Pamangkot sang mga Pamatan-on

Kinahanglan Ko Bala ang mas Maayo nga mga Abyan?

“Kon akig ako, kinahanglan ko nga may masugiran. Kon nagakasubo ako, kinahanglan ko nga may magpasadya sa akon. Kon nagakalipay ako, luyag ko ini masugid sa iban. Para sa akon, importante gid ang akon mga amiga.”​—Brittany.

GINASILING nga ang mga kabataan nagakinahanglan sang mga kahampang, samtang ang mga pamatan-on nagakinahanglan sang mga abyan. Ano ang kinalain nila?

Ang kahampang amo ang isa nga nagaupod sa imo.

Ang abyan amo ang isa nga pareho mo sing prinsipio.

Isa pa, ang Biblia nagsiling nga “ang isa ka abyan nagahigugma sa tanan nga tion, kag ang isa ka utud natawo tungud sa kapiotan.” (Hulubaton 17:17) Ginapaathag sini ang mas madalom nga sahi sang pag-abyanay sangsa kahampang lamang!

Kamatuoran: Samtang nagadaku ka, kinahanglan mo ang mga abyan nga

(1) May maayo nga mga batasan.

(2) May dalayawon nga mga prinsipio.

(3) May maayo nga impluwensia sa imo.

Pamangkot: Paano mo mahibaluan nga amo sini ang imo mga abyan? Binagbinagon naton ini sing isaisa.

Kinaiya sang Maayo nga Abyan #1​—May Maayo nga mga Batasan

Kon ano ang dapat mo mahibaluan. Indi tanan nga abyan, matuod nga abyan. Nagsiling pa gani ang Biblia nga “ang nagahimo sing madamu nga abyan nagahimo sini sa iya kaugalingon nga kalaglagan.” (Hulubaton 18:24) Daw ka sobra naman sini nga pinamulong! Apang binagbinaga ini: May “abyan” ka bala nga namentaha sa imo? May “abyan” ka bala nga naglibak kag nagkutsokutso parte sa imo? Mahimo nga naguba sini ang imo pagsalig sa iya. * Dumduma pirme  nga mas maayo pa nga pila lang ang imo abyan sangsa madamo apang indi masaligan!

Kon ano ang imo mahimo. Pilia ang mga abyan nga may maayo nga mga batasan.

“Maayo gid ang pagtan-aw sang iban sa akon amiga nga si Fiona. Luyag ko nga maayo man ang ihambal nila sa akon. Luyag ko gid nga mangin kaangay sa iya.”​—Yvette, 17.

Tilawi ini.

1. Basaha ang Galacia 5:22, 23.

2. Pamangkuta ang imo kaugalingon, ‘Ang akon bala mga abyan may mga batasan nga nagapakita “sing mga bunga sang espiritu”?’

3. Isulat sa ubos ang mga ngalan sang imo suod nga mga abyan. Dayon, isulat ang batasan nga kilala gid sila.

Ngalan Batasan

․․․․․ ․․․․․

․․․․․ ․․․․․

Tandai: Kon indi maayo nga mga batasan ang imo madumduman sa ila, tion na nga mangita ka sing mas maayo nga mga abyan!

Kinaiya sang Maayo nga Abyan #2​—May Dalayawon nga mga Prinsipio

Kon ano ang dapat mo mahibaluan. Kon desperado ka na gid sa pagpangita sang mga abyan, masami nga makakita ka sang indi maayo nga mga abyan. Nagsiling ang Biblia: “Ang kaupdanan sang mga buangbuang magaantus.” (Hulubaton 13:20) Ang tinaga nga “buangbuang” wala nagapatuhoy sa mga indi maalam. Kundi, amo ini ang mga tawo nga wala nagapamati sa maayo nga laygay, sa baylo, ginasunod nila ang manubo sing moral nga paggawi. Indi mo kinahanglan ini nga klase sang mga abyan.

