Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

Ngaa ang New World Translation sa 2 Pedro 3:​13 nagasambit sang “bag-ong mga langit [pangmadamo] kag bag-ong duta,” samtang ang Bugna 21:1 nagatagna sang “bag-ong langit [pang-isahan] kag bag-ong duta”?

Isa gid ini ka detalye sa gramatika may kaangtanan sa orihinal nga mga lenguahe. Daw wala ini sing bisan ano man nga pinasahi nga importansia nga nagabag-o kon tuhoy sa kahulugan sini.

Binagbinaga anay ang Hebreo nga Kasulatan. Sa teksto sang orihinal nga lenguahe, ang Hebreo nga tinaga nga sha·maʹyim, nga ginbadbad “(mga) langit,” pirme pangmadamo. Ang pangmadamo nga gramatika sini nagapatuhoy, indi sa pangmadamo sang pagkahalangdon, kundi sa ideya nga ang napain nga bahin sang isa ka kabug-usan nagasangkad, ukon nagalab-ot, sa malayo ukon sa kahawaan. Mahangpan ini kay ang pisikal nga mga langit nagalakip pati sa binilyon ka kabituunan. Kon ang sha·maʹyim ginaunahan sang definite article (sing literal, “ang mga langit”), ang New World Translation halos wala sing ginabag-o sa pagbadbad sini nga “mga langit,” subong sa Isaias 66:22. Kon ang sha·maʹyim wala sing definite article, mahimo ini mabadbad sa pang-isahan (“langit,” subong sa Genesis 1:⁠8; 14:​19, 22; Salmo 69:34) ukon sa pangmadamo nga (“mga langit” subong sa Genesis 49:25; Hukom 5:⁠4; Job 9:⁠8; Isaias 65:17).

Sa Isaias 65:17 kag 66:​22, ang Hebreo nga tinaga para sa mga langit yara sa pangmadamo nga porma, kag ang pareho nga pagbadbad nga ginpili amo ang “bag-ong mga langit kag [ukon, ang] bag-ong duta.”

Ang Griegong tinaga nga ou·ra·nosʹ nagakahulugan “langit,” kag ang pangmadamo nga ou·ra·noiʹ nagakahulugan “mga langit.” Sing makawiwili, ang mga manugbadbad sang Griegong Septuagint naggamit sing pang-isahan nga porma sa Isaias 65:17 kag Isaias 66:22.

Ano naman karon ang tuhoy sa duha ka pagsambit sang prase nga “bag-ong langit [ukon mga langit] kag bag-ong duta” sa Cristiano nga Griegong Kasulatan?

Gingamit sang apostol sa 2 Pedro 3:​13, ang Griegong tinaga sa pangmadamo nga porma. Antes sina nga (mga bersikulo 7, 10, 12), ginpatuhuyan niya ang karon nga malauton nga “mga langit,” nga nagagamit sing pangmadamo. Gani gingamit man niya ang pangmadamo sa bersikulo 13. Dugang pa, mahimo nga ginkutlo niya ang Isaias 65:​17, nga sa diin ang Hebreo nga tinaga yara sa pangmadamo, subong nga sa 2 Pedro 2:​22, nagkutlo sia gikan sa Hebreo nga teksto sang Hulubaton 26:11. Gani ginpatuhuyan ni Pedro ang ‘bag-ong mga langit [pangmadamo] kag bag-ong duta nga aton ginahulat suno sa iya saad.’

May diutay nga kinatuhayan nga gingamit ni apostol Juan sa Bugna 21:⁠1, ang pagbadbad sa Isaias 65:17 sa Septuagint, nga, subong sang makita, nagagamit sang Griegong tinaga para sa “langit” sa pang-isahan nga porma. Gani, ang ginsulat ni Juan amo ang: “Kag nakita ko ang bag-ong langit [pang-isahan] kag bag-ong duta; kay ang nahaunang langit kag ang nahaunang duta nagtaliwan.”

Ini mga detalye sang gramatika may kaangtanan sa pagbadbad. Nagakaigo suliton nga daw wala sing makita nga kinatuhayan sa kahulugan kon bala ang isa mabasa, ukon nagasiling, “mga bag-ong langit” ukon “bag-ong langit.” Ang kahulugan sang paggamit sa sining duha ka termino pareho lamang.

[Picture Credit Line sa pahina 31]

Mga bituon: Frank Zullo