Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 KAPITULO 7

Gahom sa Pag-amlig—‘Ang Dios Isa ka Dalangpan Para sa Aton’

Gahom sa Pag-amlig—‘Ang Dios Isa ka Dalangpan Para sa Aton’

1, 2. Ang mga Israelinhon yara sa anong katalagman sang magsulod sila sa duog sang Sinai sang 1513 B.C.E., kag paano sila ginpasalig ni Jehova?

ANG mga Israelinhon yara sa katalagman sang magsulod sila sa duog sang Sinai sang maaga nga bahin sang 1513 B.C.E. Himuon nila ang makakulugmat nga pagpanglakaton sa “malapad kag makahaladlok nga kahanayakan nga madamo sing dalitan nga mga man-ug kag mga iwiiwi.” (Deuteronomio 8:15, The New English Bible) Mahimo man sila salakayon sang kaaway nga mga pungsod. Gindala ni Jehova ang iya katawhan sa sini nga kahimtangan. Subong Dios nila, maamligan ayhan niya sila?

2 Makapasalig gid ang mga pulong ni Jehova: “Kamo nakakita sang ginhimo ko sa mga Egiptohanon, agod madala ko kamo sa ibabaw sang mga pakpak sang mga agila kag gindala kamo sa akon.” (Exodo 19:4) Ginpahanumdom ni Jehova ang iya katawhan nga ginluwas niya sila gikan sa mga Egiptohanon, nga daw subong bala nga ginagamit ang mga agila agod dalhon sila sa walay katalagman nga kahimtangan. Apang may iban pa nga mga rason kon ngaa ang “mga pakpak sang mga agila” nagakaigo nga nagailustrar sang pag-amlig sang Dios.

3. Ngaa ang “mga pagpak sang mga agila” nagakaigo nga nagailustrar sang pag-amlig sang Dios?

3 Ginagamit sang agila ang iya malapad kag makusog nga mga pakpak indi lamang sa pagpatimbuok. Sa kainiton sang adlaw, ginahumlad sang iloy nga agila ang iya mga pakpak—nga mahimo kapin sa 2 metros ang kalaparon—agod mangin isa ka nagaamlig nga pasilungan, nga nagataming sa iya maluya pa nga mga boto gikan sa makapalaso nga adlaw. Kon kaisa, ginakupkupan sang iya mga pakpak ang iya mga boto agod amligan sila gikan sa matugnaw nga hangin. Subong nga ginaamligan sang agila ang iya mga boto, gintamingan man kag gin-amligan ni Jehova ang bag-o pa lang matukod nga pungsod sang Israel. Karon nga yara sila sa kahanayakan, padayon nga makasapo ang iya katawhan sing dalangpan sa landong sang iya gamhanan nga simbuliko nga mga  pakpak tubtob nagapabilin sila nga matutom. (Deuteronomio 32:9-11; Salmo 36:7) Apang makatarunganon bala nga paabuton naton karon ang pag-amlig sang Dios?

Ang Ginasaad sang Dios nga Pag-amlig

4, 5. Ngaa makasalig kita sing bug-os sa pag-amlig nga ginasaad sang Dios?

4 May ikasarang gid si Jehova nga amligan ang iya mga alagad. Sia ang “Dios nga Labing Gamhanan”—isa ka titulo nga nagapakita nga may yara sia indi mapamatukan nga gahom. (Genesis 17:1) Kaangay sang indi mapunggan nga pagtaub, indi mabalabagan ang gahom ni Jehova. Sanglit sarang niya mahimo ang bisan ano nga luyag niya, mahimo kita mamangkot, ‘Kabubut-on bala ni Jehova nga gamiton ang iya gahom sa pag-amlig sa iya katawhan?’

5 Ang sabat, sa malip-ot, amo ang huo! Ginapasalig kita ni Jehova nga amligan niya ang iya katawhan. “Ang Dios isa ka dalangpan kag kusog para sa aton, isa ka bulig nga madali matigayon sa tion sang kalisdanan,” siling sang Salmo 46:1. Sanglit “indi makabutig” ang Dios, makasalig kita sing bug-os sa pag-amlig nga ginasaad niya. (Tito 1:2) Binagbinagon naton ang pila sang maathag nga mga ilustrasyon nga ginagamit ni Jehova sa paglaragway sang iya maamligon nga pag-atipan.

