MAGLUWAS nga negatibo gid ang panan-aw parte sa katapusan sang kalibutan nga ginsambit sa nagligad nga mga artikulo, may tatlo ini ka pagkaanggid. Una, haumhaum lang ini sang mga tawo kag pirme gid sayop ang ila mga ginahaumhaum. Ikaduha, kon may makalampuwas man gid, natabuan lang ini. Ikatlo, ang mga makalampuwas sa katapusan sang kalibutan mabudlayan gid magpabilin nga buhi.

Pero, ang palaabuton nga ginasugid sang Biblia mas mapatihan. Suno sa sini, pat-od gid nga may daku nga pagbag-o sa palaabuton. Pero ang mga nagahimo sang kabubut-on sang Dios sigurado nga maluwas. Dugang pa, wala nagsiling ang Biblia nga ang duta magawasaag bangod sa paglupok ukon magayelo bangod sa katugnaw. Kundi, mangin isa ini ka bug-os globo nga paraiso.

Madamo ang wala nagapati sa ginasiling sang Biblia. Para sa ila, ang ginatudlo sang Biblia parte sa dakung kapipit-an, Armagedon, milenyo, kag Paraiso, imahinasyon lamang. Ini nga mga topiko pirme ginaistoryahan, ginadebatihan, kag ginainterpretar sang mga teologo. Pero, ang ila mga teoriya wala nagahisantuanay. Parte sa katapusan, ang awtor nga si Bruce A. Robinson nagsiling: “Mahimo nga mas madamo ang indi mahangpan nga mga sinulatan nga ginhimo sang mga teologo sa sini nga topiko sangsa iban nga doktrina sang Cristiandad.” Gani, makalilibog ini.

Pero ang Biblia indi makalilibog. Mensahe ini sang Dios, kag indi niya gusto nga paligban naton ang matabo sa palaabuton. Binagbinaga ang pila sa masami nga ginapamangkot sang mga tawo, kag ang ginasiling sang Biblia. Kon gusto mo makatuon sing dugang pa, magpangabay nga padal-an ka sing libro nga Ano Gid ang Ginatudlo Sang Biblia? nga ginhimo sang mga Saksi ni Jehova.

 Maguba bala ang duta kag mapapas ang tanan nga tawo?

“Ang mga matarong magakabuhi sa duta nga indi maano, kag mangin-ila ini sa walay katapusan.”—Salmo 37:29, Maayong Balita nga Biblia, HPV.

May mga tawo bala nga malaglag?

“Ang matadlong magapuyo sa duta, kag ang himpit magapabilin sa sini; apang ang malauton utdon gikan sa duta, kag ang maluib gabuton sa sini.”—Hulubaton 2:21, 22.

May ginlaglag na bala ang Dios sang una nga di-diosnon nga mga tawo?

“Wala [ang Dios] magpugong sa pagsilot sa dumaan nga kalibutan, kundi ginluwas niya si Noe, nga isa ka manugbantala sang pagkamatarong, kaupod sang pito pa sang gin-anaw niya ang kalibutan sang di-diosnon nga mga tawo; kag paagi sa paghimo nga abo sa mga siudad sang Sodoma kag Gomorra ginpakamalaut niya sila, nga nagapahamtang sang sulundan para sa di-diosnon nga mga tawo tuhoy sa mga butang nga magaabot.”—2 Pedro 2:5, 6.

Mahibaluan bala naton ang petsa sang paghukom sang Dios?

“Tuhoy sa amo nga adlaw kag oras wala sing nakahibalo, bisan pa ang mga anghel sa langit ukon ang Anak, kundi ang Amay lamang. Kay subong sang mga adlaw ni Noe, amo man ang presensia sang Anak sang tawo. Kay subong nga sila sadto nga mga adlaw sa wala pa ang anaw, nagakaon kag nagainom, ang mga lalaki nagapangasawa kag ang mga babayi nagapamana, tubtob sa adlaw nga nagsulod si Noe sa arka; kag wala sila magsapak tubtob nga nag-abot ang anaw kag nag-anod sa ila tanan, mangin amo man ang presensia sang Anak sang tawo.”—Mateo 24:36-39.

May mga patimaan bala nga malapit na ang katapusan?

“Sa katapusan nga mga adlaw magaabot ang makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay atubangon. Kay ang mga tawo mangin mahigugmaon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kuarta, nagapabugal sang kaugalingon, matinaastaason, manugpasipala, di-matinumanon sa mga ginikanan, di-mapinasalamaton, di-mainunungon, wala sing kinaugali nga pagpalangga, indi magsugot sa bisan ano nga kasugtanan, mabinutangbutangon, wala sing pagpugong sa kaugalingon, mabangis, wala sing gugma sa kon ano ang maayo, maluib, matig-a sing ulo, nagapahambog, mahigugmaon sa kinasadya sa baylo nga mahigugmaon sa Dios, may dagway sang diosnon nga debosyon apang nagapanghiwala sang gahom sini.”—2 Timoteo 3:1-5.

Ano ang palaabuton sang mga tawo sa duta?

“Pahiran [sang Dios] ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang mga butang sang una nagtaliwan na.”—Bugna 21:4.

‘Pahiran sang Dios ang tagsa ka luha sa ila mga mata’

Wala ginasugid sang Biblia ang tanan nga detalye parte sa palaabuton, pero ginapasalig kita sini nga may paglaum ang katawhan. Ang katahom sang palaabuton labaw pa sangsa aton ginapaabot. Masaligan mo ini, kay masarangan tumanon ni Jehova nga Dios ang iya ginpromisa.