Ang Pag-asawahay Dapat Mangin Isa ka Permanente nga Relasyon

SUNO sa katapusan nga bahin sang madamo nga sine, ang pag-asawahay isa ka halandumon nga tulumuron. Sa masami, ang lalaki kag babayi nagaupdanay, nagapakasal, kag nagakabuhi “sing malipayon tubtob san-o.” Sa mga pelikula, amo sina ang kinaandan nga katapusan sang istorya.

Sa katunayan, ang kasal indi amo ang katapusan, kundi ang pamuno sang isa ka bag-o nga kabuhi nga magkaupod. Kag sing malaumon, subong sang ginasiling sang Manugwali 7:​8, “mas maayo pa ang katapusan sang isa ka butang sangsa panugod sini.”

Isa ka Permanente nga Relasyon

Kinahanglan ang paghanda para sa palaabuton. Ang pag-asawahay dapat may yara malig-on nga mga sadsaran agod mangin dayon ini kag malipayon. Kay kon wala, ang kahuol nga naeksperiensiahan pagkatapos sang kasal mangin daku pa sangsa kahuol antes sini. Ang isa ka Cristiano indi dapat magminyo nga nagahunahuna: ‘Kon indi ini magmadinalag-on, mahimo ako magdiborsio bisan ano nga oras.’ Ang pag-asawahay dapat tamdon subong isa ka permanente nga relasyon.

Gin-athag ni Jesus nga ang pag-asawahay mangin permanente sang ginsabat niya ang pamangkot sa iya tuhoy sa pagkanagakaigo sang diborsio. Sia nagsiling: “Wala bala ninyo mabasa nga [ang Dios] nga nagtuga sa ila sa ginsuguran naghimo sa ila nga lalaki kag babayi kag nagsiling, ‘Bangod sini bayaan sang lalaki ang iya amay kag iloy kag maghiusa sa iya asawa, kag ang duha mangin isa ka unod’? Gani indi na sila duha, kundi isa ka unod. Busa, ang gintingob sang Dios dili pagbulagon sang tawo.”​—⁠Mateo 19:4-6.

Pagkatapos sang Adlaw sang Kasal

Nagakaigo nga ginasiling nga sa kabuhi sang isa ka Cristiano, ang pag-asawahay ikaduha lamang sa iya dedikasyon sa Dios kon tuhoy sa pagkaimportante. Ang naulihi nagahiusa sa isa sa iya Manunuga sing dayon, kag ginapadayag ini sa publiko paagi sa bawtismo. Ang pag-asawahay amo ang dayag nga pagpahayag sing pag-unong sa isa pa ka tawo​—⁠sing dayon. Indi gid mahanduraw nga idedikar sang isa ang iya kaugalingon sa Dios ukon magminyo samtang nagaduhaduha sing daku. Busa, maayo nga usisaon sing maayo sang mga nagahunahuna sa pagminyo ang mga pagtuluuhan, tulumuron, panimuot, kag kinaiya, sang iya palangasaw-on ukon palamanhon.

Sa paghanda para sa kasal, ang kaayo, pagkamadinumdumon, kag ang pagbinuligay importante. Ini nga mga kinaiya labi pa gid ka importante pagkatapos sang kasal agod ang pag-asawahay mangin madinalag-on. Ang mga bag-ong kasal  nagahigugmaanay, apang pagkatapos sang kasal dapat dumdumon nga sa adlaw-adlaw, ang gugma “wala nagapangita sang kaugalingon nga mga kaayuhan.” Kon ginaaplikar ini sing dalayon tuig-tuig, ang “gugma wala gid nagakapaslawi.” (1 Corinto 13:​5, 8) Bangod sining mapinadayunon nga gugma, ang mga kinaiya subong sang pagkamainantuson, pagkalulo, pagkaayo, pagkakalmado, kag pagpugong sa kaugalingon​—⁠mga bunga sang espiritu sang Dios​—⁠mas mahapos mapakita. Ining mga kinaiya kinahanglanon agod magmadinalag-on ang pag-asawahay.​—⁠Galacia 5:​22, 23.

Ang mabudlay nga bahin amo ang pagpadayon nga ipakita ini nga mga kinaiya pagkatapos sang adlaw sang kasal. Apang, ang sekreto agod magmadinalag-on sa pagpadayag sining maayo nga mga kinaiya amo ini: Higugmaa ang tawo nga imo ginpakaslan, kag mangin handa sa pagsakripisyo.

Si Jesus nagsiling nga ang labing daku nga sugo sa katawhan amo ang paghigugma kay Jehova, kag nagsiling sia nga ang ikaduha nga labing daku nga sugo amo, “Higugmaa ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.” (Mateo 22:39) Ang pinakasuod nga isigkatawo sang minyo nga tawo amo ang  iya tiayon, kay wala sing butang sa duta nga makahiusa sang duha ka tawo subong sang pag-asawahay.

