1, 2. Daw ano kasangkad ang pagkaayo sang Dios, kag paano ginapadaku sang Biblia ini nga kinaiya?

ANG pila ka madugay na nga mag-abyan nagakinaon sa guwa, nga nagakinadlaw kag nagaistoryahanay samtang nagapainit-init sila sa silak sang nagahinunod nga adlaw kag ginadayaw ang talan-awon. Sa malayo, ang isa ka mangunguma nagatulutan-aw sa iya katamnan kag nagayuhomyuhom bangod sang nagadamol nga gal-um kag nagtupa na ang una nga ulan sa uhaw nga mga pananom. Sa iban naman nga duog, nalipay ang mag-asawa sa pagtan-aw nga nagtakangtakang na ang ila bata.

2 Nahibaluan man nila ukon wala, ini sila tanan nagabenepisyo sa isa ka butang—ang pagkaayo ni Jehova nga Dios. Ang relihioso nga mga tawo masami nagasiling nga “ang Dios mainayuhon.” Mas mapuwersa ang ginasiling sang Biblia. Ini nagasiling: “Daw ano ka daku sang iya pagkaayo!” (Zacarias 9:17) Apang daw pila lamang karon ang nakahibalo kon ano ang kahulugan sining mga pulong. Ano gid ang nadalahig sa pagkaayo ni Jehova nga Dios, kag paano ini nga kinaiya sang Dios nagaapektar sa kada isa sa aton?

Isa ka Talalupangdon nga Aspekto sang Gugma sang Dios

3, 4. Ano ang pagkaayo, kag ngaa ang pagkaayo ni Jehova mahimo malaragway sing pinakamaayo gid subong isa ka ekspresyon sang gugma sang Dios?

3 Sa madamo nga hambal karon, ang “pagkaayo” isa ka pangkabilugan nga tinaga. Apang, subong ginapahayag sa Biblia, ang pagkaayo indi isa ka pangkabilugan nga tinaga. Una sa tanan, nagapatuhoy ini sa pagkatadlong. Gani sa isa ka kahulugan, masiling naton nga ang pagkaayo tudok kay Jehova. Ang tanan niya nga kinaiya—lakip ang iya gahom, ang iya katarungan, kag ang iya kaalam—maayo gid. Apang, mahimo nga ang pinakamaayo nga paglaragway sa pagkaayo amo nga isa ini ka ekspresyon sang gugma ni Jehova. Ngaa?

 4 Ang pagkaayo isa ka kinaiya nga ginapakita sa iban. Ginpakita ni Pablo nga ang tawo nga maayo mas makapahamuot sangsa tawo nga matarong. (Roma 5:7) Ang tawo nga matarong masaligan nga magasunod sa kasuguan, apang kapin pa ang ginahimo sang tawo nga maayo. May inisyatibo sia kag nagapangita sing paagi nga makabulig sa iban. Subong makita pa naton, si Jehova maayo gid sa sini nga kahulugan. Maathag nga ini nga pagkaayo nagagikan sa walay latid nga gugma ni Jehova.

5-7. Ngaa nangindi si Jesus nga tawgon “Maayong Manunudlo,” kag sa amo, anong madalom nga kamatuoran ang ginpamatud-an niya?

5 Tumalagsahon man ang pagkaayo ni Jehova. Antes mapatay si Jesus, may nagpalapit sa iya nga isa ka tawo kag ginpamangkot sia nga ginatawag sia nga “Maayong Manunudlo.” Si Jesus nagsiling sa iya: “Ngaa ginatawag mo ako nga maayo? Wala gid sing maayo, luwas sa isa, ang Dios.” (Marcos 10:17, 18) Mahimo maglibog ang imo ulo sa sining sabat. Ngaa gintadlong ni Jesus ang tawo? Indi bala matuod nga si Jesus isa ka “Maayong Manunudlo”?

