KON nagapangayo ka sing laygay, wala ka bala naga-​kadto sa isa nga masaligan? Kon ang laygay nagahalin sa isa nga imo masaligan, mahimo nga sundon mo ini, makatigayon ka man sing gilayon nga mga benepisyo gikan sa sini ukon indi. Agod makapanginpulos gid ikaw gikan sa praktikal nga laygay nga masapwan sa Biblia, dapat mo makilala ang Awtor sini. Aba, mahimo ka pa gani tamdon nga “abyan” niya!​—⁠Isaias 41:⁠8.

Ang ngalan sang Dios nga makita sa Hebreong teksto sang tulun-an ni Isaias

2 Kon luyag mo makig-abyan sa isa ka tawo, wala duhaduha nga luyag mo makilala ang iya ngalan. May ngalan bala ang Dios sang Biblia? Sia nagsiling: “Ako si Jehova. Ina amo ang akon ngalan; kag indi ko pag-ihatag sa iban ang akon himaya, ukon ang akon kadayawan sa mga larawan nga tinigban.” (Isaias 42:⁠8) Ang “Jehova,” nga ginasulat יהוה (ginabasa halin sa tuo pa wala) sa Hebreong lenguahe, amo ang iya ngalan. Ina nga ngalan mabasa sing halos 7,000 ka beses sa Hebreong Kasulatan sang Biblia. Ang ngalan sang Dios ginahangop nga nagakahulugan sing “Ginapahanabo Niya,” nagapahangop nga si Jehova nagapahanabo sang iya kaugalingon nga mangin kon ano man ang kinahanglan agod matuman ang iya mga katuyuan ukon ginapahanabo niya sa iya tinuga ang ano man nga kinahanglan agod matuman ang iya katuyuan. Sa Hebreo ang iya ngalan yara sa gramatiko nga porma nga nagakahulugan sang pagpanghikot sa paagi nga nahimo na. Ano ang kahulugan sina? Nagasugid ini sa aton nga si Jehova nagpahanabo kag nagapahanabo gihapon nga matuman ang iya mga katuyuan. Isa sia ka Dios nga buhi, indi isa ka di-persona nga puwersa!

3 Si Jehova nangin Manunuga. (Genesis 1:⁠1) Sia ang “Dios nga buhi, nga naghimo sang langit kag duta kag dagat kag sang tanan nga yara sa sini.” (Binuhatan 14:15) Si Jehova nagtuga sang tanan nga butang, pati na sang nahaunang tawhanon nga mag-asawa, sanday Adan kag Eva. Sa amo, ang Dios amo ang “tuburan sang kabuhi.” (Salmo 36:⁠9) Nangin Manugsustento man sia sang kabuhi. Gani “wala sia magpabaya sa iya kaugalingon nga walay saksi nga naghimo sia sing maayo, nga nagahatag sa inyo sing mga ulan gikan  sa langit kag sing mapatubason nga mga panag-on, nga ginapuno ang inyo tagipusuon sing pagkaon kag kasadya.” (Binuhatan 14:17) Sa Aprika kag Asia, madamo ang nagasimba sa ila mga katigulangan bangod nabaton nila ang kabuhi gikan sa ila. Indi bala sila dapat magbatyag nga mas may utang sa Manunuga kag Manugsustento sang kabuhi, ang Isa nga nagtuga sang nahaunang mag-asawa kag naghatag sa ila sing ikasarang sa pagpanganak? Ang pagpamalandong sa sina nga katunayan mahimo magpahulag sa imo sa pagtu-aw: “Takus ka, Jehova, nga amon Dios, sa pagbaton sang himaya kag dungog kag gahom, kay ikaw ang nagtuga sang tanan nga butang, kag bangod sang imo kabubut-on nangin amo kag gintuga sila.”—Bugna 4:11.

4 Paagi sa mga pahina sang Biblia, makilala mo ang imo Manunuga, si Jehova, kag mahibaluan kon ano sia nga sahi sang Dios. Nagasugid ini nga ang “Dios gugma.” (1 Juan 4:​16; Exodo 34:​6, 7) Samtang ginabasa mo ang Biblia halin sa Genesis tubtob Bugna, makita mo ang madamo nga rekord nga nagapakita nga isa gid sia ka mahigugmaon nga Dios. Ngaa indi ugalion nga basahon adlaw-adlaw ang Pulong sang Dios agod makilala ang imo Manunuga? Tun-i sing maayo ang Biblia sa bulig sadtong nakahibalo gid sang kaundan sini. (Binuhatan 8:​26-35) Sa paghimo sini, makita mo nga isa man sia ka Dios sang katarungan, nga indi magapahanugot sang kalautan sing dayon. (Deuteronomio 32:⁠4) Ang paghupot nga timbang sang gugma kag katarungan indi mahapos para sa tawo, apang sa Iya kaalam, ginahuptan ini ni Jehova nga timbang gid. (Roma 11:​33; 16:27) Subong Labing Gamhanan nga Dios, may gahom sia sa paghimo sang bisan ano nga luyag niya agod matuman ang iya mga katuyuan. (Genesis 17:⁠1) Tinguhai nga iaplikar ang maalamon nga laygay nga masapwan mo sa Biblia, kag labi pa nga maapresyar mo ang imo Manunuga, sa pagkahibalo nga ang iya laygay pirme nagabulig sa aton.

Ngaa indi magpalapit kay Jehova sa pangamuyo?

5 May isa pa ka paagi agod makapalapit sa Dios. Ini amo ang paagi sa pangamuyo. Si Jehova amo ang “Manugpamati sang pangamuyo.” (Salmo 65:⁠2) Sarang sia “makahimo sing lakas pa kabugana labaw sa tanan nga butang nga aton ginapangayo ukon ginahunahuna.” (Efeso 3:20) Apang, ano ang hunahunaon mo sa isa ka “abyan” nga nagapalapit lamang sa imo kon may kinahanglan sia sa imo? Ayhan indi gid maayo ang pagtan-aw mo sa iya. Sing nahisuno, pat-od gid nga luyag mo gamiton ang pribilehiyo sang pangamuyo indi lamang agod mangabay sa Dios sang imo kinahanglanon kundi agod magpasalamat kag magdayaw man sa iya.​—⁠Filipos 4:​6, 7; 1 Tesalonica 5:​17, 18.