1, 2. (a) Anong panamyaw ang nabaton ni Maria sa dumuluong? (b) Ano nga desisyon ang pagahimuon ni Maria kag paano ini nagpabag-o sang iya kabuhi?

NATINGALA gid si Maria samtang nagapasulod ang bisita sa ila puluy-an. Nagduaw ining bisita indi para sa iya amay ukon iloy. Nagkari ini agod duawon sia! Sigurado si Maria nga ining bisita indi taga-Nazaret. Bangod gamay lang ang ila banwa, matalupangdan gid ining dumuluong. Tuhay gid ini bisan diin sia magkadto. Nakibot gid si Maria sa iya pinasahi nga panamyaw: “Maayong adlaw, ikaw nga nahamut-an sing daku, si Jehova kaupod mo.”—Basaha ang Lucas 1:26-28.

2 Ginpakilala sang Biblia si Maria nga anak nga babayi ni Heli, sa banwa sang Nazaret sa Galilea. Ginsambit sia sa Biblia sa tion nga magahimo sia sing importante nga mga desisyon. Kalaslon na sia sa panday nga si Jose, indi manggaranon nga tawo apang may mabakod nga pagtuo sa Dios. Gani daw subong bala nga naplano na kon ano ang matabo sa iya kabuhi. Mangin masinakdagon sia nga asawa ni Jose kag magatukod sila sing isa ka pamilya. Apang, hinali lang nga naatubang niya ining bisita nga nagpahibalo sang iya responsibilidad gikan sa Dios nga magabag-o sang iya kabuhi.

3, 4. Para makilala naton si Maria, ano ang dapat naton kalimtan, kag ano ang dapat naton hambalan?

3 Madamo ang natingala nga diutay lang ang ginasugid sang Biblia tuhoy kay Maria—sa iya gindak-an, mga kinaiya, kag wala gid tuhoy sa iya hitsura ukon panagway. Apang, madamo kita sing matun-an sa ginasiling sang Pulong sang Dios tuhoy sa iya.

4 Agod makilala gid naton si Maria, kinahanglan naton nga kalimtan anay ang pila ka pagpati tuhoy sa iya nga ginatudlo sang mga relihion. Indi naton paghambalan ang iya madamo nga laragway kag imahen ukon ang masibod nga mga panudlo kag doktrina tuhoy sa sining mapainubuson nga babayi nga ginhatagan nila sing tuman kataas nga mga titulo subong sang “Iloy sang Dios” kag “Rayna sang Langit.” Sa baylo, hambalan naton kon ano gid ang ginasugid sang Biblia tuhoy sa iya para mahantop naton ang iya pagtuo kag kon paano naton sia mailog.

 Pagduaw sang Isa ka Anghel

5. (a) Ano ang matun-an naton kay Maria sa iya reaksion sa panamyaw ni Gabriel? (b) Anong importante nga leksion ang matun-an naton kay Maria?

5 Nahibaluan naton nga indi ordinaryo nga persona ang bisita ni Maria. Sia ang anghel nga si Gabriel. Sang gintawag niya si Maria nga “nahamut-an sing daku,” “natublag” gid ini kag nakibot sa sining pinasahi nga panamyaw. (Luc. 1:29) Sin-o ang nahamuot gid sa iya? Wala si Maria nagapaabot nga kahamut-an sia sing daku sa tunga sang katawhan. Apang ang anghel nagapamulong sing kahamuot ni Jehova nga Dios. Importante gid ina para kay Maria. Apang, indi sia bugalon nga nagapaabot nga kahamut-an sang Dios. Kon luyag man naton nga kahamut-an sang Dios, dapat nga indi naton paghaumhaumon nga ginkahamut-an na niya kita. Makatuon kita sang importante nga leksion tuhoy sini nga nahangpan gid sang lamharon nga si Maria. Ginapamatukan sang Dios ang mga matinaastaason, apang ginahigugma niya kag ginasakdag ang mga mapainubuson.—Sant. 4:6.

