“Maayo gid ini nga interbyu! Nakita gid sang akon mangin boss nga relaks lang ako; gintawag ko sia sa iya ngalan pagsulod ko pa lang. Sigurado gid nga batunon niya ako!”

“Amo bala ini nga pamatan-on ang nagpadala sing maayo nga biodata? Indi gid ’ni sia kapasar! Subong pa lang gani, amo na ’ni sia, ano pa gid ayhan kon mabaton na sia?”

Tan-awa ang piktyur, kag basaha ang ila ginahunahuna. Ano ang tatlo ka rason ngaa indi maayo ang impresyon sa aplikante?

  1. ․․․․․

  2. ․․․․․

  3. ․․․․․

Sabat sa ubos

1. Kaswal katama ang bayo sang pamatan-on. 2. Ang iya panghambal (nga ginatawag sa ngalan ang nagainterbyu) sobra ka impormal. 3. Wala sing respeto ang iya paggawi.

 HUNAHUNAA nga nagatilaw ka sang pagkaon sa una nga tion. Daw ano kadugay nga mahibaluan mo kon mauyunan mo ini ukon indi? Pagtilaw mo pa lang, mahibaluan mo na dayon kon makaon ka pa ukon kon ubuson mo na lang ang imo ginkuha.

Amo man sini ang nagakatabo kon may makilala ka. Sa una pa lang nga tion, may impresyon ka na dayon sa iya. Pero dumduma nga may impresyon man sia sa imo.

Nagapangita ka bala sing trabaho? abyan? palangasaw-on ukon palamanhon? Ang imo kadalag-an nagadepende sa una nga impresyon nila sa imo. Binagbinagon naton ang tatlo ka butang nga dapat mo pauswagon sa imo pagpakig-angot sa iban para mangin maayo ang impresyon nila sa imo.

1. Ang Imo Pamustura

Sa masami, ang una nga impresyon sang iban sa imo nagadepende sa imo pamustura. Pero daw indi na importante sa iban ang una nga impresyon. Ang pamatan-on nga si Clarissa * nagsiling, “Kon magkadto ka subong sa restawran, indi mo mapaktan kon maabot ang mga tawo nga nagatrahe ukon nagapadyama!”

Dapat ang imo bayo bagay sa imo kadtuan. Halimbawa, kon interbyuhon ka para sa obra, indi ka mag-short! Pero, ano abi kon indi ka makahibalo kon ano ang bagay nga isuksok? Mas maayo nga indi ka magpasobra. Kag kon nagaduhaduha ka, mas maayo nga mangin konserbatibo ka na lang.

DUMDUMA INI! Ang imo pamayo kag pamustura nagapakilala kon sin-o ka.

“Kon makita ko sa pagtilipon ang mga tawo nga indi maayo ang pamayo, nagalikaw ako sa ila. Ang akon pagkakilala sa ila nabase lang sa ila pamustura kag sa ila indi maayo nga pamayo.”—Diane.

Ginapalig-on sang Biblia ang “mahipid nga pamayo” nga nagapakita sing ‘kaugdang kag kaligdong.’—1 Timoteo 2:9.

Pamangkuta ang imo kaugalingon: “Mahipid bala ako tan-awon ukon indi? Ang akon bala mangin amo, abyan, bana, ukon asawa makasiling nga wala ako sing ‘kaligdong’ bangod sa akon pamayo?”

Suhestyon: Mangayo sing laygay sa mga tawo nga ginarespeto mo bangod maayo sila mamayo.

2. Ang Imo Ginahambal

Paagi sa imo ginahambal, mahibaluan kon mapainubuson ka ukon bugalon, kalmado ukon desperado. Dumduma gid ini kon gusto  mo manamian sa imo ang imo naluyagan. “Nainit gid ako kon makaistorya ako sang lalaki nga ginabida niya ang iya kaugalingon,” siling ni Valerie. “Pero, may mga lalaki naman,” siling pa niya, “nga gusto nila dayon mahibaluan ang tanan parte sa imo. Sobra naman na iya, daw malagyo sina ang mga babayi.”

DUMDUMA INI! Makilala sang iban kon sin-o ka paagi sa imo ginahambal, gani siguraduha nga maayo ang imo ginahambal para mangin maayo man ang ila impresyon sa imo!

“Kon may makilala ako nga lalaki, nanamian ako kon natural sia maghulag. Importante ang una nga pagkilalahay. Kon grabe gid ang iya pagpamensar sa iya inughambal, indi sia makahambal sing natural.”—Selena.

Ang Biblia nagsiling: “Ang tawo nga palahambal madali makasala. Maalamon ang tawo nga makahibalo magpugong sang iya baba.”—Hulubaton 10:19, APD.

Pamangkuta ang imo kaugalingon: ‘Paano ko mahibaluan nga indi ako tama ka hipuson kag indi man palawakal? May ginahambal bala ako nga makapakibot ukon makasakit sa iban?’

Suhestyon: Panilagi ang mga maayo mag-istorya. Ano ang ginahimo nila para magdugay ang pag-istoryahanay? Mailog mo man bala sila?

3. Ang Imo Paggawi

Mas madali matalupangdan ang imo ginahimo sangsa imo ginahambal. Halimbawa, kon maayo ang imo paggawi, “nagasiling” ini nga ginarespeto mo ang iban. Dapat mo gid ini dumdumon kon nagapangita ikaw sing palangasaw-on ukon palamanhon. “Ang gamay nga mga butang kaangay sa pagbukas sang puertahan, nagapakita sing respeto,” siling sang babayi nga si Carrie. “Kinaandan ini nga pagpakita sing maayo nga paggawi.”

DUMDUMA INI! Ang imo paggawi nagapakita sang imo matuod nga kinaiya. (Hulubaton 20:11) Ano ang “ginasiling” sang imo mga paggawi parte sa imo?

“Sa banta ko importante gid ang pagpamati sing maayo. Maayo man nga pamatasan kon indi mo pagsaparon ang nagahambal luwas lang kon kinahanglanon.”—Natalia.

Nagsiling ang Biblia: “Himua ninyo sa inyo isigkatawo ang bisan ano nga gusto ninyo nga himuon man nila sa inyo.”—Lucas 6:31, APD.

Pamangkuta ang imo kaugalingon: ‘Maayo bala ang akon batasan? May matuod bala ako nga interes sa iban? Masaligan bala ako? Nagaabot bala ako sa husto nga oras?’

Suhestyon: Kon may kadtuan ka, tinguhai nga mag-abot sing dies minutos antes sang inyo ginkasugtan nga oras para indi ka maleyt kon may indi mapaiway nga mga hitabo. Indi paghatagi sing impresyon ang iban nga pirme ka leyt!

Maghalong: Ang paghimo sing maayo nga impresyon wala nagakahulugan nga magpakunokuno ka, kay pagpangdaya ina. (Salmo 26:4) Sa baylo, tinguhai ang mga kinaiya nga gusto mo nga makilala ka, dayon ipakita ini sa tanan nga tion. (Colosas 3:9, 10) Sa paghimo sini, dumduma nga ikaw ang nagahimo sang imo reputasyon. Kon hatagan mo sing atension ang imo pamustura, paghambal, kag paggawi, may maayo nga impresyon ang iban sa imo kag indi gid nila ini malipatan!

 

^ par. 15 Gin-islan ang iban nga ngalan sa sini nga artikulo.