NGAA IMPORTANTE INI?

Kay kon maayo ka makigbagay sa imo mga ginikanan, mangin maayo ang imo kabuhi.

ANO ANG HIMUON MO?

Pamensari ini nga sitwasyon: Mierkoles sang hapon. Natapos na sang 17 anyos nga si Geoff ang iya mga ulubrahon kag puede na sia makarelaks! Ginpaandar niya ang TV kag nagplastar sa iya paborito nga pulungkuan.

Tayming gid nga nag-abot si Tatay niya, kag daw indi maayo ang iya modo.

“Geoffrey! Ngaa sige ka da tunganga sa TV? Dapat ginabuligan mo ang imo manghod sa iya asaynment. Wala mo gid ginapati ang ginasugo sa imo!”

“Hay ara naman,” kumod ni Geoff, kag nabatian ini sang iya amay.

Nagpalapit si Tatay niya. “Ano hambal mo?”

“Wala a!” panghayhay ni Geoff nga nagapasurip sang iya mga mata.

Naakig na gid si Tatay niya. “Indi ka gani magsabat sing amo sina ha!”

Kon ikaw si Geoff, paano mo malikawan nga matabo ini?

PAMENSARA ANAY!

Ang pagpakig-istorya sa imo mga ginikanan daw pareho sa pagdrayb sing salakyan. Kon may nagabalabag sa imo alagyan, mangita sing iban nga dalan.

 HALIMBAWA:

“Nabudlayan ako mag-istorya kay Tatay,” hambal ni Leah. “Kon kaisa samtang ginaistorya ko sia, gulpi lang sia masiling, ‘Ha, ano ang ginhambal mo?’”

MAY TATLO KA PILILIAN SI LEAH.

 1. Singgitan si Tatay niya.

  Masinggit si Leah, “Pamatii ko bala anay kay importante ini!”

 2. Indi na lang pag-istoryahon si Tatay niya.

  Indi na lang pag-isugid ni Leah ang iya problema.

 3. Hulaton ang mas maayo nga tion kag isugid ang iya problema.

  Istoryahon sa iban nga tion ang iya amay ukon sulatan ini parte sa iya problema.

Ano ang marekomendar mo kay Leah?

PAMENSARI INI: Madamo sing ginapamensar ang amay ni Leah kag wala ini makatalupangod sang iya problema. Gani kon pilion ni Leah ang A, mahimo nga indi maintiendihan sang iya amay kon ngaa nagasinggit sia. Indi man ini makabulig para pamatian sia ni Tatay niya, kag nagapakita ini nga wala niya ginatahod kag ginapadunggan ang iya amay. (Efeso 6:2) Gani, indi gid ini maayo.

Pareho nga wala mo ginatugutan nga may magpugong sa imo pakadto sa imo kaladtuan, indi man pagtuguti nga may makapugong sa pagpakig-angot mo sa imo mga ginikanan

Ang B mahimo amo ang pinakamahapos, pero indi ang pinakamaayo. Ngaa? Bangod para masolbar ni Leah ang iya problema dapat niya ini isugid sa iya amay para mabal-an sini kon ano ang nagakatabo sa iya kag mabuligan sia. Indi mabuligan si Leah kon maghipos lang sia.

Sa C naman, bisan wala ni Leah maistorya ang iya amay, nangita sia sing iban nga paagi. Gintinguhaan niya nga iistorya ini sa iban nga tion. Kag kon sulatan niya ang iya amay, mahimo nga maumpawan sia gilayon.

Ang paghimo sing sulat makabulig kay Leah nga maplastar sing maayo ang iya gusto ihambal. Kon basahon ini sang iya amay, mabal-an sini ang gusto isugid ni Leah kag mas mahangpan sini ang iya problema. Gani mas maayo para kay Leah kag sa iya amay ang C. Sa personal man ukon paagi sa sulat, ini nga paagi nahisuno sa laygay sang Biblia nga “tinguhaan naton nga himuon ang mga butang nga nagadala sing paghidait.”—Roma 14:19.

Ano pa ang puede himuon ni Leah?

May napensaran ka bala? Dayon pensara man kon ano ang mahimo nga resulta sini.

 TINGUHAI NGA MAINTIENDIHAN KA NILA

Dumduma, lain kon kaisa ang pag-intiende sang imo mga ginikanan sa ginahambal mo.

HALIMBAWA:

Ginpamangkot ka sang imo mga ginikanan kon ngaa daw indi maayo ang modo mo. Nagsabat ka, “Indi ko gusto nga istoryahan ina.”

Pero ang pag-intiende sang imo mga ginikanan: “Wala ako sing salig sa inyo. Isugid ko na lang sa akon mga abyan ang akon problema imbes nga sa inyo.”

Halimbawa, may daku ka nga problema kag gusto ka buligan sang imo ginikanan. Pero naghambal ka: “Indi kamo magkabalaka. Masarangan ko ’ni.”

 • Ano ang pag-intiende sang imo mga ginikanan?

 • Ano tani ang maayo nga isabat mo?