MAY kaaway nga gusto maghalit sa imo! Sia si Satanas, kag nagagamit sia sang makahalalit gid nga armas. Ano ini? Butig nga impormasyon! Gindesinyo ini sa paghalit, indi sa imo lawas, kundi sa imo hunahuna.

Nahibaluan ni apostol Pablo nga makahalit ang butig nga impormasyon nga ginagamit ni Satanas, pero indi tanan sang iya masigka-Cristiano ang nakahibalo nga makahalit ini. Halimbawa, mahimo gid nga naghunahuna ang iban sa Corinto nga mabakod gid sila sa kamatuoran kag indi gid sila matumba. (1 Cor. 10:12) Amo gani nga nagpaandam si Pablo: “Nahadlok ako nga kon paano ginlimbungan sang man-ug si Eva, malimbungan man ang inyo hunahuna kag madula ang inyo pagkasinsero kag pagkatinlo nga dapat ninyo ipakita sa Cristo.”—2 Cor. 11:3.

Ang kabalaka ni Pablo nagapahangop nga indi gid dapat magkompiansa. Para maamligan mo ang imo hunahuna, dapat mo mahibaluan nga makahalit gid ang butig nga impormasyon kag dapat mo ini isikway.

DAW ANO KA MAKAHALALIT ANG BUTIG NGA IMPORMASYON?

Ginagamit ang butig nga impormasyon para patalangon ang mga tawo ukon para maimpluwensiahan ang ila ginahunahuna kag ginahimo. Suno sa libro nga Propaganda and Persuasion, ang butig nga impormasyon “indi nagakaigo, makahalalit, kag indi makatarunganon.” Ang iban nagsiling nga pareho ini sa ‘pagpanunto, pagpatalang, pagpangdaya, kag pagkontrol sa hunahuna.’

Daw ano ka makahalalit ang butig nga impormasyon? Amat-amat ini nga makahalit sa aton hunahuna nga indi naton mamutikan pareho sang makahililo nga hangin nga indi makita ukon mapanimahuan. Ang isa ka eksperto nga si Vance Packard, nga nagatuon parte sa pamatasan sang tawo, nagsiling: “Madamo sa  aton ang naimpluwensiahan kag ginakontrol sang iban nga wala naton mamulalungan.” Ang isa pa ka eksperto nagsiling nga bangod naimpluwensiahan sining butig nga impormasyon ang mga tawo, naggawi sila sing sobra ka bayolente kag indi makatarunganon, nga nagresulta sa pag-ubos sa isa ka rasa, inaway, kag paghingabot bangod tuhay ang rasa ukon relihion sang iban.—Easily Led—A History of Propaganda.

Kon madaya kita sang mga tawo paagi sa butig nga impormasyon, ano pa gid ayhan ang mahimo ni Satanas? Napanilagan na niya ang pamatasan sang mga tawo halin pa sang gintuga sila. Ginagamhan niya “ang bug-os nga kalibutan.” Mahimo niya gamiton ang bisan ano nga bahin sini para mapalapta ang butig nga impormasyon. (1 Juan 5:19; Juan 8:44) Nagmadinalag-on gid si Satanas sa ‘pagbulag sang mga hunahuna’ sang mga tawo kay ‘ginapatalang niya ang bug-os napuy-an nga duta’ subong. (2 Cor. 4:4; Bug. 12:9) Paano mo masikway ang butig nga impormasyon nga iya ginagamit?

PABAKURA ANG IMO PAGTUO

Amo ini ang ginsiling ni Jesus para masikway naton ang butig nga impormasyon: “Mahibaluan ninyo ang kamatuoran, kag ang kamatuoran magahilway sa inyo.” (Juan 8:31, 32) Sa inaway, importante gid ang masaligan nga impormasyon para indi madaya ang isa ka soldado kon magpalapta ang kaaway sang butig nga impormasyon. Gani kinahanglan mo man ang matuod kag masaligan nga impormasyon. Ginhatag ini ni Jehova paagi sa Biblia. Makita sa sini ang tanan nga kinahanglan naton para masikway ang butig nga impormasyon nga ginagamit ni Satanas.—2 Tim. 3:16, 17.

