Pamangkot sang mga Pamatan-on

Paano Ko Malab-ot ang Akon mga Tulumuron?

DIIN diri sa tatlo ang gusto mo gid nga malab-ot?

● Dugang nga kompiansa

● Mas madamo nga amigo ukon amiga

● Mangin mas malipayon

Ang matuod, puede mo ini tanan malab-ot! Paano? Paagi sa paghimo kag paglab-ot sang imo mga tulumuron ukon goals. Binagbinaga ang masunod.

Dugang nga kompiansa Kon maghimo ka sing magagmay nga mga tulumuron kag lab-uton ini, mas may kompiansa ka nga maghimo sing mas dalagku pa. Mangin mas maisog ka man nga atubangon ang mga pagtilaw adlaw-adlaw, pareho abi kon piliton ka sang imo mga katubotubo. Sa ulihi, kon makita sang iban nga may kompiansa ka, respetuhon ka nila. Mahimo indi ka na nila pirme pagpiliton ukon magadayaw pa gani sila sa imo.—Ipaanggid ang Mateo 5:14-16.

Mas madamo nga amigo ukon amiga Madamo ang nanamian makig-upod sa mga tawo nga goal-oriented, ukon nakahibalo kon ano gid ang gusto nila kag nagatinguha nga malab-ot ini. Kag kon manamian sila sa imo bangod sa imo mga tulumuron, mahimo mabuligan ka pa nila nga malab-ot ini.—Manugwali 4:9, 10.

Mangin mas malipayon Ang matuod mangin makatalaka ang imo kabuhi kon nagahulat ka lang kon ano ang matabo sa imo. Pero kon maghimo ka sing mga tulumuron kag lab-uton ini, mabatyagan mo nga may pulos ka. Amo gani nga ang Cristiano nga si apostol Pablo sang unang siglo nagsiling: “Wala ako nagadalagan nga wala sing may ginapadulongan.” (1 Corinto 9:26, Biblia sang Katilingban sang mga Kristiano, BKK) Kag dumduma nga kon mas daku ang imo tulumuron, mas daku ang mabatyagan mo nga kalipay kon malab-ot mo ini!

Ti, handa ka na? Guntinga kag pilua ang masunod nga pahina kag sunda ang mga suhestyon. *

Ang dugang pa nga artikulo sang “Young People Ask” makita sa Web site nga www.watchtower.org/ype

[Nota]

^ par. 11 Ini nga mga suhestyon para sa mga tulumuron nga malab-ot mo sa sulod lang sang pila ka semana ukon bulan, pero makabulig man sa imo ang mga prinsipio sini sa paglab-ot sa dalagku nga mga tulumuron.

 BINAGBINAGA INI

● Puede mo bala dunganon ang tuman kadamo nga tulumuron?—Filipos 1:10.

● Kon maghimo ka sing mga tulumuron, buot bala silingon nga dapat mo planuhon ang imo himuon kada minuto?—Filipos 4:5.

[Kahon/Mga Retrato sa pahina 25, 26]

Para Malab-ot Mo ang Imo mga Tulumuron

HIBALUA Hulubaton 4:25, 26 1

“Indi ka mahadlok nga maghimo sing dalagku nga mga tulumuron. Kon nalab-ot ini sang iban, masarangan mo man.”—Roben.

1. Pamensari. Samtang nagalista ka sang mga tulumuron, himua ini nga masadya! Isulat lang anay ang tanan mo nga mapensaran. Tan-awa kon makalista ka sing 10 ukon 20.

2. Binagbinaga. Diin sa sini nga mga tulumuron ang pinakananamian mo, ukon ang pinakamabudlay? Diin sa sini ang makapahalipay gid sa imo kon malab-ot mo? Dumduma nga ang pinakamaayo nga tulumuron amo ang pinakaimportante sa imo.

3. Pasunura. Una, magpili sing mga tulumuron nga malab-ot mo sa pila lang ka adlaw. Dayon, magpili ka man sing malab-ot mo sa pila ka semana ukon bulan. Numeruhi ini suno sa kon ano ang gusto mo unahon.

Sampol nga mga Tulumuron

Pagpakig-abyan Mangamigo ukon mangamiga sa mga indi ko kaedad. Makig-angot liwat sa akon mga abyan sang una.

Ikaayong lawas Mag-exercise sing isa ka oras kag tunga kada semana. Magtulog sing walo ka oras kada gab-i.

Eskwelahan Pataason ang akon grado sa matematika. Manindugan bisan pa piliton ako nga manunod ukon mangodigo.

