Ang Inaway nga Nagpabag-o sang Akon Kabuhi

PANUGIRON NI MICHAEL MOLINA

‘Ginpadyaan sang Republika sang Viet Nam si Petty Officer Molina sing Vietnam Cross of Gallantry,’ report sang pamantalaan para sa militar nga “Tester,” sang Maryland, E.⁠U.⁠A. ‘Sang ulihi pa gid nakabaton si Molina sing ikaduha nga padya nga Commendation Medal nga isa ka bulawan nga estrella tungod sang iya kaisog kag mainunungon nga mga buhat sa tion sang isa pa ka masandukot nga pag-engkwentrohanay. Sang Hunyo 6, 1968, nakabaton sia sing ikaduha nga bulawan nga estrella sang ginbalabagan niya nga makuha sang Viet Cong nga mga gerilya ang isa ka importante nga outpost sang mga soldado.’

SA KABILUGAN, nakaupod ako sa 284 ka combat mission sakay sa helikopter kag nakabaton sing 29 ka medalya. Nagaalagad ako karon subong isa ka Cristianong ministro sa tuhay nga sahi sang pagpakig-away, nga tuhoy sini ang Biblia nagasiling: “Ang mga hinganiban sang amon pagpakig-away indi undanon.” (2 Corinto 10:4) Ipaathag ko kon ano ang nagpabag-o sang akon kabuhi.

Ang Chicago nahamtang sa naaminhan sang Illinois, sa E.⁠U.⁠A., nga daw pirme ginayasyasan sang mabaskog nga hangin halin sa Lake Michigan. Indi lamang mamadlos kundi matugnaw man kaayo ang tiempo sang matawo ako diri sang Pebrero 1, 1947. Sanglit soldado anay si Tatay sang panahon sang Bug-os Kalibutan nga Inaway II, duha ka doktor sang militar ang nagpabata kay Nanay agod mabun-ag ako. Sang dies anyos ako, nagsaylo ang amon pamilya sa Los Angeles, sa California, diin kami sang akon mga magulang nga lalaki kag babayi ginpaeskwela sa isa ka Katoliko nga eskwelahan.

Nagdaku ako nga pirme nagahampang sing baseball kag football sa kalye kag sa bakante nga mga lote, apang naghampang man ako sing sulusoldado nga nagauyat sing hinimohimo nga kahoy nga mga riple kag mga machine gun. Ang katuigan 1960, pagtapak ko sa hayskul, mga tuig sang radikal nga panghunahuna kag nagbag-o nga mga panimuot sang mga tawo. Ang pagpatay sa sosyal kag politikal nga mga lider, lakip ang pagluthang sa presidente sang Estados Unidos sang 1963, subong man ang mga pagprotesta, ang pagpanunog sa mga bandera sang Amerika, kag ang masingki nga mga demonstrasyon, amo ang kinaandan nga nagakatabo sadtong mga tion. Sang nagaeskwela kami, kalabanan sang akon mga klasmit kag ako nagakabalaka nga basi tawgon na kami agod hanason para sa pagkasoldado.

Wala lang madugay pagkagradwar ko sa hayskul sang 1966, gintawgan ako nga magreport para sa pisikal nga eksaminasyon, nga akon napasaran. Apang, sa baylo nga magsulod sa army, nagbuylog ako sa navy. Sanglit maluyagon ako sa mga helikopter, nagboluntaryo ako nga mag-upod sa bag-o nga eskuadron sang manug-atake nga mga helikopter sang navy. Sang Nobiembre 1967, pagkatapos ako mahanas, ginpadala ako sa Saigon, ang kapital nga siudad sang Vietnam.

 Una nga mga Eksperiensia sa Inaway

Wala madugay, gindala ako sa isa ka gamay nga hulugpaan, diin may yara apat ka Huey nga helikopter. Ang pila sa amon guban nga may 30 ka marinero nagatulog sa hulugpaan, samtang ang iban sa amon nagadayon sa dos-andanas nga bilding nga mga 16 kilometros ang kalayuon. Sa akon una nga gab-i, hinali ako nga natapungawan sa mga bala nga nagalinusot sa bilding. Nagligid ako paubos gikan sa akon teheras kag naghapa sa salog sing pila ka segundo. Sang mabatian ko nga may nagapalupok sa ibabaw, ginpangita ko ang hagdan padulong sa atop, diin may nagduhol sa akon sing riple. Bug-os nga gab-i nga nagpakig-away kami nga nagatiniil kag nagakamiseta lang.