Nahibaluan man ini ni Satanas. Gani ginagamit niya ang iya kalibutan para indi kita magbasa kag magtuon sang Biblia. Indi gid magpadala sa iya tuso nga pamaagi! (Efe. 6:11) ‘Hangpa sing bug-os’ ang kamatuoran. (Efe. 3:18) Dapat ka gid magpanikasog para mahimo ini. Amo ini ang ginsiling sang awtor nga si Noam Chomsky: “Wala sing tawo nga makapasulod sang kamatuoran sa imo hunahuna. Ikaw mismo ang dapat magpangita sa sini.” Gani ‘pangitaa ini’ paagi sa ‘pag-usisa sing maayo sang Kasulatan sa adlaw-adlaw.’—Binu. 17:11.

Para maamligan mo ang imo hunahuna, dapat mo mahibaluan nga makahalit gid ang butig nga impormasyon kag dapat mo ini isikway

Dumduma nga indi gusto ni Satanas nga maghunahuna ka sing maayo kag mahangpan ang imo mabatian. Ngaa? Bangod ang butig nga impormasyon “mangin epektibo gid kon ang mga tawo . . . indi makahunahuna sing  maayo.” (Media and Society in the Twentieth Century) Gani indi magpati dayon sa mabatian mo nga wala anay ini ginahunahuna sing maayo. (Hulu. 14:15) Gamita ang ginhatag sang Dios sa imo nga ikasarang sa paghunahuna sing maayo kag ikasarang sa pagpangatarungan para mahibaluan ang kamatuoran kag mapabakod ang imo pagtuo.—Hulu. 2:10-15; Roma 12:1, 2.

MAGPABILIN NGA NAHIUSA

Mahimo gamiton sang kaaway ang butig nga impormasyon para pahugon kag paluyahon ang mga soldado. Paagi sa sini, mahimo mag-ilinaway ang mga soldado ukon magbulag sila sa ila kaupdanan. Suno sa isa ka German nga heneral, napierde ang Germany sang Bug-os Kalibutan nga Inaway I bangod naimpluwensiahan gid ang mga tawo sang butig nga impormasyon nga daw na-hypnotize sila. Ginaguba man ni Satanas ang paghiusa sang mga Cristiano. Halimbawa, ginadabukan niya ang mga indi paghangpanay sang mga kauturan. Ukon ginaimpluwensiahan niya sila nga maghunahuna nga may sala nga ginhimo ang organisasyon ni Jehova gani dapat sila maghalin sa sini.

Indi pagtuguti nga madaya ka! Sunda ang panuytoy sang Pulong sang Dios. Halimbawa, para makapabilin nga nahiusa sa imo mga kauturan, ginapalig-on kita sang Biblia nga padayon nga ‘magpinatawaray sing kinabubut-on’ kag solbaron dayon ang mga indi paghangpanay. (Col. 3:13, 14; Mat. 5:23, 24) Nagapaandam gid ini nga indi kita magpahilayo sa kongregasyon. (Hulu. 18:1) Siguraduha nga handa ka sa pagsikway sa butig nga impormasyon nga ginagamit ni Satanas. Pamangkuta ang imo kaugalingon: ‘Sang ginsaklaw ako sang isa ka utod, ano ang nag-impluwensia sa akon hunahuna? Ang espiritu bala sang kalibutan ukon ang espiritu sang Dios?’—Gal. 5:16-26; Efe. 2:2, 3.

INDI PAGDULAA ANG IMO PAGSALIG

Ang soldado nga wala nagaunong sa iya lider indi handa magpakig-away. Gani ginaguba sang mga kaaway ang pagsalig sang mga soldado sa ila kumander paagi sa butig nga impormasyon. Mahimo sila magsiling: “Indi masaligan ang inyo mga lider!” kag “Malain gid ang matabo sa inyo kon sundon ninyo sila!” Ginagamit nila ang nahimo nga sala sini nga mga lider para paluyahon ang mga soldado. Ginahimo man ini ni Satanas. Wala gid sia nagauntat sa pagguba sang imo pagsalig sa ginagamit ni Jehova nga magpanguna sa iya katawhan.

 Paano mo ini mabatuan? Mangin determinado nga magpabilin sa organisasyon ni Jehova kag matutom nga magsuportar sa mga ginagamit niya nga magpanguna, bisan pa indi sila himpit. (1 Tes. 5:12, 13) ‘Indi ka dapat madali malingkang sa imo pangatarungan’ kon ang mga apostata ukon ang iban pa nga nagapatalang may ihambal nga malain parte sa organisasyon, bisan pa daw matuod ini. (2 Tes. 2:2; Tito 1:10) Sunda ang ginlaygay sa pamatan-on nga si Timoteo. Magpabilin sa kamatuoran nga imo natun-an, kag indi pagkalimti kon kay sin-o mo ini natun-an. (2 Tim. 3:14, 15) Madamo gid sing pamatuod nga masaligan mo ang matutom nga ulipon nga ginagamit ni Jehova sing halos isa na ka gatos ka tuig para tudluan kita sang kamatuoran.—Mat. 24:45-47; Heb. 13:7, 17.

