Ginsulay sang nagrebelde nga anghel ang unang mag-asawa nga sanday Adan kag Eva nga sikwayon ang paggahom sang Dios. Bangod sini, nangin makasasala kag nagakapatay ang mga tawo

MADUGAY pa antes gintuga sang Dios ang mga tawo, gintuga niya anay ang madamong espiritu nga mga tinuga, nga amo ang mga anghel. Sa Eden, ang rebelyuso nga anghel, nga nakilala sang ulihi nga si Satanas nga Yawa, malimbungon nga nagsulay kay Eva nga magkaon sang bunga sang kahoy nga ginadilian sang Dios.

Gingamit niya ang man-ug subong humalambal, kag nagsiling nga may ginadingot ang Dios sa mag-asawa. Ginsilingan sang anghel si Eva nga sila nga mag-asawa indi mapatay kon kaunon nila ang ginadumilian nga prutas. Sa amo, ginpasibangdan ni Satanas ang Dios nga nagabinutig sa Iya tawhanon nga mga anak. Ginpagua sang Panulay nga ang pagsupak sa Dios magaresulta sa kasanagan kag kahilwayan. Pero butig ini tanan. Ang matuod, amo ini ang una nga kabutigan nga natabo sa kalibutan. Ang matuod nga hulusayon nagadalahig sa pagkasoberano ukon paggahom sang Dios, kon bala may kinamatarong sia sa paggahom, kon bala husto ang iya paggahom, kag kon bala para gid ini sa kaayuhan sang iya mga sakop.

Nagpati si Eva sa binutig ni Satanas. Ginhandum niya ang bunga sang kahoy, kag nagkaon. Sang ulihi, ginhatagan man niya ang iya bana kag nagkaon man ini. Gani, nangin makasasala sila. Ining daw simple lang nga buhat isa gid ka pagrebelde. Paagi sa hungod nga pagsupak sa sugo sang Dios, ginsikway nanday Adan kag Eva ang paggahom sang ila Manunuga nga naghatag sa ila sang tanan, lakip sang ila perpekto nga kabuhi.

Ang binhi “magadugmok sang imo olo, kag dugmokon mo ang iya tikod.”—Genesis 3:15

Ginsilutan sang Dios ang mga nagrebelde. Gintagna niya ang pag-abot sang ginsaad nga Binhi, ukon Manluluwas, nga amo ang magalaglag kay Satanas, ang ginrepresentar sang man-ug. Bilang pagpakita sing kaluoy sa wala pa nabun-ag nga mga anak ni Adan kag Eva, wala anay sila ginpatay sang Dios. May paglaum ini nga mga kabataan bangod ang Isa nga ginpadala sang Dios magadula sang malain nga resulta sang pagrebelde sa Eden. Samtang ginasulat ang Biblia, amat-amat nga ipakita sini kon paano matuman ang katuyuan sang Dios parte sa palaabuton nga Manluluwas, kag kon sin-o ang Isa nga ipadala.

Ginpagua sang Dios sanday Adan kag Eva sa Paraiso. Kinahanglan nila magpabalhas kag mangabudlay agod mabuhi sa gua sang hardin sang Eden. Nagbusong si Eva kag nagbata sa ila subang nga si Cain. May iban pa nga kabataan ang mag-asawa, lakip kay Abel kag kay Set nga amo ang nangin katigulangan ni Noe.

—Base sa Genesis kapitulo 3 asta 5; Bugna 12:9.