Paglipas sang tatlo ka adlaw nga pagpakig-away sing masandukot​—⁠napalibutan kag napain sa tanan nga kaupod namon​—⁠naubusan kami sing pagkaon kag tubig kag sing halos tanan namon nga bala. Ang amon lider nagmando, “Pagsanaaw sang kapawa buas, madalagan kita pakadto sa hulugpaan.” Matabok kami sa isa ka gamay nga banwa nga nagakasunog sadto. Nabatian namon ang mga lupok sang pusil, lakip ang mga machine gun, samtang nagatabok kami sa banwa. Nagalinapta lang ang mga bangkay.

Nakalambot kami sang ulihi sa amon hulugpaan, diin amo man ang kahimtangan. Nagkutkot kami sing mga buho-palanaguan sa palibot sang hulugpaan kag nagtinguha sa pagdepensa sang amon kaugalingon. Pila ka beses nga nasulod sang mga Vietcong ang amon hulugpaan kag madamo ang ila napatay lakip ang amon kumander. Nagpabilin ako sa akon buho-palanaguan sing pila ka semana nga wala sing ilis-ilis bayo ukon pulupaligo. Nian, gin-ibakwit kami sang helikopter padulong sa lain nga outpost.

Pagkatapos sadtong una gid nga mga adlaw sang pagpakig-away, nagdesidir ako nga mangin door gunner sang helikopter. Nabaton ako sa sini pagkatapos mahanas sing pila ka adlaw. Pirme lang ang pag-engkwentrohanay; kon kaisa tatlo ukon apat ang amon misyon kada adlaw.

Ang Epekto sang Inaway

Daw indi ako makapati sa masandukot nga pagpinatyanay nga nasaksihan ko. Sa amo man nga tion, ginpamensar ko ang mga protesta batok sa inaway sa akon ginhalinan nga Estados Unidos. Indi bala nga nagapakig-away kami para sa kahilwayan? Indi bala nga ginarisgo namon ang amon kabuhi agod mag-uswag ang pagkabuhi sang iban? Apang, nagapalibog ako kon diin ang hustisya sa inaway? Sin-o ang magabenepisyo sa sini? Ang mga Vietnamese bala? Madugay na nga mga tinuig sang inaway ang ginabatas nila antes kami mag-abot. Nadugangan pa karon ang nagakamatay kag nagaantos.

Hoben pa ako sadto kag wala ko mahangpi ang politika sa likod sang inaway. Isa pa, wala sing tion nga palibugan ini. Ang nahibaluan ko lang, may misyon ako sa pagsakay sa helikopter, bangod ginhanas ako para sa sini. Halambalanon sang mga marinero ang, “Ginhanas kita sa pagpakig-away, indi sa pagpalibog sang kon ano gid.” Apang, nanaad ako sa akon kaugalingon nga kon makalampuwas gani ako, mangusisa gid ako kon ano ang rason sang amon pagpakig-away.

Ang inaway sa Vietnam nagpadayag sa akon sa isa pa ka butang nga wala ko ginlauman​—⁠ang mga  droga. Subong pamatan-on, nagasigarilyo ako, nagainom sing serbesa kag wiski kon talipuspusan sang semana, kag nagakadto sa mga party. Apang wala pa gid ako makatilaw sing droga. Nagbag-o ang akon kahimtangan sa Vietnam. Ang iban sang akon mga kaupod nagsiling: “Ngaa indi ka magtilaw, Mike? Total, basi mapatay ka na buas.” Gani, kon kaisa nagabuylog ako sa ila sa pagdroga.

Indi nagakadapat ang paggamit sing makapabangag nga droga sa tion sang inaway, kag nanumpa ako sa akon kaugalingon nga indi maggamit sini kon may misyon kami. Apang, pagbalik ko sa Amerika, ginpangita ini sang akon ginhawa, gani nadalahig ako sa mga droga.

