Ang Katapusan nga mga Adlaw​—San-o?

“MGA isa ka bilyon ka tuig kutob karon, mapaabot naton nga ang duta mangin sunog, kigas kag tuman ka mala nga desyerto. Kabudlay hunahunaon kon paano ang mga organismo nga ginahuman sang madamo nga mga selula makalampuwas,” siling sang sining karon lang nga isyu sang magasin nga Sky & Telescope. Ngaa? “Ang Adlaw nga nagainit kag nagainit pa gid magapaindakal sa mga dagat kag magasunog sa mga kontinente,” siling sang magasin nga Astronomy. Nagdugang pa ini: “Ining makakulugmat nga paglaragway indi lamang masubo nga kamatuoran, amo gid sini ang aton madangatan.”

Apang, ang Biblia nagasiling: “[Ang Dios] nagpasad sang mga sadsaran sang duta, agud nga ini indi mationg sa gihapon.” (Salmo 104:5) Huo, ang Manunuga sang duta may ikasarang gid nga huptan ang pagluntad sining duta. Sa pagkamatuod, ‘ginhuman niya ini agod puy-an.’ (Isaias 45:18) Apang, wala niya gintuyo nga puy-an ini sang malauton kag nagakapatay nga mga katawhan. Ginasambit sa Daniel 2:44 nga nagtalana ang Dios sing tion nga ipasag-uli niya ang iya pagginahom paagi sa isa ka Ginharian.

Nagbantala si Jesus tuhoy sa Ginharian sang Dios. Nagsiling sia nga magaabot ang tion nga hukman ang mga pungsod kag mga katawhan. Nagpaandam sia tuhoy sa dakung kapipit-an nga wala pa gid matabo. Kag naghatag sia sing mga tanda nga nagapakita nga malapit na ang katapusan sang kalibutan.​—Mateo 9:35; Marcos 13:19; Lucas 21:7-11; Juan 12:31.

Ining ginsiling sang importante nga tawo kaangay ni Jesus nagpukaw sa hunahuna sang madamo nga tawo. San-o gid bala ina mahanabo? Paagi sa pagtuon sa tagna kag paagisod nga mga hitabo sa Biblia, gintinguhaan sang iban nga hibaluon kon san-o gid maabot ang katapusan. Ang isa nga nagpangusisa tuhoy sini amo ang matematiko sang ika-17 nga siglo nga si Sir Isaac Newton nga nakatukib sang kasuguan tuhoy sa grabidad kag sang calculus.

Nagsiling si Jesus sa iya mga disipulo: “Indi inyo ang paghibalo sa mga tion ukon mga panag-on nga ang Amay lamang ang may awtoridad sa  pagtalana.” (Binuhatan 1:7) Kag sang naghatag sia sing “tanda sang [iya] presensia kag sang katapusan sang sistema sang mga butang,” nagsiling si Jesus: “Tuhoy sa amo nga adlaw kag oras wala sing nakahibalo, bisan pa ang mga anghel sa langit ukon ang Anak, kundi ang Amay lamang.” (Mateo 24:3, 36) Nian, sa tapos niya mapaanggid ang kalaglagan sang malauton nga katawhan sang adlaw ni Noe kag ang kalaglagan nga mahanabo sa “presensia sang Anak sang tawo,” nagpahayag si Jesus: “Busa, magpadayon kamo sa pagbantay, bangod wala kamo makahibalo kon ano nga adlaw magakari ang inyo Ginuo.”​—Mateo 24:39, 42.

Gani, bisan wala pa napahayag sa aton ang eksakto nga tion sang katapusan sining “sistema sang mga butang,” ang “tanda” nga ginhatag ni Jesus magapahibalo sa aton nga yara na kita sa tion sang “katapusan nga mga adlaw.” (2 Timoteo 3:1) Tion ini nga ‘magpadayon kita nga nagamata’ agod nga ‘magmadinalag-on kita sa pagpalagyo sa sini tanan nga butang nga gintalana nga mahanabo.’​—Lucas 21:36.

