Malapit Na—Isa ka Kalibutan nga Wala Na sing Pagkawalay Paglaum

LABI pa gid nga nagabudlay ang kabuhi, kag madamo ang rason agod madulaan sing paglaum. Kon mapaslawan, mahimo kita mabudlayan sa pagpugong sang aton mga balatyagon. Ti, bisan ang mga tawo nga luyag mabuhi mahimo gani mahanusbo kag madulaan sing paglaum! Binagbinaga ang pila ka halimbawa.

Sang una nga panahon, naluyahan gid sing buot si manalagna Moises amo nga nagsiling sia sa Dios: “Palihug patya na lang ako, kon nakapahamuot ako sa imo itululok, kag indi ako pagpatan-awa sang akon kahalitan.” (Numeros 11:15) Sang nagpalagyo sia sa iya mga kaaway, si manalagna Elias nagtuaw: “Tuman na! Karon, O Jehova, kuhaa ang akon kalag [kabuhi].” (1 Hari 19:4) Kag si manalagna Jonas nagsiling: “O Jehova, kuhaa sa akon, palihug, ang akon kalag, kay maayo pa sa akon nga mapatay sangsa mabuhi.” (Jonas 4:3) Apang wala maghikog sanday Moises, ­Elias, kag Jonas. Sila tanan nakahibalo sang sugo sang Dios: “Dili ka magpatay.” (Exodo 20:13) Bangod may mabakod nga pagtuo sila sa Dios, nahibaluan nila nga ang tanan nga kahimtangan may paglaum kag ang kabuhi isa ka dulot halin sa Dios.

Kamusta naman ang mga problema nga ginaatubang naton karon? Dugang sa kalisod kag pisikal nga mga problema, dapat naton kon kaisa batason ang malain nga pagpakig-angot sa aton sang mga katapo sang aton pamilya, mga kaingod, ukon mga  kaupod sa trabaho. Ginsambit sang Biblia ang mga tawo nga puno “sing tanan nga pagkadimatarong, kalautan, pagkamahamkunon, kalainan, mga puno sing kahisa, pagpatay, pagpinuyas, limbong, mahigko nga panghunahuna, mga kutsokutsero, mga malibakon, mga nagadumot sa Dios, mga matampalason, mga bugalon, mga maiyaiyahon, mga nagaimbento sing makahalalit nga mga butang, mga di-matinumanon sa mga ginikanan, mga walay paghangop, mga di-matuod sa mga kasugtanan, mga wala sing kinaugali nga pagpalangga, mga walay kaluoy.” (Roma 1:28-31) Ang mapalibutan sini nga mga tawo sa adlaw-adlaw daw nagapabug-at sang kabuhi. Paano naton mabuligan ang mga nagakinahanglan sing paglipay kag paumpaw?

Kahanda sa Pagpamati

Bangod sang mga kapiutan kag pag-antos, mahimo madula sang isa ka indibiduwal ang iya pagkabalanse sa hunahuna. Ang maalam nga tawo nagsiling: “Ang pagpigos mahimo magpabuang sa isa nga maalam.” (Manugwali 7:7) Gani dapat tamdon sing serioso ang isa nga nagahambal sang paghikog. Ang iya mga problema, emosyonal man, pisikal, mental, ukon espirituwal, mahimo magkinahanglan sing gilayon nga igtalupangod. Siempre pa, nanuhaytuhay ang propesyonal nga mga pagbulong kag mga terapiya, kag dapat desisyunan sing personal ang tuhoy sa mga porma sang terapiya.—Galacia 6:5.

Ano man ang kabangdanan sang mga balatyagon sa paghikog, ang isa ka mahinantupon, nagasimpatiya, kag mapailubon nga indibiduwal nga masugiran makabulig sing daku. Mahimo makabulig ang mga katapo sang pamilya kag mga abyan nga handa sa pagpamati. Dugang pa sa kahanuklog kag kaayo, ang makapalig-on nga mga panghunahuna halin sa Pulong sang Dios makabulig gid sa mga nadulaan sing paglaum.

Espirituwal nga Bulig sa mga Nalisdan

Mahimo makibot ka nga mahibaluan kon daw ano ka makapalig-on ang pagbasa sing Biblia. Bisan pa indi ini isa ka libro tuhoy sa kapagros sa hunahuna, makabulig ang Biblia sa aton nga pakabahandion ang kabuhi. Si Hari Solomon nagsiling: “Nahibaluan ko nga wala na sing maayo pa sa ila sangsa magkalipay kag maghimo sing maayo sa tion sang pagkabuhi sang isa; kag nga ang tagsa ka tawo man magkaon kag mag-inom kag makakita sing kaayuhan sa bug-os niya nga kinabudlayan. Dulot ini sang Dios.” (Manugwali 3:12, 13) Magluwas sa makaalayaw nga hilikuton nga nagahatag sing katuyuan sa kabuhi, ang simple nga mga butang—subong sang preska nga hangin, init sang adlaw, kabulakan, kakahuyan, kag kapispisan—mga dulot nga hatag sang Dios nga mahimo naton kalipayan.

