Ano ang Imo Sabat?

Ipaathag ang Laragway

1. Sa rekord sa Mateo 25:31-46, sin-o ang ginatawag nga “Anak sang tawo”?

GIYA: Basaha ang Mateo 16:13-17.

․․․․․

2. Paano makabig ang isa ka tawo subong isa ka karnero ukon isa ka kanding?

․․․․․

3. Ano ang matabo sa mga karnero kag sa mga kanding?

․․․․․

PARA HAMBALAN:

Sin-o gid ang ginapatuhuyan subong “akon mga utod”? Paano mo sila mabuligan?

Sa Sini nga Gua

Sabta ining mga pamangkot kag isulat ang kulang nga (mga) bersikulo sang Biblia.

PAHINA 3 Ano ang isiling sang mga mayubiton sa katapusan nga mga adlaw? 2 Pedro 3:________

PAHINA 7 San-o magaabot ang hinali nga kalaglagan? 1 Tesalonica 5:________

PAHINA 20 Ngaa kinahanglan amanan sang ulo sang pamilya sing materyal nga kinahanglanon ang iya pamilya? 1 Timoteo 5:________

PAHINA 28 Paano kita dapat maggawi? Hebreo 13:________

Mga Laragway nga Pangitaon sang mga Kabataan

Diin mo makita ini nga mga laragway sa mga artikulo sini nga gua? Sa imo kaugalingon nga mga tinaga, ipaathag kon ano ining tagsa ka laragway.

Sin-o Ini nga Katigulangan ni Jesus?

Binagbinaga ang giya agod masabat ang pamangkot. Basaha ang mga teksto. Nian, isulat ang husto nga sabat sa gin-aman nga linya.

4. ․․․․․

GIYA: Lolo ako ni Abraham

Basaha ang Genesis 11:24-26.

5. ․․․․․

GIYA: Naghalin ako upod sa akon pamilya gikan sa siudad sang Ur agod magkadto sa duta sang Canaan.

Basaha ang Genesis 11:31.

6. ․․․․․

GIYA: Gin-islan ni Jehova ang akon ngalan bangod nagsiling sia nga mangin “amay [ako] sang kadam-an sang mga pungsud.”

Basaha ang Genesis 17:5.

▪ Ang mga sabat yara sa pahina 19

 MGA SABAT SA PAHINA 31

1. Jesus.

2. Kon paano sia nagapakig-angot sa espirituwal nga mga utod ni Jesus.

3. Ang mga karnero makabaton sing kabuhi nga walay katapusan; ang mga kanding makabaton sing dayon nga kalaglagan.

4. Nahor.​—Lucas 3:34.

5. Tera.​—Lucas 3:34.

6. Abraham.​—Lucas 3:34.