Kaangtanan sa Dios Basahon ang Biblia sing 15 minutos kada adlaw. Isugid sa akon klasmeyt sa sini nga semana ang akon mga ginapatihan.

 Planuha Hulubaton 21:5 2

“Maayo gid nga may mga tulumuron ka, pero dapat may plano ka para malab-ot ini. Kay kon wala, wala ka gid sing may mahimuan.”—Derrick.

Sa kada tulumuron nga ginpili mo, himua ini:

1. Isulat ang imo tulumuron.

2. Butangi sing petsa kon san-o mo ini dapat lab-uton. Kon wala ini, ang imo lalab-uton mangin damgo lang!

3. Planuha kon ano ang imo himuon.

4. Paabuta nga may mga problema. Dayon pamensara kon paano mo ini atubangon.

5. Tumana gid ini. Magpromisa nga himuon mo ang tanan para malab-ot ini. Dayon, pirmahi kag butangi sing petsa.

Magtuon sing Cebuano para sa pagkadto ko sa Cebu sa Hulyo 1

Mga dapat ko himuon

1. Magbakal sing diksionaryo.

2. Magtuon sing pulo ka bag-o nga tinaga kada semana.

3. Mamati sa mga tawo nga nagahambal sing Cebuano.

4. Mamangkot sa iban kon insakto ang akon grammar kag pagmitlang.

Posible nga problema

Wala sing may nagahambal sing Cebuano sa palibot namon.

Paano ko ini atubangon?

Mamati sing Cebuano nga mga audio recording.

․․․․․ ․․․․․

Pirma Petsa

Umpisahi Na! Juan 13:17 3

“Madali mo malipatan ang imo mga tulumuron gani dapat mag-focus ka kag magtinguha gid nga lab-uton ini.”—Erika.

Sugdi dayon. Pamangkuta ang imo kaugalingon, ‘Ano ang himuon ko subong para masugdan ko ang akon tulumuron?’ Posible nga indi mo mahimo ang tanan mo nga ginplano, pero indi ka dapat mag-untat. Ang Biblia nagsiling: “Kon ang panahon lang ang imo ginabantayan, indi ka gid makatanom kag wala ka sing patubas.” (Manugwali 11:4, APD) Himua ang mahimo mo subong bisan gamay lang.

Rebyuha ang imo mga tulumuron adlaw-adlaw. Pahanumduma ang imo kaugalingon kon ngaa importante gid ang kada isa sa ila. Tan-awa ang imo mga nahimo. Butangi sing ukon petsa ang mga natapos mo na.

Mangin flexible. Bisan pa maayo ang imo mga plano, may mga tion nga kinahanglan ini i-adjust. Pero OK lang na. Indi man kinahanglan nga estrikto mo gid nga sundon ang imo plano. Ang importante nagapadayon ka asta malab-ot mo ang imo tulumuron.

Gamita ang imo imahinasyon. “Mag-fast-forward” ka anay. Imadyina nga nalab-ot mo na ang imo tulumuron. Batyaga ang kalipay kay nalab-ot mo ang imo handum. Dayon “mag-rewind.” Baliki kag imadyina ang mga dapat mo himuon. Tapos pinduta ang “play.” Pamensara nga ginahimo mo na ang tanan mo nga plano, kag imadyina ang imo mabatyagan kon malab-ot mo ini. Ti, umpisahi na!

[Retrato]

Ang mga tulumuron daw pareho sang plano sang bilding. Dapat mangabudlay ka para mangin matuod ini nga bilding!

[Kahon/Mga Retrato sa pahina 25]

ANG GINASILING SANG IBAN NGA PAMATAN-ON

Madali ka maluyahan sing buot kon wala ka sing ginakawilihan ukon ginapaabot. Pero kon may ginhimo ka nga tulumuron kag nalab-ot mo ini, pamatyag mo may pulos ka.—Reed.

Kon indi mo malab-ot ang imo tulumuron sa tion kag sa paagi nga ginapaabot mo, indi pagbasula ang imo kaugalingon. Indi ini makabulig sa imo. Tinguhai lang liwat!—Cori.

Istoryaha ang mga tawo nga nakalab-ot na sa tulumuron nga gusto mo lab-uton. Mapalig-on ka nila kag mahatagan sing praktikal nga mga suhestyon. Sugiri man ang imo pamilya parte sini para mabuligan ka nila.—Julia.

[Diagram sa pahina 24]

(Para sa aktual nga pormat, tan-awa ang publikasyon)

Guntinga

Pilua