6, 7. (a) Ang manugbantay sang karnero sang panahon sang Biblia nag-aman sing ano nga sahi sang pag-amlig para sa iya mga karnero? (b) Paano ginalaragway sang Biblia ang tinagipusuon nga handum ni Jehova sa pag-amlig kag sa pag-atipan sa iya mga karnero?

6 Si Jehova isa ka Manugbantay, kag “kita iya katawhan kag mga karnero sang iya halalban.” (Salmo 23:1; 100:3) Ang pila ka sapat indi makapangapin sang ila kaugalingon kaangay sang hinuptanan nga mga karnero. Ang manugbantay sang mga karnero sang panahon sang Biblia dapat mangin maisog agod amligan ang iya mga karnero gikan sa mga leon, mga lobo, kag mga oso, subong man gikan sa mga kawatan. (1 Samuel 17:34, 35; Juan 10:12, 13) Apang may mga tion nga ang pag-amlig sa mga karnero nagkinahanglan sing pagpalangga. Kon ang isa ka karnero nanganak malayo sa toril, ginabantayan sang maatipanon nga manugbantay ang iloy sa tinion nga nagakinahanglan ini sing bulig kag dayon ginakuha niya ang walay pangapin nga kordero agod dalhon sa toril.

“Sapnayon niya sila sa iya dughan”

 7 Paagi sa pagpaanggid sang iya kaugalingon sa isa ka manugbantay sang karnero, ginapasalig kita ni Jehova sang iya tinagipusuon nga handum nga amligan kita. (Ezequiel 34:11-16) Dumduma ang paglaragway kay Jehova nga masapwan sa Isaias 40:11, nga ginbinagbinag sa Kapitulo 2 sini nga libro: “Kaangay sang manugbantay bantayan niya ang iya panong. Paagi sa iya butkon tipunon niya ang mga kordero; kag sapnayon niya sila sa iya dughan.” Paano ang gamay nga kordero mangin sa “dughan” sang manugbantay—ang pilo sa iya naibabaw nga panapton? Mahimo magpalapit ang kordero sa manugbantay, kag magsag-idsag-id pa gani sa iya tiil. Apang, ang manugbantay amo ang dapat magduko, maghakwat sa kordero, kag hinayhinay nga ibutang ini sa pilo sa iya dughan agod maamligan ini. Daw ano ka mapinalanggaon nga laragway sang kahanda sang aton Dakung Manugbantay nga bantayan kag amligan kita!

8. (a) Ang pag-amlig nga ginasaad sang Dios ginatanyag man kay sin-o, kag paano ini ginapakita sa Hulubaton 18:10? (b) Ano ang nadalahig sa pagsapo sing dalangpan sa ngalan sang Dios?

8 May kondisyon ang ginasaad sang Dios nga pag-amlig—matigayon lamang ini sang mga nagapalapit sa iya. Ang Hulubaton 18:10 nagasiling: “Ang ngalan ni Jehova torre nga mabakod. Ang matarong nagadalagan pasulod sa sini kag ginahatagan sing pangamlig.” Sang panahon sang Biblia, ang mga torre ginpatindog kon kaisa sa kahayanakan subong walay katalagman nga mga dalangpan. Apang responsibilidad sang isa nga yara sa katalagman ang magdangop sa sini nga torre agod maamligan sia. Amo man sa pagsapo sing dalangpan sa ngalan sang Dios. Indi lamang pagsulit sa ngalan sang Dios ang nadalahig sa sini; ang ngalan lamang sang Dios wala sing birtud. Sa baylo, dapat naton makilala kag saligan ang Tag-iya sini nga ngalan kag magkabuhi nahisanto sa iya matarong nga mga talaksan. Mainayuhon gid si Jehova sa pagpasalig sa aton nga kon magliso kita sa iya paagi sa pagtuo, sia mangin isa ka nagaamlig nga torre para sa aton!

