Guntinga kag Tipigi

20 ka Paagi Para Madugangan ang Imo Oras

“Padayon kamo nga maglakat sing maalamon . . . nga ginabakal ang nagakaigo nga tion para sa inyo kaugalingon.”—Colosas 4:5.

SA TAPOS mo mahibaluan ang mga hilimuon mo kada oras kag kada adlaw, paano mo ini aktual nga himuon? Mahimo ka mabuligan sang masunod nga mga panugda.

1 ILISTA ANG ULUBRAHON MO KADA ADLAW. Pasunura ini suno sa kon diin ang unahon mo. Markahi ang mga obra nga nagakinahanglan sing daku nga oras. Tseke ang mga natapos na. Ilista liwat pagkadason nga adlaw ang mga obra nga wala mo matapos.

2 DUNGANA ANG IMO MGA KALENDARYO. Basi may malipatan ka nga transaksion bangod sa iban mo nga kalendaryo ini nalista. Kon may kalendaryo ka sa imo kompyuter kag sa iban pa nga mga gadyet, dapat pareho ang iskedyul nga nabutang sa sini.

3 ISULAT ANG “DAPAT MO HIMUON” kag ang mga paagi para matapos mo ini, kag pasunura ini sing maayo.

4 UNAHA SA IMO ISKEDYUL ANG PINAKAIMPORTANTE. Mahapos lang mangita sing oras sa indi gid man importante nga mga butang.

5 MAGHIMO SING MGA TULUMURON NGA MASARANGAN MO LAB-UTON. Mas masarangan mo nga pauswagon ang imo ikasarang sa trabaho sangsa maghandum nga mangin presidente sang inyo kompanya.

6 BATUNA NGA WALA KA SING ORAS PARA SA TANAN NGA BUTANG. Unaha ang mga ulubrahon nga pinakaimportante sa imo. Ano ang himuon mo sa mga ulubrahon nga ginasakuan ukon dapat mo tapuson? Kon indi mo ini matapos ukon mapaobra sa iban, tilawi nga buhinan ang imo oras para sa sini. Ang iban nga butang nga indi gid man importante mahimo makahulat sing binulan, ukon mahimo indi na gani kinahanglan obrahon. Hatagi sing daku nga oras ang mga obra nga kinahanglanon sa paglab-ot sang imo mga tulumuron.

7 ILISTA ANG IMO ORAS. Para mabal-an mo kon diin nagakadto ang imo oras, ilista ini sa sulod sang isa ukon duha ka semana. Nagausik ka bala sing oras sa wala pulos nga mga butang? Amo lang bala gihapon nga mga tawo ang nagadisturbo sa imo? San-o ka pirme madisturbo? Untati ang mga hilikuton nga nagausik sang imo oras.

8 INDI PAGPATAM-I ANG IMO ISKEDYUL. Kon nagaplano ka nga manindahan, makay-o sang salakyan, mabaton sing bisita, matan-aw sing sine, kag magbasa—sa isa lang ka adlaw—mahimo nga magsakusako ka lang kag indi gid malipay sa imo ginahimo.

 9 BUHINI ANG DISTURBO. Kada adlaw, dapat may oras nga indi ka magpadisturbo luwas lang kon importante gid ini. Kon posible, patya ang imo cell phone sa sini nga tion. Amo man ang mga pop-up alert kon ginadisturbo sini ang imo obra.

10 IBUTANG ANG PINAKAMABUDLAY NGA OBRA SA ORAS NGA ALISTO KA KAG WALA PA GINAKAPOY.

11 HIMUA DAYON ANG MGA OBRA NGA WALA MO NANAMIAN. Kon matapos mo na ini, mas ganahan ka na mag-obra sang iban nga hilikuton.

12 BUTANGI SING BAKANTE NGA ORAS ANG IMO ISKEDYUL. Kon 15 minutos ang kinahanglan pakadto sa imo kaladtuan, magtigana sing 25 minutos para sa sini. Kon ang imo transaksion isa ka oras, hatagi ini sing isa ka oras kag 20 minutos. Butangi sing bakante nga oras ang imo iskedyul kada adlaw.

13 GAMITA SING MAAYO ANG BAKANTE NGA ORAS. Mamati sang balita ukon rekording samtang nagapamarbas. Magbasa samtang nagabantay ukon nagasakay sa salakyan. Siempre magamit mo ini nga tion sa pagrelaks. Pero indi ini pag-usiki kag manugon sa ulihi.

14 PASIMPLEHA ANG IMO OBRA. Mga 2 bala sa 10 ka butang nga imo ginlista ang importante gid? May mga obra ka bala nga mahapos na lang tapuson kon mahimo mo na ang pinakaimportante nga bahin sini? Halimbawa: Kon ginasilhig mo ang mga dahon sa inyo ugsaran, unaha ang mga bahin nga mas madamo sing nagkalahulog nga dahon para diutay na lang ang imo sililhigan.

15 KON KADAMO NA GID SANG IMO ULUBRAHON, isulat ang kada isa sini sa index card. Dayon, tungaa ini sa duha ka grupo: “Ulubrahon Subong” kag “Ulubrahon Buas.” Himua ini liwat pagkasunod nga adlaw.

16 MAGPAHUWAY PARA MAKATIPON LIWAT SING KUSOG. Mas madamo ka sing mahimo kon magpahuway ka kag magbalik ugaling sa obra kon maayo na ang imo pamatyag sangsa mag-obertaym.

17 ISULAT INI. Isulat ang problema, kon ngaa makadisturbo ini sa imo, kag ang mga solusyon nga mapensaran mo.

18 INDI MANGIN PERPEKSYONISTA. Hibalua kon diin ka lang asta kag magsaylo sa masunod mo nga ulubrahon.

19 MANGIN PROPESYONAL. Ubraha dayon ang imo ulubrahon kag indi kon san-o mo lang gusto.

20 MAGPASIBU. Mga panugda lang ini kag indi mga kasuguan. Tilawi kon diin ang makabulig sa imo. Ipasibu ini sa imo kahimtangan kag kinahanglanon.