Antes maghatag sing tanda, nagpaandam si Jesus: “Mag-andam kamo nga indi kamo mapatalang; kay madamo ang magakari sa akon ngalan, nga nagasiling, ‘Ako amo sia,’ kag, ‘Ang gintalana nga tion malapit na.’ Indi kamo magsunod sa ila. Dugang pa, kon makabati kamo sang mga inaway kag kinagamo, indi kamo magkahadlok. Kay ining mga butang dapat anay matabo, apang indi pa mag-abot gilayon ang katapusan.”​—Lucas 21:8, 9.

Ano ang Tanda?

Ginasugiran kita ni Jesus sang tanda sang katapusan nga mga adlaw: “Ang pungsod magatindog batok sa pungsod, kag ang ginharian batok sa ginharian; kag may mabaskog nga mga linog, kag sa nagkalainlain nga duog may mga peste kag kakulang sa kalan-on; kag may makahaladlok nga mga talan-awon kag may dalagku nga mga tanda gikan sa langit.” (Lucas 21:10, 11) Nagsiling man si Jesus: “Ining maayong balita sang ginharian ibantala sa bug-os napuy-an nga duta subong panaksi sa tanan nga pungsod; kag nian magaabot ang katapusan.” (Mateo 24:14) Indi na bag-o ang mga hitabo nga ginsambit ni Jesus subong sang mga inaway, mga linog, mga peste, kag kakulang sing kalan-on. Nagakahanabo na ina kutob pa sang maaga nga bahin sang maragtas sang tawo. Ang kinatuhayan lamang kay mahanabo sila sing dululungan sa isa ka hut-ong sang tion.

Pamangkuta ang imo kaugalingon, ‘San-o ang mga tanda nga gintagna ni Jesus natabo sing dululungan sa isa lamang ka hut-ong sang tion?’ Kutob sang tuig 1914, nasaksihan sang tawo ang malaglagon nga bug-os kalibutan nga mga inaway; mabaskog nga mga linog nga may makahalalit nga mga resulta subong sang tsunami; lapnag kag makamamatay nga mga balatian subong sang malaria, trangkaso, kag AIDS; minilyon ang nagakagutman kag nagakapatay bangod sang kakulang sa pagkaon; kakugmat sa bug-os nga kalibutan bangod sang peligro sang terorismo kag mga hinganiban nga makapatay sa madamo nga tawo; kag ang pagbantala sing maayong balita sang langitnon nga Ginharian sang Dios nga ginahimo sa bug-os nga kalibutan sang mga Saksi  ni Jehova. Nahanabo ini tanan suno sa gintagna ni Jesus.

Dumduma man ang ginsulat ni apostol Pablo: “Hibalua ini, nga sa katapusan nga mga adlaw magaabot ang makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay atubangon. Kay ang mga tawo mangin mahigugmaon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kuarta, nagapabugal sang kaugalingon, matinaastaason, manugpasipala, di-matinumanon sa mga ginikanan, di-mapinasalamaton, di-mainunungon, wala sing kinaugali nga pagpalangga, indi magsugot sa bisan ano nga kasugtanan, mabinutangbutangon, wala sing pagpugong sa kaugalingon, mabangis, wala sing gugma sa kon ano ang maayo, maluib, matig-a sing ulo, nagapahambog, mahigugmaon sa kinasadya sa baylo nga mahigugmaon sa Dios, may dagway sang diosnon nga debosyon apang nagapanghiwala sang gahom sini.” (2 Timoteo 3:1-5) Sa sining “makahalanguyos nga mga tion” mangin lapnag gid sa bug-os nga kalibutan ang pagkamalinapason, pagkadi-diosnon, kapintas, kag kakagod. *

Apang, sa palaabuton pa bala “ang katapusan nga mga adlaw”? May iban pa bala nga palatandaan kon san-o ini masugod?

San-o Masugod “ang Tion sang Katapusan”?

Sa tapos mabaton ni Daniel ang palanan-awon nga matabo sa palaabuton, ginsilingan sia: “Sa sadto nga tion [“tion sang katapusan” nga ginsambit sa Daniel 11:40] magatindug si Miguel [si Jesucristo], ang daku nga principe nga nagatindug tungud sa mga anak sang imo katawohan.” (Daniel 12:1) Ano ang pagahimuon ni Miguel?

