Ano ang Imo Sabat?

ANO ANG MGA PAGKAANGGID?

1. Sa mga hitabo nga nalista sa ubos, tipuluni ang pareho nga natabo kay Moises kag kay Jesus.

Gintawag gikan sa Egipto

Nakaluwas sa kamatayon sang lapsag pa lang

Nag-aman sing tubig gikan sa igang

Nagpuasa sing 40 ka adlaw

Nagbanhaw sang patay

Ginbitay sa usok

Gintago ni Jehova ang iya lawas

◆ Sa ano nga palanan-awon nakita si Moises nga nagatindog sa tupad ni Jesus?

․․․․․

◆ Sin-o pa ang kaupod niya?

․․․․․

Agod Hinun-anunan: Sa anong iban pa nga mga paagi nga si Jesus isa ka manalagna kaangay ni Moises?—Binuhatan 3:22.

SAN-O INI NATABO?

Magkurit sing linya nga nagaangot sang tagsa ka hitabo sa kon ano nga tuig ini natabo.

1077 B.C.E. Mga 940 Mga 844 Sugod sang 778 Sugod sang 322

2. Isaias 1:1

3. Jonas 1:14-17

4. 1 Hari 17:2, 3

SIN-O AKO?

[Retrato sa pahina 31]

5. Ginpatay sang akon anak nga babayi ang iya mga himata kag gin-agaw ang trono sang Juda. Apang kaangay ko, isa man sia ka reyna nga napatay sa mapintas nga paagi.

SIN-O AKO?

6. Gintagna ko ang duta nga natawhan sang Mesias.

SA SINI NGA GUA

Sabta ining mga pamangkot, kag isulat kon ano ang kulang nga (mga) bersikulo sang Biblia.

Pahina 11 Ngaa ginatamod sang Dios nga sagrado ang dugo? (Genesis 9:____)

Pahina 13 Pila ka tawo ang madala sang sakayan sa pagpangisda sa Galilea sang unang-siglo? (Juan 21:____)

Pahina 24 Ano ang matabo kon unahon naton ang kaayuhan sang iban sangsa aton kaugalingon? (Hulubaton 11:____)

Pahina 29 Paano naton nahibaluan nga ang patay nga mga tawo wala nagakabuhi subong mga anghel sa langit? (Manugwali 9:____)

Mga Laragway nga Pangitaon sang Kabataan

Diin mo makita ini nga mga laragway sa sini nga gua? Sa imo kaugalingon nga mga tinaga, ipaathag kon ano ining tagsa ka laragway.

(Mga sabat sa pahina 27)

 MGA SABAT SA PAHINA 31

1. Gintawag gikan sa Egipto. Nakaluwas sa kamatayon sang lapsag pa lang. Nagpuasa sing 40 ka adlaw. Gintago ni Jehova ang iya lawas.

◆ Sa tion sang palanan-awon sang pagbaylo-dagway.—Mateo 17:1-3.

◆  Elias.

2. Sugod sang 778 B.C.E.

3. Mga 844 B.C.E.

4. Mga 940 B.C.E.

5. Jezebel.

6. Miqueas.—Miqueas 5:2.