“Matuod Gid nga ang Ginuo Nabanhaw!”

Handurawa lamang kon daw ano gid ang kasubo sang mga disipulo ni Jesus sang ang ila Ginuo ginpatay. Ang ila paglaum daw napatay subong sang bangkay nga ginhamyang ni Jose nga taga-Arimatea sa lulubngan. Napatay man ang bisan ano nga mga pagpaabot nila nga hilwayon ni Jesus ang mga Judiyo sa gota sang Roma.

KON amo na yadto ang katapusan, ang mga disipulo ni Jesus nangindulaan na lamang kuntani kaangay sang mga sumulunod sang madamong Mesias kuno. Apang si Jesus buhi! Suno sa Kasulatan, nagpakita sia sa iya mga sumulunod sing pila ka beses wala madugay nga napatay sia. Busa, ang pila sa ila napahulag sa pagtu-aw: “Matuod gid nga nabanhaw ang Ginuo!”​—⁠Lucas 24:⁠34.

Dapat pangapinan sang mga disipulo ang ila pagtuo kay Jesus subong ang Mesias. Sa paghimo sini, ginpatalupangod nila ilabi na ang iya pagkabanhaw gikan sa minatay subong isa ka mabakod nga pamatuod sang iya pagka-Mesias. Sa pagkamatuod, “upod ang daku nga gahom nagpadayon ang mga apostol sa pagpanaksi tuhoy sa pagkabanhaw ni Ginuong Jesus.”​—⁠Binuhatan 4:⁠33.

Kon napamatud-an gid man sang bisan sin-o nga ini nga pagkabanhaw isa ka daya​—⁠ayhan paagi sa pagpaako sa isa sang mga disipulo nga isa ini ka daya ukon paagi sa pagpakita nga ang bangkay ni Jesus yara gihapon sa lulubngan⁠​—⁠​ang Cristiano napaslawan kuntani sa umpisa gid. Apang indi amo sini. Sa pagkahibalo nga si Cristo buhi, ang mga disipulo ni Jesus naglakat bisan diin nga nagabantala sang iya pagkabanhaw, kag madamo gid ang nangin mga tumuluo sa ginbanhaw nga Cristo.

 Ngaa mapatihan mo man ang pagkabanhaw ni Jesus? Ano ang pamatuod nga isa ini ka matuod nga hitabo?

Ngaa Dapat Binagbinagon ang Pamatuod?

Ang tanan nga apat ka kasaysayan sang Ebanghelyo nagareport tuhoy sa pagkabanhaw ni Jesus. (Mateo 28:​1-10; Marcos 16:​1-8; Lucas 24:​1-12; Juan 20:​1-29)⁠ * Ang iban nga mga bahin sang Cristianong Griegong Kasulatan nagahambal nga may kapat-uran tuhoy sa pagbanhaw kay Cristo gikan sa minatay.

Indi katingalahan nga ang pagkabanhaw ni Jesus ginbantala sang iya mga sumulunod! Kon aktuwal sia nga ginbanhaw sang Dios, amo yadto ang labing makatilingala nga balita nga nabatian sang kalibutan. Nagakahulugan ini nga ang Dios nagaluntad. Isa pa, nagakahulugan ini nga si Jesus nagakabuhi karon.

Ano ang epekto sini sa aton? Ti, si Jesus nagpangamuyo: “Ini nagakahulugan sing kabuhi nga walay katapusan, ang pagkuha nila sing ihibalo tuhoy sa imo, ang lamang matuod nga Dios, kag tuhoy sa isa nga imo ginpadala, si Jesucristo.” (Juan 17:⁠3) Huo, mahimo naton matigayon ang nagahatag-kabuhi nga ihibalo tuhoy kay Jesus kag sa iya Amay. Paagi sa pag-aplikar sini nga ihibalo, bisan pa mapatay kita, kita mismo mahimo banhawon, kay si Jesus ginbanhaw man. (Juan 5:​28, 29) May paglaum kita nga magkabuhi sa walay katapusan sa paraiso nga duta sa idalom sang langitnon nga Ginharian sang Dios sa mga kamot sang iya ginhimaya nga Anak, si Jesucristo, ang Hari sang mga hari.​—⁠Isaias 9:​6, 7; Lucas 23:​43; Bugna 17:⁠14.

