Ang mga espiritu nagaluntad! Sa dikitaon nga espirituhanon nga duog, may yara maayo kag malain nga mga espiritu. Mga tawo bala sila nga nagkabuhi anay kag napatay sa duta?

Indi. Kon ang tawo mapatay, wala sia nagasaylo sa kalibutan sang mga espiritu, subong sang ginahunahuna sang madamo. Paano naton ini nahibaluan? Bangod amo sina ang ginasiling sang Biblia. Ang Biblia amo ang tolon-an sang kamatuoran nga nagahalin sa lamang matuod nga Dios, nga ang ngalan amo si Jehova. Si Jehova nagtuga sang mga tawo; nakahibalo gid sia kon ano ang matabo sa ila kon mapatay sila.—Salmo 83:18; 2 Timoteo 3:16.

Si Adan naghalin sa yab-ok, nagbalik sa yab-ok

Ang Biblia nagasiling nga ginhimo sang Dios si Adan, ang nahaunang tawo, “gikan sa yab-ok sang duta.” (Genesis 2:7) Ginbutang sia sang Dios sa Paraiso, ang katamnan sang Eden. Kon gintuman ni Adan ang sugo ni Jehova, kuntani wala sia napatay; kuntani buhi pa gihapon sia sa duta. Apang sang hungod nga ginlapas ni Adan ang sugo sang Dios, ang Dios nagsiling sa iya: “Magbalik ka sa yab-ok, kay ginkuha ka sa iya. Yab-ok ka kag sa yab-ok magabalik ka.”—Genesis 3:19.

Ano ang buot silingon sini? Ti, diin si Adan sang wala pa sia gintuga ni Jehova gikan sa yab-ok? Wala sia bisan diin. Indi sia isa ka wala pa matawo nga espiritu sa langit. Wala sia nagaluntad. Gani sang nagsiling si Jehova nga si Adan “magbalik sa duta,” buot niya silingon nga si Adan mapatay. Wala sia magtabok sa espirituhanon nga duog. Sa kamatayon, si Adan nangin wala sing kabuhi liwat, wala nagaluntad.  Ang kamatayon amo ang pagkawalay kabuhi.

Apang kamusta ang iban pa nga napatay? Wala man bala sila nagaluntad? Ang Biblia nagasa- bat:

  • “Ang tanan [tawo kag sapat] nagakadto sa isa ka duog. Ang tanan gikan sa yab-ok, kag ang tanan nagabalik sa yab-ok.”—Manugwali 3:20.

  • “Ang patay wala makahibalo sang bisan ano.”—Manugwali 9:5.

  • “Ang ila gugma kag ang ila dumot kag ang ila kahisa nawala sing dugay na.”—Manugwali 9:6.

  • “Sa Sheol [lulubngan] nga imo ginakadtuan, walay buluhaton ukon pahito ukon ihibalo ukon kaalam.”—Manugwali 9:10.

  • “[Ang tawo] nagabalik sa iya duta; sa amo nga adlaw nagakawala ang iya mga hunahuna.”—Salmo 146:4.

Mga buhi lamang ang makahimo sining mga butang

Nabudlayan ka bala sa pagbaton sining mga kasulatan? Kon amo, hunahunaa ini: Sa madamong  panimalay, ang bana nagapangita sing kuwarta agod masagod ang iya pamilya. Kon ang bana mapatay, ang iya pamilya nagaantos sing kabudlayan. Kon kaisa ang iya asawa kag mga kabataan halos wala sing kuwarta nga inugbakal sing pagkaon. Ayhan hingalitan sila sang mga kaaway sang bana. Karon pamangkuta ang imo kaugalingon: ‘Kon buhi sia sa kalibutan sang mga espiritu, ngaa indi niya padayon nga masupurtahan ang iya pamilya? Ngaa wala niya ginaamligan ang iya pamilya sa mga malauton?’ Bangod kay ang mga kasulatan husto. Ang bana wala sing kabuhi, indi makasarang sa paghimo sing bisan ano.—Salmo 115:17.

Ang patay indi makabulig sa gutom ukon makaamlig sa mga biktima sang pagpang-abuso

Nagakahulugan bala ini nga ang patay indi na liwat mabuhi? Indi, indi amo sina. Hambalan naton sa ulihi ang nahanungod sa pagkabanhaw. Apang nagakahulugan ini nga ang patay wala makahibalo kon ano ang imo ginahimo. Indi sila makakita sa imo, makabati sa imo, ukon makasugilanon sa imo. Indi ka dapat magkahadlok sa ila. Indi sila makabulig sa imo, kag indi sila makahalit sa imo.—Manugwali 9:4; Isaias 26:14.