6 Maathag nga gingamit sang tawo ang mga tinaga nga “Maayong Manunudlo” subong isa ka pakulahaw nga titulo. Mapainubuson nga ginpatuhoy ni Jesus ini nga himaya sa iya langitnon nga Amay, nga amo gid ang labing maayo. (Hulubaton 11:2) Apang ginpamatud-an man ni Jesus ang isa ka madalom nga kamatuoran. Si Jehova lamang ang talaksan sang kon ano ang maayo. Sia lamang ang may soberano nga kinamatarong sa pagpat-od kon ano ang maayo kag malain. Gintinguhaan ni Adan kag ni Eva nga angkunon ini nga kinamatarong sang rebelyuso nga nagkaon sila gikan sa kahoy sang pagkilala sa maayo kag malain. Indi kaangay nila, si Jesus mapainubuson kag wala magpasilabot sa iya Amay sa paghimo sing mga talaksan.

7 Dugang pa, nahibaluan ni Jesus nga si Jehova amo ang tuburan sang tanan nga maayong butang. Sia ang Manughatag sang “tagsa ka maayong dulot kag tagsa ka himpit nga regalo.” (Santiago 1:17) Usisaon naton kon paano ang pagkaayo ni Jehova makita sa iya kaalwan.

 Pamatuod sang Bugana nga Pagkaayo ni Jehova

8. Paano si Jehova nagapakita sing pagkaayo sa tanan nga katawhan?

8 Ang tanan nga nabuhi nakabenepisyo gikan sa pagkaayo ni Jehova. Ang Salmo 145:9 nagasiling: “Si Jehova maayo sa tanan.” Ano ang pila ka halimbawa sang iya pagkaayo sa tanan? Ang Biblia nagasiling: “Wala sia magpabaya sa iya kaugalingon nga walay saksi nga naghimo sia sing maayo, nga nagahatag sa inyo sing mga ulan gikan sa langit kag sing mapatubason nga mga panag-on, nga ginapuno ang inyo tagipusuon sing pagkaon kag kasadya.” (Binuhatan 14:17) Nakabatyag ka bala sing kalipay samtang nagakaon ka sing manamit nga pagkaon? Kon indi bangod sa pagkaayo ni Jehova nga gindesinyo niya ining duta nga may padayon nga suplay sang preska nga tubig kag “mapatubason nga mga panag-on” agod makapatubas sing bugana nga pagkaon, wala kuntani kita sing makaon. Ginpakita ni Jehova ini nga pagkaayo indi lamang sa mga nagahigugma sa iya kundi sa tanan.  Si Jesus nagsiling: “Ginapasubang niya ang iya adlaw sa mga tawo nga malauton kag sa maayo kag nagapaulan sa mga tawo nga matarong kag sa mga di-matarong.”—Mateo 5:45.

Si Jehova “nagahatag sa inyo sing mga ulan gikan sa langit kag sing mapatubason nga mga panag-on”

9. Paano ginailustrar sang mansanas ang pagkaayo ni Jehova?

9 Madamo ang nagapasapayan sa kaalwan nga ginapakita sa katawhan bangod sang padayon nga aksion sang adlaw, ulan, kag mabungahon nga mga panag-on. Binagbinaga, halimbawa, ang mansanas. Kinaandan ini sa mabulubugnaw nga mga rehiyon sang duta. Apang, matahom ini, manamit, maduga kag masustansia. Nahibaluan mo bala nga sa bug-os nga kalibutan may yara mga 7,500 ka bariedad sang mansanas, nga may lainlain nga duag halin sa mapula, dalag, tubtob berde kag may lainlain nga kadakuon halin sa daku-daku lang diutay sa sirale tubtob  sa kadakuon sang kabugaw? Kon uyatan mo ang gamay nga liso sang mansanas, daw indi ini salapakon. Apang gikan sa sini nagatubo ang isa sang labing matahom nga mga kahoy. (Ambahanon ni Solomon 2:3) Ang kahoy nga mansanas ginakoronahan sang matahom nga mga bulak sa tigpamulak; nagapamunga ini sa tigragas. Kada tuig—sa sulod sang 75 ka tuig—ang madugos gikan sa kinaandan nga kahoy nga mansanas makapuno sa 20 ka karton nga 19 kilos ang kabug-aton sang tagsa!