Sang Makapauli Ako Gikan sa Inaway

Sang makapauli ako sa California gikan sa Vietnam sang Oktubre 1970, hinali nga nagbag-o ang akon pagtamod sa kabuhi. Bisan pa nagbuylog ako sa militar agod magbulig para sa kawsa sang kahilwayan, pamatyag ko gingamit lamang ako. Nagpauli ako nga may hinakit kag puno sing dumot. Nagtuhay ang akon pagtamod kag indi na ako patriotiko.

Pila ka adlaw nga nagyupyop ako sing marijuana kag naggamit sing iban pa nga mga droga samtang ginakay-o ko ang akon motorsiklo sa garahe sang akon mga ginikanan. Ang pagpamensar sang akon kahimtangan kag sang natabo sa akon sa Vietnam labi pa nga nagpapung-aw sa akon. Nanukmat ang akon konsiensia. Nagbaskog pa ang akon handum nga mangusisa kon ano ang rason sang Inaway sa Vietnam.

Naghatag ang gobierno sa mga beterano sing pinansial nga bulig para sa ila edukasyon, gani nag-eskwela ako sa isa ka publiko nga kolehiyo kag sang ulihi sa California State University sa Los Angeles. Didto nakakita ako sing mga abyan nga nagpakigbahin sa mga demonstrasyon batok sa inaway sa Vietnam, kag sing iban man nga nangin soldado anay sa Vietnam. Pila ka beses nga nahambalan namon sing malawig ang inaway kag ang mga kahimtangan sa kalibutan. Wala sing isa sa amon ang makahatag sing makaalayaw nga mga sabat; nagamuhan kami tanan.

Mga Panikasog sa Pagbulig kag sa Pagpangita sing Bulig

Ang matuod, madamo sa amon ang may problema sa emosyon kag sa hunahuna. Napahulag ako sa pagtinguha nga makabulig. Gani, nag-major ako sa abnormal psychology sa eskwelahan. Sanglit daku gid ang nangin bahin ko sa inaway kag pagpatay, namat-od ako nga tumbasan ini. Amo kon ngaa, nag-obra ako sa mga ospital para sa mga pasyente nga may problema sa panghunahuna.

Lapnag ang droga sa unibersidad, kag narealisar ko nga amo ini ang kabangdanan sang madamo nga problema. Luyag ko nga magmadinalag-on ako sa akon pagtuon agod mabuligan ko sa ospital ang mga pasyente nga may mga problema sa panghunahuna. Gani gin-untatan ko ang tanan nga droga kag nagdedikar sa pagtuon kag pag-obra. Apang, nakita ko nga subong terapista, diutay lamang ang nabulig ko sa akon mga pasyente nga may problema sa panghunahuna.

Bangod sang kalugaw-an sa sistema sang mga butang kag sang pagsukmat sang akon konsiensia, nangita ako sing paaliwansan. Nagsugod ako sa pagpangamuyo kag sa pagsimba. Halos wala sing nabulig sa akon ang mga misa sa Katoliko nga Simbahan. Gani nagsugod ako sa pagsimba kon gab-i. Nagasulod ako sa simbahan, nagasindi sing kandila, kag nagapangamuyo sa atubang sang mga imahen. Lakip sa sini si Jesus nga nagabitay sa krus subong man si Maria nga may punyal sa iya tagipusuon kag iban pa nga mga imahen sang ginatawag nga mga santos.

Nagsugod ako sa pagpamensar: “Makapulung-aw gid kag masubo nga duog ang simbahan! Yari gid bala diri ang espiritu sang Dios?” Kinahanglan ko ang mga sabat kag pagpalig-on. Sobra na nga pag-antos ang nakita ko. Gani isa ka gab-i naggua ako sa simbahan kag nangamuyo sa parke. Nagtangla ako sa kabituunan kag ayhan sa nahauna nga tion sa akon kabuhi hanuot ako nga nakighambal sa akon Manunuga.

Natun-an Ko ang Kamatuoran sa Biblia

Nagpalayo anay ako sa kahuol sang pag-obra sa ospital sang isa ka talipuspusan sang semana kag ginduaw ang akon madugay na nga abyan nga si Gary. Pagkadason nga adlaw, nagtan-aw kami sing TV sa salas sang ila balay. Ginabalita sadto ang tuhoy sa mga panikasog nga pahalinon si Presidente Nixon. Ginhambalan namon ang kagarukan sa tanan nga aspekto sang kabuhi, kag nasambit ko nga sa pamatyagan ko nalimbungan ako tuhoy sa inaway sa Vietnam.