Si Maria indi bugalon nga nagapaabot nga kahamut-an sang Dios

6. Ano nga pribilehiyo ang gintanyag sang anghel kay Maria?

6 Kinahanglan ni Maria ina nga sahi sang pagkamapainubuson, bangod ang anghel nagtanyag sa iya sang wala niya mahanduraw nga pribilehiyo. Ginpaathag niya nga si Maria magabun-ag sang anak nga mangin labaw sa tanan nga katawhan. Nagsiling si Gabriel: “Ihatag sa iya ni Jehova nga Dios ang trono ni David nga iya amay, kag magahari sia sa panimalay ni Jacob sing dayon, kag ang iya ginharian wala sing katapusan.” (Luc. 1:32, 33) Walay duhaduha nga nahibaluan ni Maria ang saad sang Dios kay David kapin na sa isa ka libo ka tuig ang nagligad nga ang isa sa iya kaliwatan magagahom sing walay katubtuban. (2 Sam. 7:12, 13) Busa ang iya anak mangin Mesias, nga siniglo na nga ginapaabot sang katawhan sang Dios!

Ang anghel nga si Gabriel nagtanyag kay Maria sang wala niya mahanduraw nga pribilehiyo

7. (a) Ano ang ginapakita sang pamangkot ni Maria parte sa iya? (b) Ano ang matun-an sang mga pamatan-on subong kay Maria?

7 Dugang pa, nagsiling ang anghel sa iya nga ang iya anak “tawgon nga Anak sang Labing Mataas.” Paano ang isa ka tawhanon nga babayi makabun-ag sang Anak sang Dios? Isa pa, paano sia makabata kay wala pa sia bana? Kalaslon pa lang sia kay Jose. Prangka nga namangkot si Maria: “Paano ini matabo, kay wala pa gid ako makapakighulid sa isa ka lalaki?” (Luc. 1:34) Talupangda nga wala sia nahuya nga isugid nga ulay pa sia. Sa baylo, ginapakabahandi niya ang iya pagkaulay. Subong, madamo nga pamatan-on ang wala nagapabalor sa ila pagkaulay kag ginasuyaan pa gani nila yadtong mga ulay pa. Ang kalibutan nagbag-o na gid. Apang si Jehova wala nagbag-o. (Mal. 3:6) Subong sang adlaw ni Maria, ginapakabahandi Niya ang  mga nagasunod sa Iya moral nga mga talaksan.—Basaha ang Hebreo 13:4.

8. Bisan indi himpit si Maria, paano sia makabun-ag sang himpit nga bata?

8 Bisan pa matutom sia nga alagad sang Dios, si Maria indi himpit. Nian, paano sia makabun-ag sang himpit nga bata, ang Anak sang Dios? Ginpaathag ini ni Gabriel: “Ang balaan nga espiritu magaabot sa imo, kag ang gahom sang Labing Mataas magalikop sa imo. Bangod sina ang bata nga ibun-ag tawgon nga balaan, Anak sang Dios.” (Luc. 1:35) Ang pagkabalaan nagakahulugan sing “katinlo,” “kaputli,” “sagrado.” Kinaandan na nga ginapanubli sang kabataan ang kasal-anan sang ila mga ginikanan. Apang sa sini nga bahin, magahimo si Jehova sing pinasahi nga milagro. Pahanabuon Niya nga maliton ang kabuhi sang iya Anak gikan sa langit pakadto sa taguangkan ni Maria kag gamiton ang iya aktibo nga kusog, ukon balaan nga espiritu, nga “magalikop” kay Maria, magaamlig sa ginadala niya gikan sa halit sang sala. Nagpati bala si Maria sa saad sang anghel? Paano sia nagsabat?

Ang Sabat ni Maria kay Gabriel

9. (a) Ngaa ang mga nagaduhaduha nabudlayan magpati sa sugilanon parte kay Maria? (b) Paano ginpabakod ni Gabriel ang pagtuo ni Maria?

9 Ang mga nagaduhaduha, lakip na ang pila ka teologo sang Cristiandad, nabudlayan gid magpati nga ang isa ka ulay mahimo magbata. Bisan madamo sila sing tinun-an, indi nila gihapon mahangpan ang simple nga kamatuoran. Subong sa ginsiling ni Gabriel, “wala sing kapahayagan sang Dios nga indi niya matuman.” (Luc. 1:37) Nagpati si Maria nga matuod ang pulong ni Gabriel, bangod may daku sia nga pagtuo. Kag ini nga pagpati may basihan. Kaangay ni bisan sin-o nga mahunahunaon nga tawo, nagakinahanglan si Maria sing ebidensia para basihan sang iya pagtuo. Handa si Gabriel nga dugangan ang mga nahibaluan na ni Maria. Ginsugiran niya sia tuhoy sa iya tigulang nga paryente nga si Elisabet nga madugay na nga baw-as. Ginpaposible sang Dios nga magbusong ini paagi sa milagro!

