Pamangkot sang mga Pamatan-on . . .

Mga Music Video—Paano Ako Mangin Mapilion?

“Kon ginadispley na ang ngalan sang kwestionable nga grupo ukon kanta, ginaislan ko dayon ang channel.”​—⁠Casey.

MGA music video​​—⁠nawili gid diri ang madamo nga pamatan-on. Apang subong ginpakita sa nagligad nga artikulo sini nga serye, madamo nga mga video ang nagapakita sing makangilil-ad nga seksuwal nga imoralidad kag kasingki.⁠ * Siempre, kon ang bisan ano nga kalingawan nagasakdag sa ginadumilian sang Dios, dapat likawan sang isa ka Cristiano ang paglantaw sini. Apang, indi tanan nga mga music video hayag nga imoral. Ang iban daw maayo. Ang iban pa gid daw indi malain. Apang, ini nga mga video mahimo magpaalinton gid sing indi masat-uman nga mensahe nga nagasumpakil sa Pulong sang Dios.

Kon ang imo mga ginikanan nagasugot nga maglantaw ka sing mga music video, dapat ka mangin mapilion kag gamita ang imo nahanas sa Biblia nga “mga ikasarang sa paghantop” agod mahibaluan mo kon ano ang dapat kag indi dapat lantawon. (Hebreo 5:14) Ano nga mga prinsipio sa Biblia ang makabulig sa imo sa sini nga bahin? Ang masunod nga mga teksto sa Biblia kag mga paathag makabulig sa imo.

Hulubaton 4:​23: “Labaw sa tanan nga dapat bantayan, amligi ang imo tagipusuon, kay nagagikan sa sini ang mga tuburan sang kabuhi.” May galamiton ka bala sa hampang ukon musika nga naluyagan mo gid? Wala sing duhaduha nga ginahalungan mo gid ini kag ginatago sa isa ka maayo nga lugar. Indi mo gid ini pagpabay-an sa guwa, bisan sa makadali lang, kay basi maguba ini ukon kawaton. Huo, ginaamligan mo ini. Subong man, kinahanglan mamat-od ka nga amligan ang imo tagipusuon, kag indi ini pag-ibutang sa peligro bisan makadali lang paagi sa paglantaw sang makahalalit nga kalingawan.

Efeso 2:​1, 2: “Kamo ang mga ginbuhi sang Dios bisan pa kamo mga patay sa inyo mga paglapas kag mga sala, nga kamo anay naglakat suno sa sistema sang mga butang sining kalibutan, suno sa manugdumala sang awtoridad sang hangin, ang espiritu nga nagapanghikot karon sa mga anak sang pagkamalalison.” Ang hangin amo ang espiritu sang kalibutan, ang panghunahuna kag mga panimuot nga yara sa likod sang di-diosnon nga pagginawi. Ini nga espiritu ginapakita sa madamo nga music video kag batok gid sa espiritu sang Dios, nga nagapatubas sing mga kinaiya subong sang kalipay, paghidait, kag pagpugong sa kaugalingon.​​—⁠Galacia 5:​22, 23.

2 Timoteo 2:​22: “Palagyo ka sa mga kailigbon nga  pinamatan-on.” Ang paglantaw sing seksuwal nga mga eksena​​—⁠bisan ini malip-ot lang⁠​—⁠magapasilabo lang sang kailigbon. Ginabaton sang madamo nga pamatan-on nga mabudlay nila malipatan ini nga mga eksena; kag mahimo pa gani nila sulit-suliton ini sa ila hunahuna. Ang isa ka pamatan-on nga si Dave, nga nakalantaw sing isa ka video nga nagapukaw sa seksuwal nga kailigbon, nagatu-ad: “Pagkatapos sadto, kada mabatian ko ini nga kanta madumduman ko ang amo nga video.” Sa amo, ang paglantaw sini nga sahi sang mga video nagapabaskog sa handum para sa imoral nga mga relasyon.​​—⁠1 Corinto 6:​18; Colosas 3:5.

Hulubaton 13:20: “Sia nga nagapakig-angot sa mga buangbuang makadangat sa kalainan.” Pamangkuta ang imo kaugalingon, ‘Imbitahan ko bala sa akon balay ang mga nagahimo sing kasingki, espiritismo, pagpahubog kag imoralidad?’ Ang pagpakig-upod sa ila paagi sa telebisyon pareho lang sa pag-imbitar mo sa ila sa imo balay. Ang paghimo bala sini ‘makadul-ong sa imo sa kalainan’? Si Kimberly nagakomento: “Nakita ko sa mga pagtipontipon, nga ginailog sang mga pamatan-on nga babayi ang mga bayo ukon ang makapulukaw nga mga saot nga bag-o lang nila nakita sa isa ka video.” Mahimo may nakita ka nga amo man. Paagi sa pag-ilog sa mga wala nagatahod sa talaksan sang Dios, ginapakita sining mga pamatan-on nga sila ‘nagadangat na sa kalainan.’ Gani, likawi gid ang bisan ano nga sahi sang “malain nga kaupdanan.”​​—⁠1 Corinto 15:33.

Salmo 11:5: “Si Jehova nagausisa sa matarong subong man sa malaut, kag ang bisan sin-o nga nagahigugma sang kasingki pat-od nga dumtan sang Iya kalag.” Kon nagalantaw kita sing mga video nga nagapakita sing walay pulos, talamayon nga kasingki, wala ayhan ini nagahatag sing impresyon sa iban nga kita ‘mga mahigugmaon sa kasingki’?