Gikan sa sining gamay nga liso nagatubo ang isa ka kahoy nga makapakaon kag makapahalipay sa mga tawo sa sulod sang mga dekada

10, 11. Paano ginapakita sang mga igbalatyag ang pagkaayo sang Dios?

10 Bangod si Jehova pirme nagapakita sing pagkaayo, ginhatagan niya kita sing lawas nga ‘ginhimo sing makatilingala,’ nga may mga igbalatyag nga gindesinyo agod mahangpan naton ang iya mga binuhatan kag malipay sa sini. (Salmo 139:14) Hunahunaa liwat ang mga danyag nga ginlaragway sa umpisa sini nga kapitulo. Ano nga mga talan-awon ang nagahatag sing kalipay sa sina nga mga tinion? Ang mapulapula nga guya sang isa ka nagaudyak nga bata. Ang ulan nga nagatupa sa katamnan. Ang pula, dalag, kag ube nga mga duag sang nagahinunod nga adlaw. Ang mata sang tawo gindesinyo agod makilala ang kapin sa 300,000 ka duag! Kag ang aton palamatin-an makakilala sa pagbag-obag-o sang tono sang isa ka matahom nga tingog, sa paghutik sang hangin sa kakahuyan, sa daw ginaitik nga pagkadlaw sang nagatakangtakang nga bata. Ngaa makita naton kag mabatian ini nga mga talan-awon kag mga tunog? Ang Biblia nagasiling: “Ang dulunggan nga makabati kag ang mata nga makakita—si Jehova ang naghimo sini.” (Hulubaton 20:12) Apang duha lamang ini ka igbalatyag.

11 Ang igbalatyag sa pagpanimaho isa pa ka ebidensia sang pagkaayo ni Jehova. Ang ilong sang tawo makapatuhay sa mga 10,000 ka baho. Hunahunaa ang pila lamang: ang imo paborito nga pagkaon nga ginaluto, ang mga bulak, ang nadagas nga mga dahon, ang nagausbong nga aso gikan sa ginatutdan nga kahoy. Kag paagi sa igbalatyag sa pagtandog mabatyagan mo ang dapya sang hangin sa imo nawong, ang nagapasalig nga hakos sang isa ka hinigugma, ang nagahininghining nga prutas sa imo kamot. Kon mag-angkab ka, ginagamit mo ang imo igbalatyag sa pagpanabor.  Nagadugang pa ang imo gana samtang ginasagamsam mo ang tagsa sang nagasalakot nga sabor sang isa ka prutas. Huo, may rason gid kita sa pagtu-aw tuhoy kay Jehova: “Daw ano ka bugana ang imo pagkaayo, nga gintipigan mo para sa mga nagakahadlok sa imo!” (Salmo 31:19) Apang, paano, “gintipigan” ni Jehova ang pagkaayo para sa mga may diosnon nga kahadlok?

Pagkaayo nga May Walay Katapusan nga mga Benepisyo

12. Ano nga mga aman gikan kay Jehova ang labing importante, kag ngaa?

12 Si Jesus nagsiling: “Nasulat na, ‘Ang tawo mabuhi, indi lamang sa tinapay, kundi sa tagsa ka pulong nga nagaguwa sa baba ni Jehova.’ ” (Mateo 4:4) Sa pagkamatuod, kapin nga kaayuhan ang mahatag sa aton sang espirituwal nga mga aman ni Jehova sangsa pisikal nga mga aman, bangod makadul-ong ini sa kabuhi nga walay katapusan. Sa Kapitulo 8 sini nga libro, natun-an naton nga gingamit ni Jehova ang iya gahom sa pagpasag-uli sa sining katapusan nga mga adlaw agod paluntaron ang espirituwal nga paraiso. Ang importante nga bahin sini nga paraiso amo ang bugana nga espirituwal nga pagkaon.

