Madamo ang benepisyo sa diutay lang nga panikasog nga mangin organisado. Mas madamo ka sing oras, diutay lang ang stress, kag mas mataas ang imo grado.

IMADYINA nga nagsulod ka sa grocery store kag isa lang ka butang ang baklon mo, pero wala maareglar ang mga baligya. Daw ano kadugay ayhan antes mo makita ang imo ginapangita? Indi bala nga mas mahapos mo makita ang imo balaklon kon naareglar sing maayo ang mga baligya kag may maathag nga karatula ang nabutangan sini? Amo man sini ang mahimo mo sa imo pag-eskwela. Paano?

Maghimo sing iskedyul.

“Isa ka bes, nalipatan ko nga may homework gali ako kag wala ko man mahimo ang akon ulubrahon sa balay, kay didto ako sa balay sang akon amiga sang Sabado kag Domingo,” siling sang 18-anyos nga si Zachary nga taga-Estados Unidos. “Pagka-Lunes, nagpakiluoy ako sa akon mga manunudlo nga maulihi ako sa paghatag sang akon homework. Ginalista ko na subong ang akon ulubrahon kag nakabulig ini sa akon nga indi malipatan ang dapat ko himuon.”

Nakabulig man kay Celestine nga isa ka dalaga nga taga-Papua New Guinea ang paglista sang mga butang nga dapat himuon. Amo ini ang ginsiling niya nga ginahimo niya sang nagaeskwela pa sia: “Ginaiskedyul ko ang tanan ko nga hilimuon, pati ang homework, eksam, kag importante nga mga okasyon. Nakabulig ini sa akon kon ano ang dapat unahon, kag tapuson ang dapat tapuson nga mga butang.”

Tip: Isulat ang mga dapat mo himuon sa isa ka notebook, ukon ibutang ini sa imo cell phone ukon iban pa nga gadyet.

Indi magpabuyanbuyan.

Mahapos lang isiling nga “Karon ko lang ina himuon.” Mas maayo nga himuon dayon ang imo mga hilimuon, ilabi na ang imo homework.

Tip: Pag-abot mo sa inyo balay, himua dayon ang imo homework antes ka magtan-aw sing TV ukon maglingawlingaw.

Ihanda ang imo mga gamit sa eskwelahan.

Natabo na bala sa imo nga sang pag-abot mo sa inyo klase, nasapwan mo nga nalipatan mo gali ang imo notebook, bolpen, ukon mga libro? Malikawan mo ini nga problema! Paano? “Ginahanda ko sing abanse ang akon bag,” siling ni Aung Myo Myat, isa ka pamatan-on nga lalaki nga taga-Myanmar.

Tip: Areglaha sing mahipid ang imo bag ukon backpack agod madali mo makita ang mga gamit nga ginsulod mo sa sini.

Tandai: Kon organisado ka, malikawan mo nga ma-stress bangod may nalipatan ka, ulihi ka na, kag daw kulang pirme ang imo tion para sa iban pa importante nga hilimuon.

Tilawi nga himuon ini dayon. Pamensara kon sa ano ka dapat mangin organisado. Dayon, sa bulig sang imo ginikanan ukon abyan, pamensara ninyo kon ano ang makabulig sa imo.