Ang Hangkat nga Mangin Mapilion

Bangod “ang bug-os nga kalibutan yara sa gahom sang isa nga malauton,” dugang pa nga nagabudlay ang pagpangita sing kalingawan nga wala namusingan sang panghunahuna kag mga panimuot sang kalibutan. (1 Juan 5:19) May pila ka music video channel nga nagapaguwa sing madamo nga malaw-ay nga palaguwaon. Bisan indi hayag nga imoral ukon masingki ang programa, masami ginapalapnag gihapon sini ang espiritu sang kalibutan. Ang isa ka propesyonal nga musikero naghambal nga ang isa ka bantog nga channel sang music video “isa anay ka channel sang musika nga nangin isa na ka ‘channel sang estilo sa pagkabuhi.’ ”

Daw simple lang ang solusyon: Kon malaw-ay ang video, isli ang channel. Ang problema amo, nga kinahanglan man gihapon ikaw mangin mabinantayon kon nagalantaw ka sa iban pa nga mga channel. Madamo ang nagapaguwa sing mga programa nga nagapakita sing detalyado nga mga eksena sang kasingki ukon kabastusan ukon nagapakita sing mga tawo sa kwestionable sa moral nga mga kahimtangan. Matuod, mahimo makaulugot​​—⁠ayhan ulugtasan pa gani⁠​—⁠ang paglingawlingaw samtang nagahanda pirme nga islan ang channel. Kag kon kaisa, sa tion nga halinon ang channel, may halit na nga natuga. Naimprinta na sa hunahuna ang imoral nga mga laragway. Apang, makapat-od ka nga pakamaayuhon ni Jehova nga Dios ang imo sinsero nga pagpaninguha nga amligan ang imo tagipusuon.​​—⁠2 Samuel 22:21.

 May iban pa praktikal nga mga paagi nga makabulig. Si Casey, nga ginhinambitan kaina, nagpaathag kon ano ang nakabulig sa iya: “Masami ginadispley ang ngalan sang grupo kag titulo sang kanta sa pag-umpisa pa lang sang video. May mga reputasyon ang mga banda, gani halos mahibaluan mo na dayon kon ano nga mga grupo kag kon ano nga mga kanta ang malaw-ay. Gani, kon ginadispley na ang ngalan sang kwestionable nga grupo ukon kanta, ginaislan ko dayon ang channel. Sa umpisa pa lang.”

‘Pagpamulong sing Kamatuoran sa Imo Tagipusuon’

Bisan pa may ihibalo ka sa mga prinsipio sa Biblia, posible nga mangin matinuguton ka sa kon ano ang malain. Paano? Paagi sa imo sala nga pagpangatarungan. (Santiago 1:22) Ang Biblia nagasugid sa aton nga abyan ni Jehova ang isa nga “nagapamulong sing kamatuoran sa iya tagipusuon.” (Salmo 15:⁠2) Gani mangin bunayag sa imo kaugalingon. Indi paglimbungi ang imo kaugalingon. Kon ginapapati mo ang imo kaugalingon nga indi malain ang paglantaw sang isa ka butang nga kwestionable, pamangkuta ang imo kaugalingon: ‘Nahamuot gid bala si Jehova sa akon paglantaw sini?’ Panumduma, masami ang hangkat indi lamang sa paghibalo kon ano ang maayo ukon malain kundi sa pagdesisyon nga himuon mo ang maayo! Dapat mo tamdon ang imo kaangtanan kay Jehova nga mas bilidhon sangsa ano man nga sahi sang kalingawan.​​—⁠2 Corinto 6:​17, 18.

Masami nga indi bastante ang hapaw, indi mapag-on nga determinasyon nga mangin mapilion. Mahimo magtahaw ang imo determinasyon kon indi ini mapag-on. Ginapakita sa aton sang Biblia kon paano si Job nga alagad sang Dios namat-od nga mangin matutom sa iya asawa. Sia nagsiling: “Nakigkatipan ako sa akon mata. Gani paano ako makahatag sing igtalupangod sa isa ka ulay?” (Job 31:⁠1) Panumduma ina! Nakigkatipan si Job, ukon naghimo sing serioso nga pangako, sa iya kaugalingon nga limitehan ang ginalantaw sang iya mga mata. Mahimo mo man ang subong sini. Maghimo sing mapag-on nga pagpamat-od​​—⁠isa ka serioso nga pangako sa imo kaugalingon⁠​—⁠nga indi maglantaw sa malain nga mga butang. Magbutang sing espesipiko nga mga limitasyon. Mangamuyo tuhoy sini. Kag tumana gid ang imo pangako, isulat pa gani ini kon makabulig ini. Kon kinahanglan mo pa ang dugang nga bulig, ngaa indi makig-istorya sa isa nga mas may edad kag masaligan mo​​—⁠halimbawa, ang imo mga ginikanan?

Bangod sang mga peligro, namat-od ang pila ka Cristiano nga mga pamatan-on nga indi na lang maglantaw sing mga music video. Ano man ang imo desisyon tuhoy sini, gamita ang imo mga ikasarang sa paghantop. Hupti ang matinlo nga konsiensia. Paagi sa paglantaw sing maayo kag makarepresko nga mga kalingawan, indi mo mahalitan ang imo kaugalingon kag mahuptan mo man ang imo pagpakig-abyan kay Jehova.

[Mga nota]

[Retrato sa pahina 12]

Ang pila ka indi hayag nga imoral nga mga video nagapalapnag gihapon sang makahalalit nga mga ideya

[Retrato sa pahina 13]

Mamat-od nga indi ka maglantaw sing mga butang nga wala ginakahamut-an sang Dios