13, 14. (a) Ano ang nakita ni manalagna Ezequiel sa palanan-awon, kag ano ang kahulugan sini para sa aton? (b) Anong makahatag-kabuhi nga espirituwal nga mga aman ang ginahimo ni Jehova para sa iya matutom nga mga alagad?

13 Sa isa sang daku nga mga tagna sa Biblia tuhoy sa pagpasag-uli, ginhatagan si manalagna Ezequiel sing palanan-awon tuhoy sa isa ka napasag-uli kag ginhimaya nga templo. Gikan sa templo may tubig nga nagailig nga nagasangkad kag nagadalom samtang nagailig ini tubtob nangin “doble ang kadakuon.” Ini nga suba nagadala sing mga pagpakamaayo sa bisan diin nga mailigan sini. Ang mga kahoy sa mga pangpang sini nagahatag sing pagkaon kag bulong. Ini nga suba naghatag sing kabuhi sa maparat kag walay kabuhi nga Patay nga Dagat kag nangin mapuslanon ini! (Ezequiel 47:1-12) Apang ano ang buot silingon sini tanan?

14 Ang palanan-awon nagakahulugan nga ipasag-uli ni Jehova ang iya kahimusan para sa putli nga pagsimba, nga ginlaragway sang templo nga nakita ni Ezequiel. Kaangay sang suba sa  palanan-awon, ang mga aman sang Dios para sa kabuhi magailig sa iya katawhan sing bugana kag bugana pa. Sugod sang mapasag-uli ang putli nga pagsimba sang 1919, ginpakamaayo ni Jehova ang iya katawhan sing nagahatag-kabuhi nga mga aman. Paano? Ang mga Biblia, mga literatura sa Biblia, mga miting, kag ang mga kombension nakabulig sa pagdala sing importante nga mga kamatuoran sa minilyon. Paagi sa sini, ginatudlo ni Jehova sa katawhan ang iya pinakaimportante nga aman para sa kabuhi—ang halad nga gawad ni Cristo, nga nagabulig agod ang bisan sin-o nga nagahigugma kag nagakahadlok sa Dios makatigayon sing matinlo nga tindog sa atubangan ni Jehova kag sing paglaum sa kabuhi nga walay katapusan. * Amo kon ngaa, sa sining katapusan nga mga adlaw, samtang ang kalibutan may espirituwal nga tiggulutom, ang katawhan ni Jehova may espirituwal nga sinalusalo.—Isaias 65:13.

15. Sa anong kahulugan ang pagkaayo ni Jehova magailig sa matutom nga katawhan sa tion sang Isa ka Libo ka Tuig nga Paghari ni Cristo?

15 Apang ang suba sa palanan-awon ni Ezequiel indi magadulog sa pag-ilig kon malaglag ining daan nga sistema sang mga butang. Sa baylo, magailig ini sing bugana pa sa tion sang Isa ka Libo ka Tuig nga Paghari ni Cristo. Nian, paagi sa Mesianikong Ginharian, iaplikar ni Jehova ang bug-os nga balor sang halad ni Jesus, nga amat-amat nga magapahimpit sa katawhan. Nian, magahugyaw kita sa pagkaayo ni Jehova!

Dugang Pa nga mga Aspekto sang Pagkaayo ni Jehova

16. Paano ginapakita sang Biblia nga ang pagkaayo ni Jehova nagalakip sing iban pa nga mga kinaiya, kag ano ang pila sini?

16 Ang pagkaayo ni Jehova indi pagkaalwan lamang. Ginsugiran sang Dios si Moises: “Paagihon ko ang akon bug-os nga pagkaayo sa atubangan sang imo nawong, kag ibantala ko sa atubangan mo ang ngalan ni Jehova.” Nian ang rekord nagsiling: “Si Jehova nag-agi sa atubangan niya kag nagbantala: ‘Si Jehova, si Jehova, isa ka  Dios nga maluluy-on kag mainayuhon, mahinay sa pagpangakig kag bugana sa mahigugmaon nga kaayo kag sa kamatuoran.’ ” (Exodo 33:19; 34:6) Gani ang pagkaayo ni Jehova nagalakip sing pila ka maayong kinaiya. Binagbinagon naton ang duha lamang sini.