Kon amo, nian, ang pamangkot kon bala si Jesus aktuwal nga ginbanhaw gikan sa minatay importante gid. Nagaapektar ini sang aton kabuhi karon kag sang aton paglaum para sa palaabuton. Amo kon ngaa ginaagda ka namon nga usisaon ang apat ka pamatuod nga si Jesus napatay kag ginbanhaw.

Si Jesus Napatay Gid sa Usok

Ang pila ka maduhaduhaon nagapangangkon nga, walay sapayan nga ginlansang, si Jesus wala gid mapatay sa usok. Nagasiling sila nga buot na sia mapatay kag nabuhi liwat sia bangod sang kabugnaw sang lulubngan. Apang, ang tanan nga tiliman-an nga matigayon nagapamatuod nga ang walay kabuhi nga lawas ni Jesus amo ang ginbutang sa lulubngan.

Sanglit si Jesus ginpatay sing dayag, may mga saksi sa kamatuoran nga napatay gid sia sa usok. Ang iya kamatayon ginpamatud-an sang isa ka senturyon nga nagadumala sang pagpatay. Yadtong opisyal sang hangaway isa ka propesyonal nga ang iya trabaho nagalakip sang pagpat-od nga si Jesus aktuwal nga napatay. Dugang pa, sa tapos lamang mapat-od nga si Jesus napatay nga gintugyan ni Gobernador Poncio Pilato sang Roma ang bangkay ni Jesus kay Jose nga taga-Arimatea agod ilubong.​—⁠Marcos 15:​39-46.

Ang Lulubngan Nakita nga Walay Unod

Ang walay unod nga lulubngan amo ang nahauna nga pamatuod sang mga disipulo nga si Jesus ginbanhaw, kag ini nga pamatuod nagapabilin nga indi mabais. Si Jesus ginlubong sa bag-ong lulubngan, isa nga wala pa gid magamit. Malapit ini sa duog nga ginlansangan kag sadto anay madali gid ini matultulan. (Juan 19:​41, 42) Ang tanan nga kasaysayan sa Ebanghelyo nagahilisugot nga sang nag-abot ang mga abyan ni Jesus sa lulubngan sang ikaduha nga aga sa tapos sia mapatay, ang iya bangkay wala na.​—⁠Mateo 28:⁠1-7; Marcos 16:⁠1-7; Lucas 24:⁠1-3; Juan 20:​1-10.

Ang walay unod nga lulubngan makatilingala para sa mga kaaway ni Jesus, kag sa mga abyan man niya. Ang iya mga kaaway madugay na nagapanikasog nga makita sia nga patay kag malubong. Bangod natuman na ang ila tulumuron, nanikasog sila sa pagbutang sing bantay kag takpan ang lulubngan. Walay sapayan sina, sang aga sang nahauna nga adlaw sang semana, wala ini sing unod.

Ginkuha bala sang mga abyan ni Jesus ang iya bangkay gikan sa minatay? Wala, kay ginapakita sang Ebanghelyo nga nahanusbo gid sila sa tapos  nga ginpatay sia. Dugang pa, ang iya mga disipulo wala kuntani mag-antos sing paghingabot kag kamatayon tungod sa butang nga nahibaluan nila nga isa ka daya.

Sin-o ang nagkuha sang unod sang lulubngan? Indi mahimo nga mga kaaway ni Jesus ang nagkuha sang bangkay. Bisan pa ginkuha nila ini, mahimo nga ginpaguwa nila ini sang ulihi agod ihimutig ang ginasiling sang mga disipulo nga si Jesus ginbanhaw kag buhi. Apang wala sing amo sina nga butang ang natabo, kay ang Dios amo ang nagpanghikot.