Ang tulun-an sang Bugna nagasugid kon san-o mangin Hari si Miguel. Ini nagasiling: “Nagdabdab ang inaway sa langit: Si Miguel kag ang iya mga anghel nagpakig-away sa dragon, kag ang dragon kag ang mga anghel sini nagpakig-away apang wala ini magdaug, kag wala na sing nakita nga duog para sa ila sa langit. Gani gintagbong ang daku nga dragon, ang orihinal nga man-ug, ang isa nga ginatawag Yawa kag Satanas, nga nagapatalang sa bug-os napuy-an nga duta; gintagbong sia sa duta, kag ang iya mga anghel gintagbong upod sa iya. Bangod sini magkalipay kamo, kamo nga mga langit kag kamo nga nagapuyo sa sini! Kailo sa duta kag sa dagat, bangod ang Yawa nagpanaug sa inyo, nga may daku nga kaakig, kay nahibaluan niya nga malip-ot na lamang ang iya tion.”​—Bugna 12:7-9, 12.

Ginapakita sang paagisod nga mga hitabo sa Biblia nga ini nga inaway, nga nagtinlo sa langit paagi sa pagtagbong kay Satanas kag sa iya mga demonyo, magaresulta sa daku nga kailo sa duta bangod sang kaakig sang Yawa kay nahibaluan niya nga malip-ot na lamang ang iya tion sa paggahom sa duta. Labi pa nga magasingkal ang iya kaakig sa katapusan nga mga adlaw tubtob sa iya bug-os nga kalutusan sa inaway sang Armagedon.​—Bugna 16:14, 16; 19:11, 15; 20:1-3.

Sa tapos masugid ang resulta sang inaway sa langit, nagsiling si apostol Juan: “Nabatian ko ang mabaskog nga tingog sa langit nga nagasiling: ‘Karon nag-abot na ang kaluwasan kag ang gahom kag ang ginharian sang aton Dios kag ang awtoridad sang iya Cristo, bangod ang manugsumbong sang aton mga kauturan gintagbong, nga nagasumbong sa ila sa atubangan sang aton Dios sa adlaw kag gab-i!’” (Bugna 12:10) Natalupangdan mo bala nga ini nga teksto nagapahibalo sang pagtukod sang Ginharian sa idalom ni Cristo? Huo, inang langitnon nga Ginharian gintukod sang 1914. * Apang, subong sang ginpakita sa Salmo 110:2, si Jesus magagahom “sa tunga sang [iya] mga kaaway” tubtob ang Ginharian magagahom na sa duta subong sang sa langit.​—Mateo 6:10.

Talalupangdon nga ang anghel nga nagsugid kay Daniel sang mga mahanabo, nagsiling man: “Ikaw, O Daniel, takpi ang mga polong, kag pat-ini ang tolon-an, tubtub gid sa tion sang katapusan. Madamu ang magadalagan pakadto-pakari, kag magadugang ang ihibalo.” (Daniel 12:4) Nagahatag ini sing dugang nga pamatuod nga yari na kita karon sa “tion sang katapusan.” Nangin maathag na ang kahulugan sini nga mga tagna kag ginapahayag na ini sa bug-os nga kalibutan. *

 San-o Matapos “ang Katapusan nga mga Adlaw”?

Wala ginsambit sa Biblia kon ano gid kalawig ang katapusan nga mga adlaw. Apang sa sina nga hut-ong sang tion, magalain pa gid ang kahimtangan sa duta samtang nagalip-ot ang tion ni Satanas. Nagpaandam si apostol Pablo nga “ang malaut nga mga tawo kag mga impostor magalain kag magalain pa, nga nagapatalang kag ginapatalang.” (2 Timoteo 3:13) Tuhoy sa mga butang nga mahanabo, si Jesus nagsiling: “Ina nga mga adlaw mangin mga adlaw sang kapipit-an nga ang subong sini wala pa mahanabo kutob sa ginsuguran sang tinuga, nga gintuga sang Dios, tubtob sa amo nga tion, kag indi na gid mahanabo liwat. Sa katunayan, luwas kon palip-uton ni Jehova ang mga adlaw, wala sing unod nga maluwas. Apang bangod sa mga pinili nga iya ginpili palip-uton niya ang mga adlaw.”​—Marcos 13:19, 20.

