Si Jehova magadula sing bug-os sang tanan nga kalainan nga ginhimo ni Satanas. Ginhimo ni Jehova si Jesus nga Hari sa ibabaw sang bug-os nga duta. Sa idalom sang iya pagginahom, ang duta pagahimuon nga paraiso.—Daniel 7:13, 14; Lucas 23:43.

Si Jehova nagasaad sining mga butang:

  • BUGANA NGA PAGKAON: “Ang duta naghatag sang iya patubas; ang Dios, ang aton kaugalingon nga Dios, magapakamaayo sa aton.” “May bugana nga uyas sa duta; sa putukputukan sang kabukiran magahapayhapay ini.”—Salmo 67:6; 72:16.

  • WALA NA SING INAWAY: “Kari, kamo nga katawhan, tan-awa ang mga binuhatan ni Jehova, daw ano nga kahapayan ang nahimo niya sa duta. Sia nagapatunong sang mga inaway tubtob sa ukbong sang duta.”—Salmo 46:8, 9.

  • WALA NA SING MALAUT NGA MGA TAWO: “Kay utdon ang mga manughikot sing malaut . . . Kay sa diutay pa nga tion, kag ang malauton wala na; bisan talupangdon mo sing makugihon ang iya duog, wala na sia didto.”—Salmo 37:9, 10.

  •  WALA NA SING BALATIAN, KASUBO, UKON KAMATAYON: “Nian ang mga mata sang mga bulag pamuklaton, kag ang mga igdulungog sang mga bungol mabuksan. Nian ang piang magalumpat subong sang usa, kag ang dila sang apa magaamba.”—Isaias 35:5, 6.

    “Kag ang Dios magapuyo kaupod nila. Kag pahiran niya ang tagsa ka luha sa mga mata nila, kag wala na sing kamatayon, ukon kalisud ukon paghibi ukon kasakit pa. Kay ang nahaunang mga butang nagtaliwan.”—Bugna 21:3, 4.

Indi kaangay ni Satanas kag sang mga demonyo, si Jehova wala gid nagabutig. Ang tanan nga ginasaad niya nagakatuman. (Lucas 1:36, 37) Si Jehova nagahigugma sa imo kag luyag niya nga magkabuhi ka sa Paraiso nga himuon niya. Gani makig-angot sa mga Saksi ni Jehova agod mahibaluan sing labi pa ang nahanungod sa matahom nga mga kamatuoran nga makita sa Pulong sang Dios. Kon iaplikar mo ang kamatuoran sa imo kabuhi, mahilway ka gikan sa kahiolipnan sa kabutigan, disparatis, kag pagkawalay hinalung-ong. Sa ulihi, mahilway ka gikan sa kahiolipnan sang sala kag kamatayon. Subong sang ginsiling ni Jesus: “Kamo makakilala sang kamatuoran, kag ang kamatuoran magahilway sa inyo.”—Juan 8:32.