Nabatian kami ni Alva nga asawa sang akon abyan kag nagsulod sia halin sa kusina. Nagkomento  sia nga ang mga nagakatabo nga amon ginahambalan mga katumanan sang tagna sa Biblia. “Ano ang labot sang mga problema sang presidente sa tagna sang Biblia?” pamangkot ko. Ginpaathag ni Alva nga sa indi madugay buslan sang Ginharian sang Dios sa idalom ni Cristo Jesus ang tanan nga garok nga mga gobierno kag ang katawhan magakabuhi sing dayon nga may paghidait sa duta nga himuon nga isa ka paraiso. (Daniel 2:44; Bugna 21:​3, 4) Ginsambit ni Alva ang Pangamuyo sang Ginuo, nga sa sini ginapangabay naton nga magkari ang Ginharian sang Dios kag himuon ang kabubut-on sang Dios sa duta subong sang sa langit.​—⁠Mateo 6:​9, 10.

Nahangpan ko nga kinahanglan gid naton ang bulig sang Dios agod matigayon naton ang mas maayo nga gobierno kag matuod nga paghidait sa duta. (Manugwali 8:⁠9; Jeremias 10:23) Tuhoy sa posibilidad nga mabuhi sing dayon, nadumduman ko ang natun-an ko anay nga ang mga atomo nga nagahuman sa aton pisikal nga lawas nagailis pagligad sang malip-ot lamang nga tion. Bisan pa daw indi ko mapatihan ang iban nga ginpanghambal ni Alva, napukaw ang akon interes. Luyag ko matumbasan ang madamo nga halit nga natuga ko kag pahaganhaganon ang pag-antos sang iban. Ginpanugda ni Alva nga magkadto ako sa Kingdom Hall, agod makatuon ako sing dugang pa.

Si Bill Akina isa ka bug-os tion nga ministro sa kongregasyon. Nagpangalagad sia anay sa navy sang ikaduha nga inaway kalibutanon, gani mamag-an ang akon buot sa iya. Labaw sa tanan, may nahibaluan sia sa Biblia, kag ini ang gingamit nila nga mag-asawa sa pagsabat sang akon madamo nga pamangkot. Samtang padayon ako nga nagatuon upod kay Bill, narealisar ko nga bisan pa maayo ang katuyuan sang pagbulig ko sa mga pasyente sa ospital, temporaryo lamang nga paumpaw ang mahatag ko sa ila. Sa pihak nga bahin, ang pagbulig sa mga tawo agod makatigayon sila sing sibu nga ihibalo sa Biblia magakahulugan sing kabuhi nga walay katapusan para sa ila kon may pagtuo sila kag magkabuhi nahisanto sa sini nga ihibalo.​—⁠Juan 17:3.

Gintun-an namon ni Bill ang Biblia paagi sa bulig sa pagtuon nga Ang Kamatuoran nga Nagadul-ong sa Kabuhi nga Dayon. Ginbawtismuhan ako bilang simbulo sang akon dedikasyon sa Dios sang Hulyo 1974. Pagligad sang anom ka bulan nagpayunir ako, subong amo ang tawag sa bug-os tion nga mga ebanghelisador sang mga Saksi ni Jehova. Nag-untat ako sa pag-eskwela sa unibersidad kag naghalin man sa ospital. Agod suportahan ang akon kaugalingon sa ministeryo, nag-obra ako subong dyanitor sa mga bangko kon gab-i. (1 Tesalonica 4:11) Nagdumdom ang akon mga abyan kag pamilya nga nagbuang ako.

Pagkatapos magpayunir sa California sing mga isa ka tuig, nagpalibog ako kon paano ako makaalagad kay Jehova sing dugang. Namat-od ako nga himud-usan ang pagmisyonero sa iban nga pungsod. Pagkatapos magpayunir sing pila ka tuig, nakabaton ako sing imbitasyon nga mag-eskwela sa Watchtower Bible School of Gilead nga nahamtang sadto sa Brooklyn, sa New York. Isa ako sa mga estudyante sang ika-66 nga klase sadto nga eskwelahan kag naggradwar sang Marso 11, 1979, sa Long Island City, New York.