“Ang Amon Dios . . . Makasarang Magluwas sa Amon”

9. Paano indi lamang pag-amlig ang ginsaad ni Jehova?

9 Wala lamang nagasaad si Jehova sing pag-amlig. Sang panahon sang Biblia, ginpasundayag niya sa milagruso nga mga paagi nga  may ikasarang sia sa pag-amlig sa iya katawhan. Sa tion sang maragtas sang Israel, ang gamhanan nga “kamot” ni Jehova masami nga nagpugong sa gamhanan nga mga kaaway. (Exodo 7:4) Apang, gingamit man ni Jehova sa mga indibiduwal ang iya gahom sa pag-amlig.

10, 11. Ano nga mga halimbawa sa Biblia ang nagapakita kon paano gingamit ni Jehova ang iya gahom sa pag-amlig para sa mga indibiduwal?

10 Sang ang tatlo ka pamatan-on nga Hebreo—sanday Sadrac, Mesac, kag Abednego—nagdumili sa pagyaub sa bulawan nga larawan ni Hari Nabocodonosor, namahog ang naakig nga hari nga ihaboy sila sa ginpainit sing tama nga hurno. “Sin-o bala ina nga dios nga makaluwas sa inyo gikan sa akon mga kamot?” amo ang pangyaguta ni Nabocodonosor, ang labing gamhanan nga hari sa duta. (Daniel 3:15) Ang tatlo ka pamatan-on nga lalaki nagpakita sing bug-os nga pagsalig sa gahom sang ila Dios sa pag-amlig sa ila, apang wala nila ginpat-od nga himuon niya ini. Busa, nagsabat sila: “Kon amo ini, ang amon Dios nga ginaalagad namon makasarang magluwas sa amon.” (Daniel 3:17) Sa pagkamatuod, yadtong kalayuhon nga hurno, bisan pa painiton sing pito ka beses sangsa normal nga kainiton sini, indi isa ka hangkat sa ila labing gamhanan nga Dios. Gin-amligan matuod sila, kag napilitian ang hari sa pagkilala: “Wala sing nagaluntad nga iban nga dios nga makaluwas kaangay sining isa.”—Daniel 3:29.

11 Talalupangdon man nga ginpasundayag ni Jehova ang iya gahom sa pag-amlig sang ginliton niya ang kabuhi sang iya bugtong nga Anak sa taguangkan sang Judiyong ulay nga si Maria. Ginsugiran sang isa ka anghel si Maria nga sia ‘magapanamkon sa iya taguangkan kag magaanak sing isa ka anak nga lalaki.’ Nagpaathag ang anghel: “Ang balaan nga espiritu magakara sa imo, kag ang gahom sang Labing Mataas magalandong sa imo.” (Lucas 1:31, 35) Daw wala pa gid mabutang sa subong sini ka makatalagam nga kahimtangan ang Anak sang Dios. Madagtaan ayhan sang sala kag pagkadihimpit sang tawhanon nga iloy ang sibudbod? Mahalitan bala ukon mapatay ni Satanas ini nga Anak antes Sia matawo? Indi gid ini matabo! Daw subong bala nga naghimo si Jehova sing isa ka nagaamlig nga pader sa palibot ni Maria agod nga wala sing bisan ano—wala sing pagkadihimpit, wala sing makahalit nga kusog, wala sing manugpatay nga tawo, ukon bisan sin-o pa nga demonyo—ang  makahalit sa nagatubo nga sibudbod, gikan sa tion nga ginpanamkon ini. Padayon nga gin-amligan ni Jehova si Jesus sang pamatan-on pa sia. (Mateo 2:1-15) Tubtob wala pa ang tion nga gintalana sang Dios, wala sing makatandog sa iya pinalangga nga Anak.