Makapalig-on pa gid amo ang pasalig sang Biblia nga si Jehova nga Dios kag ang iya Anak, nga si Jesucristo, nagaulikid sa aton. (Juan 3:16; 1 Pedro 5:6, 7) Sing nagakaigo, ang salmista nagsiling: “Pakamaayuhon si Jehova, nga nagadala adlaw-adlaw sang aton lulan, ang matuod nga Dios sang aton kaluwasan.” (Salmo 68:19) Bisan pa mahimo kita magbatyag nga wala sing pulos kag di-takus, ginaagda kita sang Dios nga mangamuyo sa iya. Magsalig nga wala sing isa nga mapainubuson kag sinsero nga nagapangayo sing bulig sa iya ang pagatamayon.

Wala sing isa ang makatarunganon nga makapaabot karon sing kabuhi nga wala sing problema. (Job 14:1) Apang, ginapakita sang kamatuoran halin sa Pulong sang Dios sa madamo nga tawo nga ang paghikog indi amo ang husto nga paagi sa paglubad sang ila mga problema. Binagbinaga lamang kon paano ginbuligan ni apostol Pablo ang nadulaan na sing paglaum nga manugbantay sang bilangguan nga, bangod “nakamata kag nakakita nga napamuksan ang mga ganhaan sang bilangguan, naggabot sang iya espada kag buot na manginmatay, nga naghunahuna nga nakapalagyo ang mga binilanggo.” Naghinakop sa gilayon ang manugbantay sang bilangguan nga mas maayo pa ang paghikog sangsa isa ka makahuluya kag ayhan ginpadugay nga kamatayon bangod sang indi niya paghimo sang iya katungdanan. Ang apostol nagsinggit: “Indi paghaliti ang imo kaugalingon, kay yari kami diri tanan!” Indi lamang ini ang ginsiling ni Pablo. Sa pagkamatuod, ginlipay nila ni Silas ang manugbantay sang bilangguan kag ginsabat ang iya pamangkot: “Mga ginuo, ano ang dapat ko himuon agod maluwas?” Nagsabat sila: “Magtuo ka kay Ginuong Jesus kag maluwas ka, ikaw kag ang imo panimalay.” Nian ginsugid nila ang pulong ni Jehova sa iya kag sa iya panimalay, kag ang resulta amo nga “nagpabawtismo sia kag ang iya panimalay sa gilayon.” Ang manugbantay sang bilangguan kag ang bug-os niya nga panimalay nagkalipay sing daku kag nakakita sing ­bag-o nga katuyuan sa kabuhi.—Binuhatan 16:27-35.

Sa karon, isa gid ka paumpaw nga mahibaluan nga indi ang Dios ang balasulon sa kalautan! Ginapakilala sang iya Pulong ang malauton nga espiritu, “ang isa nga ginatawag nga Yawa kag Satanas,” subong ang isa nga “nagapatalang sa bug-os napuy-an  nga duta.” Apang nagakaubos na ang iya tion. (Bugna 12:9, 12) Sa indi madugay, tapuson sang Dios ang tanan nga kalisdanan nga gindala ni Satanas kag sang iya mga demonyo sa mga pumuluyo sang duta. Nian permanente nga dulaon sang bag-ong kalibutan sang pagkamatarong nga ginsaad sang Dios ang mga kabangdanan sang pagkawalay paglaum kag paghikog.—2 Pedro 3:13.

Paglugpay sa mga Nagapangayo Sing Tabang

Bisan sa karon, sarang malipay sang Kasulatan ang mga nadulaan sing paglaum. (Roma 15:4) Si salmista David nag-amba: “Ang buong kag nadugmok nga tagipusuon, O Dios, indi mo pagtamayon.” (Salmo 51:17) Matuod, indi malikawan nga maatubang naton ang pila ka kabudlayan kag mabatyagan ang mga epekto sang pagkadihimpit. Apang ang pagkuha sing sibu nga ihibalo tuhoy sa aton mabuot, mahigugmaon, kag makatarunganon langitnon nga Amay magapasalig sa aton nga hamili kita sa iya panulok. Ang Dios mahimo mangin aton panguna nga Abyan kag Instruktor. Kon magpalambo kita sing suod nga kaangtanan kay Jehova nga Dios, indi gid niya kita pagpaslawon. “Ako, si Jehova, amo ang imo Dios,” siling sang aton Manunuga, “ang Isa nga nagatudlo sa imo sa kapuslanan, ang Isa nga nagatuytoy sa imo sa dalanon nga laktan mo.”—Isaias 48:17.

