1 KON ANG TAWO MAPATAY, NATAPOS NA ANG IYA KABUHI

“Ang mga patay wala gid sing nahibaluan.”Manugwali 9:5

Ano ang nagakatabo kon mapatay ang tawo?

2 INDI KATUYUAN NI JEHOVA NGA MAPATAY ANG MGA TAWO

“Indi gid ikaw magkaon sang bunga sang kahoy sang pagkilala sang maayo kag malain, kay sa adlaw nga magkaon ka sang bunga sini pat-od gid nga mapatay ka.”Genesis 2:17

Ngaa nagakapatay kita?

 • Genesis 3:1-6

  Binutig ang ginsiling ni Satanas nga matabo kay Eva kon indi niya pagpatihon ang Dios. Wala ginpati ni Adan kag ni Eva si Jehova, gani nakasala sila kag sang ulihi napatay.

 • Genesis 3:19

  Sang napatay si Adan, wala na sia nagaluntad.

 • Roma 5:12

  Ang sala pareho sa makamamatay nga balatian nga ginpanubli naton sa aton una nga mga ginikanan. Tanan kita natawo nga makasasala, amo kon ngaa nagakapatay kita.

 • 1 Corinto 15:26

  Sa Biblia, ang kamatayon ginatawag nga kaaway.

3 ANG KAMATUORAN PARTE SA KAMATAYON NAGAHILWAY SA ATON

“Kon ang tawo mapatay, mabuhi pa bala sia liwat? Magahulat ako . . . tubtob mag-abot ang akon kahilwayan.”Job 14:14

Kon mahibaluan naton ang kamatuoran parte sa kamatayon, ngaa mahilway kita sa sayop nga mga pagpati?

 • 1 Juan 4:8

  Ang panudlo parte sa impierno nga may kalayo pag-insulto kay Jehova. Indi gid niya pagpaantuson ang mga tawo sa sina nga paagi.

 • Bugna 4:11

  Madamo nga tawo ang nahadlok sa patay, gani amo ini ang ila ginakahadlukan kag ginasimba imbes nga si Jehova. Si Jehova ang matuod nga Dios, kag sia lamang ang dapat naton simbahon.