KAPIN sa duha ka libo ka tuig ang nagligad, may isa ka pinasahi nga bata nga nabun-ag nga nangin pinakabantog nga tawo sang magdaku sia. Wala pa sadto sing mga eroplano ukon mga awto. Wala pa sadto sing mga telebisyon, mga kompyuter, kag Internet.

Ang bata ginhingalanan nga Jesus. Sia ang nangin pinakamaalam nga tawo nga nabuhi sa duta. Sia man ang nangin pinakamaayo nga manunudlo. Ginpaathag niya nga madali mahangpan ang mabudlay nga mga butang.

Gintudluan ni Jesus ang mga tawo nga nasumalang niya bisan diin. Gintudluan niya sila sa higad sang baybay kag sa mga sakayan. Gintudluan niya sila sa mga balay kag kon nagapanglakaton. Wala sing awto si Jesus, kag wala man sia magsakay sa bus ukon tren. Nagpanglakaton si Jesus sa lainlain nga mga duog agod tudluan ang mga tawo.

Makatuon kita sing madamo nga butang gikan sa iban nga mga tawo. Apang matun-an naton ang labing importante nga mga butang gikan sa Daku nga Manunudlo, si Jesus. Ang mga pulong ni Jesus masapwan sa Biblia. Kon ginapamatian naton ining mga pulong sa Biblia, daw nagapakighambal sa aton si Jesus.

Ngaa isa ka Daku nga Manunudlo si Jesus? Ang isa ka rason amo nga si Jesus gintudluan man. Kag nahibaluan niya kon daw ano ka importante ang mamati. Apang kay sin-o namati si Jesus? Sin-o ang nagtudlo sa iya?— Ang iya Amay. Ang Amay ni Jesus amo ang Dios.

Antes magkari sa duta subong isa ka tawo, si Jesus nagapuyo sa langit upod sa Dios. Gani tuhay si Jesus sa iban nga mga tawo kay wala sing tawo nga nabuhi sa langit antes matawo sa duta. Sa langit, si Jesus nangin isa  ka matinumanon nga Anak, nga nagapamati sa iya Amay. Sa amo, gintudlo ni Jesus sa mga tawo ang natun-an niya gikan sa Dios. Mailog mo si Jesus kon mamati ka sa imo amay kag iloy.

Ang isa pa ka rason kon ngaa si Jesus isa ka Daku nga Manunudlo amo nga ginhigugma niya ang mga tawo. Luyag niya buligan ang mga tawo nga makilala ang Dios. Ginhigugma ni Jesus ang mga hamtong, apang ginhigugma man niya ang mga kabataan. Kag luyag makig-upod sang mga kabataan kay Jesus bangod nakighambal sia sa ila kag namati sa ila.

Ngaa luyag sang mga bata nga makaupod si Jesus?

Sang isa ka adlaw gindala sang mga ginikanan ang ila mga bata kay Jesus. Apang pagdumdom sang iya mga abyan tuman kasako sang Daku nga Manunudlo agod makighambal sa mga bata. Gani ginpalakat nila sila. Apang ano ang ginsiling ni Jesus?— Si Jesus nagsiling: “Pabay-i ninyo ang mga bata nga magpalapit sa akon; indi sila pagpunggi.” Huo, luyag ni Jesus nga magpalapit sa iya ang mga bata. Gani bisan pa maalam gid sia kag importante nga tawo, gintudluan ni Jesus ang mga bata.Marcos 10:13, 14.

 Nahibaluan mo bala kon ngaa gintudluan ni Jesus ang mga bata kag ginpamatian sila? Ang isa ka rason amo nga luyag niya nga mangin malipayon sila paagi sa pagsugid sa ila sang mga butang tuhoy sa Dios, ang iya langitnon nga Amay. Paano mo mapahalipay ang mga tawo?— Paagi sa pagsugid sa ila sang mga butang nga natun-an mo tuhoy sa Dios.

Sang isa ka bes, gingamit ni Jesus ang isa ka bata agod tudluan ang Iya mga abyan sing isa ka importante nga leksion. Ginpatindog Niya ang bata sa tunga sang Iya mga disipulo. Nian ginsingganan ni Jesus ining hamtong nga mga lalaki nga dapat sila magbag-o kag mangin subong sining bata.

Ano nga leksion ang matun-an sang dakudaku na nga kabataan kag mga hamtong gikan sa isa ka gamay nga bata?

Ano ang buot silingon ni Jesus sa sini? Nahibaluan mo bala kon paano ang isa ka hamtong nga tawo, ukon bisan gani ang isa ka dakudaku na nga bata, mangin subong sang isa ka gamay nga bata?— Bueno, diutay lamang ang nahibaluan sang isa ka gamay nga bata sangsa nahibaluan sang isa ka hamtong nga tawo kag luyag niya makatuon. Gani nagasiling si Jesus nga ang iya mga disipulo dapat mangin mapainubuson, subong sang gamay nga kabataan. Huo, madamo kita sing matun-an gikan sa iban nga mga tawo. Kag dapat naton marealisar nga ang mga panudlo ni Jesus mas importante sangsa aton mga ideya.Mateo 18:1-5.

