SUGIRI ako, ano nga libro ang paborito mo?— Pilion sang iban nga mga bata ang tuhoy sa mga sapat. Pilion naman sang iban ang libro nga madamo sing laragway. Makalilipay basahon ini nga mga libro.

Apang ang pinakamaayo gid nga mga libro amo ang nagasugid sa aton sang kamatuoran tuhoy sa Dios. Ang isa sini nga libro amo ang pinakahamili sa tanan. Nahibaluan mo bala kon ano ini?— Amo ang Biblia.

Ngaa importante gid ang Biblia?— Bangod halin ini sa Dios. Nagasugid ini sa aton tuhoy sa iya kag tuhoy sa maayong mga butang nga himuon niya para sa aton. Kag ginapakita sini kon ano ang dapat naton buhaton agod pahamut-an sia. Kaangay ini sang isa ka sulat halin sa Dios.

Mahimo kuntani ginsulat sang Dios ang bug-os nga Biblia sa langit kag dayon ginhatag ini sa tawo. Apang wala niya paghimua ini. Bisan pa ang mga ideya naghalin sa Dios, gingamit niya ang iya mga alagad sa duta sa pagsulat sang laban nga bahin sang Biblia.

Paano ini ginhimo sang Dios?— Agod mahangpan mo kon paano, binagbinaga ini. Kon makabati kita sing tingog sang isa ka tawo sa radyo, mahimo nga tingog ini sang isa ka tawo gikan sa malayo. Kon magtan-aw kita sing telebisyon, makita pa gani naton ang mga laragway sang mga tawo sa iban nga mga pungsod sang kalibutan, kag mabatian naton ang ila ginahambal.

Ang mga tawo makakadto pa gani sa bulan sakay sa ila mga salakyan sa espasyo, kag makapadala sila sing mga mensahe sa duta gikan didto. Nahibaluan mo bala ini?— Kon mahimo ini sang mga tawo, makapadala bala ang Dios sing mga mensahe halin sa langit?— Huo sa pagkamatuod! Kag ginhimo niya ini madugay na sa wala pa sing radyo ukon telebisyon ang mga tawo.

Paano naton nahibaluan nga ang Dios sarang makapakighambal sa aton gikan sa malayo?

 Ang tawo nga aktuwal nga nakabati sa Dios nga nagahambal amo si Moises. Wala makita ni Moises ang Dios, apang nabatian niya ang tingog sang Dios. Minilyon ka tawo ang ato didto sang matabo ini. Sa katunayan, sadto nga adlaw ginpatay-ug sang Dios ang bug-os nga bukid, kag nagdaguob kag nagpangilat. Nahibaluan sang katawhan nga ang Dios naghambal, apang hinadlukan gid sila. Gani nagsiling sila kay Moises: “Indi pagpahambala ang Dios sa amon kay basi mapatay kami.” Sang ulihi, ginsulat ni Moises ang mga butang nga ginhambal sang Dios. Kag yara sa Biblia ang ginsulat ni Moises.Exodo 20:18-21.

Ginsulat ni Moises ang una nga lima ka tulun-an sang Biblia. Apang indi lamang sia ang nagsulat. Gingamit sang Dios ang mga 40 ka tawo sa pagsulat sang mga bahin sang Biblia. Nagkabuhi ini nga mga tawo sang  madugay na nga tion, kag natapos ang Biblia pagligad sang madamo nga tinuig. Huo, ginsulat ini sa sulod sang mga 1,600 ka tuig! Ang makatilingala nga butang amo nga bisan pa wala gid magkitaay ang pila sini nga mga tawo, ang tanan nga ginpanulat nila nagahisantuanay gid.

Ano ang mga ngalan sining mga manunulat sang Biblia?

Ang pila ka tawo nga gingamit sang Dios sa pagsulat sang Biblia kilala nga mga tawo. Bisan pa si Moises isa ka manugbantay sang karnero, nangin lider sia sang pungsod sang Israel. Si Solomon isa ka hari nga nangin ang pinakamaalam kag pinakamanggaranon nga tawo sa kalibutan sadto. Apang ang iban nga mga manunulat indi tanto ka kilala. Si Amos isa ka manug-atipan sang mga kahoy nga higuera.

Dugang pa, ang isa ka manunulat sang Biblia isa ka doktor. Kilala mo bala kon sin-o sia?— Amo si Lucas. Ang isa ka manunulat isa man anay ka manugsukot sing buhis. Si Mateo ang ngalan niya. Ang isa pa isa ka abogado, nga batid sa relihioso nga kasuguan sang mga Judiyo. Sia ang may pinakamadamo nga tulun-an nga sinulat sa Biblia. Kilala mo bala kon sin-o sia?— Amo si Pablo. Kag ang mga disipulo ni Jesus nga sanday Pedro kag Juan, nga mga manunulat man sang Biblia, mga mangingisda anay.

