Gintuga sang Dios ang uniberso kag ang kabuhi sa duta; nagtuga sia sang perpekto nga lalaki kag babayi, ginpaistar sila sa matahom nga hardin, kag ginhatagan sing mga sugo nga dapat nila tumanon

AMO ini ang pinakabantog nga introduksion nga ginsulat. “Sa ginsuguran gintuga sang Dios ang mga langit kag ang duta.” (Genesis 1:1) Paagi sa sining simple nga dinalan, ginpakilala sang Biblia ang pinakaimportante nga Persona sa Balaan nga Kasulatan—ang labing gamhanan nga Dios, si Jehova. Ginpakita sang unang bersikulo sa Biblia nga ang Dios amo ang Manunuga sang uniberso, lakip ang planeta nga aton ginapuy-an. Ang masunod nga mga bersikulo nagapaathag nga sa sulod sang malawig nga mga dag-on, nga malaragwayon nga gintawag nga mga adlaw, ginhanda sang Dios ang aton puluy-an nga duta, kag nagtuga sang tanan nga makahalawhaw nga mga butang sa aton palibot.

Ang obra maestra sang Dios sa duta amo ang tawo. Gintuga ang tawo sa dagway sang Dios, nga nagapahangop nga makasarang sia sa pagpakita sang mga kinaiya ni Jehova, subong sang gugma kag kaalam. Gintuga sang Dios ang tawo gikan sa yab-ok sang duta. Ginhingalanan sia sang Dios nga Adan, kag ginpaistar sa isa ka paraiso—sa hardin sang Eden. Ginhimo sang Dios ini nga hardin kag gintamnan sing matahom kag mabungahon nga mga kahoy.

Nakita sang Dios nga nagakinahanglan ang tawo sing asawa. Gani gingamit niya ang isa sa mga gusok ni Adan, kag ginhimo ini nga babayi kag ginhatag kay Adan subong asawa, kag ginhingalanan niya sia nga Eva. Bangod nalipay gid sia, namalaybay si Adan: “Ini karon tul-an sang akon katul-anan kag unud sang akon unud.” Ang Dios nagpaathag: “Busa bayaan sang lalaki ang iya amay kag ang iya iloy kag magahiusa sa iya asawa, kag mangin-isa sila ka unud.”—Genesis 2:22-24; 3:20.

Duha ka sugo ang ginhatag sang Dios kanday Adan kag Eva. Una, ginsugo niya sila nga umahon kag tatapon ang ila puluy-an nga duta kag sa ulihi pun-on ini sang ila kabataan. Ikaduha, ginsugo niya sila nga indi pagkaunon ang bunga sang isa ka kahoy nga yara sa hardin, “ang kahoy sang pagkilala sang maayo kag malaut.” (Genesis 2:17) Kon supakon nila ini, mapatay sila. Paagi sa sini nga mga sugo, ginhatagan sang Dios ang mag-asawa sing kahigayunan agod mapakita nga ginabaton nila ang Dios subong ila Manuggahom. Mapakita man nila ang ila gugma kag pasalamat. Wala gid sila sing rason sa pagsikway sang iya mainayuhon nga paggahom. Perpekto sila nga mga tawo. Ang Biblia nagsugid sa aton: “Nakita sang Dios ang tagsa ka butang nga nahimo niya, kag yari karon, tama gid kaayo.”—Genesis 1:31.

—Base sa Genesis kapitulo 1 kag 2.