Para Binagbinagon sang Pamilya

Husto Bala ang Ila Ginhimo?

Basaha ang Numeros 13:1, 2, 25-33; 14:3, 6-12. Dayon tan-awa ang piktyur, kag isulat ang imo sabat sa idalom.

1. Ngaa malain ang ginreport sang kalabanan nga mga espiya?

․․․․․

2. Ano ang resulta bangod malain ang ginreport sang pulo ka espiya?

CLUE: Basaha ang Numeros 14:26-38.

․․․․․

3. Ngaa sigurado gid sanday Josue kag Caleb nga magadaug sila?

․․․․․

PARA HAMBALAN:

Kon may problema ang inyo pamilya, paano mo masunod kanday Josue kag Caleb, kag indi ang napulo ka espiya?

ANO ANG NAHIBALUAN MO PARTE KAY APOSTOL PEDRO?

Sa Biblia, ano ang lima ka lainlain nga ngalan ni Pedro?

4. CLUE: Basaha ang Mateo 10:2; 16:16; Juan 1:42; Binuhatan 15:14.

․․․․․

5. May asawa bala si Pedro?

CLUE: Basaha ang 1 Corinto 9:5.

․․․․․

PARA HAMBALAN:

Isugid ang nanamian mo nga istorya parte kay Pedro. Ano nga mga kinaiya ni Pedro ang gusto mo sundon kag paano mo ini mahimo?

MGA PIKTYUR NGA PANGITAON SANG KABATAAN

Diin mo makita ini nga mga piktyur sa sini nga magasin? Ano ang masiling mo sa kada piktyur?

SA SINI NGA MAGASIN

Sabta ini nga mga pamangkot, kag isulat ang kulang nga (mga) bersikulo sang Biblia.

PAHINA 7 Ano ang ihambal naton sa aton isigkatawo? Efeso 4:․․․

PAHINA 8 Ano ang mahimo sa imo sang kamatuoran? Juan 8:․․․

PAHINA 11 Ano ang matabo sa katapusan nga kaaway? 1 Corinto 15:․․․

PAHINA 24 Ano ang dapat naton palagyuhan? 1 Corinto 6:․․․

● Ang mga sabat makita sa pahina 13

 MGA SABAT INI SA PAHINA 31

1. Kay kulang sila sing pagtuo kay Jehova kag hinadlukan sila.—Numeros 14:3, 11.

2. Ang tanan nga nagaedad 20 anyos pasaka, magluwas kanday Josue kag Caleb, napatay sa kahanayakan.

3. Kay nagasalig sila nga buligan sila ni Jehova.—Numeros 14:9.

4. Simon, Pedro, ang kombinasyon nga Simon Pedro, Cefas, kag Simeon.

5. Huo.