PAT-OD gid nga magaugyon ka nga ang iban mas mataas, ukon mas daku kag makusog, sangsa imo kag sa akon. Sin-o sa banta mo ang subong sini?— Amo si Jehova nga Dios. Kamusta naman ang iya Anak, ang Daku nga Manunudlo? Mas mataas bala sia sangsa aton?— Huo, sa pagkamatuod.

Si Jesus nagpuyo sa langit upod sa Dios. Isa sia ka espiritu nga Anak, ukon anghel. Naghimo bala ang Dios sing iban pa nga mga anghel, ukon espiritu nga mga anak?— Huo, minilyon sila. Ining mga anghel mas mataas man kag gamhanan sangsa aton.Salmo 104:4; Daniel 7:10.

Nadumduman mo bala ang ngalan sang anghel nga nakighambal kay Maria?— Amo si Gabriel. Ginsugiran niya si Maria nga ang ipanganak niya amo ang Anak sang Dios. Ginsulod sang Dios ang kabuhi sang iya espiritu nga Anak sa tiyan ni Maria agod nga matawo si Jesus subong isa ka lapsag sa duta.Lucas 1:26, 27.

Ano mahimo ang ginsugid ni Maria kag ni Jose kay Jesus?

Nagapati ka bala sa sini nga milagro? Nagapati ka bala nga si Jesus upod anay sang Dios sa langit?— Amo sini ang ginsiling ni Jesus. Paano ini nahibal-an ni Jesus? Ti, sang bata pa sia, mahimo nga ginsugiran sia ni Maria sang ginsiling ni Gabriel. Subong man, mahimo gid nga ginsugiran ni Jose si Jesus nga ang iya matuod nga Amay amo ang Dios.

Sang ginbawtismuhan si Jesus, naghambal pa gani ang Dios gikan sa langit, nga nagasiling: “Ini ang akon Anak.” (Mateo 3:17) Kag sang gab-i antes sia  mapatay, si Jesus nangamuyo: “Amay, himayaa ako kaupod nimo sang himaya nga naagom ko sadto anay nga kaupod nimo ako sa wala pa ang kalibutan.” (Juan 17:5) Huo, nangabay si Jesus nga ibalik sia sa langit agod makaupod niya liwat ang Dios. Paano sia makakadto didto?— Mahanabo lamang ini kon himuon sia liwat ni Jehova nga Dios nga isa ka di-makita nga espiritu nga persona, ukon anghel.

May ipamangkot ako sa imo nga isa ka importante nga pamangkot. Maayo bala ang tanan nga anghel? Ano sa banta mo?— Bueno, sila tanan maayo anay. Amo sini bangod gintuga sila ni Jehova, kag ang tanan nga ginahimo niya maayo. Apang nangin malain ang isa sa mga anghel. Paano ini natabo?

Agod masabat ini, balikan naton ang tion sang ginhimo sang Dios ang una nga lalaki kag babayi, si Adan kag si Eva. Ang iban nagasiling nga sugid-sugid lamang ang sugilanon tuhoy sa ila. Apang nakahibalo ang Daku nga Manunudlo nga matuod ini.

Sang ginhimo sang Dios si Adan kag si Eva, ginbutang niya sila sa isa ka matahom nga hardin sa isa ka duog nga ginatawag Eden. Isa yadto ka parke, isa ka paraiso. Makatigayon sila kuntani sing madamo nga anak, isa ka daku nga pamilya, kag magpuyo sa Paraiso tubtob sa walay katubtuban. Apang dapat nila matun-an ang isa ka importante nga leksion. Nahambalan na naton ini. Tan-awon ta kon madumduman naton ini.

Paano kuntani si Adan kag si Eva nabuhi sing dayon sa Paraiso?

 Ginsugiran ni Jehova si Adan kag si Eva nga makaon nila ang tanan nga prutas nga maluyagan nila gikan sa mga kakahuyan sa hardin. Apang may isa ka kahoy nga indi nila dapat pagtandugon. Ginsugiran sila sang Dios kon ano ang mahanabo sa ila kon himuon nila ini. Sia nagsiling: ‘Mapatay kamo nga totoo.’ (Genesis 2:17) Gani, ano ang leksion nga dapat matun-an ni Adan kag ni Eva?—

Amo ang leksion sang pagkamatinumanon. Huo, ang kabuhi nasandig sa pagkamatinumanon kay Jehova nga Dios! Indi tuman na nga isiling lamang ni Adan kag ni Eva nga tumanon nila ang Dios. Dapat nila ini pamatud-an sa ila ginahimo. Kon tumanon nila ang Dios, mapamatud-an nila nga ginahigugma nila sia kag luyag nila nga sia ang mangin Manuggahom nila. Nian mahimo sila magpuyo sa Paraiso tubtob sa walay katubtuban. Apang kon magkaon sila gikan sa sini nga kahoy, ano ang pamatud-an sini?—

Pamatud-an sini nga indi gid sila mapinasalamaton sa ginhatag sang Dios sa ila. Tumanon mo ayhan si Jehova kon didto ka?— Sang primero, amo sini ang ginhimo ni Adan kag ni Eva. Apang nian ginlimbungan si Eva sang isa nga mas mataas sangsa ila. Ginhaylo niya si Eva nga lalison si Jehova. Sin-o ini?—

Sin-o ang nagpahambal sa man-ug kay Eva?

