Para Binagbinagon sang Pamilya

Ano Ang Sala Sa Sini Nga Piktyur?

Basaha ang Ester 5:9–6:14. Ano ang tatlo ka sala sa sini nga piktyur? Isulat ang imo sabat sa mga linya sa idalom, dayon kolori ang piktyur para makompleto ini.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

PARA HAMBALAN:

Ngaa nainit si Haman kay Mardoqueo?

Clue: Basaha ang Ester 5:9.

Ano ang sala nga ginpamensar ni Haman bangod sang iya bugal?

Clue: Basaha ang Ester 6:6.

Ano ang natabo kay Haman?

Clue: Basaha ang Ester 7:9, 10.

Paano mo malikawan nga mangin pareho kay Haman?

Clue: Basaha ang Hulubaton 16:18, 19; Santiago 4:6.

HILIMUON SANG PAMILYA:

Basaha ninyo ini nga istorya sa Biblia. Kon posible, isa ang mabasa sa bahin sang narrator, ang ikaduha kay Haman, ang ikatlo kay Zeres kag sa mga alagad, kag ang ikap-at sa hari.

 Kolektaha Para Makatuon Ka

Guntinga, pilua, kag tipuna

BIBLE CARD 4 ESTER

MGA PAMANGKOT

A. Sin-o nga rayna ang ginbuslan ni Ester?

B. Kompletuha ang ginsiling sang Biblia: “Si Ester nakaagum sing . . . ”

C. Butangi sing sabat. ________ ang Hebreo nga ngalan ni Ester, kag ang iya pakaisa nga si ________ amo ang nag-atipan sa iya.

[Tsart]

4026 B.C.E. Gintuga si Adan

Nabuhi mga 400 B.C.E.

1 C.E.

98 C.E. Natapos ang Biblia

[Mapa]

Nagaistar sa Susan, isa ka siudad sa Emperyo sang Medo-Persia

MEDIA

Susan

PERSIA

ESTER

SIN-O SIA?

Isa ka ilo nga nangin asawa ni Hari Asuero sang Persia. Ginrisgo ni Ester ang iya kabuhi sang ginsugid niya ang plano nga pamatyon ang mga Judiyo. (Ester 4:11, 15, 16) Ang iya kaisog, pagkamahinalungon, kag pagkamapinasakupon nangin mas importante sangsa iya kaguapa.—Ester 2:7; 1 Pedro 3:1-5.

MGA SABAT

A. Vasti.—Ester 1:12; 2:16, 17.

B. “. . . kahamuut sa itololok sang tanan nga nakakita sa iya.”—Ester 2:15.

C. Hadasa (buot silingon Myrtle), Mardoqueo—Ester 2:7.

Mga Tawo kag Lugar

4. Ako si You-Jin, 7 ang edad ko. Nagaistar ako sa Korea, nga ara sa Asia. Mga pila ka Saksi ni Jehova ang nagaistar sa Korea, 9,700, 37,900, ukon 96,600?

5. Bilugi ang pintok kon diin ako nagaistar. Butangi sing pintok ang imo lugar para makita mo kon daw ano kamo kalayo sa Korea.

A

B

C

D

Mga Piktyur nga Pangitaon sang Kabataan

Diin mo makita ini nga mga piktyur sa sini nga magasin? Ano ang masiling mo sa kada piktyur?

● ang mga sabat sang pahina 30 kag 31 makita sa pahina 15

 MGA SABAT INI SA PAHINA 30 KAG 31

1. Dapat nagasakay si Mardoqueo sa kabayo sang hari, indi sa kangga.

2. Dapat nagasuksok si Mardoqueo sing harianon nga panapton, indi sing ordinaryo nga bayo.

3. Dapat ara si Mardoqueo sa plasa sang siudad, indi sa gua sang pader.

4. 96,600.

5. D.