10. Ngaa indi naton masiling nga ang pribilehiyo ni Maria mahapos lang batunon?

10 Ano karon ang himuon ni Maria? Ginatanyag sa iya ang responsibilidad kag may ebidensia sia nga tumanon sang Dios ang tanan nga ginsiling ni Gabriel. Indi naton masiling nga ini nga pribilehiyo mahapos lang batunon. Una, kalaslon na sia kay Jose. Mapakasal pa ayhan si Jose sa iya kon mahibal-an sini nga nagabusong na gali sia? Dugang pa, ang responsibilidad mismo nga abagahon niya daw makapulunaw gid. Magadala sia sang kabuhi sang pinakabilidhon sa tanan nga gintuga sang Dios, ang Iya mismo pinalangga nga Anak! Dapat niya atipanon ang lapsag kag amligan sa tunga sang malaut nga kalibutan. Huo, tuman gid ini ka bug-at nga responsibilidad!

11, 12. (a) Ano ang reaksion kon kaisa bisan sang mga matutom sa makahalangkat nga mga asaynment halin sa Dios? (b) Ano ang ginapakita sang ginsiling ni Maria kay Gabriel parte sa iya kaugalingon?

 11 Ginapakita sang Biblia nga kon kaisa bisan ang mga matutom nagapangalag-ag nga batunon ang makahalangkat nga mga asaynment halin sa Dios. Si Moises nagpamalibad sang ginpangabay sia nga mangin humalambal sang Dios. (Ex. 4:10) Indi kuntani magbaton si Jeremias sang asaynment halin sa Dios bangod “bata” pa sia. (Jer. 1:6) Kag ginpalagyuhan ni Jonas ang iya asaynment! (Jon. 1:3) Kamusta naman sa bahin ni Maria?

12 Ang iya ginsiling nga nagapakita sang pagkamapainubuson kag pagkamatinumanon nagapabilin gihapon tubtob subong. Nagsiling sia kay Gabriel: “Yari karon! Ang ulipon nga babayi ni Jehova! Kabay nga matabo ini sa akon suno sa imo ginpahayag.” (Luc. 1:38) Ang ulipon nga babayi amo ang pinakamanubo sa tanan nga mga ulipon; ang iya kabuhi bug-os nga nasandig sa iya agalon. Amo sina ang ginbatyag ni Maria tuhoy sa iya Agalon, si Jehova. Nakahibalo si Maria nga amligan sia ni Jehova, bangod mainunungon Sia sa tanan nga mainunungon sa Iya. Kag pakamaayuhon sia ni Jehova samtang ginahimo niya ang iya bug-os nga masarangan sa sining makahalangkat nga asaynment.—Sal. 18:25.

Nakahibalo si Maria nga amligan sia sang iya mainunungon nga Dios, si Jehova

13. Kon daw kabudlay ukon daw imposible ang ginapahimo sang Dios, paano kita makabenepisyo sa halimbawa ni Maria?

13 Kon kaisa may ginapahimo ang Dios sa aton nga sa banta naton daw kabudlay ukon daw imposible pa gani himuon. Apang, may madamo nga rason sa iya Pulong nga makasalig kita sa iya sing bug-os subong sang ginhimo ni Maria. (Hulu. 3:5, 6) Kon magsalig kita sa iya, padyaan niya kita, kag magabakod pa gid ang aton pagtuo.

Pagbisita kay Elisabet

14, 15. (a) Paano ginpadyaan ni Jehova si Maria sang nagbisita sia kanday Elisabet kag Zacarias? (b) Ano ang ginasugid sang pinamulong ni Maria nga narekord sa Lucas 1:46-55 parte sa iya?