17. Ano ang pagkamainayuhon, kag paano ini ginpakita ni Jehova sa di-himpit nga mga tawo lamang?

17 “Mainayuhon.” Daku ang ginasugid sa aton sini nga kinaiya tuhoy sa paagi sang pagpakig-angot ni Jehova sa iya mga tinuga. Sa baylo nga maparas, walay balatyagon, ukon mapiguson, subong amo masami ang mga tawo nga may gahom, si Jehova malulo kag mainayuhon. Halimbawa, si Jehova nagsiling kay Abram: “Bayawa ang imo mga mata, palihug, kag lantaw ka gikan sa duog nga imo nahamtangan, paaminhan kag pabagatnan kag pasidlangan kag pakatundan.” (Genesis 13:14) Ginkuha sang madamo nga badbad ang tinaga nga “palihug.” Apang natalupangdan sang mga iskolar sa Biblia nga ang sinulatan sa orihinal nga Hebreo naglakip sing tinaga nga nagahimo sang ginhambal nga isa ka pangabay sa baylo nga isa ka sugo. May iban pa nga subong sini. (Genesis 31:12; Ezequiel 8:5) Handurawa ang Soberano sang uniberso nga nagasiling sing “palihug” sa mga tawo lamang! Sa isa ka kalibutan nga kinaandan na ang pagkawalay pasunaid, pagkaagresibo, kag pagkawalay katahuran, indi bala makapaumpaw hunahunaon ang pagkamainayuhon sang aton Dios nga si Jehova?

18. Sa anong kahulugan si Jehova “bugana . . . sa kamatuoran,” kag ngaa makapasalig ining mga pulong?

18 “Bugana . . . sa kamatuoran.” Ang kalibutan karon may huyog sa pagbinutig. Apang ginapahanumdom kita sang Biblia: “Ang Dios indi tawo nga magbutig sia.” (Numeros 23:19) Sa katunayan, ang Tito 1:2 nagasiling nga ang “Dios . . . indi makabutig.” Indi niya mahimo ini bangod sang iya pagkaayo. Sa amo, masaligan gid ang mga saad ni Jehova; ang iya mga pulong pirme nga matuman sing pat-od. Ginatawag pa gani si Jehova nga “Dios sang kamatuoran.” (Salmo 31:5) Wala lamang sia nagalikaw sa pagbinutig kundi nagahatag sia sing bugana nga kamatuoran. Wala sia nagadingot sing impormasyon, ukon malikumon;  sa baylo, ginapasanagan niya ang iya matutom nga mga alagad gikan sa iya walay latid nga kaalam. * Ginatudluan pa gani niya sila kon paano iaplikar ang mga kamatuoran nga iya ginahatag agod nga ‘padayon sila nga maglakat sa kamatuoran.’ (3 Juan 3) Sa kabilugan, paano ang pagkaayo ni Jehova dapat mag-apektar sa aton subong indibiduwal?

“Magasanag Bangod sa Pagkaayo ni Jehova”

19, 20. (a) Paano ginpaluya ni Satanas ang pagsalig ni Eva sa pagkaayo ni Jehova, kag ano ang resulta? (b) Ano dapat ang mangin epekto sa aton sang pagkaayo ni Jehova, kag ngaa?

