ANO ANG BUOT SILINGON SINI?

Ang mga mapisan wala nagalikaw sa trabaho. Kundi, nalipay sila mag-obra para sa ila kinahanglanon kag mabuligan ang iban—bisan pa indi prominente ang ila obra.

NGAA IMPORTANTE INI?

Sa gusto mo man kag sa indi, madamo ka sing responsibilidad sa kabuhi. Madamo subong ang wala nanamian mag-obra, gani may bentaha gid kon mapisan ka.—Manugwali 3:13.

“Natun-an ko nga ang pagtrabaho nagahatag sa imo sing kompiansa kag kalipay. Bangod nalipay ako, nanamian ako mag-obra. Kon mapisan ka, mangin maayo man ang imo reputasyon.”—Reyon.

PRINSIPIO SA BIBLIA: “May kaayuhan sa tanan nga sahi sang pagpangabudlay.” —Hulubaton 14:23.

ANO ANG MAHIMO MO?

Tinguhai nga mangin positibo ang imo panan-aw sa obra. Makabulig sa imo ang masunod.

Magkalipay sa imo pag-obra. Nagaobra ka man sa inyo balay, nagahimo sang imo asaynment, ukon nagatrabaho, himua ang imo gid masarangan. Kon matapos mo ang obra, tinguhai nga mapauswag mo ini sa mas maayo kag madasig nga paagi. Kon sagad ka na mag-obra, mas malipay ka sa paghimo sini.

PRINSIPIO SA BIBLIA: “Nakakita ka na bala sing tawo nga sampaton sa iya obra? Magatindog sia sa atubangan sang mga hari; indi sia magtindog sa atubangan sang kinaandan nga mga tawo.”—Hulubaton 22:29.

Hunahunaa ang resulta. Sa masami, kon ginahimo mo sing maayo ang imo mga responsibilidad, makabenepisyo ang iban. Halimbawa, kon mapisan ka sa inyo balay, magamag-an ang ulubrahon sang iban nga miembro sang inyo pamilya.

PRINSIPIO SA BIBLIA: “Mas malipayon ang nagahatag sangsa nagabaton.”—Binuhatan 20:35.

Mangin handa sa pagsakripisyo. Imbes hapos lang ang obrahon mo, tinguhai nga mag-obra sing sobra pa sa ginapaabot sa imo. Sa sini nga paagi, ikaw ang may kontrol sa imo kabuhi—nagasakripisyo ka bangod gusto mo ini himuon, indi nga napilitan ka lang.—Mateo 5:41.

PRINSIPIO SA BIBLIA: “Mangin kinabubut-on ang imo maayong buhat, kag indi tungod napilitan ka lang.”—Filemon 14.

Mangin balanse. Ang mga mapisan indi matamad kag indi man puro lang obra. Gusto nila nga balanse lang, nalipay sila mag-obra kag nalipay man magpahuway.

PRINSIPIO SA BIBLIA: “Mas maayo pa ang diutay nga pahuway sangsa tuman nga pagpangabudlay kag paglagas sa hangin.”—Manugwali 4:6.