ANG mga pispis makita sa tanan nga bahin sang kalibutan, kag isa sila sa mga tinuga nga mahapos panilagan. Malingaw kag masadyahan kita sa pagtan-aw sa ila bangod lainlain ang ila hitsura, kolor, huni, kag panghulag.

Masked weaver

Mahimo mo pa gani makita ang adlaw-adlaw nga ginahimo sang pispis bisan sa imo lang balay. Halimbawa, may pispis nga nagapangahig sang ulod, nagapangita sang mga sapatsapat, nagaarigay, nagahimo sang pugad, ukon nagapakaon sang gutom nga mga boto.

Helmeted guinea fowl

Ang iban nga pispis makapadayaw sa imo, pareho sang mga agila, falcon, kag dapay, samtang nagalupad nga nagapangita sang kalan-on. Ang iban naman mahimo maglingaw sa imo: ang mga maya nga nagaagaway sang diutay nga tuluk-on, ang sulog nga pating nga nagakapakapa para sapakon sang munga, ukon ang grupo sang nagasiniyak nga duag-rosas kag abuabuhon nga galah nga nagakabit sa linya sang kuryente kay wala makabalanse. Kag ang iban makapakunyag sa imo, pareho sang paglupad sang mga dugwak, tulabong, ukon gansa para magsaylo sa iban nga lugar. Ini nga pagsaylosaylo linibo na ka tuig nga natalupangdan,  kag nagdayaw gid ang mga nagalantaw sa ikasarang sang mga pispis sa paglakbay sing malayo nga wala nagatalang. Ang matuod, ang Manunuga mismo nagsiling: “Ang tulabong sa mga langit nakahibalo sang iya pinat-ud nga mga tion; kag ang tukmo, ang salimbabatang, kag ang dugwak nagabantay sang tion sang ila pag-abut.”Jeremias 8:7.

Pagtan-aw sang mga Pispis sang Tion sang Biblia

Makapila ginsambit sang Biblia ang mga pispis, nga sa masami para magtudlo sang importante nga mga leksion. Halimbawa, parte sa tumalagsahon nga kadasigon sang ostrits, ginsilingan sang Dios si Job: “Sa tion nga magtindug sia sa paghuyab, ginakadlawan niya ang kabayo kag ang iya manugsakay.” * (Job 39:13, 18) Ginpamangkot man sang Dios si Job: “Nagatimbuuk bala ang dapay sa imo kaalam, . . . Tungud bala sa imo sogo nga ang aguila nagapaibabaw?” (Job 39:26, 27) Ano ang matun-an naton sa sini? Mahimo ini sang mga pispis nga wala ang bulig naton. Ang ila mga ikasarang nagapamatuod sang kaalam sang Dios, indi sang tawo.

Nagsulat si Hari Solomon parte sa “tingug sang tukmo” nga nagapahibalo sang pag-abot sang tigpamulak. (Ambahanon ni Solomon 2:12) Ginsambit sang salmista ang balinsasayaw sang nagsulat sia parte sa iya handum nga mag-alagad sa templo sang Dios. Nagsiling sia nga may kahisa: “Bisan ang maya nakakita sang iya balay, kag ang balinsasayaw sing pugad nga sa iya, diin mabutang niya ang iya mga buto, sa imo mga halaran, O GINOO.”Salmo 84:1-3.

“Ginapakaon sila sang inyo langitnon nga Amay. Indi bala mas importante pa kamo sangsa ila?”Mateo 6:26

Ang pila sa pinakamatahom nga paglaragway sa mga pispis ginsambit ni Jesucristo. Talupangda ang mga pinamulong sa Mateo 6:26: “Tan-awa sing maayo ang mga pispis sa langit, kay wala sila nagasab-ug sang binhi ukon nagaani ukon nagatipon sa mga tambubo; apang ginapakaon sila sang inyo langitnon nga Amay. Indi bala mas importante pa kamo sangsa ila?” Ginapasalig sining makatalandog nga ilustrasyon ang mga sumulunod ni Jesus nga importante sila sa Dios kag indi sila dapat magkabalaka kon paano matigayon ang ila mga kinahanglanon.Mateo 6:31-33.

Subong, bantog gid nga kalingawan ang pagtan-aw sang mga pispis—kag indi ini katingalahan kay dalayawon gid ang ila paghulag, katahom, paagi sang pagpangaluyag, kag mga huni. Matudluan man nila ang mga tumalan-aw sing importante nga mga leksion sa kabuhi. ‘Tan-awon mo bala sing maayo ang mga pispis’?

^ par. 6 Ang ostrits amo ang pinakadaku nga pispis nga nagakabuhi, kag amo ini ang pinakamadasig magdalagan, nga mga 72 kilometros kada oras ang kadasigon.