Madamo sini nga manunulat sang Biblia ang nagsulat tuhoy sa mga butang nga himuon sang Dios sa palaabuton. Paano nila nahibaluan sing abanse ining mga butang?— Ginhatagan sila sang Dios sing impormasyon. Ginsugid niya sa ila kon ano ang matabo.

Sang si Jesus, nga Daku nga Manunudlo, yari sa duta, daku nga bahin sang Biblia ang nasulat na. Dumduma nga ang Daku nga Manunudlo ato anay sa langit. Nahibaluan niya kon ano ang ginhimo sang Dios. Nagpati bala sia nga ang Biblia halin sa Dios?— Huo.

Sang nagpakighambal si Jesus sa mga tawo tuhoy sa mga binuhatan sang Dios, nagbasa sia gikan sa Biblia. Kon kaisa ginsugid niya sa ila gikan sa iya memorya kon ano ang ginsiling sini. Ginhatagan man kita ni Jesus sing dugang pa nga impormasyon gikan sa Dios. Si Jesus nagsiling: “Ang mga butang gid nga nabatian ko sa iya ginahambal ko sa kalibutan.”  (Juan 8:26) Madamo nga butang ang nabatian ni Jesus sa Dios bangod nagpuyo sia upod sa Dios. Kag sa diin naton mabasa ining mga butang nga ginsiling ni Jesus?— Sa Biblia. Ginsulat ini tanan agod mabasa naton.

Sa pagkamatuod, sang gingamit sang Dios ang mga tawo sa pagsulat, nagsulat sila sa lenguahe nga ginagamit nila sa adlaw-adlaw. Gani ang kalabanan nga bahin sang Biblia ginsulat sa Hebreo, ang iban sa Aramaiko, kag ang madamo sini sa Griego. Sanglit ang kalabanan nga tawo karon indi makabasa sini nga mga lenguahe, ginbadbad ang Biblia sa iban nga mga lenguahe. Sa karon, ang mga bahin sang Biblia sarang mabasa sa kapin sa 2,260 ka lenguahe. Hunahunaa ini! Ang Biblia isa ka sulat sang Dios sa mga tawo bisan diin. Apang bisan pa pila ka beses ginkopya ini, ang mensahe naghalin sa Dios.

Ang ginasiling sang Biblia importante sa aton. Ginsulat  ini sang madugay na nga tion. Apang ginasugid sini ang mga butang nga nagakatabo karon. Kag ginasugid sini sa aton kon ano ang himuon sang Dios sa malapit nga palaabuton. Makakulunyag gid ang ginasiling sini! Nagahatag ini sa aton sing dalayawon nga paglaum.

Ano nga mga butang ang matun-an mo gikan sa pagbasa sing Biblia?

Ginasugid man sang Biblia kon paano kita dapat magkabuhi suno sa luyag sang Dios. Ginasugid sini sa aton kon ano ang husto kag sayop. Dapat mo mahibaluan ini, kag amo man ako. Nagasugid ini tuhoy sa mga tawo nga naghimo sing malain nga mga butang kag kon ano ang natabo sa ila, agod malikawan naton ang kalisdanan nga natabo sa ila. Nagasugid man ini sa aton tuhoy sa mga tawo nga naghimo sing husto kag ang maayong mga resulta nga natabo sa ila. Ginsulat ini tanan para sa aton kaayuhan.

Apang agod mapuslan gid naton ang Biblia, dapat naton mahibaluan ang sabat sa isa ka pamangkot. Ang pamangkot amo ini: Sin-o ang naghatag sa aton sing Biblia? Ano ang isabat mo?— Huo, ang bug-os nga Biblia naghalin sa Dios. Paano naton, nian, mapamatud-an nga maalam gid kita?— Paagi sa pagpamati sa Dios kag paagi sa paghimo sang ginasiling niya.

Gani dapat kita magtigana sing tion sa pagbasa sing Biblia. Kon makabaton kita sing sulat gikan sa isa nga ginahigugma gid naton, ginabasa naton ini sing sulit-sulit. Hamili ini sa aton. Dapat amo sini ang Biblia sa aton bangod isa ini ka sulat halin sa Isa nga nagahigugma gid sa aton. Isa ini ka sulat halin sa isa ka mahigugmaon nga Dios.

Maghinguyang karon sing dugang pa nga tion agod basahon ining mga kasulatan nga nagapakita nga ang Biblia matuod gid nga Pulong sang Dios, nga ginsulat para sa aton kaayuhan: Roma 15:4; 2 Timoteo 3:16, 17; kag 2 Pedro 1:20, 21.