Para Binagbinagon sang Pamilya

Ano ang Kinalain?

Ano ang tatlo ka kinalain sang piktyur A sa piktyur B? Isulat ang imo sabat sa mga linya sa idalom kag kolori ang mga piktyur.

CLUE: Basaha ang Exodo 25:23, 30, 31, 37; 30:1-7; Levitico 24:5, 6.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

4. Diin ang eksakto, ang A ukon ang B?

PARA HAMBALAN:

Ano ang dapat himuon sang mga saserdote antes sila mag-alagad sa tabernakulo?

CLUE: Basaha ang Exodo 30:17-21.

Daw ano ka importante ang imo katinlo kon gusto mo pahamut-an ang imo mga ginikanan kag si Jehova? Magluwas sa katinlo sa pisikal, sa ano ka pa gid dapat mangin matinlo?

CLUE: Basaha ang 1 Corinto 6:9-11; 2 Corinto 7:1.

HILIMUON SANG PAMILYA:

Ipa-research sa bilog nga pamilya ang “Balaan nga Duog” sa tabernakulo. (Hebreo 9:2) Dayon ireport ang inyo natun-an.

CLUE: Basaha ang Salmo 119:105; 141:2; Mateo 4:4; Juan 4:34; Bugna 8:4.

 Kolektaha Para Makatuon Ka

Guntinga, pilua, kag tipuna

BIBLE CARD 9 JEREMIAS

MGA PAMANGKOT

A. Ano ang apat ka tulun-an sa Biblia nga ginpasulat ni Jehova kay Jeremias?

B. Husto ukon sala? Wala nangasawa si Jeremias.

C. Sugpuni ang ginsiling ni Jeremias: “Yara sa akon tagiposoon ang [pulong sang Dios] subong sang . . . ”

[Tsart]

4026 B.C.E. Gintuga si Adan

Nabuhi mga 650 B.C.E.

1 C.E.

98 C.E. Natapos ang Biblia

[Mapa]

Nag-istar sa Jerusalem. Naglakbay pakadto sa Suba sang Eufrates kag pa-Egipto—Jeremias 13:1-9; 43:8-13

Jerusalem

Eufrates

EGIPTO

JEREMIAS

SIN-O SIA?

Gintangdo sia nga manalagna antes pa sia natawo. (Jeremias 1:1-5) Matutom sia nga nag-alagad sa Dios sing sobra sa 65 ka tuig. Nagbatyag si Jeremias nga bata pa sia kag nahadlok maghambal, pero ginsilingan sia ni Jehova: “Dili ka mahadluk . . . , kay ako nagaupud sa imo sa pagluwas sa imo.”—Jeremias 1:6-8.

MGA SABAT

A. Nahauna kag Ikaduhang Hari, Jeremias, kag Panalabiton.

B. Husto.—Jeremias 16:1-4.

C. “. . . kalayo nga nagadabdab nga natakpan sa akon mga tul-an.”—Jeremias 20:9.

Mga Tawo kag Lugar

5. Ako si Geoffrey, siam ka tuig. Nagaistar ako sa Fiji. Pila ka Saksi ni Jehova ang nagaistar sa Fiji, 500, 2,500, ukon 10,500?

6. Bilugi ang pintok kon diin ako nagaistar. Butangi sing pintok ang imo lugar para makita mo kon daw ano kamo ka layo sa Fiji.

A

B

C

D

Mga Piktyur nga Pangitaon sang Kabataan

Diin mo makita ini nga mga piktyur sa sini nga magasin? Ano ang masiling mo sa kada piktyur?

● Ang mga sabat sang “PARA BINAGBINAGON SANG PAMILYA” makita sa pahina 27

 MGA SABAT INI SA PAHINA 30 KAG 31

1. Ang kadamuon sang suga sa kandelero.

2. Ang kadamuon sang tinapay nga pahayag.

3. May mga sungay nga nagalabaw sa halaran sang incienso.

4. A.

5. 2,500.

6. D.