14 Daku gid nga butang para kay Maria ang ginsugid ni Gabriel tuhoy kay Elisabet. Sa tanan nga babayi, sin-o pa bala ang mas makahangop sang iya kahimtangan? Dalidali nga nagkadto si Maria sa nabukid sang Juda kag naglawig sing tatlo ukon apat ka adlaw ang iya paglakbay. Samtang nagapasulod sia sa puluy-an nanday Elisabet kag Zacarias nga saserdote, gin-amanan ni Jehova si Maria sing dugang nga ebidensia agod dugang nga magbakod ang iya pagtuo. Sang nabatian ni Elisabet ang panamyaw ni Maria gilayon niya nga nabatyagan ang pagkibo sang lapsag sa iya taguangkan. Napuno sia sang balaan nga espiritu kag nagpamulong kay Maria subong ang “iloy sang akon  Ginuo.” Ginpahayag sang Dios kay Elisabet nga ang anak ni Maria sa ulihi mangin iya Ginuo, ang Mesias. Dugang pa, ginpahulag sia sang balaan nga espiritu nga hatagan sing komendasyon si Maria bangod sa iya matutom nga pagtuman paagi sa pagsiling: “Malipayon man sia nga nagpati.” (Luc. 1:39-45) Huo, ang tanan nga ginsaad ni Jehova kay Maria matuman gid!

Ang pag-abyanay nanday Maria kag Elisabet isa ka pagpakamaayo para sa ila

15 Nagpamulong man si Maria. Mainandamon nga gintipigan ang iya pinamulong sa Pulong sang Dios. (Basaha ang Lucas 1:46-55.) Amo ini ang pinakamalawig nga pinamulong ni Maria nga narekord sa Biblia, kag madamo ang ginasugid sini tuhoy sa iya. Ginapakita sini ang iya mapinasalamaton nga panimuot samtang ginadayaw niya si Jehova bangod ginpakamaayo sia paagi sa pag-aman sing pribilehiyo  nga mag-alagad subong iloy sang Mesias. Nagapakita ini sang iya tudok nga pagtuo samtang nagapamulong sia tuhoy kay Jehova subong nagapakanubo sa mga bugalon kag gamhanan kag nagabulig sa mga kubos kag imol nga nagatinguha nga mag-alagad sa iya. Nagapakita man ini sang kasangkaron sang iya ihibalo. Ginbulubanta nga naggamit sia sing kapin sa 20 ka pagpatuhoy sa Hebreong Kasulatan! *

16, 17. (a) Paano si Maria kag ang iya bata nagpakita sang panimuot nga dapat naton ilugon? (b) Ang pagbisita ni Maria kay Elisabet nagapahanumdom sa aton sang ano nga pagpakamaayo?

16 Maathag nga ginapamalandungan gid ni Maria ang Pulong sang Dios. Apang, nagpabilin sia nga mapainubuson paagi sa paghambal suno sa Kasulatan sa baylo nga maghambal sang iya kaugalingon nga mga panghunahuna. Ang bata nga nagatubo sa iya taguangkan magapakita man sa ulihi sing kaangay nga espiritu, nga nagasiling: “Ang akon ginatudlo indi akon, kundi iya sang nagpadala sa akon.” (Juan 7:16) Maayo man nga pamangkuton naton ang aton kaugalingon: ‘Ginapakita ko man bala ang kaangay nga pagtahod kag pagpakabalaan sa Pulong sang Dios? Ukon mas luyag ko bala nga ipabutyag ang akon kaugalingon nga mga ideya kag mga panudlo?’ Si Maria may husto nga panimuot sa sini nga bahin.

17 Nagpabilin si Maria upod kay Elisabet sing mga tatlo ka bulan, walay duhaduha nga nakapalig-unay sila sa isa kag isa. (Luc. 1:56) Ang sugilanon sang Biblia parte sa sining pagbisita nagapahanumdom sa aton sang pagpakamaayo sang pag-abyanay. Kon makig-abyan kita sa tudok nga nagahigugma kay Jehova nga Dios, makasalig kita nga magalambo kita sa espirituwal kag mangin suod pa gid sa Iya. (Hulu. 13:20) Apang sang ulihi, tion na nga magpauli si Maria. Ano na lang ang ihambal ni Jose kon mahibal-an niya ang kahimtangan sini?