INDI MAHADLOK

Pero dumduma nga ginatinguhaan man ni Satanas nga maimpluwensiahan ka sa direkta nga paagi. Kon kaisa, ginatinguhaan niya nga mahadlok ka. Ang pagpahadlok amo ang ‘isa sa pinakauna nga paagi nga maglapta ang butig nga impormasyon.’ (Easily Led—A History of Propaganda) Halimbawa, suno sa isa ka British nga propesor nga si Philip M. Taylor, gingamit sang mga Asirianhon ang kahadlok kag butig nga impormasyon para makontrol ang ila mga kaaway. Ginagamit ni Satanas ang kahadlok sa tawo, sa paghingabot, sa kamatayon, kag sa iban pa nga butang para kontrolon ka kag indi ka na mag-alagad kay Jehova.—Isa. 8:12; Jer. 42:11; Heb. 2:15.

Indi pagtuguti si Satanas nga paluyahon ka ukon gub-on ang imo katutom paagi sa kahadlok. Nagsiling si Jesus: “Indi kamo mahadlok sa mga makapatay sang lawas kag sa tapos sini wala na sing mahimo.” (Luc. 12:4) Magsalig gid sa promisa ni Jehova nga bantayan ka niya, hatagan ka sing “gahom nga labaw sa kinaandan,” kag buligan ka nga mabatuan ang mga pamaagi ni Satanas.—2 Cor. 4:7-9; 1 Ped. 3:14.

Matuod, may mga tion kon kaisa nga mahadlukan ka ukon maluyahan. Pero dumduma ang pagpalig-on ni Jehova kay Josue: “Magpakaisog ka kag magpakabakod. Indi ka mahadlok, kay kaupod mo si Jehova nga imo Dios bisan diin ka magkadto.” (Jos. 1:9) Kon makabatyag ka sing kabalaka, ipangamuyo ini dayon kay Jehova. Makasalig ka nga ‘ang paghidait sang Dios magabantay sang imo tagipusuon kag ikasarang sa paghunahuna’ para mabatuan mo ang tanan nga pamaagi ni Satanas.—Fil. 4:6, 7, 13.

Nadumduman mo ang butig nga impormasyon nga gingamit sang Rabsaces nga mensahero sang Asiria para mahadlok ang katawhan sang Dios? Daw pareho sini ang ginsiling niya, ‘Wala sang makaamlig sa inyo kon salakayon kamo sang Asiria. Bisan ang inyo Dios nga si Jehova indi makabulig sa inyo.’ Nagtinikal pa sia: ‘Si Jehova mismo ang nagsugo sa amon nga laglagon ini nga duta.’ Pero ano ang ginsiling ni Jehova? “Indi ka magkahadlok sa imo nabatian nga pagpasipala sa akon sang mga alagad sang hari sang Asiria.” (2 Hari 18:22-25; 19:6) Dayon, nagpadala sia sang anghel nga nagpatay sa 185,000 ka Asirianhon sa isa lang ka gab-i!—2 Hari 19:35.

MAGMAALAM KA—MAGPAMATI PIRME KAY JEHOVA

Nakatan-aw ka na bala sang pelikula nga kaathag gid nga ginadayaan kag ginatunto ang isa ka artista pero wala sia kabalo sini? Daw singgitan mo sia: ‘Indi magpati! Nagabinutig sila!’ Imadyina ang mga anghel nga nagasiling man sa imo: “Indi magpadaya kay Satanas! Nagabinutig sia!”

Gani indi magpamati sa butig nga impormasyon nga ginagamit ni Satanas. (Hulu. 26:24, 25) Magpamati kay Jehova kag magsalig sa iya sa tanan mo nga ginahimo. (Hulu. 3:5-7) Pamatii ang iya ginapangabay bangod palangga ka niya: “Magmaalam ka, anak ko, kag pasadyaha ang akon tagipusuon.” (Hulu. 27:11) Kon himuon mo ini, maamligan mo gid ang imo hunahuna!