Mga senemana sang ulihi, ang mga kaaway ni Jesus wala makigbais paagi sa paghimutig sing daku sang si Pedro nagpanaksi: “Mga tawo sang Israel, pamatii ninyo ining mga pulong: Si Jesus nga Nazaretnon, isa ka tawo nga ginpakita sing dayag sang Dios sa inyo paagi sa gamhanan nga mga buhat kag mga patimaan kag mga tanda nga ginhimo sang Dios paagi sa iya sa tunga ninyo, subong sang nahibaluan ninyo mismo, ini nga tawo, subong isa nga ginhatag paagi sa pat-od nga katuyuan ukon nahibaluan na sang Dios, ginlansang ninyo sa usok paagi sa kamot sang mga tawo nga malinapason kag ginpatay. Apang ginbanhaw sia sang Dios paagi sa paghuklas sang mga kasakitan sang kamatayon, bangod indi mahimo nga padayon nga hawiran sia sini. Kay si David nagsiling nahanungod sa iya, ‘Si Jehova yara pirme sa atubangan sang akon mga mata . . . Dugang pa, bisan ang akon unod magapuyo sa paglaum; bangod indi mo pagbayaan ang akon kalag sa Hades, ni tugutan mo man nga ang imo mainunungon makakita sing kaduluntan.’ ”​—⁠Binuhatan 2:​22-27.

Madamo ang Nakakita sa Ginbanhaw nga si Jesus

Sa tulun-an sang Mga Binuhatan, ang manunulat sang Ebanghelyo nga si Lucas nagsiling: “Sa [mga apostoles] man paagi sa madamong positibo nga pamatuod nagpakita [si Jesus] sang iya kaugalingon nga buhi sa tapos sia nag-antos, nga nakita nila sa sulod sang kap-atan ka adlaw kag nagpamulong sang mga butang tuhoy sa ginharian sang Dios.” (Binuhatan 1:​2, 3) Nakita sang pila ka disipulo ang ginbanhaw nga si Jesus sa nagkalainlain nga okasyon​—⁠sa hardin, sa dalan, sa tigkalaon, sa Dagat sang Tiberias.​—⁠Mateo 28:​8-​10; Lucas 24:​13-​43; Juan 21:​1-​23.

Ginduhaduhaan sang mga kritiko ang pagkamatuod sining mga pagpakita. Nagsiling sila nga ginhimohimo lamang sang mga manunulat ang kasaysayan, ukon ginsambit nila ang daw mga pagsumpakilay sa sini. Sa katunayan, ang magagmay nga mga kinatuhayan sa mga kasaysayan sang Ebanghelyo nagapamatuod nga wala sing sekreto nga paghimbunay nga nadalahig. Ang aton ihibalo kay Jesus nagasangkad kon idugang sang isa ka manunulat ang mga detalye nga nagakompleto sang iban pa nga mga rekord sang mga hitabo sang maaga nga pagkabuhi ni Cristo.

Ang mga pagpakita bala ni Jesus sa tapos sang iya pagkabanhaw panan-awan lamang? Ang bisan ano man nga argumento may kaangtanan sini indi mapatihan, kay nakita sia sang madamo kaayo nga tawo. Lakip sa ila amo ang mga mangingisda, mga kababayin-an, sibil nga alagad, kag bisan ang nagaduhaduha nga si apostol Tomas, nga nakumbinsi lamang sang nakita niya ang di-mahimutig nga pamatuod nga si Jesus ginbanhaw gikan sa minatay. (Juan 20:​24-29) Sa pila ka okasyon, ang mga disipulo ni Jesus wala sa primero makakilala sa ila ginbanhaw nga Ginuo. Sang isa ka bes, kapin sa 500 ka tawo ang nakakita sa iya, ang kalabanan sa ila buhi gihapon sang gingamit ni apostol Pablo yadto nga hitabo subong pamatuod sang iya pagpangapin sa pagkabanhaw.​—⁠1 Corinto 15:⁠6.