12. Ngaa milagruso nga gin-amligan ni Jehova ang pila ka indibiduwal sang panahon sang Biblia?

12 Ngaa gin-amligan ni Jehova ang pila ka indibiduwal sa sining milagruso nga mga paagi? Sa madamo nga kaso gin-amligan ni Jehova ang mga indibiduwal agod amligan ang butang nga mas importante: ang katumanan sang iya katuyuan. Halimbawa, kinahanglanon gid nga maluwas ang lapsag nga si Jesus agod matuman ang katuyuan sang Dios, nga sa ulihi magahatag sing benepisyo sa tanan nga katawhan. Ang rekord tuhoy sa madamo nga pagpasundayag sang gahom sa pag-amlig isa ka bahin sang inspirado nga Kasulatan nga, “ginsulat subong instruksion sa aton, agod nga paagi sa aton pagbatas kag paagi sa paglipay gikan sa Kasulatan makatigayon kita sing paglaum.” (Roma 15:4) Huo, ining mga halimbawa nagapalig-on sang aton pagtuo sa labing gamhanan nga Dios. Apang ano nga pag-amlig ang mapaabot naton karon gikan sa Dios?

Kon Ano ang Indi Buot Silingon sang Pag-amlig sang Dios

13. Obligado bala si Jehova nga maghimo sing mga milagro para sa aton? Ipaathag.

13 Ang ginsaad nga pag-amlig sang Dios wala nagakahulugan nga obligado si Jehova sa paghimo sing mga milagro para sa aton. Indi, ang Dios wala nagagarantiya sing isa ka kabuhi nga wala sing problema sa sining daan nga sistema. Madamong matutom nga alagad ni Jehova ang nagaatubang sing tuman nga mga kabudlayan, lakip ang kaimulon, inaway, balatian, kag kamatayon. Maathag nga ginsugiran ni Jesus ang iya mga disipulo nga subong mga indibiduwal mahimo nga patyon sila bangod sang ila pagtuo. Amo kon ngaa ginpadaku ni Jesus ang kinahanglanon nga magbatas tubtob sa katapusan. (Mateo 24:9, 13) Kon gamiton ni Jehova ang iya gahom sa paghimo sing milagruso nga pagluwas sa tanan nga tion, mahimo nga maghatag ini sing rason kay Satanas nga yagutaon si Jehova kag duhaduhaan ang pagkatunay sang aton debosyon sa aton Dios.—Job 1:9, 10.

14. Ano nga mga halimbawa ang nagapakita nga indi sa tanan nga tion ginaamligan ni Jehova ang tanan niya nga alagad sa pareho nga paagi?

 14 Bisan sang panahon sang Biblia, wala gingamit ni Jehova ang iya gahom sa pag-amlig agod tamingan ang tagsa sang iya mga alagad gikan sa hilaw nga kamatayon. Halimbawa, si apostol Santiago ginpatay ni Herodes sang mga 44 C.E.; apang, wala lamang madugay pagkatapos sini, ginluwas si Pedro “gikan sa kamot ni Herodes.” (Binuhatan 12:1-11) Kag, nangin mas malawig pa ang kabuhi ni Juan nga utod ni Santiago sangsa kay Pedro kag kay Santiago. Maathag nga indi naton mapaabot nga amligan sang aton Dios ang tanan niya nga alagad sa pareho nga paagi. Luwas sini, “ang tion kag wala ginapaabot nga hitabo” nagakahanabo sa tanan. (Manugwali 9:11) Paano kita, nian, ginaamligan ni Jehova karon?

Nagahatag si Jehova sing Pisikal nga Pag-amlig

15, 16. (a) Ano ang ebidensia nga nag-aman si Jehova sing pisikal nga pag-amlig para sa iya mga sumilimba subong isa ka grupo? (b) Ngaa mapat-od naton nga amligan ni Jehova ang iya mga alagad karon kag sa tion sang “dakung kapipit-an”?

15 Binagbinaga anay ang tuhoy sa pisikal nga pag-amlig. Subong mga sumilimba ni Jehova, mapaabot naton ini nga pag-amlig subong isa ka grupo. Kay kon indi, madali kita mabiktima ni Satanas. Hunahunaa ini: Luyag gid ni Satanas nga “manuggahom sining kalibutan,” nga dulaon ang matuod nga pagsimba. (Juan 12:31; Bugna 12:17) Gindumilian sang pila ka gamhanan gid nga mga panguluhan sa duta ang aton pagbantala nga hilikuton kag nagtinguha nga papason kita sing bug-os. Apang, ang katawhan ni Jehova nagpabilin nga malig-on kag nagpadayon sa pagbantala nga walay untat! Ngaa wala mapadulog sang gamhanan nga mga pungsod ang hilikuton sining diutay lamang kag daw walay inugpangapin nga grupo sang mga Cristiano? Bangod daw subong bala nga ginatamingan sila ni Jehova sang iya gamhanan nga mga pakpak!—Salmo 17:7, 8.