Mga Pagbag-o sa Asaynment

Ginpadala ako sa Guatemala, sa Sentral nga Amerika, diin nagmisyonero ako sing mga isa ka tuig. Nian gin-imbitar ako nga mag-obra sa gamay nga imprintahan sa sanga talatapan sang mga Saksi ni Jehova sa kapital, sa Guatemala City. Sang 1981, nagpakasal kami ni Lupita, isa ka lokal nga payunir, kag gin-imbitar man sia nga magbuylog sa akon sa sanga talatapan. Sang ulihi, sang 1996, gin-untat ang pag-imprinta sa Guatemala sang ang tanan namon nga publikasyon nagahalin na sa sanga sang Mexico.

Ang amon bata nga babayi nga si Stephanie, natawo sang 1984, apang nagaalagad gihapon ako sa sanga talatapan. Nagpadayon ini bisan sang ginbun-ag ni Lupita si Mitchell sang 1987. Ang pag-istar sa isa ka puluy-an nga malayo sa sanga talatapan kag magbiyahe sing mga 10 kilometros pakadto sa talatapan kada adlaw indi mahapos. Apang nangin isa  gid ini ka pribilehiyo, kag nangin mabinuligon gid ang akon pamilya.

Si Lupita kag si Stephanie mga payunir na karon, kag si Mitchell isa na ka bawtismado nga ministro. Manugtapos na sia sa iya bokasyonal nga kurso sini nga tuig, kag handum man niya nga makapayunir sia. Nahibaluan namon nga ginaagom namon ining pinasahi nga mga pribilehiyo, indi bangod sang amon mga abilidad, kundi bangod sang di-bagay nga kaayo ni Jehova. Sia isa ka mahigugmaon nga Dios, kag gamiton niya ang bisan sin-o nga may handa nga espiritu kag nagapangayo sang iya bulig.

Kon kaisa ginapamangkot kami kon paano namon nasuportahan ang amon kaugalingon samtang ang amon pamilya lubos nga nagapakigbahin sa ministeryo. Nagaobra kami kon bakasyon kami. Apang dugang pa sa sina, ginatinguhaan gid namon nga huptan ang ‘simple nga mata’ kon tuhoy sa materyal nga mga butang, nga nagapangayo sing bulig kay Jehova, nagasalig sa iya, kag pirme ginahibalo ang iya pagtuytoy.​—⁠Mateo 6:25-34; Hulubaton 3:5.

Ang pagdala sing pusil nagapaisog sa akon, gani nahangpan ko nga dapat ko pirme palambuon ang pagpaubos. Gintudluan ako sang sistema sang mga butang ni Satanas nga magdumot kag magpatay kag mangin suspetsuso, agresibo, kag depensibo. Apang ginpakitaan ako ni Jehova sing kaluoy kag mahigugmaon nga kaayo, nga akon gid ginapasalamatan. Determinado ako karon nga indi na maghanas para sa pagpakig-away kundi magpakita sing gugma kag kaawa sa tanan.​—⁠Mateo 5:43-45; Isaias 2:4.

Indi mahapos ang mga pagbag-o nga ginhimo ko. Apang, natun-an ko nga magkabuhi sing mas mahidaiton. Sa bulig sang Dios nalandas ko man ang malain nga mga damgo nga resulta sang akon mga inagihan sa inaway. Ginakalangkagan ko gid ang tion nga madula na ang mga inaway kag mga pagbangigay. (Salmo 46:9) Samtang wala pa ina nga tion, ginapasalamatan ko ang kahigayunan nga makapakigbahin sa nagaluwas kabuhi nga hilikuton sa pagbulig sa mga tawo nga makilala ang aton supremo nga Taghatag-kabuhi, si Jehova nga Dios.

[Mga retrato sa pahina 12]

“Door gunner” ako anay sa helikopter

[Retrato sa pahina 14]

Upod kay Bill Akina kag sa iya asawa nga si Eloise, 1978

[Retrato sa pahina 15]

Nagaobra sa imprintahan sang sanga sa Guatemala, 1982

[Retrato sa pahina 15]

Nagabantala upod sa akon asawa

[Retrato sa pahina 15]

Karon upod kanday Lupita, Mitchell, kag Stephanie