1 KINAHANGLAN GID BALA AKO MAGPABAWTISMO?

“Tan-awa! May tubig diri; ano ang nagapugong sa akon sa pagpabawtismo?”Binuhatan 8:36

Ngaa kinahanglan mo magpabawtismo kag paano ini ginahimo?

Ang bawtismo nagapakita nga ginbiyaan mo na ang imo pagkabuhi sadto kag ginsugdan mo na ang bag-o nga kabuhi nga nagahimo sang kabubut-on sang Dios.

 • Mateo 28:19, 20

  Kinahanglan mo magpabawtismo para maalagad mo si Jehova.

 • Salmo 40:8

  Paagi sa bawtismo, ginapakita mo sa iban nga gusto mo mag-alagad sa Dios.

 • Mateo 3:16

  Dapat bug-os ka nga gintum-oy, ukon ginpasalop sa tubig, pareho kay Jesus.

2 WALA NAGAPAABOT SI JEHOVA SANG INDI MO MASARANGAN

“Amo ini ang kahulugan sang gugma sa Dios, nga tumanon naton ang iya mga sugo; apang ang iya mga sugo indi mabug-at.”1 Juan 5:3

Ngaa indi ka dapat mahadlok sa pagdedikar sang imo kaugalingon kay Jehova?

 • Salmo 103:14; Isaias 41:10

  Indi kinahanglan nga mangin perpekto ka para makadedikar kay Jehova. Buligan ka niya para mahimo mo ang husto.

 • Colosas 1:10

  Ang imo gugma kay Jehova makabulig sa imo nga madaug ang kahadlok nga indi sia matuman.

3 MGA TIKANG NGA DAPAT HIMUON PARA MABAWTISMUHAN KA

“Ang paghimo sang imo kabubut-on, O Dios ko, amo ang akon kalipay, kag ang imo kasuguan yari sa akon tagipusuon.”Salmo 40:8

Ano ang dapat mo himuon para madedikar mo ang imo kaugalingon kay Jehova?

 • Juan 17:3

  TUN-I ANG PULONG SANG DIOS

  Kilalaha si Jehova kag si Jesucristo. Samtang nagadugang ang imo matun-an parte sa ila, nagadugang man ang imo pagpalangga sa ila.

 • Hebreo 11:6

  PABAKURA ANG IMO PAGTUO

  Saligi ang mga promisa sang Dios kag ang gahom sang halad ni Jesus sa pagluwas sa aton sa sala kag kamatayon.

 • Binuhatan 3:19

  MAGHINULSOL

  Buot silingon, sinsero nga pagkasubo sa imo nahimo nga mga sala.

  MAGBAG-O

  Nagakahulugan ini nga untatan mo ang tanan nga sala nga ginahimo mo kag himuon mo ang husto.

 • 1 Pedro 4:2

  IDEDIKAR ANG IMO KAUGALINGON

  Ginadedikar mo ang imo kabuhi kay Jehova kon nagsaad ka sa iya sa pangamuyo nga sia lang ang simbahon mo kag ang paghimo sang iya kabubut-on amo gid ang pinakaimportante sa imo kabuhi.