 Si Jesus nga Buhi May Epekto sa mga Tawo

Ang pagbanhaw kay Jesus indi lamang isa ka butang nga luyag hibaluon ukon baisan. Ang katunayan nga sia buhi nakaapektar sa mga tawo bisan diin sa positibo nga paagi. Sugod sang nahaunang siglo, di-maisip nga indibiduwal ang nagtalikod gikan sa di-pagsapak ukon bug-os nga pagpamatok sa Cristianismo pakadto sa pagkapat-od gid nga amo ini ang matuod nga relihion. Ano ang nagpabag-o sa ila? Ang pagtuon sang Kasulatan nagpamatuod sa ila nga ginbanhaw sang Dios si Jesus padulong sa kabuhi subong isa ka mahimayaon nga espiritu nga tinuga sa langit. (Filipos 2:​8-11) Nagtuo sila kay Jesus kag sa aman nga pagluwas ni Jehova nga Dios paagi sa halad nga gawad ni Cristo. (Roma 5:⁠8) Ini nga mga indibiduwal nakasapo sing matuod nga kalipay paagi sa paghimo sang kabubut-on sang Dios kag sa pagkabuhi suno sa mga panudlo ni Jesus.

Binagbinaga kon ano ang buot silingon sang mangin isa ka Cristiano sadtong unang siglo. Wala sing matigayon nga kabantugan, kagamhanan, ukon kamanggaran. Sa kabaliskaran, madamo nga Cristiano sang una ang ‘malipayon nga nagbaton sang pag-ati sa ila mga pagkabutang’ tungod sa ila pagtuo. (Hebreo 10:34) Ang Cristianismo nagkinahanglan sing kabuhi nga may sakripisyo kag paghingabot nga sa madamo nga hitabo nagdangat sa pagkamartir.

Antes mangin mga sumulunod ni Cristo, ang iban posible nga makatigayon sing kabantugan kag kamanggaran. Si Saulo sang Tarsus estudyante anay sang bantog nga manunudlo sang Kasuguan nga si Gamaliel kag nagsugod nga makilal-an sa mga Judiyo. (Binuhatan 9:​1, 2; 22:⁠3; Galacia 1:14) Apang, si Saulo nangin si apostol Pablo. Ginsikway niya kag sang madamo pa nga iban ang kabantugan kag kagamhanan nga ginatanyag sini nga kalibutan. Ngaa? Agod ibantala ang mensahe sang matuod nga paglaum pasad sa mga saad sang Dios kag sa katunayan nga si Jesucristo ginbanhaw gikan sa minatay. (Colosas 1:28) Handa sila sa pag-antos tungod sa nahibaluan nila nga napasad sa kamatuoran.

Amo man ini sa minilyon karon. Makita mo sila sa mga kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova sa bug-os nga kalibutan. Ang mga Saksi mainit nga nagaagda sa imo sa tuigan nga pagsaulog sang kamatayon ni Cristo, nga mahanabo sa pagtunod sang adlaw sa Domingo, Abril 8, 2001. Malipay sila nga magtambong ka sa sina nga okasyon kag sa tanan nga miting nila para sa pagtuon sa Biblia nga ginahiwat sa ila mga Kingdom Hall.

Ngaa indi magtuon sing dugang pa, indi lamang tuhoy sa kamatayon kag pagkabanhaw ni Jesus kundi tuhoy man sa iya kabuhi kag mga panudlo? Ginaagda niya kita nga magkari sa iya. (Mateo 11:​28-30) Magpanghikot karon agod matigayon ang sibu nga ihibalo tuhoy kay Jehova nga Dios kag kay Jesucristo. Ang paghimo sini mahimo magkahulugan sing kabuhi nga dayon sa idalom sang Ginharian sang Dios sa mga kamot sang iya pinalangga nga Anak.

[Nota]

^ par. 8 Para sa ebidensia tuhoy sa pagkamatuod sang mga kasaysayan sang Ebanghelyo, tan-awa “Ang Ebanghelyo​—⁠Maragtas Bala Ukon Mito?” sa Mayo 15, 2000, nga Ang Lalantawan.

[Kapsion sa pahina 7]

Minilyon ang nakasapo sing matuod nga kalipay subong mga sumulunod ni Jesucristo

[Picture Credit Line sa pahina 6]

Gikan sa Self-Pronouncing Edition of the Holy Bible, nga nagaunod sang King James kag Revised nga mga bersion