Apang, ang pisikal nga pag-upod lamang wala nagagarantiya sing paghiusa sa emosyon. Ang pag-isa sang duha ka lawas wala pirme nagaresulta sa pag-isa sang duha ka hunahuna. Agod ang seksuwal nga paghiusa makahatag sing daku gid nga kaayawan, dapat nga may isa pa nga paghiusa​—⁠ang paghiusa sang mga tagipusuon kag mga tinutuyo. Sa kalabanan nga kaso, ang pagsakripisyo para sa isa ka tawo amo ang bili nga dapat ibayad agod mangin madinalag-on ang pag-asawahay. Sin-o ang dapat nga magsakripisyo? Ang bana bala, ukon ang asawa?

Pagpakita sing Gugma kag Dungog

Ang Pulong sang Dios nagasugo: “Sa pagpadungog sa isa kag isa manguna kamo.” (Roma 12:10) Kon masarangan mo, maghimo sing sakripisyo antes pa ini pangabayon sang imo tiayon. Kay man, ang isa ka butang nga natigayon pagkatapos sang sulit-sulit nga pagpangabay nadulaan na sang pila ka balor sini. Sa baylo, dapat palambuon sang tagsa ka tiayon ang batasan nga amo ang una nga magpadungog sa iban.

Halimbawa, ang mga bana ginasugo nga ‘hatagan [ang asawa] sing dungog subong sang isa ka mas maluya nga suludlan, ang isa nga may pangbabayi nga kinaiya, . . . agod indi masablagan ang [ila] mga pangamuyo.’ (1 Pedro 3:7) Kon wala ginapadunggan sang bana ang iya asawa, bisan ang iya mga pangamuyo sa Dios maapektuhan sing daku. Apang, ano ang buot silingon sang pagpadungog sa asawa? Nagakahulugan ini nga talupangdon sia sa tanan nga tion, pamatian ang iya mga opinyon, papilion sia sing una sa madamo nga butang sa kalabanan nga tion. Kag mapadunggan man sang asawa ang bana sa amo man nga paagi, paagi sa pagpanikasog nga mangin isa ka mabuligon nga tiayon.​​—⁠Genesis 21:12; Hulubaton 31:10-​31.

Ang Pulong sang Dios nagasiling: “Ang mga bana dapat maghigugma sang ila mga asawa subong sang ila kaugalingon nga mga lawas. Sia nga nagahigugma sang iya asawa nagahigugma sang iya kaugalingon, kay wala sing tawo nga nagadumot sang iya kaugalingon nga unod; kundi ginapakaon kag ginapalangga niya ini, subong sang ginahimo man ni Cristo sa kongregasyon.” Daw ano ka daku ang gugma ni Cristo sa iya mga sumulunod? Handa sia nga mapatay tungod sa ila. Ang Biblia nagasiling man: “Ang tagsatagsa sa inyo [mga bana] maghigugma man sang iya asawa subong sang iya kaugalingon.” (Efeso 5:28-33) Kag ang Pulong sang Dios nagasiling sa mga asawa nga “higugmaon ang ila mga bana, . . . nagapasakop sang ila kaugalingon sa ila kaugalingon nga mga bana, agod ang pulong sang Dios indi mapasipalahan.”​—⁠Tito 2:​4, 5.

Hatagi sing Pasunaid ang mga Sayop

Sanglit ang tanan nga tawo nabun-ag nga di-himpit, magahimo sila sing kasaypanan. (Roma 3:​23; 5:​12; 1 Juan 1:​8-​10) Apang sa baylo nga padakuon ang mga sayop, sunda ang laygay sang Biblia: “Labaw sa tanan, magpakita kamo sing mainit nga gugma sa isa kag isa, kay ang gugma nagatabon sang kadam-an nga mga sala.” (1 Pedro 4:8) Ang magagmay nga mga sayop mahimo nga kalimtan na lamang, indi pagsapakon. Matuod man ini sa mas mabug-at nga mga sayop. Ang Colosas 3:12-14 nagasiling: “Panapti ang inyo kaugalingon sing mapinalanggaon nga gugma nga may kaawa, kaayo, nagapaubos nga panghunahuna, kalulo, kag pagkamainantuson. Padayon kamo nga magpinaumuray sa isa kag isa kag hilway nga magpinatawaray sa isa kag isa kon ang isa may inugsumbong batok sa isa. Subong nga si Jehova hilway nga nagapatawad sa inyo, amo man ang himuon ninyo. Apang, luwas sa sining tanan nga butang, panapti ninyo ang inyo kaugalingon sang gugma, kay amo ini ang himpit nga higot sang paghiusa.”