Ang isa pa ka rason kon ngaa si Jesus isa ka Daku nga Manunudlo amo nga nakahibalo sia kon paano himuon ang mga butang nga makawiwili sa mga tawo. Ginpaathag niya ang mga butang sa simple kag maathag nga paagi. Naghambal sia tuhoy sa mga pispis kag mga bulak kag iban pa ordinaryo nga mga butang agod madali makatuon ang mga tawo tuhoy sa Dios.

 Isa ka adlaw sang si Jesus yara sa higad sang bukid, ginpalapitan sia sang madamo nga tawo. Naglingkod si Jesus kag naghatag sa ila sing pamulongpulong, ukon sermon, subong sang makita mo diri. Ini nga pamulongpulong gintawag nga Sermon sa Bukid. Sia nagsiling: ‘Tan-awa ang mga pispis sa langit. Wala sila nagasab-ug sing binhi. Wala sila nagatipon sing pagkaon sa mga kamalig. Apang ang Dios sa langit nagapakaon sa ila. Indi bala may balor pa kamo sangsa ila?’

Ano nga leksion ang gintudlo ni Jesus sang naghambal sia tuhoy sa mga pispis kag mga bulak?

Si Jesus nagsiling man: ‘Magkuha sing leksion sa mga liryo sa latagon. Nagatubo sila nga wala nagapangabudlay. Kag tan-awa kon daw ano sila katahom! Bisan gani ang manggaranon nga si Hari Solomon wala makapanapot sing matahom pa sa mga liryo sa latagon. Gani kon ginaatipan sang Dios ang mga bulak nga nagatubo, indi bala atipanon man niya ikaw?’Mateo 6:25-33.

Nahangpan mo bala ang leksion nga ginatudlo ni Jesus?— Indi niya luyag nga magpalibog kita kon diin naton kuhaon ang aton kaunon ukon  ipanapot. Nakahibalo ang Dios nga kinahanglan naton ining tanan nga butang. Wala magsiling si Jesus nga indi kita magtrabaho agod may makaon kag mapanapot. Kundi nagsiling sia nga dapat naton unahon ang Dios. Kon amo sini ang himuon naton, pat-uron sang Dios nga may makaon kita kag mapanapot. Nagapati ka bala sa sini?—

Sang makatapos na si Jesus sa paghambal, ano ang ginhunahuna sang mga tawo?— Ang Biblia nagasiling nga natingala sila sa iya pagpanudlo. Makawiwili gid sia pamatian. Ang iya ginhambal nakabulig sa mga tawo nga himuon kon ano ang husto.Mateo 7:28.

 Gani importante gid nga magtuon kita kay Jesus. Nahibaluan mo bala kon paano naton ini himuon?— Bueno, ang iya mga ginhambal nasulat sa isa ka libro. Nahibaluan mo bala kon ano ini nga libro?— Amo ang Balaan nga Biblia. Nagakahulugan ini nga makapamati kita kay Jesus paagi sa paghatag sing igtalupangod sa mga butang nga mabasa naton sa Biblia. Sa katunayan, ang Biblia may makakulunyag nga sugilanon kon paano kita ginsilingan sang Dios nga mamati kay Jesus. Tan-awon naton kon ano ang natabo.

Isa ka adlaw ginpaupod ni Jesus ang tatlo sa iya mga abyan kag nagtaklad sila sa isa ka bukid. Ang ila ngalan amo sanday Santiago, Juan, kag Pedro. Makilala naton sila sing kapin pa sa ulihi, kay mahirop sila nga mga abyan ni Jesus. Apang sa sining pinasahi nga okasyon, nagsilak sing tama ang guya ni Jesus. Kag ang iya panapton nag-inggat kaangay sang kapawa, subong sang makita mo diri.

“Ini ang akon Anak . . . Mamati kamo sa iya”

Pagkatapos sadto, isa ka tingog gikan sa langit ang nabatian ni Jesus kag sang iya mga abyan. Ini nagsiling: “Ini ang akon Anak, ang hinigugma, nga akon nahamut-an; mamati kamo sa iya.” (Mateo 17:1-5) Nahibaluan mo bala kon kay sin-o tingog yadto?— Tingog yadto sang Dios! Huo, nagsiling ang Dios nga dapat sila mamati sa iya Anak.

Kamusta naman kita karon? Tumanon bala naton ang Dios kag mamati sa iya Anak, ang Daku nga Manunudlo?— Amo ini ang dapat naton tanan himuon. Madumduman mo bala kon paano naton mahimo ini?—

Huo, makapamati kita sa Anak sang Dios paagi sa pagbasa sang mga kasaysayan sa Biblia tuhoy sa iya kabuhi. Madamo sing matahom nga mga butang ang masugid sa aton sang Daku nga Manunudlo. Maluyagan mo gid ining mga butang nga nasulat sa Biblia. Kag malipay ka man kon isugid mo sa imo mga abyan ang maayong mga butang nga natun-an mo.

Para sa dugang pa nga maayong mga butang nga matun-an gikan sa pagpamati kay Jesus, buksi ang imo Biblia kag basaha ang Juan 3:16; 8:28-30; kag Binuhatan 4:12.