 Ang Biblia nagasiling nga nakighambal kay Eva ang isa ka man-ug. Apang nahibaluan mo nga indi gid makahambal ang man-ug. Gani paano ini nakahambal?— Isa ka anghel ang nagpahito nga daw ang man-ug ang nagahambal. Apang ang matuod nga nagahambal amo ang anghel. Ini nga anghel nagsugod sa paghunahuna sing malain nga mga butang. Luyag niya nga simbahon sia ni Adan kag ni Eva. Luyag niya nga himuon nila ang ginasiling niya. Luyag niya nga agawon ang lugar sang Dios.

Gani ginsudlan sining malain nga anghel sing sayop nga mga ideya ang panghunahuna ni Eva. Paagi sa man-ug, nagsiling sia sa iya: ‘Wala ginsugid sa inyo sang Dios ang kamatuoran. Indi kamo mapatay kon magkaon kamo gikan sa sina nga kahoy. Mangin maalam kamo kaangay sang Dios.’ Patihan mo bala ang ginsiling sadto nga tingog kon didto ka?—

Nagsugod si Eva sa paghandum sing butang nga wala ginhatag sa iya sang Dios. Nagkaon sia sing prutas gikan sa ginadumilian nga kahoy. Nian ginhatagan niya si Adan. Wala ginpatihan ni Adan ang ginsiling sang man-ug. Apang ang iya handum nga makaupod si Eva naglabaw pa sa iya gugma sa Dios. Gani nagkaon man sia gikan sa kahoy.Genesis 3:1-6; 1 Timoteo 2:14.

 Ano ang resulta?— Si Adan kag si Eva nangin di-himpit, nagtigulang, kag napatay. Kag bangod di-himpit sila, ang tanan nila nga mga anak di-himpit man kag sa ulihi nagatigulang kag nagakapatay. Wala magbutig ang Dios! Ang kabuhi nasandig matuod sa pagkamatinumanon sa iya. (Roma 5:12) Ginasugiran kita sang Biblia nga ang anghel nga nagbinutig kay Eva ginatawag nga Satanas nga Yawa, kag ang iban nga mga anghel nga nangin malain ginatawag nga mga demonyo.Santiago 2:19; Bugna 12:9.

Ano ang natabo kay Adan kag kay Eva sa tapos nila ginlalis ang Dios?

Karon, nahangpan mo na bala kon ngaa nangin malain ang maayo nga anghel nga ginhimo sang Dios?— Natabo ini bangod nagsugod sia sa paghunahuna sing malain nga mga butang. Luyag niya nga mangin Numero Uno. Nahibaluan niya nga ginsugo sang Dios si Adan kag si Eva nga mag-anak sila sing madamo, kag luyag niya nga sila tanan magasimba sa iya. Luyag sang Yawa nga ang tanan maglalis kay Jehova. Gani ginasudlan niya sing malain nga mga ideya ang aton panghunahuna.Santiago 1:13-15.

Ang Yawa nagsiling nga wala gid sing nagahigugma kay Jehova. Nagsiling sia nga ikaw kag ako wala nagahigugma sa Dios kag nga indi gid naton luyag himuon ang ginasiling sang Dios. Nagsiling sia nga nagatuman lamang kita kay Jehova kon luyag naton. Husto bala ang Yawa? Amo bala kita sini?

Ang Daku nga Manunudlo nagsiling nga ang Yawa butigon! Ginpamatud-an ni Jesus nga ginahigugma gid niya si Jehova paagi sa pagtuman sa Iya. Kag wala pagtumana ni Jesus ang Dios kon mahapos lamang. Ginpakita niya ini sa tanan nga tion, bisan pa sang ginpabudlayan sia sang iban nga mga tawo nga himuon ini. Nangin matutom sia kay Jehova tubtob sa iya kamatayon. Amo kon ngaa ginbanhaw sia sang Dios agod magkabuhi tubtob sa walay katubtuban.

Gani sin-o sa banta mo ang aton labing daku nga kaaway?— Huo, amo si Satanas nga Yawa. Makita mo bala sia?— Siempre indi! Apang nahibaluan naton nga nagaluntad sia kag mas mataas sia kag gamhanan sangsa aton. Apang, sin-o ang mas mataas sangsa Yawa?— Amo si Jehova nga Dios. Gani nahibaluan naton nga maamligan kita sang Dios.

Basaha ang tuhoy sa Isa nga dapat naton simbahon: Deuteronomio 30:19, 20; Josue 24:14, 15; Hulubaton 27:11; kag Mateo 4:10.