19 Sang ginsulay ni Satanas si Eva sa hardin sang Eden, malalangon nga ginpaluya niya ang pagsalig ni Eva sa pagkaayo ni Jehova. Ginsugo ni Jehova si Adan: “Gikan sa tagsa ka kahoy sa hardin mahimo ka makakaon nga may kaayawan.” Sa linibo ka kakahuyan sa hardin, isa lamang ang gindumili ni Jehova. Apang, talupangda kon ano ang ginpamangkot ni Satanas kay Eva: “Nagsiling gid bala ang Dios nga indi kamo magkaon gikan sa tanan nga kahoy sa hardin?” (Genesis 2:9, 16; 3:1) Ginlubag ni Satanas ang ginsiling ni Jehova agod pahunahunaon si Eva nga si Jehova may ginadingot nga maayo. Makapasubo nga nagmadinalag-on ini nga taktika. Kaangay sang madamo nga lalaki kag babayi pagkatapos niya, ginduhaduhaan ni Eva ang pagkaayo sang Dios, nga amo ang naghatag sa iya sang tanan nga yara sa iya.

20 Nahibaluan naton ang daku nga kasubo kag pag-antos nga nangin resulta sini nga pagduhaduha. Gani pamatian naton ang ginasiling sang Jeremias 31:12: “Sila pat-od nga . . . magasanag bangod sa pagkaayo ni Jehova.” Dapat gid kita magsanag sa kalipay bangod sang pagkaayo ni Jehova. Indi gid naton pagduhaduhaan ang mga motibo sang aton Dios, nga puno gid sing pagkaayo. Masaligan naton sia sing bug-os, bangod interesado gid sia sa kaayuhan sang mga nagahigugma sa iya.

21, 22. (a) Sa anong pila ka paagi nga luyag mo balusan ang pagkaayo ni Jehova? (b) Ano nga kinaiya ang binagbinagon naton sa masunod nga kapitulo, kag paano ini tuhay sa pagkaayo?

 21 Dugang pa, nalipay kita kon may higayon kita nga makapakighambal sa iban tuhoy sa pagkaayo sang Dios. Tuhoy sa katawhan ni Jehova, ang Salmo 145:7 nagasiling: “Sa pagsambit sang imo bugana nga pagkaayo magakunyag sila sa paghambal.” Sa aton pagkabuhi sa adlaw-adlaw, nagabenepisyo kita sa pila ka paagi gikan sa pagkaayo ni Jehova. Ngaa indi ugalion nga pasalamatan kada adlaw si Jehova tungod sa iya pagkaayo, nga ginahimo ini sing espesipiko kon mahimo? Ang paghunahuna sini nga kinaiya, ang pagpasalamat kay Jehova tungod sini kada adlaw, kag ang pagsugid sa iban tuhoy sa sini magabulig sa aton sa pag-ilog sa aton maayo nga Dios. Kag samtang nagapangita kita sing mga paagi sa paghimo sing maayo, kaangay ni Jehova, labi pa kita nga mangin suod sa iya. Ang tigulang na nga si apostol Juan nagsulat: “Hinigugma, mangin manug-ilog ka, indi sang kon ano ang malain, kundi sang kon ano ang maayo. Sia nga nagahimo sing maayo naghalin sa Dios.”—3 Juan 11.

22 Ang pagkaayo ni Jehova ginaangot man sa iban pa nga mga kinaiya. Halimbawa, si Jehova “bugana sa mahigugmaon nga kaayo,” ukon sa mainunungon nga gugma. (Exodo 34:6) Ini nga kinaiya may mas espesipiko nga ginatumod sangsa pagkaayo, bangod ginapakita ini ni Jehova labi na sa iya matutom nga mga alagad. Sa masunod nga kapitulo, matun-an naton kon paano niya ginahimo ini.

^ par. 14 Wala na sing daku pa nga halimbawa sang pagkaayo ni Jehova sangsa gawad. Sa minilyon nga espiritu nga tinuga nga mapilian, ginpili ni Jehova ang iya hinigugma kag bugtong nga Anak agod mapatay para sa aton.

^ par. 18 Nagakaigo nga ginaangot sang Biblia ang kamatuoran sa kapawa. “Ipadala ang imo kapawa kag ang imo kamatuoran,” amba sang salmista. (Salmo 43:3) Ginapaiwag ni Jehova ang bugana nga espirituwal nga kapawa sa bisan sin-o nga luyag magpatudlo, ukon masanagan.—2 Corinto 4:6; 1 Juan 1:5.