Diin ang mga patay?

“Yab-ok ka, kag sa yab-ok magabalik ka.”—Genesis 3:19.

ANG GINASILING SANG MGA TAWO

Ginapanan-aw sang iban ang kabuhi pagkatapos sang kamatayon—sa langit, impierno, purgatoryo, ukon sa Limbo. Nagapati naman ang iban sang pagkabun-ag liwat sa iban nga porma sang kabuhi. Pero para sa mga wala nagapati sa relihion, ang kamatayon amo ang katapusan sang pagluntad sang tawo.

ANG GINASILING SANG BIBLIA

Ang Manugwali 9:10 nagasiling nga “sa Sheol nga imo ginakadtoan walay buluhaton ukon pahito ukon ihibalo ukon kaalam.” Ginapaathag man sang Biblia ang nagakatabo kon mapatay ang tawo kag sapat. Nagasiling ini: “Ang tanan nagakadto sa isa ka duug; ang tanan gikan sa yab-ok, kag ang tanan nagabalik sa yab-ok.”Manugwali 3:20.

 Ano ang kahimtangan sang mga patay?

“Kon maggowa ang iya ginhawa nagabalik sia sa iya duta; sa amo nga adlaw nagakawala ang iya mga hunahuna.”—Salmo 146:4.

ANG GINASILING SANG MGA TAWO

Madamo ang nagapati nga nagadepende sa hinimuan sang isa ka tawo diri sa duta ang iya kabuhi sa tapos sang kamatayon. Kon maayo ang iya hinimuan, mahimo ang iya padya walay katapusan nga kalipay; pero kon malain, ang iya padulungan walay katapusan nga pag-­antos. Ginasiling sang iban nga dapat anay matinluan ang mga tawo sa ila sala antes sila tugutan nga makaupod ang Dios sa tapos sang kamatayon. Ang mga wala kuno matinluan ginadingutan sina nga kalipay.

ANG GINASILING SANG BIBLIA

Ang mga patay wala nagaeksperiensia sang kalipay ukon pag-­antos. Gani, bangod wala sila sang hinalung-ong, wala gid sila sang nabatyagan; indi man sila makabulig ukon makahalit sa mga buhi. Suno sa Manugwali 9:5, 6: “Ang buhi nakahibalo nga mapatay sila, apang ang patay wala makahibalo sang bisan ano . . . Subong man ang ila gugma kag ang ila dumut kag ang ila kahisa nawala sing dugay na, kag wala na sila sing bahin sa gihapon sa bisan anong butang nga ginahimo sa idalum sang adlaw.”

May paglaum pa bala ang mga patay?

“Kon ang tawo mapatay, mabuhi pa bala sia? Sa tanan nga mga adlaw sang  akon pagpakig-away magahulat ako, tubtub nga mabuhian ako.”—Job 14:14.

ANG GINASILING SANG MGA TAWO

Lapnag ang pagpati nga kon ang tawo magakadto sa impierno, wala na sia sing paglaum. Ang iya pag-­antos ginasiling nga walay katapusan. Samtang ang mga ara sa purgatoryo kuno makakadto lang sa langit pagkatapos makaantos bangod sa ila mga sala.

ANG GINASILING SANG BIBLIA

Pagkatapos magtulog sa kamatayon, ang mga patay pagabanhawon diri sa duta paagi sa Anak sang Dios. Ang Biblia nagasiling: “Indi kamo matingala sa sini, bangod magaabot ang tion nga ang tanan nga yara sa handumanan nga mga lulubngan makabati sang iya tingog kag magagua.” (Juan 5:26, 28, 29) Ang hinimuan sang tawo pagkatapos sina amo ang basihan kon bala hatagan sia sang kabuhi nga walay katapusan. *

^ par. 14 Para sa dugang nga impormasyon parte sa pagkabanhaw, basaha ang kapitulo 7 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia? nga ginhimo sang mga Saksi ni Jehova.