Kon ano ang imo mahimo. Imbes nga mangamigo sa tanan nga nagapangamigo sa imo, mangin mapilion. (Salmo 26:4) Indi ini diskriminasyon. Sa sini nga bahin, ang mangin mapilion nagakahulugan nga kinahanglan mo ‘makilala ang matarung kag ang malauton, ang nagaalagad sa Dios kag ang mga wala nagaalagad sa iya.’​—Malaquias 3:18.

Ang Dios wala sing may pinasulabi, apang ginapili niya kon sin-o ang iya ‘ginabaton sa iya kayangkayang.’ (Salmo 15:1-5) Amo man sini ang dapat mo himuon. Sunda ang matarong nga mga prinsipio, kay ang iban nga nagatinguha man sa pagsunod sini makatalupangod gid sa imo. Sa ulihi, sila ang mangin pinakamaayo mo nga mga abyan!

“Nagapasalamat gid ako nga ginbuligan ako sang akon mga ginikanan nga makakita sang mga abyan nga kaedad ko kag nagasunod sa matarong nga mga prinsipio.”​—Christopher, 13.

 Tilawi ini.

Sabta ang masunod nga mga pamangkot:

▪ Kon upod ko ang akon mga abyan, pirme bala ako ginakulbaan nga mahimo nila ako piliton nga maghimo sing sala?

□ Huo □ Wala

▪ Nagaduhaduha bala ako sa pagpakilala sang akon mga abyan sa akon mga ginikanan kay basi indi nila sila magustuhan?

□ Huo □ Wala

Tandai: Kon huo ang imo sabat sa mga pamangkot sa ibabaw, mangita sing abyan nga may mas maayo nga mga prinsipio. Ngaa indi ka makig-abyan sa mas magulang sa imo kag sa mga Cristiano nga may maayo nga batasan?

Kinaiya sang Maayo nga Abyan #3​—May Maayo nga Impluwensia

Kon ano ang dapat mo mahibaluan. Nagsiling ang Biblia: “Ang malaut nga paghiliupud nagadunut sang maayo nga mga pamatasan.” (1 Corinto 15:33, PBS) Ang pamatan-on nga si Lauren nagsiling: “Ginaupod lang ako sang akon mga kaeskwela kon ginasunod ko ang ginapahimo nila sa akon. Nagaisahanon ako, gani ginasunod ko na lang ang ila ginahimo para updon nila ako.” Napamatud-an ni Lauren nga kon magsunodsunod ka sa mga ginahimo sang iban, mangin kaangay ka sang piyon sa hampang nga chess, kag pagusto lang sila kon ano ang ila himuon sa imo. Indi ka dapat subong sini!

Kon ano ang imo mahimo. Untati na ang pagpakig-upod sa mga tawo nga nagapilit sa imo nga sundon ang mga ginahimo nila. Kon indi ka na mag-upod sa ila, mangin maayo ini sa imo kag makakita ka sing mas maayo nga mga abyan nga may maayo nga impluwensia sa imo.​—Roma 12:2.

“Mabuot gid ang akon amigo nga si Clint kag nahangpan niya ang balatyagon sang iban, amo nga napalig-on gid niya ako.”​—Jason, 21.

Tilawi ini.

Pamangkuta ang imo kaugalingon:

▪ Ginabag-o ko bala ang akon pamayo, panghambal, ukon panghulag agod malipay ang akon mga abyan?

□ Huo □ Wala

▪ Nagakadto bala ako sa indi maayo nga mga lugar nga kon indi tungod sa akon mga abyan indi ko gid pagkadtuan?

□ Huo □ Wala

Tandai: Kon huo ang sabat mo sa sini nga mga pamangkot, mangayo sing laygay sa imo mga ginikanan ukon sa iban pa nga mga adulto. Kon Saksi ka ni Jehova, mahimo ka makapalapit sa isa ka Cristianong gulang kag isugid sa iya nga luyag mo makakita sing maayo nga mga abyan nga may maayo nga impluwensia sa imo.

