Nagpakita si Jesus sa iya mga sumulunod agod tudluan kag palig-unon sila

SANG ikatlo nga adlaw pagkatapos mapatay si Jesus, nakita sang pila ka babayi nga mga disipulo nga ang bato nga nagatabon sa iya lulubngan napaligid na. Dugang pa, ang lulubngan wala na sing unod!

Duha ka anghel ang nagpakita. “Ginapangita ninyo si Jesus nga Nazaretnon,” siling sang isa. “Ginbanhaw sia.” (Marcos 16:6) Nagdalagan dayon ang mga babayi agod sugiran ang mga apostoles. Pero nasugata nila si Jesus. “Indi kamo magkahadlok!” siling niya. “Lakat kamo, sugiri ninyo ang akon mga utod, agod magkadto sila sa Galilea; kag didto makita nila ako.”—Mateo 28:10.

Sang hapon na, may duha ka disipulo nga nagalakat halin sa Jerusalem pakadto sa Emaus. May estranghero nga nagdungan sa ila kag nagpamangkot kon ano ang ila ginaistoryahan. Ang matuod, sia ang ginbanhaw nga si Jesus, nga nagpakita sa ila pero wala nila sia makilala. Masubo sila nga nagsabat nga nagaistorya sila parte kay Jesus. Ginpaathag sa ila sang estranghero ang mga butang parte sa Mesias nga yara sa Kasulatan. Sa pagkamatuod, gintuman ni Jesus ang tanan nga tagna parte sa Mesias, bisan ang pinakagamay nga mga detalye. * Sang marealisar sang mga disipulo nga sia si Jesus nga ginbanhaw subong espiritu, nadula sia.

Dalidali nga nagbalik sa Jerusalem ang duha ka disipulo. Naabtan nila didto ang mga apostoles nga nagatipon sa sirado nga kuarto. Samtang ginasugid sang duha ang ila eksperiensia, nagpakita si Jesus. Daw indi makapati ang iya mga sumulunod! “Ngaa nagakalisang kamo, kag ngaa nagaduhaduha ang inyo tagipusuon?” pamangkot ni Jesus. “Amo ini ang nasulat nga ang Cristo magaantos kag mabanhaw gikan sa mga patay sa ikatlo nga adlaw.”—Lucas 24:38, 46.

Sa sulod sang 40 ka adlaw sa tapos sia mabanhaw, nagpakita si Jesus sa iya mga disipulo sa lainlain nga higayon. Isa ka bes, nagpakita sia sa sobra sa 500 ka disipulo. Sa sini nga higayon niya sila ginsugo: “Lakat kamo kag maghimo sang mga disipulo sa mga tawo sang tanan nga pungsod, . . . nga nagapanudlo sa ila nga tumanon ang tanan nga butang nga ginsugo ko sa inyo. Kag, yari karon! ako kaupod ninyo sa tanan nga adlaw tubtob sa katapusan sang sistema sang mga butang.”—Mateo 28:19, 20.

Sa iya katapusan nga pagpakigkita sa iya 11 ka apostoles, si Jesus nagsaad: “Magabaton kamo sang gahom kon ang balaan nga espiritu mag-abot sa inyo, kag mangin saksi ko kamo . . . tubtob sa ukbong sang duta.” (Binuhatan 1:8) Dayon, nagkayab si Jesus, kag ginlipdan sia sang mga panganod.

—Base sa Mateo kapitulo 28; Marcos kapitulo 16; Lucas kapitulo 24; Juan kapitulo 20 kag 21; 1 Corinto 15:5, 6.

^ par. 6 Para sa halimbawa sang mga tagna parte sa Mesias nga natuman kay Jesus, tan-awa angSeksion 14, Seksion 15, and Seksion 16 sini nga brosyur, subong man ang artikulo nga “Si Jesucristo—Ang Ginsaad nga Mesias” sa apendise sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia?