Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Para Binagbinagon sang Pamilya

Para Binagbinagon sang Pamilya

Ano ang Sala sa Sini nga Piktyur?

Basaha ang Lucas 17:11-19. Ano ang tatlo ka sala sa sini nga piktyur? Isulat ang imo sabat sa mga linya sa idalom, dayon kolori ang piktyur para makompleto ini.

PARA HAMBALAN:

Ano ang ginhimo sang isa ka aruon nga wala ginhimo sang iban?

CLUE: Basaha ang Lucas 17:15, 16.

Paano mo mailog ang iya halimbawa?

CLUE: Basaha ang Colosas 3:15; 1 Tesalonica 5:18.

Sin-o ang dapat mo gid pasalamatan kada adlaw?

CLUE: Basaha ang Salmo 107:8; Santiago 1:17.

HILIMUON SANG PAMILYA:

Pangabaya ang kada isa sa inyo pamilya nga isulat ang bisan isa lang ka rason kon ngaa nagapasalamat sila kay Jehova nga Dios, isa ka rason kon ngaa nagapasalamat sila sa isa ka miembro sang pamilya, kag isa ka rason kon ngaa nagapasalamat gid sila sa ila abyan nga indi nila paryente. Dayon, ilista nila kon paano nila mapakita ang ila pagpasalamat sa mga ginlista nila.

 Kolektaha Para Makatuon Ka

BIBLE CARD 21 MOISES

MGA PAMANGKOT

A. Ano nga mga libro sa Biblia ang ginpasulat ni Jehova kay Moises?

B. Ang mga ginikanan ni Moises amo sanday ․․․․․ kag ․․․․․. Gin-adoptar sia sang ․․․․․ ․․․․․.

C. Sugpuni: “Nagpabilin [si Moises] nga mapag-on subong nga . . . ”

SIN-O SIA?

Ang una nga tawo sa Biblia nga ginhatagan sang Dios sing ikasarang nga maghimo sing mga milagro. Si Moises nangin propeta sang Dios, hukom, manugpatuman sang kasuguan, kag lider sang Israel sang una. Para sa mga Israelinhon, madamo sia sing nahimo nga dalayawon nga mga butang.—Deuteronomio 34:10-12; Exodo 4:1-9.

MGA SABAT

A. Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio, kag Job, pati man ang Salmo 90 kag ayhan 91.

B. Amram, Jocabed, anak nga babayi ni Paraon.—Exodo 1:15–2:10; 6:20.

C. “. . . nakakita sa Isa nga di-makita.”—Hebreo 11:27.

Mga Tawo kag Lugar

4. Ako si Mampionona, walo ka tuig. Nagaistar ako sa Madagascar. Pila ka Saksi ni Jehova ang nagaistar sa Madagascar, 10,000, 24,000, ukon 62,000?

5. Bilugi ang pintok kon diin ako nagaistar. Butangi sing pintok ang imo lugar para makita mo kon daw ano kamo ka layo sa Madagascar.

Mga Piktyur nga Pangitaon sang Kabataan

Diin mo makita ini nga mga piktyur sa sini nga magasin? Ano ang masiling mo sa kada piktyur?

 MGA SABAT INI SA PAHINA 30 KAG 31

  1.   Dapat 10 ang aruon, indi 11.
  2.   Lalaki tanan ang mga aruon sa sini nga istorya.
  3.   Ang lalaki nga nagbalik ‘naghapa sa tiilan ni Jesus, nga nagapasalamat sa iya.’
  4.   24,000.
  5.   B.