Ang dugang pa nga mga artikulo sa serye sang “Young People Ask” makita sa Web site nga www.watchtower.org/​ype

[Nota]

^ par. 14 Siempre tanan kita makasala. (Roma 3:23) Gani kon makasala ang abyan mo sa imo kag mangayo sia sing pasaylo, dumduma nga “ang gugma nagatabon sang madamo nga sala.”​—1 Pedro 4:8.

BINAGBINAGA INI

▪ Ano nga batasan ang ginapangita mo gid sa isa ka abyan, kag ngaa?

▪ Ano nga batasan ang dapat mo pauswagon agod mangin mas maayo ka nga abyan?

[Kahon/​Retrato sa pahina 19]

KON ANO ANG MASILING SANG PAREHO MO NGA PAMATAN-ON

“Sang ginsilingan ako sang akon mga ginikanan nga palayuan ang pila sa akon mga abyan, para sa akon, sila lang gid ang nanamian ko. Apang maayo ang laygay sang akon mga ginikanan, kag sang ginbinagbinag ko ini sing maayo, narealisar ko nga madamo pa gali sing mas maayo nga mga abyan.”​—Cole.

“Isa sa pinakamaayo nga paagi agod makilala ko ang mga miembro sang amon kongregasyon amo ang pagpakigbahin sa ministeryo. Paagi sa sini, makaupod ko ang lainlain nga mga tawo, bata man ukon tigulang. Kag ginagamit ko pa ang akon tion sa pagpakig-upod sa mga tawo nga nagahigugma kay Jehova.”​—Yvette.

“Nagapangamuyo ako nga makakita sing mga abyan, apang natalupangdan ko nga wala ako sing may ginahimo agod makita sila. Gani, ako na ang nagmatumato sa pagpakig-istorya sa iban sa Cristianong mga miting. Sang ulihi nagdamo na ang akon mga abyan. Wala na ako nagbatyag nga nagaisahanon.”​—Sam.

[Kahon sa pahina 20]

TILAWI INI NGA MGA SUHESTYON

Istoryaha ang imo mga ginikanan tuhoy sa pagpakig-abyan. Pamangkuta sila kon ano nga sahi sang tawo ang ila mga abyan sang pamatan-on pa sila. Naghinulsol bala sila sa ila ginpili nga mga abyan? Kon amo, ngaa? Pamangkuta sila kon ano ang dapat mo nga himuon agod malikawan ang mga problema nga ila naagyan.

Ipakilala sa imo mga ginikanan ang imo mga abyan. Kon nagaduhaduha ka, pamangkuta ang imo kaugalingon, ‘Ngaa man?’ May rason bala nga basi indi sila manamian sang imo mga ginikanan? Kon amo, kinahanglan nga mangin mahalungon ka pa gid sa pagpili sang imo mga abyan.

[Kahon sa pahina 20]

TATLO KA PAAGI AGOD INDI KA PAGBIYAAN SANG MAAYO NGA MGA ABYAN

Mamati sing maayo. Magpakita sing interes sa kaayuhan kag ginakabalak-an sang imo mga abyan.​—Filipos 2:4.

▪ Mangin mapinatawaron. Indi magpaabot nga indi sila makasala. “Kita tanan nagakasandad sing madamong beses.”​—Santiago 3:2.

▪ Hatagi sila sing kahilwayan. Indi kinahanglan nga magsunodsunod ka pirme sa ila. Ang matuod nga mga abyan ara sa tion nga kinahanglan mo sila.​—Manugwali 4:9, 10.

[Retrato sa pahina 18, 19]

Kon magsunodsunod ka sa mga ginahimo sang iban, mangin kaangay ka sang piyon sa hampang nga chess, kag pagusto lang sila kon ano ang ila himuon sa imo