16 Kamusta naman ang pisikal nga pag-amlig sa tion sang nagapakari nga “dakung kapipit-an”? Indi naton dapat kahadlukan ang paghukom sang Dios. Kay man, “makahibalo si Jehova kon paano luwason ang mga tawo nga may diosnon nga debosyon gikan sa pagtilaw, apang magtigana sang di-matarong nga mga tawo para sa adlaw sang paghukom agod utdon.” (Bugna 7:14; 2 Pedro 2:9)  Samtang wala pa ini, duha ka butang ang pirme naton mapat-od. Una, indi gid magtugot si Jehova nga mapapas sa duta ang iya matutom nga mga alagad. Ikaduha, padyaan niya ang mga nagahupot sing integridad sing kabuhi nga walay katapusan sa iya matarong nga bag-ong kalibutan—kon kinahanglanon, paagi sa pagkabanhaw. Para sa mga mapatay, wala na sing sigurado nga duog sangsa mangin sa handumanan sang Dios.—Juan 5:28, 29.

17. Paano si Jehova nagaamlig sa aton paagi sa iya Pulong?

17 Bisan sa karon, ginaamligan kita ni Jehova paagi sa iya buhi nga “pulong,” nga may makapahulag nga gahom sa pagpaayo sang mga tagipusuon kag pagreporma sang mga kabuhi. (Hebreo 4:12) Paagi sa pag-aplikar sang mga prinsipio sini, mahimo kita sa pila ka paagi maamligan gikan sa pisikal nga halit. “Ako, si Jehova, . . . nagatudlo sa imo sa kapuslanan,” siling sang Isaias 48:17. Indi maduhaduhaan nga ang pagkabuhi nahisanto sa Pulong sang Dios makapauswag sang aton panglawas kag makapalawig sang aton kabuhi. Halimbawa, bangod ginaaplikar naton ang laygay sang Biblia nga likawan ang pagpakighilawas kag tinluan ang aton kaugalingon gikan sa kadagtaan, malikawan naton ang di-matinlo nga mga buhat kag makahalit nga mga bisyo nga nagaguba sang kabuhi sang madamo nga di-diosnon nga mga tawo. (Binuhatan 15:29; 2 Corinto 7:1) Nagapasalamat gid kita sa pag-amlig sang Pulong sang Dios!

Si Jehova Nagaamlig sa Aton sa Espirituwal

18. Anong espirituwal nga pag-amlig ang ginaaman ni Jehova para sa aton?

18 Labing importante, si Jehova nagaaman sing espirituwal nga pag-amlig. Ang aton mahigugmaon nga Dios nagaamlig sa aton gikan sa espirituwal nga halit paagi sa pagsangkap sa aton sang aton ginakinahanglan agod mabatas ang mga pagtilaw kag maamligan ang aton kaangtanan sa iya. Sa sining paagi nagapanghikot si Jehova agod matipigan ang aton kabuhi, indi lamang sing pila ka malip-ot nga tinuig kundi sing dayon. Binagbinaga ang pila sang mga aman sang Dios nga makaamlig sa aton sa espirituwal.

19. Paano ang espiritu ni Jehova makabulig sa aton sa paglandas sang bisan anong pagtilaw nga maatubang naton?

19 Si Jehova amo ang “Nagapamati sang pangamuyo.” (Salmo 65:2) Kon ang mga pag-ipit sa kabuhi daw indi na masarangan, ang  pagbubo sang aton tagipusuon sa iya makahatag sa aton sing daku nga kaumpawan. (Filipos 4:6, 7) Mahimo nga indi niya pagdulaon ang mga pagtilaw sa milagruso nga paagi, apang bilang sabat sa aton tinagipusuon nga mga pangamuyo, makahatag sia sa aton sing kaalam kon paano ini atubangon. (Santiago 1:5, 6) Kapin pa sa sini, si Jehova nagahatag sing balaan nga espiritu sa mga nagapangayo sa iya sini. (Lucas 11:13) Ining gamhanan nga espiritu makabulig sa aton sa paglandas sang bisan anong pagtilaw ukon problema nga maatubang naton. Makahatag ini sa aton sing “gahom nga labaw sa kinaandan” agod makabatas tubtob dulaon na ni Jehova ang tanan nga mabudlay nga problema sa bag-ong kalibutan nga tuman na kalapit.—2 Corinto 4:7.

