nag-antos sing daku nga kasakit sang gab-i antes sia napatay amo nga ang “iya balhas nangin kaangay sang mga tinulo sang dugo nga nagatupa sa duta.” (Lucas 22:44) Sing maathag, indi tanan nga kabalaka pamatuod sang maluya nga pagtuo. Apang, ano man ang kabangdanan sini, kon ang kabalaka daku kaayo kag madugay, mahimo sini dulaon ang aton paghidait. Ang iban nadaug sang kabalaka, nga nagpabatyag sa ila nga indi na padayon nga makauyat sing mga salabton may kaangtanan sa pag-alagad kay Jehova. Ang Biblia nagasiling: “Ang kabalaka sa tagipusuon sang isa ka tawo magapakuko sini.” (Hulubaton 12:25) Ano ang himuon naton, nian, kon ginasit-an kita sang kabalaka?

9. Ano ang pila ka praktikal nga tikang nga mahimo himuon agod mapakanay ang kabalaka, apang ano nga mga kabangdanan sang kabalaka ang indi mahimo madula?

9 Sa pila ka kahimtangan, makahimo kita sing praktikal nga mga tikang. Kon ang problema sa pagpabulong amo ang ginatunaan sang aton pagkabalaka, maalamon nga hatagan ini sing igtalupangod, bisan pa ini nga mga butang dapat desisyunan sing personal.⁠ * (Mateo 9:12) Kon kita ginabug-atan sing madamo nga responsabilidad, ayhan posible nga itulin ang iban sini sa iban. (Exodo 18:13-23) Apang, kamusta naman yadtong​—⁠kaangay sang mga ginikanan​—⁠may mabug-at nga mga responsabilidad nga indi mahimo itulin? Kamusta naman ang isa ka Cristiano nga may nagapamatok nga tiayon? Kamusta naman ang isa ka pamilya nga puraot gid ang pangabuhi ukon nagapuyo sa lugar nga may inaway? Sing maathag, indi naton madula ang tanan nga ginhalinan sang kabalaka sa sining sistema sang mga butang. Apang, mahimo naton matipigan ang paghidait ni Cristo sa aton tagipusuon. Paano?

10. Ano ang duha ka paagi nga mapakanay sang isa ka Cristiano ang kabalaka?

10 Ang isa ka paagi amo ang pagtinguha nga makatigayon sing lugpay sa Pulong sang Dios. Si Hari David nagsulat: “Sang ang akon nagakabalaka nga mga panghunahuna nagdamo sa sulod nakon, ang imo mga paglipay naghapuhap sa akon kalag.” (Salmo 94:19) Ang “mga paglipay” ni Jehova masapwan sa Biblia. Ang tayuyon nga pagkonsulta sa sining inspirado nga Libro makabulig agod matipigan ang paghidait ni Cristo sa aton tagipusuon. Ang Biblia nagasiling: “Ihaboy ang imo lulan kay Jehova, kag sia magaalay-ay sa imo. Indi gid sia magtugot nga malingkang ang matarong.” (Salmo 55:22) Subong man, si Pablo nagsulat: “Indi kamo magkabalaka sa bisan ano nga butang, kundi sa tagsa ka butang paagi sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat ipakilala sa Dios ang inyo mga pangabay; kag ang paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga panghunahuna magabantay sa inyo tagipusuon kag sa inyo ikasarang sa paghunahuna paagi kay Cristo Jesus.” (Filipos 4:​6, 7) Ang hanuot kag tayuyon nga pangamuyo magabulig sa aton nga matipigan ang aton paghidait.

11. (a) Paano si Jesus isa ka maayong halimbawa may kaangtanan sa pangamuyo? (b) Paano naton dapat tamdon ang pangamuyo?