Nakabulig sa madamong tawo ang pagsandig sa Dios. Sa pag-ilustrar: Nangluya na si ­Mara bangod sang madugay na nga kapung-aw sang napatay sa aksidente sa salakyan ang iya bugtong nga anak nga lalaki. * Nagsalangisag sia kag nagtinguha sa paghikog. Apang, sa karon, nagabugtaw na sia sing temprano kada adlaw sa pag-atipan sang iya mga hilikuton sa balay. Nalipay sia sa pagpamati sa musika kag sa pagbulig sa iban. Ang paglaum nga “may pagkabanhaw sang mga matarong kag mga di-matarong” nagdula sang pila ka kahapdi bangod sang masubo nga pagkapatay sang iya pinalangga nga anak kag nagpabakod sang iya pagtuo sa Dios. (Binuhatan 24:15) Bangod wala gid maghandum si ­Mara nga mangin kaangay sang anghel sa langit, ang mga pulong sang Salmo 37:11 nagtandog sang iya tagipusuon: “Ang mga mahagop magapanubli sang duta, kag magakalipay sila sa kabuganaan sang paghidait.”

Ang isa pa ka taga-Brazil nga babayi, si Sandra, nagpangabudlay sing lakas agod mangin maayo gid nga iloy sa iya tatlo ka kabataan. Ginbaton niya: “Tuman gid sa akon kasako amo nga sang hinali nga napatay ang akon amay kag, sa amo man nga tion, natukiban ko nga may iban gali nga babayi ang akon bana, wala gani ako maghunahuna nga mangayo sing bulig sa Dios paagi sa pangamuyo.” Bangod  sang kapung-aw gintilawan ni Sandra nga maghikog. Ano ang nagbulig sa iya nga makapasag-uli? Ang pag-apresyar niya sa espirituwal nga mga butang. “Kada ­gab-i antes ako magtulog, ginabasa ko ang Biblia, kag ginahanduraw ko ang akon kaugalingon sa kahimtangan sang mga tawo nga akon ginabasa. Ginabasa ko man ang mga magasin nga Lalantawan kag Magmata!, kag naluyagan ko gid ang mga sugilanon sang kabuhi bangod ginabuligan ako sini nga mangin kontento sa akon nadangatan sa kabuhi.” Nakahibalo nga si Jehova amo ang iya pinakamahirop nga abyan, natun-an niya nga mangin espesipiko sa iya mga pangamuyo.

Isa ka Palaabuton nga Wala Na Sing Pagkawalay Paglaum

Makalipay gid mahibaluan nga umalagi lang ang tawhanon nga pag-antos! Sa idalom sang paggahom sang Ginharian sang Dios, magakalipay na ang kabataan kag mga hamtong nga mga biktima karon sang krimen, inhustisya, ukon pagpasulabi. Subong sang gintagna sa isa ka salmo, ang gintangdo ni Jehova nga Hari, si Jesucristo, ‘magaluwas sa imol nga nagapangayo sing bulig, subong man sa nasit-an kag sa ­sin-o man nga wala sing manugtabang.’ Dugang pa, “magakaawa sia sa kubos kag imol, kag luwason niya ang mga kalag sang mga imol.” Sa pagkamatuod, “tubson niya ang ila kalag gikan sa pagpigos kag kasingki, kag ang ila dugo mangin bilidhon sa iya itululok.”—Salmo 72:12-14.

Malapit na matuman ining matagnaon nga mga pulong. Naluyagan mo bala ang ideya tuhoy sa pag-agom sing walay katapusan nga kabuhi sa duta sa amo sina nga mga kahimtangan? Kon amo, may rason ka nga mangin malipayon kag pakabahandion ang kabuhi subong isa ka dulot halin sa Dios. Kag kon ipaambit mo sa iban ining makalipay nga mga saad sang Kasulatan, mapahalipay mo sing daku ang kabuhi sadtong nagapangayo sing tabang sa sining walay balatyagon kag walay gugma nga kalibutan.

[Nota]

^ par. 15 Gin-islan ang iban nga ngalan.

[Retrato sa pahina 6]

Madamo sing kahigayunan agod magkalipay sa karon

[Retrato sa pahina 7]

Malangkagon mo bala nga ginahulat ang isa ka kalibutan diin madula na ang pagkawalay paglaum?