20. Paano ang gahom sa pag-amlig ni Jehova mahimo ipabutyag paagi sa aton mga masigkasumilimba?

20 Kon kaisa, ang gahom ni Jehova sa pag-amlig mahimo ipabutyag paagi sa aton mga masigkasumilimba. Gindapit ni Jehova ang iya katawhan sa isa ka bug-os kalibutan nga “katilingban sang mga kauturan.” (1 Pedro 2:17; Juan 6:44) Sa mahigugmaon nga espiritu sini nga paghiliutod, makita naton ang buhi nga pamatuod sang gahom sang balaan nga espiritu sang Dios sa pag-impluwensia sa katawhan para sa kaayuhan. Ini nga espiritu nagapatubas sa aton sing mga bunga—matahom kag hamili nga mga kinaiya lakip ang gugma, pagkamainayuhon, kag kaayo. (Galacia 5:22, 23)  Busa, kon ginasit-an kita kag mapahulag ang isa ka masigkatumuluo sa pagtanyag sing makabulig nga laygay ukon sa pagpaambit sing ginakinahanglan gid nga mga pulong sang pagpalig-on, mapasalamatan naton si Jehova sa sini nga mga pagpabutyag sang iya maamligon nga pag-atipan.

21. (a) Anong sibu sa tion nga espirituwal nga pagkaon ang ginaaman ni Jehova paagi sa “matutom kag mainandamon nga ulipon”? (b) Paano ikaw nakabenepisyo sing personal gikan sa mga aman ni Jehova agod amligan kita sa espirituwal?

21 May ginaaman pa si Jehova agod amligan kita: amo ang sibu sa tion nga espirituwal nga pagkaon. Agod buligan kita nga makatigayon sing kusog gikan sa iya Pulong, ginsugo ni Jehova “ang matutom kag mainandamon nga ulipon” sa pagpanagtag sing espirituwal nga pagkaon. Ining matutom nga ulipon nagagamit sing naimprinta nga mga publikasyon, lakip ang mga magasin nga Ang Lalantawan kag Magmata!, subong man ang mga miting, mga asambleya, kag mga kombension sa paghatag sa aton sing “pagkaon sa nagakaigo nga tion”—kon ano ang aton ginakinahanglan, kon san-o naton ginakinahanglan ini. (Mateo 24:45) May nabatian ka na bala sa isa ka Cristianong miting—sa isa ka komento, sa isa ka pamulongpulong, ukon sa isa ka pangamuyo pa gani—nga naghatag sang ginakinahanglan mo gid nga kusog kag pagpalig-on? Natandog na bala ang imo kabuhi sang isa ka espesipiko nga artikulo nga ginbalhag sa isa sang aton mga magasin? Dumduma, ginahatag ni Jehova ini tanan nga aman agod amligan kita sa espirituwal.

22. Sa anong paagi ginagamit pirme ni Jehova ang iya gahom, kag ngaa ang paghimo niya sini para gid sa aton kaayuhan?

22 Si Jehova isa gid ka taming “sa tanan nga nagadangop sa iya.” (Salmo 18:30) Nahangpan naton nga wala niya ginagamit ang iya gahom agod amligan kita gikan sa tanan nga kalamidad karon. Apang, ginagamit niya ang iya gahom sa pag-amlig agod mapat-od ang katumanan sang iya katuyuan. Sa ulihi, ang iya paghimo sini mangin para gid sa kaayuhan sang iya katawhan. Kon magpalapit kita sa iya kag magpabilin sa iya gugma, hatagan kita ni Jehova sing himpit kag dayon nga kabuhi. Ginatandaan ini nga paglaum, kabay nga tamdon gid naton ang bisan anong pag-antos sa sining sistema subong “umalagi kag mamag-an.”—2 Corinto 4:17.