Sanday Maria kag Jose

18. Ano ang ginsugid ni Maria kay Jose, kag ano ang iya reaksion?

18 Mahimo nga wala na ginhulat ni Maria nga maghilmunon ang iya pagbusong. Walay duhaduha nga nagtu-ad sia kay Jose. Antes sini, mahimo nagkabalaka si Maria kon ano ayhan ang mangin reaksion sining mabuot kag mahinadlukon sa Dios nga tawo sa iya isugid. Bisan pa sina, nagpalapit sia kag ginsugid kay Jose ang tanan nga natabo sa iya. Kon imo lang hunahunaon, mahimo nga nabalaka gid si Jose. Luyag niya patihan ining pinalangga niya nga babayi, apang ang ginsugid ni Maria sa iya wala pa gid anay matabo. Wala ginsugid sang Biblia kon ano ang ginhunahuna ni Jose ukon kon paano sia nangatarungan. Apang nagasugid ini nga nagdesisyon sia nga bulagan si Maria, bangod ang kalaslon nga magnobyahanay sadto ginakabig na subong kasal. Pero, indi niya luyag nga pakahuy-an ukon silutan si Maria, amo nga  nagdesisyon sia nga makigbulag sing tago. (Mat. 1:18, 19) Mahimo nga nasakitan gid si Maria sang makita ining mainayuhon nga tawo nga nagaantos bangod sining kahimtangan nga wala pa gid anay matabo. Apang, wala naghinakit si Maria.

19. Paano ginbuligan ni Jehova si Jose nga makahimo sing pinakamaayo nga desisyon?

19 Ginbuligan ni Jehova si Jose nga makahimo sing pinakamaayo nga desisyon. Sa isa ka damgo, ginsugiran sia sang anghel sang Dios nga ang pagbusong ni Maria isa ka milagro. Makapaumpaw gid yadto! Nanghikot karon si Jose kaangay sa ginhimo ni Maria sa panugod—suno sa giya ni Jehova. Ginpangasawa niya si Maria, kag naghanda sia para abagahon ang pinasahi nga responsibilidad nga tatapon ang Anak ni Jehova.—Mat. 1:20-24.

20, 21. Ano ang matun-an sang mga mag-asawa kag sang mga nagaplano nga magminyo kanday Maria kag Jose?

20 Sa mga mag-asawa subong kag sa mga nagaplano nga magminyo, may matun-an kamo sa sining bataon nga mag-asawa sang nagligad nga 2,000 ka tuig. Samtang ginatan-aw ni Jose ang iya bataon nga asawa nga nagatungod sang iya responsibilidad subong iloy, sigurado gid nga nalipay sia nga gingiyahan sia sang anghel ni Jehova. Mahimo nakita ni Jose ang kabilihanan sang pagsandig kay Jehova kon nagahimo sing dalagku nga mga desisyon. (Sal. 37:5; Hulu. 18:13) Walay duhaduha nga nagpabilin sia nga mahinalungon sa iya mga desisyon subong ulo sang pamilya.

21 Sa pihak nga bahin, ano ang matun-an naton sa pagpasugot ni Maria nga pamanahon si Jose? Sang primero, mahimo nabudlayan si Jose nga hangpon ang iya panugiron, apang naghulat si Maria sa desisyon ni Jose kay sia ang mangin ulo sang pamilya. Sigurado nga daku gid ina nga leksion sa iya, amo man sa Cristianong mga babayi subong. Sa katapusan, ining mga hitabo mahimo nagtudlo kanday Jose kag Maria sing kabilihanan sang bunayag kag bukas nga komunikasyon.—Basaha ang Hulubaton 15:22.

22. Ano ang pundasyon sang pag-asawahay nanday Jose kag Maria, kag ano nga kahigayunan ang yara sa ila?

22 Maayo gid ang pundasyon sining bataon nga mag-asawa sa panugod sang ila pag-asawahay. Pareho nila nga ginhigugma si Jehova nga Dios labaw sa tanan kag nagtinguha nga pahamut-an sia subong responsable kag matinatapon nga ginikanan. Siempre pa, daku nga pagpakamaayo ang matigayon nila—kag daku man ang mga hangkat. Yara sa ila ang kahigayunan nga padakuon si Jesus, nga mangin ang pinakabantog nga tawo nga nagkabuhi sa duta.

^ par. 15 Mahimo nga nalakip sa ginpatuhuyan ni Maria amo ang matutom nga si Ana, nga ginhatagan man ni Jehova sang anak.—Tan-awa ang kahon nga “Duha ka Talalupangdon nga Pangamuyo” sa Kapitulo 6.