Ang pila ka hitabo nga wala pa matuman amo ang “dakung kapipit-an,” lakip ang inaway sang Armagedon, kag ang pagbilanggo kay Satanas kag sa iya mga demonyo agod indi na sila makapanghalit sa duta. (Mateo 24:21) Ang “Dios, nga indi makabutig” amo ang nagpasalig nga mahanabo ining mga butang. (Tito 1:2) Manghikot ang Dios sa Armagedon kag iya itagbong si Satanas sa kadadalman.

Si apostol Pablo gintuytuyan sang Dios sa pagsugid sa aton kon ano gid ang mahanabo antes manglaglag ang Dios. Tuhoy sa “mga tion kag mga panag-on,” sia nagsulat: “Ang adlaw ni Jehova magaabot subong sang kawatan sa kagab-ihon. Sa tion nga magsiling sila: ‘Paghidait kag kalig-unan!’ nian magaabot sa ila ang hinali nga kalaglagan subong sang pagpasakit sang isa ka babayi nga nagabusong; kag indi gid sila makapalagyo.” (1 Tesalonica 5:1-3) Wala ginsambit kon ano ang mga rason sang ila pagsinggit sing “paghidait kag kalig-unan,” mahibaluan lang ini ugaling sa palaabuton; apang indi ini magapugong sa pag-abot sang adlaw ni Jehova sa paghukom. *

Kon kumbinsido kita nga matuod ining mga tagna, ang ihibalo sa sining mga kamatuoran dapat magpahulag sa aton nga manghikot. Paano? Nagsabat si Pedro: “Sanglit ini tanan nga butang matunaw, dapat talupangdon ninyo kon ano kamo nga sahi sang mga tawo may kaangtanan sa balaan nga paggawi kag sa mga buhat sang diosnon nga debosyon, nga ginahulat kag pirme ginadumdom ang presensia sang adlaw ni Jehova!” (2 Pedro 3:11, 12) Apang, mahimo maghunahuna ka, ‘Ano ang mabenepisyo ko sa sini?’ Sabton ini sa masunod nga artikulo.

[Mga nota]

^ par. 12 Para sa dugang nga pamatuod tuhoy sa “katapusan nga mga adlaw,” tan-awa ang Magmata! nga Abril 2007, pahina 8-10, subong man Ang Lalantawan nga Septiembre 15, 2006, pahina 4-7, kag ang Oktubre 1, 2005, pahina 4-7, nga ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

^ par. 18 Para sa detalye tuhoy sa paagisod nga mga hitabo sa Biblia, tan-awa ang pahina 215-18 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo Sang Biblia? nga ginabalhag sang mga Saksi ni Jehova.

^ par. 19 Tan-awa ang libro nga Binagbinaga ang Tagna ni Daniel! kag ang 2008 Tuigan nga Libro Sang mga Saksi ni Jehova pahina 31-9, nga ginabalhag sang mga Saksi ni Jehova.

^ par. 23 Tan-awa ang libro nga Bugna​—Malapit Na ang Mahimayaon nga Talipuspusan Sini! (2006 nga imprinta), pahina 250-1, parapo 13 kag 14.

[Blurb sa pahina 5]

Nagsiling si Jesus nga ang dios lamang ang nakahibalo sang “adlaw kag oras”

[Retrato sa pahina 4]

Si Sir Isaac Newton

[Credit Line]

© A. H. C./​age fotostock

[Mga retrato sa pahina 7]

Ang mga tanda nga ginhatag ni Jesus nasaksihan sugod sang 1914

[Credit Lines]

© Heidi Bradner/​Panos Pictures

© Paul Smith/​Panos Pictures