 11 Si Jesus isa ka labing maayo nga halimbawa sa sini nga bahin. Kon kaisa, mapangamuyuon sia nga nakighambal sa iya langitnon nga Amay sa sulod sang mga inoras. (Mateo 14:23; Lucas 6:12) Ang pangamuyo nagbulig sa iya nga mabatas ang pinakadaku nga pagtilaw. Sang gab-i antes sia napatay, nangin daku pa gid ang iya kalisod. Ang iya reaksion? Nangamuyo sia sing “hanuot pa gid.” (Lucas 22:44) Huo, ang himpit nga Anak sang Dios isa ka tawo nga mapangamuyuon. Kon amo, daw ano pa gid nga dapat palambuon sang iya dihimpit nga mga sumulunod ang batasan sa pagpangamuyo! Gintudluan ni Jesus ang iya mga disipulo nga ‘magpangamuyo pirme kag indi mag-untat.’ (Lucas 18:1) Ang pangamuyo matuod kag importante gid nga komunikasyon upod sa Isa nga nakakilala sa aton sing maayo pa sangsa pagkilala naton sa aton kaugalingon. (Salmo 103:14) Agod matipigan naton ang paghidait ni Cristo sa aton tagipusuon, ‘magapangamuyo kita sing walay langan.’​—⁠1 Tesalonica 5:17.

Pagdaug sa Aton mga Limitasyon

12. Tungod sa anong mga rason mahimo magbatyag ang iban nga ang ila pag-alagad kulang?

12 Ginatamod ni Jehova ang kada isa sang iya mga alagad nga hamili. (Hageo 2:​7, footnote) Walay sapayan sini, madamo ang nabudlayan sa pagbaton sa sini. Ang iban mahimo nga ginaluyahan sing buot bangod sang katigulangon, madamo nga obligasyon sa pamilya, ukon nagaluya nga panglawason. Ang iban mahimo magbatyag nga puraot kaayo bangod sang iya makaluluoy nga gindak-an. Ang iban naman mahimo ginatublag sang nagligad nga mga kasaypanan, nagaduhaduha nga mapatawad pa sila ni Jehova. (Salmo 51:3) Ano ang sarang himuon sa sini nga mga balatyagon?

13. Ano ang Makasulatanhon nga lugpay para sa mga nagabatyag nga indi takus?

13 Ang paghidait ni Cristo magapasalig sa aton sang gugma ni Jehova. Mapasag-uli naton ina nga paghidait sa aton tagipusuon paagi sa pagpamalandong sa kamatuoran nga si Jesus wala gid magsiling nga ang aton kabilihanan ginatakus paagi sa pagpaanggid sang aton ginahimo sa mahimo sang iban. (Mateo 25:​14, 15; Marcos 12:41-44) Ang ginpadaku niya amo ang pagkamainunungon. Nagsiling sia sa iya mga disipulo: “Sia nga nakabatas tubtob sa katapusan amo sia ang maluwas.” (Mateo 24:13) Si Jesus mismo “gintamay” sang mga tawo, apang wala sia nagduhaduha nga ginahigugma sia sang iya Amay. (Isaias 53:⁠3; Juan 10:17) Kag nagsiling sia sa iya mga disipulo nga ginahigugma man sila. (Juan 14:21) Agod mapadaku ini, si Jesus nagsiling: “Wala bala ginabaligya ang duha ka maya sa isa ka sensilyo nga diutay sing balor? Apang wala sing isa sa ila nga mahulog sa duta nga indi mahibaluan sang inyo Amay. Apang bisan ang mga buhok sa inyo ulo naisip na tanan. Busa dili kamo mahadlok: mahal pa kamo sa madamo nga maya.” (Mateo 10:29-31) Daw ano ka mahigugmaon nga pagpasalig sang gugma ni Jehova!

14. Ano ang pasalig sa aton nga ginapabilihan ni Jehova ang kada isa sa aton?

14 Si Jesus nagsiling man: “Wala sing tawo nga makakari sa akon luwas kon buyukon sia sang Amay, nga nagpadala sa akon.” (Juan 6:44) Sanglit ginbuyok kita ni Jehova nga sundon si Jesus, luyag gid Niya nga maluwas kita. Si Jesus nagsiling sa iya mga disipulo: “Indi halandumon nga butang sa akon Amay nga yara sa langit nga ang isa sining  mga magamay mawala.” (Mateo 18:14) Busa, kon ikaw nagaalagad sing bug-os tagipusuon, mahimo ka maghugyaw sa imo maayong binuhatan. (Galacia 6:4) Kon ginatublag ka sang nagligad nga mga kasaypanan, makasalig ka nga si Jehova magapatawad “sing bugana” sa tunay nga mga nagahinulsol. (Isaias 43:25; 55:7) Kon tungod sa bisan ano pa nga rason nagabatyag ka nga naluyahan sing buot, dumduma nga “si Jehova malapit sa mga buong sing tagipusuon; kag ginaluwas niya ang mga nadugmok sa espiritu.”​—⁠Salmo 34:18.