Daw ano kasunson dapat naton patawaron ang magagmay nga mga kasaypanan kag mga kakulangan sang aton tiayon? Si Pedro namangkot kay Jesus: “ ‘Ginuo, pila ka beses bala ang akon utod makasala sa akon kag ako magapatawad sa iya? Tubtob bala sa pito ka beses?’ Si Jesus nagsiling sa iya: ‘Nagasiling ako sa imo, indi, Tubtob sa pito ka beses, kundi, Tubtob sa kapituan kag pito ka beses.’ ” (Mateo 18:​21, 22) Sanglit ginasiling ini ni Jesus tuhoy sa mga yara sa guwa sang pag-asawahay, daw ano pa nga kinahanglanon ang pagpatawad sa ulot sang mag-asawa!

Bisan pa ang pag-asawahay ginasalakay sining karon lang nga tinuig, sa ulihi, ang pag-asawahay makalampuwas bangod gintukod ini sang Dios kag ang tanan nga iya ginhimo “tama gid kaayo.” (Genesis 1:31) Indi ini mangin karaan. Kag magamadinalag-on ini, ilabi na sa tunga sang mga nagatahod kag nagasunod sa mga sugo sang Dios. Apang ang hangkat amo: Tumanon bala sang duha ka indibiduwal ang ila pangako sa adlaw sang kasal nga higugmaon kag palanggaon ang isa kag isa? Isa gid ini ka hangkat, kag mahimo dapat ka manikasog agod magmadinalag-on. Apang ang mga resulta takus gid sa panikasog!

[Kahon sa pahina 10]

DIBORSIO KAG PAGBULAGAY

Ang Dios, nga Manughimuno sang pag-asawahay, nagdesinyo sini mga mangin permanente nga paghiusa. Apang may Makasulatanhon bala nga rason agod diborsiohan sang isa ka tawo ang iya tiayon​—⁠kag magatugot ini sa isa nga magminyo liwat? Ginpatuhuyan ni Jesus ini nga butang paagi sa pagsiling: “Ginasiling ko sa inyo nga ang bisan sin-o nga nagadiborsio sa iya asawa, luwas sa rason nga pakighilawas, kag magminyo sang iban nagapanglahi.” (Mateo 19:9) Ang seksuwal nga pagluib sang isa ka tiayon amo lamang ang rason sa pagdiborsio nga nagatugot sa wala sala nga tiayon sa pagminyo liwat.

Dugang pa, ang pinamulong sang Biblia sa 1 Corinto 7:10-16, bisan pa nagapalig-on sa mag-asawa nga mag-updanay, nagatugot sang pagbulagay. Ang iban, sa tapos sang lakas nga pagtinguha nga tipigan ang ila pag-asawahay, nagabatyag nga wala na sila sing mahimo pa kundi ang magbulagay. Ano ang Makasulatanhon nga mga rason sa sini nga tikang?

Ang isa amo ang hungod nga indi pagsuporta. Sa pagminyo, ang bana amo ang may salabton sa pag-aman para sa iya asawa kag kabataan. Ang tawo nga hungod nga wala nagaaman sa materyal nga mga kinahanglanon sa kabuhi ‘nagapanghiwala sang pagtuo kag malain pa sa tawo nga wala sing pagtuo.’ (1 Timoteo 5:8) Gani posible ang pagbulagay.

Ang isa pa amo ang sobra nga pag-abuso sa pisikal. Kon amo, kon ginaabusuhan sa pisikal sang bana ang iya asawa, ang biktima mahimo magbulag. (Galacia 5:​19-​21; Tito 1:7) ‘Ang bisan sin-o nga nagahigugma sang kasingki pat-od nga dumtan sang kalag [sang Dios].’​—⁠Salmo 11:5.

Ang isa pa ka rason sa pagbulag amo ang pagbutang sa daku gid nga katalagman sa espirituwalidad sang tumuluo​—⁠ang iya kaangtanan sa Dios. Kon bangod sa pagpamatok sang tiayon, ayhan nagalakip sang pisikal nga pagpugong, nangin imposible ang paghimo sa matuod nga pagsimba kag nabutang sa katalagman ang espirituwalidad sang tumuluo, nian nakita sang pila ka tumuluo nga kinahanglan nga makigbulag.⁠ *​​—⁠Mateo 22:37; Binuhatan 5:​27-​32.

Apang, kon nagadiborsio sa idalom sining mga kahimtangan, ang isa indi hilway sa pagminyo liwat. Suno sa Biblia, ang lamang lehitimo nga rason sa pagdiborsio nga nagatugot sang pagminyo liwat amo ang pakighilahi ukon “pakighilawas.”​—⁠Mateo 5:32.

[Nota]

^ par. 27 Tan-awa Ang Lalantawan nga Nobiembre 1, 1988, pahina 22-3, para sa pagbinagbinag tuhoy sa pagbulagay.

[Retrato sa pahina 9]

Ang pag-asawahay dapat tamdon subong isa ka permanente nga kahimusan

[Retrato sa pahina 10]

Si Jesus nagsiling nga dapat kita magpatawad sing “kapituan kag pito ka beses”