15. (a) Paano ginatinguhaan ni Satanas nga kuhaon sa aton ang aton paghidait? (b) Ano nga pagsalig kay Jehova ang matigayon naton?

15 Luyag gid ni Satanas nga kuhaon sa imo ang imo paghidait. Sia ang salaon sa napanubli nga sala nga ginabatuan naton tanan. (Roma 7:21-24) Luyag gid niya nga magbatyag ka nga bangod sang imo dikahimpitan, ang imo pag-alagad indi kalahamut-an sa Dios. Indi gid pagtuguti ang Yawa sa pagpaluya sa imo! Mangin alisto sa iya mga padugi, kag tuguti nga bangod sini nga ihibalo, mangin determinado ka sa pagbatas. (2 Corinto 2:11; Efeso 6:11-13) Dumduma, “ang Dios daku pa sa aton tagipusuon kag nakahibalo sang tanan nga butang.” (1 Juan 3:20) Indi lamang ang aton mga kasaypanan ang makita ni Jehova. Makita man niya ang aton mga motibo kag mga tinutuyo. Malugpayan, nian, sa mga pulong sang salmista: “Indi gid pagtalikdan ni Jehova ang iya katawhan, ni biyaan man niya ang iya palanublion.”​—⁠Salmo 94:14.

Nahiusa sa Paghidait ni Cristo

16. Sa anong paagi nga wala kita nagaisahanon samtang nagapanikasog kita nga makabatas?

16 Si Pablo nagsulat nga dapat naton tugutan ang paghidait ni Cristo nga maggahom sa aton tagipusuon bangod “gintawag [kita] sa sini sa isa ka lawas.” Ang hinaplas nga mga Cristiano nga ginsulatan ni Pablo gintawag nga bahin sang lawas ni Cristo, subong man ang mga nagkalabilin sang mga hinaplas karon. Ang ila kaupod nga “iban nga mga karnero” nahiusa sa ila subong “isa ka panong” sa idalom sang “isa ka manugbantay,” si Jesucristo. (Juan 10:16) Sing tingob, ginatugutan sang bug-os kalibutan nga “panong” sang minilyon nga maggahom sa ila tagipusuon ang paghidait ni Cristo. Ang paghibalo nga wala kita nagaisahanon nagabulig sa aton sa pagbatas. Si Pedro nagsulat: “Magtindog kamo batok [kay Satanas], malig-on sa pagtuo, nga nakahibalo nga ang amo man nga mga pag-antos nagakatabo sa inyo bug-os nga paghiliutod sa kalibutan.”​—⁠1 Pedro 5:9.

17. Ano ang pangpapagsik sa aton agod tugutan ang paghidait ni Cristo nga maggahom sa aton tagipusuon?

17 Kabay, nian, nga ang tanan padayon nga magpalambo sing paghidait, ang importante gid nga bunga sang balaan nga espiritu sang Dios. (Galacia 5:​22, 23) Yadtong masapwan sang Dios nga walay dagta, walay kasawayan, kag may paghidait pakamaayuhon sa ulihi sing dayon nga kabuhi sa paraiso nga duta, diin magapuyo ang pagkamatarong. (2 Pedro 3:​13, 14) May rason gid kita nga tugutan ang paghidait ni Cristo nga maggahom sa aton tagipusuon.

[Nota]

^ par. 9 Sa pila ka hitabo, ang kabalaka mahimo nga ginatuga ukon ginapalubha sang mga kahimtangan sa pagpabulong, subong sang clinical depression (isa ka sahi sang kapung-aw).

Madumduman Mo Bala?

• Ano ang paghidait ni Cristo?

• Paano ang paghidait ni Cristo makagahom sa aton tagipusuon kon nagaatubang kita sing inhustisya?

• Paano ang paghidait ni Cristo nagabulig sa aton sa pag-atubang sa kabalaka?

• Paano ang paghidait ni Cristo nagalipay sa aton kon magbatyag kita nga ditakus?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 15]

Sa atubangan sang mga nagsumbong sa iya, gintugyan ni Jesus ang iya kaugalingon kay Jehova

[Retrato sa pahina 16]

Kaangay sang mainit nga hakos sang isa ka mahigugmaon nga amay, ang mga paglipay ni Jehova makapakanay sang aton kabalaka

[Retrato sa pahina 18]

Ang pagbatas importante gid sa Dios